§ 16. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  16. 
Przy weryfikacji danych zgromadzonych w celu wykrywania przestępstw i przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego pod kątem ich dalszego przetwarzania uwzględnia się:
1)
rodzaj i charakter popełnionego czynu zabronionego;
2)
rodzaj i charakter naruszonego dobra chronionego prawem;
3)
formy sprawstwa i umyślności popełnienia czynu zabronionego;
4)
postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody;
5)
zagrożenie sankcją karną;
6)
liczbę popełnionych czynów zabronionych;
7)
czas, który upłynął od momentu wprowadzenia danych do zbioru danych do momentu dokonywania oceny;
8)
inne informacje zgromadzone o osobie;
9)
podstawy uzyskania, pobrania lub zgromadzenia danych oraz ich prawdziwość;
10)
aktualność przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania danych do wykonania zadań ustawowych Żandarmerii Wojskowej;
11)
upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw;
12)
przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia danych;
13)
ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie danych do zbioru danych.