§ 6. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  6. 
1. 
Zdjęcia osób, w tym zdjęcia sygnalityczne, szkice oraz opisy wizerunków osób podejrzanych oraz podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość przetwarza się w zbiorach kart albumowych lub w postaci elektronicznej w zbiorach danych przetwarzanych na informatycznych nośnikach danych.
2. 
W karcie albumowej zamieszcza się:
1)
numer odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego rejestracji;
2)
znak sprawy;
3)
nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
4)
dane osobowe, w tym zdjęcia osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5)
imiona rodziców osób, o których mowa w pkt 4;
6)
powód fotografowania.
3. 
Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej prowadzą zbiory kart albumowych, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą".
4. 
Wzór karty albumowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.