§ 8. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  8. 
1. 
Wymaz ze śluzówki policzków od osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość pobiera się przy użyciu przeznaczonych do tego celu pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w tym zakresie.
3. 
Z pobrania wymazu ze śluzówki policzków, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się:
1)
znak sprawy oraz nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w której jest prowadzone postępowanie;
2)
podstawę prawną dokonanych czynności;
3)
miejsce, datę i czas rozpoczęcia czynności oraz datę i czas zakończenia czynności;
4)
dane osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5)
rysopis osoby, o której mowa w pkt 4, w przypadku gdy nie posiada ona dokumentu tożsamości;
6)
imię i nazwisko oraz stopień wojskowy i nazwę jednostki wojskowej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego czynności;
7)
dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach oraz charakter ich uczestnictwa;
8)
informację o fakcie i rodzaju zastosowania środków przymusu bezpośredniego;
9)
kod kreskowy, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny, oraz informacje dotyczące sposobu zapakowania próbki;
10)
miejsce na omówienie skreśleń i poprawek;
11)
miejsce na uwagi i oświadczenia dotyczące treści protokołu;
12)
miejsce na informację o załącznikach;
13)
podpisy żołnierza Żandarmerii Wojskowej pobierającego próbki oraz osoby, od której pobrano próbkę;
14)
podpis osoby, od której pobrano próbkę, pod oświadczeniem o braku uwag do sposobu przeprowadzenia czynności;
15)
podpisy osób uczestniczących w czynnościach.
4. 
Fakt pobrania danych dotyczących kodu genetycznego osób określonych w ust. 1 rejestruje się w centralnych zbiorach danych, o których mowa w § 12 pkt 1.
5. 
Wzór protokołu z pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby podejrzanej albo podejrzanego o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego albo osoby o nieustalonej tożsamości lub osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.