§ 10. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 10. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  10.
1) 7
Przy zakredytowaniu opłat (§ 3 p. a) sumy mające być zakredytowane, będą obliczane w złotych w złocie według kursu obowiązującego w dniu uprawomocnienia się decyzji ustalającej wymiar opłat, wydanej przez okręgowy urząd ziemski, lub wydania takiej decyzji przez Ministerstwo Reform Rolnych.
2)
Pożyczki (§ 3 p. b) winny być udzielane w złotych w złocie, a wypłacane w złotych według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym zarządzenie Państwowego Banku Rolnego, dotyczące wypłaty pożyczki.
3)
Biorący pożyczkę lub uzyskujący zakredytowanie opłat winni zobowiązać się do zwrotu odnośnych sum w złotych w złocie.
4)
Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do pożyczek udzielanych i opłat zakredytowanych na okres czasu, nieprzekraczający lat pięciu.
7 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.