Uznanie rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych.

Monitor Polski

M.P.2003.34.462

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 10 czerwca 2003 r.
w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych

Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126) stwierdzam, iż od dnia 9 czerwca 2003 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku znajduje się w strefie działań wojennych.
Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 870).