Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 16 kwietnia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) zarządza się co następuje:
Przewidziana w art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) pomoc kredytowa może być udzielona właścicielom gruntów, którzy obowiązani są do udziału w kosztach za wykonane lub mające się wykonać prace i roboty, wymienione w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno właścicieli gruntów, które poddane są przebudowie ustroju rolnego, jak i właścicieli gruntów, które znajdują się poza obrębem terenu podlegającego przebudowie, lecz które objęte są meljoracjami, przeprowadzanemi na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Z pomocy kredytowej mogą korzystać osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne, chcące korzystać z tej pomocy muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą być ograniczone w prawach obywatelskich wyrokiem sądowym.
Pomoc kredytowa będzie polegała:
a)
na kredytowaniu właścicielom gruntów należnych opłat za wykonane prace i roboty meljoracyjne (część 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej),
b)
na udzielaniu właścicielom gruntów pożyczek na wykonanie robót melioracyjnych (cz. 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej).
1) 1
Wymienione w części 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej opłaty należne od właścicieli gruntów za wykonane ekspertyzy i prace meljoracyjne, których wysokość ustalona została w myśl art. 9 tegoż rozporządzenia, mogą być zakredytowane w całości lub częściowo na skutek prośby wniesionej przez zobowiązanego za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego "w terminie jednomiesięcznym od daty uprawomocnienia się decyzji, ustalającej wymiar opłat" wydanej przez okręgowy urząd ziemski, lub od ogłoszenia w trybie, przewidzianym w art. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, takiej decyzji, wydanej przez Ministerstwo Reform Rolnych.
2)
W wyjątkowych wypadkach okręgowy urząd ziemski może objąć kredytem opłaty względnie raty opłat, których termin płatności już zapadł.
1)
Okręgowy urząd ziemski po rozpatrzeniu wniesionych podań i zbadaniu we właściwej drodze prawdziwości naprowadzonych okoliczności, poweźmie decyzję co do zakredytowania opłat. Opłaty te, o ile chodzi o opłaty za ekspertyzy mogą być zakredytowane na okres czasu do lat czterech, wszelkie zaś opłaty w razie wykonania projektów i przeprowadzenia robót na gruncie mogą być kredytowane na okres czasu do lat 12.
2) 2
Powyższe okresy liczyć się będą od terminu płatności opłaty lub jej pierwszej raty.
1)
Decyzja okręgowego urzędu ziemskiego powzięta w myśl § 5 jest ostateczna.
2) 3
Samo wniesienie podania o zakredytowanie opłat, o ile nie zostanie przez okręgowy urząd ziemski uwzględniane, niema wpływu na termin płatności ustalony zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ani też na ewentualnie narosłe kary za zwłokę.
1)
Przewidziane w części 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pożyczki mogą urzędy ziemskie przyznawać zainteresowanym właścicielom gruntów, którym w myśl cz. 2 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej pozostawiono wykonanie robót przewidzianych w p. b) i c) art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
2)
O przyznaniu pożyczki decyduje ostatecznie okręgowy urząd ziemski.
3) 4
Pożyczki te wypłacane będą według uznania okręgowego urzędu ziemskiego w całości lub ratami w miarę postępu robót i udzielane na okres czasu do lat 12. Okres ten liczyć się będzie od najbliższego 2 stycznia po dniu wypłaty pożyczki, przy pożyczkach zaś płatnych ratami po wypłacie pierwszej raty.
4)
Pożyczki będą przyznawane do wysokości sumy kosztorysowej robót meljoracyjnych po potrąceniu wartości świadczeń w naturze, materjałów i t. p., o ile takowe mogą być dostarczone przez zainteresowanych właścicieli gruntów.
Od zakredytowanych opłat i udzielonych pożyczek będą pobierane odsetki w wysokości 4% w stosunku rocznym. Procenty są płatne zdołu w dniu 2 stycznia każdego roku. Nadto Państwowy Bank Rolny pobierać będzie od dłużników na pokrycie kosztów, związanych z administracją zakredytowanych opłat i udzielonych pożyczek dodatek administracyjny w wysokości określonej w myśl postanowień § 34 statutu Państwowego Banku Rolnego. Dodatek administracyjny będzie pobierany zgóry przy zakredytowaniu opłat lub udzielaniu pożyczki względnie jej I-szej raty, a następnie w terminach płatności dalszych rat.
1)
Pożyczki udzielone na podstawie niniejszego rozporządzenia jak też i zakredytowane opłaty są spłacalne w amortyzacyjnych ratach rocznych.
2)
Termin płatności pierwszej raty przy pożyczkach przypada na dzień 2 stycznia przypadający po upływie dwóch lat od dnia wypłaty pożyczki, a przy pożyczkach wypłacanych ratami - na dzień 2 stycznia, przypadający po upływie jednego roku od dnia wypłaty ostatniej raty, nie później jednak niż po upływie lat trzech od dnia wypłaty pierwszej raty pożyczki.
3)
Termin płatności pierwszej raty zakredytowanej opłaty przypada na dzień 2 stycznia po upływie najwyżej dwóch lat od pierwotnie ustalonego terminu płatności.
1) 7
Przy zakredytowaniu opłat (§ 3 p. a) sumy mające być zakredytowane, będą obliczane w złotych w złocie według kursu obowiązującego w dniu uprawomocnienia się decyzji ustalającej wymiar opłat, wydanej przez okręgowy urząd ziemski, lub wydania takiej decyzji przez Ministerstwo Reform Rolnych.
