Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych, w tym w szczególności wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzystywanych dokumentów, przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych;
2)
tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich przetwarzaniem;
3)
zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe;
4)
kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania.
1. 
Obrazy linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, odciski linii papilarnych pobiera się metodą tuszową na kartę daktyloskopijną.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w zakresie daktyloskopii.
Karty daktyloskopijne oraz obrazy linii papilarnych, o których mowa w § 2 ust. 1, według wzorów oraz w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), przekazuje się, w sposób określony w tych przepisach, Komendantowi Głównemu Policji.
1. 
Wywiad daktyloskopijny wobec osób podejrzanych i podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość przeprowadza się przez sprawdzenie obecności danych daktyloskopijnych osoby w zbiorach danych daktyloskopijnych lub ich powiązaniu z innymi danymi.
2. 
W przypadku gdy wynik sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na różnice między danymi zarejestrowanymi w zbiorach a danymi podawanymi przez osobę, podejmuje się niezbędne czynności w celu wyjaśnienia rozbieżności.
3. 
Wywiad daktyloskopijny przeprowadza się, doręczając kartę daktyloskopijną przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej albo przesyłając ją drogą elektroniczną, w tym za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, do Komendanta Głównego Policji.
Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych, ujawnione w toku czynności procesowych, przekazuje się do Komendanta Głównego Policji.
1. 
Zdjęcia osób, w tym zdjęcia sygnalityczne, szkice oraz opisy wizerunków osób podejrzanych oraz podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość przetwarza się w zbiorach kart albumowych lub w postaci elektronicznej w zbiorach danych przetwarzanych na informatycznych nośnikach danych.
2. 
W karcie albumowej zamieszcza się:
1)
numer odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego rejestracji;
2)
znak sprawy;
3)
nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
4)
dane osobowe, w tym zdjęcia osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5)
imiona rodziców osób, o których mowa w pkt 4;
6)
powód fotografowania.
3. 
Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej prowadzą zbiory kart albumowych, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą".
4. 
Wzór karty albumowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Karty albumowe, w tym przetwarzane na informatycznych nośnikach danych, osób podejrzanych, podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość podlegają zniszczeniu, zgodnie z art. 29 ust. 11 ustawy, w przypadku ustalenia tożsamości tych osób lub powzięcia wiarygodnej informacji, że:
1)
czynu stanowiącego podstawę ich uzyskania nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
2)
zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi zostały uzyskane, nie ma znamion czynu zabronionego;
3)
osoba, której dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu lub nastąpiło zatarcie skazania;
4)
osoba, której dotyczą, zmarła.
1. 
Wymaz ze śluzówki policzków od osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość pobiera się przy użyciu przeznaczonych do tego celu pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w tym zakresie.
3. 
Z pobrania wymazu ze śluzówki policzków, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się:
1)
znak sprawy oraz nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w której jest prowadzone postępowanie;
2)
podstawę prawną dokonanych czynności;
3)
miejsce, datę i czas rozpoczęcia czynności oraz datę i czas zakończenia czynności;
4)
dane osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5)
rysopis osoby, o której mowa w pkt 4, w przypadku gdy nie posiada ona dokumentu tożsamości;
6)
imię i nazwisko oraz stopień wojskowy i nazwę jednostki wojskowej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego czynności;
7)
dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach oraz charakter ich uczestnictwa;
8)
informację o fakcie i rodzaju zastosowania środków przymusu bezpośredniego;
9)
kod kreskowy, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny, oraz informacje dotyczące sposobu zapakowania próbki;
10)
miejsce na omówienie skreśleń i poprawek;
11)
miejsce na uwagi i oświadczenia dotyczące treści protokołu;
12)
miejsce na informację o załącznikach;
13)
podpisy żołnierza Żandarmerii Wojskowej pobierającego próbki oraz osoby, od której pobrano próbkę;
14)
podpis osoby, od której pobrano próbkę, pod oświadczeniem o braku uwag do sposobu przeprowadzenia czynności;
15)
podpisy osób uczestniczących w czynnościach.
4. 
Fakt pobrania danych dotyczących kodu genetycznego osób określonych w ust. 1 rejestruje się w centralnych zbiorach danych, o których mowa w § 12 pkt 1.
5. 
Wzór protokołu z pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby podejrzanej albo podejrzanego o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego albo osoby o nieustalonej tożsamości lub osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz dane osobowe dotyczące osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość przekazuje się Komendantowi Głównemu Policji.
2. 
W celu rejestracji w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, żołnierz Żandarmerii Wojskowej prowadzący postępowanie przygotowawcze przekazuje:
1)
zarządzenie polecające rejestrację;
2)
kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet kryminalistyczny.
Niezidentyfikowane ślady nieznanych sprawców przestępstw ujawnione w toku czynności procesowych rejestruje się w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
W celach, o których mowa w art. 29 ust. 16 ustawy, od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej pobiera się:
1)
obrazy linii papilarnych - za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania;
2)
odciski linii papilarnych - za pomocą karty daktyloskopijnej;
3)
wymazy ze śluzówki policzków - za pomocą pakietu kryminalistycznego, oznakowanego indywidualnym kodem kreskowym.
Dane osobowe osób podejrzanych, podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość przetwarza się w:
1)
centralnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej na obszarze całego kraju,
2)
lokalnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej w zakresie właściwości rzeczowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Woskowej

- prowadzonych w systemach teleinformatycznych lub w formie drukowanych albo sporządzanych ręcznie wykazów, rejestrów, repertoriów, albumów, ksiąg lub innych dokumentów ewidencyjnych.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni:
1)
w zakresie centralnych zbiorów danych - upoważnieni przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
2)
w zakresie lokalnych zbiorów danych - upoważnieni przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Dane osobowe przetwarza się w systemach teleinformatycznych, wyposażonych w mechanizmy uwierzytelniające użytkownika oraz zabezpieczające przed dostępem nieuprawnionych osób.
Dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie usuniętych danych:
1)
za pomocą technik programowych;
2)
przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe, jeżeli ich usunięcie w sposób określony w pkt 1 nie jest możliwe.
Przy weryfikacji danych zgromadzonych w celu wykrywania przestępstw i przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego pod kątem ich dalszego przetwarzania uwzględnia się:
1)
rodzaj i charakter popełnionego czynu zabronionego;
2)
rodzaj i charakter naruszonego dobra chronionego prawem;
3)
formy sprawstwa i umyślności popełnienia czynu zabronionego;
4)
postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody;
5)
zagrożenie sankcją karną;
6)
liczbę popełnionych czynów zabronionych;
7)
czas, który upłynął od momentu wprowadzenia danych do zbioru danych do momentu dokonywania oceny;
8)
inne informacje zgromadzone o osobie;
9)
podstawy uzyskania, pobrania lub zgromadzenia danych oraz ich prawdziwość;
10)
aktualność przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania danych do wykonania zadań ustawowych Żandarmerii Wojskowej;
11)
upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw;
12)
przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia danych;
13)
ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie danych do zbioru danych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA ALBUMOWA NR ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ Z POBRANIA WYMAZU ZE ŚLUZÓWKI POLICZKÓW OD OSOBY PODEJRZANEJ ALBO PODEJRZANEGO O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO ALBO OSOBY O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI LUB OSOBY USIŁUJĄCEJ UKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ*

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1859), które traci moc na podstawie art. 105 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).