§ 12. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 12. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  12.
1)
Opłaty będą kredytowane a pożyczki wypłacane na skrypty dłużne z ubezpieczeniem na hipotece objętych meljoracjami gospodarstw lub innych nieruchomości ziemskich.
2)
W skrypcie dłużnym podpisanym przez dłużnika winny być wymienione wszystkie warunki, na jakie zakredytowane zostały opłaty lub udzielone pożyczki, w szczególności zaś winny być poczynione zastrzeżenia co do obowiązku konserwowania przez zainteresowanych wykonanych urządzeń.
3)
Zabezpieczenie hipoteczne może być zastąpione przez poręczenie hipoteczne lub solidarną odpowiedzialność dostatecznej grupy posiadaczy objętych melioracjami gruntów, z tem jednak, że zakredytowana suma lub udzielona pożyczka będzie na koszt dłużnika zabezpieczona hipotecznie po wywołaniu lub uregulowaniu hipotek, o ile Państwowy Bank Rolny uzna to za potrzebne.
4)
Spółki wodne w rozumieniu art. 133 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 62, poz. 574), oraz gminy wiejskie wolne są od udzielania zabezpieczenia hipotecznego, przyczem obciążenie spółek wodnych i gmin wiejskich może być dokonane tylko za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych.