Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.232.1972

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)
z dnia 17 listopada 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Na podstawie art. 202 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz. U. Nr 23, poz. 204) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) rejestr - rejestr w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.";

2)
w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do materiałów, o których mowa w ust. 2, załącza się kopię zaświadczenia o dokonaniu przez organizatora turystyki będącego czarterującym rejs wpisu do rejestru.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.