§ 5. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 5. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  5.
1)
Okręgowy urząd ziemski po rozpatrzeniu wniesionych podań i zbadaniu we właściwej drodze prawdziwości naprowadzonych okoliczności, poweźmie decyzję co do zakredytowania opłat. Opłaty te, o ile chodzi o opłaty za ekspertyzy mogą być zakredytowane na okres czasu do lat czterech, wszelkie zaś opłaty w razie wykonania projektów i przeprowadzenia robót na gruncie mogą być kredytowane na okres czasu do lat 12.
2) 2
Powyższe okresy liczyć się będą od terminu płatności opłaty lub jej pierwszej raty.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.