§ 7. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  7.
1.
Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych przewoźnik lotniczy wykonuje zgodnie z umową czarteru lotniczego zawartą z czarterującym uprawnionym do organizacji imprez turystycznych.
2.
W materiałach opisowych pakietu, w części dotyczącej przewozu czarterowego, podaje się w jednoznacznej i zrozumiałej formie informacje obejmujące:
1)
trasę, datę i numer lotu lub serii lotów;
2)
nazwę portu wylotowego oraz docelowego;
3)
nazwę przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz czarterowy;
4)
ogólne informacje dotyczące w szczególności warunków przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz odprawy pasażerskiej w porcie wylotowym i docelowym;
5)
wysokość opłat za nadbagaż lub bagaż specjalny - jeżeli przewidywane jest ich pobieranie;
6)
cenę pakietu oraz wszystkie warunki dotyczące pakietu.
3. 3
Do materiałów, o których mowa w ust. 2, załącza się kopię zaświadczenia o dokonaniu przez organizatora turystyki będącego czarterującym rejs wpisu do rejestru.
4.
Materiały, o których mowa w ust. 2, nie mogą zawierać jakichkolwiek informacji wprowadzających w błąd klienta.
3 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1972) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2005 r.