§ 1. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
pakiet - usługi oferowane do sprzedaży za łączną cenę, trwające ponad 24 godziny i obejmujące przewóz lotniczy oraz co najmniej jedną z następujących usług:
a)
nocleg i wyżywienie,
b)
inną usługę niebędącą usługą pomocniczą dla przewozu lotniczego oraz noclegu i wyżywienia, a objętą programem imprezy turystycznej i stanowiącą znaczącą część tej imprezy;
2)
organizator turystyki - organizatora turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966);
3)
sprzedawca - przedsiębiorcę, który oferuje do sprzedaży lub sprzedaje pakiet przygotowany przez organizatora turystyki;
4)
klient - klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
5)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
6) 2
rejestr - rejestr w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
2 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1972) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2005 r.