§ 1. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych, w tym w szczególności wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzystywanych dokumentów, przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych;
2)
tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich przetwarzaniem;
3)
zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe;
4)
kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania.