Uznanie terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych.

Monitor Polski

M.P.2004.8.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych

Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z późn. zm.1)) stwierdzam, iż od dnia 1 stycznia 2004 r. terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu uznaje się za strefę działań wojennych.
Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.

Ustaje stan określony w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych (M. P. Nr 16, poz. 272).

______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126, Nr 86, poz. 791 i Nr 204, poz. 1979.