Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do... - Dz.U.2003.86.791 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.86.791

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "§ 1 pkt 1";
2)
w § 15 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 1 pkt 3";
3)
w § 17:
a)
w ust. 2 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 1 pkt 3",
b)
w ust. 4 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 1 pkt 3";
4)
w § 24 w pkt 1 wyrazy "§ 1 ust. 1 pkt 4-7" zastępuje się wyrazami "§ 1 pkt 4-6".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.