§ 8. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  8.
1.
Umowa czarteru lotniczego, na podstawie której wykonuje się przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych, określa w szczególności:
1)
opłaty za poszczególne części pakietu;
2)
sposób zabezpieczenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez przewoźnika lotniczego czarterującemu w przypadku niezabrania na pokład statku powietrznego pasażera na lot czarterowy organizowany w ramach imprezy turystycznej objętej pakietem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego.
2.
Wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych czarterującemu przez przewoźnika lotniczego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi co najmniej równowartość w złotych polskich opłaty za pakiet w części przypadającej na przewóz lotniczy.