§ 12. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  12. 
Dane osobowe osób podejrzanych, podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość przetwarza się w:
1)
centralnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej na obszarze całego kraju,
2)
lokalnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej w zakresie właściwości rzeczowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Woskowej

- prowadzonych w systemach teleinformatycznych lub w formie drukowanych albo sporządzanych ręcznie wykazów, rejestrów, repertoriów, albumów, ksiąg lub innych dokumentów ewidencyjnych.