2)
Pożyczki (§ 3 p. b) winny być udzielane w złotych w złocie, a wypłacane w złotych według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym zarządzenie Państwowego Banku Rolnego, dotyczące wypłaty pożyczki.
3)
Biorący pożyczkę lub uzyskujący zakredytowanie opłat winni zobowiązać się do zwrotu odnośnych sum w złotych w złocie.
4)
Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do pożyczek udzielanych i opłat zakredytowanych na okres czasu, nieprzekraczający lat pięciu.
Koszty prac meljoracyjnych przeprowadzanych na rachunek osób zainteresowanych (część 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej), jako też pożyczki na wykonanie robót (część 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej) pokrywane będą z kredytów przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Ministerstwa Reform Rolnych.
1)
Opłaty będą kredytowane a pożyczki wypłacane na skrypty dłużne z ubezpieczeniem na hipotece objętych meljoracjami gospodarstw lub innych nieruchomości ziemskich.
2)
W skrypcie dłużnym podpisanym przez dłużnika winny być wymienione wszystkie warunki, na jakie zakredytowane zostały opłaty lub udzielone pożyczki, w szczególności zaś winny być poczynione zastrzeżenia co do obowiązku konserwowania przez zainteresowanych wykonanych urządzeń.
3)
Zabezpieczenie hipoteczne może być zastąpione przez poręczenie hipoteczne lub solidarną odpowiedzialność dostatecznej grupy posiadaczy objętych melioracjami gruntów, z tem jednak, że zakredytowana suma lub udzielona pożyczka będzie na koszt dłużnika zabezpieczona hipotecznie po wywołaniu lub uregulowaniu hipotek, o ile Państwowy Bank Rolny uzna to za potrzebne.
4)
Spółki wodne w rozumieniu art. 133 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 62, poz. 574), oraz gminy wiejskie wolne są od udzielania zabezpieczenia hipotecznego, przyczem obciążenie spółek wodnych i gmin wiejskich może być dokonane tylko za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych.
W razie nieurodzaju, klęsk żywiołowych, śmierci lub ciężkiej choroby dłużnika, lub jedynego istotnego żywiciela jego rodziny, może okręgowy urząd ziemski odroczyć dłużnikowi termin płatności na okres do lat dwóch.
1)
Należności z tytułu udzielonych pożyczek lub zakredytowanych opłat, niespłacone w terminie przewidzianym w skrypcie dłużnym, będą uważane za zaległe. Od sum zaległych będą pobierane kary za zwłokę w wysokości przewidzianej statutem Państwowego Banku Rolnego.
2)
Należności zaległe wraz z karami będą ściągane przez Państwowy Bank Rolny w trybie przewidzianym dla ściągania bezspornych należności skarbowych (§ 11 statutu Państwowego Banku Rolnego).
Dłużnikowi służy prawo spłacenia w całości lub części udzielonej pożyczki względnie zakredytowanej opłaty przed terminem płatności. Opłacony zgóry dodatek administracyjny nie podlega zwrotowi.
Niedopełnienie przez dłużnika zawartych w skrypcie dłużnym warunków, w szczególności zaś zaniedbanie konserwacji urządzeń meljoracyjnych, pociągnąć może za sobą w razie uznania okręgowego urzędu ziemskiego przedterminowe ściągnięcie w całości lub w części pożyczonej lub zakredytowanej sumy. O swej decyzji zawiadomi okręgowy urząd ziemski zainteresowanego za pośrednictwem właściwego oddziału Państwowego Banku Rolnego, wyznaczając termin trzymiesięczny do spłacenia w całości pozostałej dłużnej kwoty.
1)
Administrowanie zakredytowanemi opłatami i udzielonemi pożyczkami powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu, który jest obowiązany do wypłaty pożyczek oraz należytego zabezpieczenia pożyczek i opłat kredytowanych, jak też do przyjmowania i ściągania wszelkich należności, wypływających z udzielonych pożyczek i zakredytowanych opłat; niezależnie od tego Państwowy Bank Rolny będzie przestrzegał, aby zobowiązania składane przez dłużników odpowiadały przepisom prawnym, tudzież aby spłata zakredytowanych opłat i pożyczek następowała w sposób przepisany w skryptach dłużnych; wreszcie obowiązkiem Państwowego Banku Rolnego będzie wprowadzenie dla pożyczek i zakredytowanych opłat odrębnej księgowości, oraz składanie Ministrowi Reform Rolnych rzeczowych sprawozdań w formie i terminach określonych przez Ministra Reform Rolnych.
2)
Wpływy z tytułu wszelkich należności, wypływające z udzielonych pożyczek i zakredytowanych opłat Państwowy Bank Rolny będzie wpłacał w marcu każdego roku do Centralnej Kasy Skarbowej na właściwe pozycje budżetu Ministerstwa Reform Rolnych.
Za właścicieli gruntów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się także osoby, posiadające grunty w charakterze właściciela, a nieposiadające uregulowanego tytułu własności.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Województwa Śląskiego. Równocześnie tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 36), o ile dotyczą pomocy kredytowej na meljoracje przeprowadzone w związku ze scaleniem.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
3 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
4 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.
7 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.