Zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.531

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Na podstawie art. 202 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Przewóz lotniczy w ramach imprezy turystycznej jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a czarterującym będącym organizatorem turystyki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.3)).
2.
Przewóz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przewóz pasażerów, którzy biorą udział w imprezie turystycznej na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zawartej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewóz czarterowy z wykorzystaniem części miejsc lub pojemności statku powietrznego używanego w regularnych przewozach lotniczych jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym wykonującym regularne przewozy lotnicze a czarterującym.
W przypadku przewozów lotniczych wykonywanych na warunkach i w zakresie, które są określone w zezwoleniu pojedynczym lub zezwoleniu ogólnym, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, miejsca lub pojemność statku powietrznego wykorzystywanego do wykonywania tych przewozów są udostępniane przez przewoźnika lotniczego wyłącznie czarterującemu.
Przewóz czarterowy towarów obejmuje również przewóz żywych zwierząt.
Umowa czarteru lotniczego określa co najmniej trasę, na której ma zostać wykonany przewóz lotniczy, dni operacji w portach lotniczych, numery lotów, liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego udostępnioną czarterującemu oraz cenę, za jaką miejsca lub pojemność statku powietrznego są udostępnione.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz. U. Nr 23, poz. 204 oraz z 2005 r. Nr 232, poz. 1972), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.