Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe. - Dz.U.2004.23.204 - OpenLEX

Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 3 lutego 2004 r.
w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Na podstawie art. 202 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
pakiet - usługi oferowane do sprzedaży za łączną cenę, trwające ponad 24 godziny i obejmujące przewóz lotniczy oraz co najmniej jedną z następujących usług:
a)
nocleg i wyżywienie,
b)
inną usługę niebędącą usługą pomocniczą dla przewozu lotniczego oraz noclegu i wyżywienia, a objętą programem imprezy turystycznej i stanowiącą znaczącą część tej imprezy;
2)
organizator turystyki - organizatora turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966);
3)
sprzedawca - przedsiębiorcę, który oferuje do sprzedaży lub sprzedaje pakiet przygotowany przez organizatora turystyki;
4)
klient - klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
5)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
6) 2
rejestr - rejestr w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
1.
Pasażerskie przewozy czarterowe są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego albo jej część w celu wykonania określonego tą umową przewozu pasażerów, którzy posiadają ważne dokumenty przewozowe, bez prawa wykorzystania ich na innych połączeniach.
2.
Pasażerskie przewozy czarterowe z wykorzystaniem części pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.
1.
W przypadku pasażerskich przewozów czarterowych wykonywanych w ramach pakietu pasażerowie powinni posiadać dokumenty przewozowe na przelot tam i z powrotem, a także dowód płatności na pokrycie kosztów imprezy turystycznej, w tym hotelu lub transportu naziemnego, objętych programem tej imprezy.
2.
Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących organizatora turystyki i programu pobytu, a także dotyczących gwarancji wywiązania się przez nich z zobowiązań w stosunku do uczestników wycieczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
1.
Pasażerskie przewozy czarterowe o charakterze szczególnym organizowane dla przewozu:
1)
wyodrębnionej grupy osób, które należą w szczególności do określonego stowarzyszenia, organizacji lub klubu,
2)
grupy osób mających wspólny dla wszystkich uczestników cel podróży, związany z uczestniczeniem w określonej imprezie lub wydarzeniu, w szczególności o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, religijnym

- wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym czarterującym i określającej cel oraz charakter przewozu.

2.
Grupy, o których mowa w ust. 1, powinny być jednorodne, a cel podróży powiązany z konkretnym wydarzeniem lub imprezą turystyczną. Wszyscy pasażerowie powinni podróżować w kierunku tam i z powrotem.
1.
Przewozy czarterowe zorganizowane dla przewozu towarów, w tym żywych zwierząt, wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego lub jej część.
2.
Przewozy, o których mowa w ust. 1, mogą być również wykonywane z wykorzystaniem wolnej pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych, na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.
1.
Pasażerskie przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych traktuje się jako pasażerskie przewozy czarterowe w ramach pakietu.
2.
Przewozy lotnicze w ramach pakietu mogą być wykonywane jedynie na podstawie ważnego dokumentu przewozowego, wskazującego właściwy rodzaj lotu czarterowego i zawierającego potwierdzenie rezerwacji na lot, numer, datę i godzinę lotu, nazwę przewoźnika i organizatora turystyki.
1.
Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych przewoźnik lotniczy wykonuje zgodnie z umową czarteru lotniczego zawartą z czarterującym uprawnionym do organizacji imprez turystycznych.
2.
W materiałach opisowych pakietu, w części dotyczącej przewozu czarterowego, podaje się w jednoznacznej i zrozumiałej formie informacje obejmujące:
1)
trasę, datę i numer lotu lub serii lotów;
2)
nazwę portu wylotowego oraz docelowego;
3)
nazwę przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz czarterowy;
4)
ogólne informacje dotyczące w szczególności warunków przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz odprawy pasażerskiej w porcie wylotowym i docelowym;
5)
wysokość opłat za nadbagaż lub bagaż specjalny - jeżeli przewidywane jest ich pobieranie;
6)
cenę pakietu oraz wszystkie warunki dotyczące pakietu.
3. 3
Do materiałów, o których mowa w ust. 2, załącza się kopię zaświadczenia o dokonaniu przez organizatora turystyki będącego czarterującym rejs wpisu do rejestru.
4.
Materiały, o których mowa w ust. 2, nie mogą zawierać jakichkolwiek informacji wprowadzających w błąd klienta.
1.
Umowa czarteru lotniczego, na podstawie której wykonuje się przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych, określa w szczególności:
1)
opłaty za poszczególne części pakietu;
2)
sposób zabezpieczenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez przewoźnika lotniczego czarterującemu w przypadku niezabrania na pokład statku powietrznego pasażera na lot czarterowy organizowany w ramach imprezy turystycznej objętej pakietem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego.
2.
Wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych czarterującemu przez przewoźnika lotniczego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi co najmniej równowartość w złotych polskich opłaty za pakiet w części przypadającej na przewóz lotniczy.
W przypadku przewozów czarterowych wykonywanych do i z portów lotniczych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujących przewóz ruchu pasażerskiego lub towarowego pochodzącego z państwa rejestracji przewoźnika lotniczego, mogą być stosowane zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych obowiązujące w tym państwie, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1972) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2005 r.
3 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1972) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2005 r.