Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 16 marca 1928 r.
o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
1.
Przy przeprowadzaniu przez urzędy ziemskie prac nad przebudową ustroju rolnego należy w miarą potrzeby z urzędu:
a)
dokonywać ekspertyzy meljoracyjne i hydrotechniczne oraz sporządzać odnośne projekty techniczne szczegółowe lub ogólne,
b)
wykonywać niezbędne meljoracje,
c) 1
budować lub wiercić studnie, po uprzedniem wysłuchaniu zarządów odnośnych gmin, albo zaprowadzać zbiorowe urządzenia wodociągowe.
2. 2
(skreślony).
1.
Oznaczone w art. 1 prace wykonywać będą okręgowe urzędy ziemskie we własnym zarządzie albo przez osoby lub instytucje, którym urzędy te zlecą wykonanie tych prac.
2.
Urzędy ziemskie mogą pozostawić zainteresowanym właścicielom gruntów wykonanie w ustanowionym terminie robót meljoracyjnych i budowy studzien (p. b) i c) art. 1), przy zachowaniu jednakże nadzoru w rękach urzędów ziemskich. Opieszałe lub niedbałe wykonywanie tych robót przez samych zainteresowanych uprawniać będzie urzędy ziemskie do wykonania ich jednym ze sposobów, wskazanych w cz. 1.

Gdyby wykonanie robót meljoracyjnych wymagało użycia dłuższego czasu i miało zbytnio opóźniać zakończenie przeprowadzanych przez urzędy ziemskie prac agrarnych, mogą okręgowe urzędy ziemskie zarządzić, aby roboty te były wykonywane w całości lub w części po zakończeniu prac agrarnych.

(skreślony).

(uchylony).

(uchylony).

Art. 7.[]  6 (skreślony).

Przy przeprowadzaniu prac oznaczonych w art. 1 zainteresowani właściciele gruntów na żądanie urzędów ziemskich obowiązani są do świadczeń w naturze, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczem.

(skreślony).

(uchylony).

(skreślony).

(skreślony).

Urzędy ziemskie uprawnione są do wglądu w sprawy należytego utrzymywania dokonanych robót i urządzeń przez zainteresowanych właścicieli gruntów i mogą w razie potrzeby zarządzać wykonanie niezbędnych robót konserwacyjnych na koszt uchylających się od wykonywania tych robót właścicieli gruntów.

1.
Dokonanie studjów i prac wstępnych (ekspertyza, projekt techniczny) zarządza okręgowy urząd ziemski. Projekt techniczny będzie przedstawiony stronom oraz osobom interesowanym, celem wypowiedzenia się co do zaprojektowanych prac. Po rozpatrzeniu zgłoszonych w wyznaczonym terminie zarzutów i żądań okręgowy urząd ziemski wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu i przystąpieniu do robót na gruncie.
2.
Osobami interesowanemi w rozumieniu cz. 1 mogą być w szczególności osoby, które mogłyby ponieść szkody wskutek wykonania projektu. Osobom interesowanym służy narówni z właścicielami gruntów objętych pracami i innemi stronami prawo odwołania od decyzji okręgowego urzędu ziemskiego o przystąpieniu do robót wykonawczych.
3.
Zatwierdzenie projektów technicznych w trybie rozporządzenia niniejszego zastępuje pozwolenie wodno-prawne, przewidziane w ustawie wodnej; postępowanie wodno-prawne w prawie projektów zatwierdzanych w trybie rozporządzenia niniejszego, wszczynane będzie jedynie wskutek zgłoszenia roszczeń przez osoby interesowane i ograniczy się do rozprawy i orzeczenia co do tych roszczeń; orzeczenie to nie może zmienić zatwierdzonego projektu technicznego.
4.
Przy wykonywaniu robót konserwacyjnych urzędy ziemskie nie są obowiązane do sporządzania projektów technicznych i przedstawiania ich stronom oraz osobom interesowanym; decyzje o wykonaniu robót konserwacyjnych są ostateczne.
1.
Wszelkie powiadomienia i wezwania w wykonaniu niniejszego rozporządzenia uskutecznia się przez przesianie ich w dwóch egzemplarzach wójtowi (naczelnikowi gminy, burmistrzowi), który obowiązany jest sam lub przez sołtysa wsi, lub też przez organa do tego powołane powyższe powiadomienia lub wezwania publicznie ogłosić w sposób, odpowiadający miejscowym zwyczajom, poczem jeden egzemplarz zwrócić urzędowi wysyłającemu z potwierdzeniem dnia dokonania ogłoszenia.
2.
W przypadku, gdy dana czynność dotyczy więcej niż jednej jednostki administracyjnej, względnie dotyczy także i obszarów dworskich, należy w sposób wskazany w cz. 1 publicznie ogłaszać powiadomienia i wezwania w każdej jednostce administracyjnej lub obszarze dworskim.
3.
Trzeci dzień po ogłoszeniu uznaje się za dzień, od którego biegną wszelkie terminy.
1.
Kto sprzeciwia się i opiera wykonaniu prac oznaczonych w art. 1, świadomie utrudnia lub usiłuje utrudnić to wykonanie, lub wykonywane i wykonane roboty i urządzenia niszczy, będzie karany grzywną od 10 do 500 złotych, o ile czyn ten nie stanowi przestępstwa, cięższą karą zagrożonego.
2.
Przewidziane w cz. 1 kary wymierza powiatowa władza administracji ogólnej. Skazany orzeczeniem karnem powiatowej władzy administracji ogólnej może w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwemu sądowi okręgowemu, który rozstrzyga prawomocnie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów postępowania, obowiązujących go w pierwszej instancji. Na wniosek prokuratora będzie zarządzone postępowanie uproszczone; wyrok sędziego nie ulega zaskarżeniu.

W postępowaniu sądowem orzeczenie władzy administracyjnej zastępuje prawomocny akt oskarżenia (wniosek w postępowaniu uproszczonem). Przed wyznaczeniem rozprawy przewodniczący (sędzia) może zarządzić przesłuchanie przez właściwy sąd powiatowy (pokoju) oskarżonego, świadków i biegłych; świadków i biegłych można przesłuchać pod przysięgą. Sąd postanawia według swego uznania, których świadków i biegłych przesłucha na rozprawie pod przysięgą lub bez zaprzysiężenia, a których zeznania będą odczytane; wolno odczytywać zapiski dochodzenia i inne części akt administracyjnych.

Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczą gruntów objętych przebudową ustroju rolnego, przeprowadzaną przez urzędy ziemskie; jeżeli jednak w związku z pracami, wymienionemi w art. 1, zajdzie potrzeba objęcia temi pracami gruntów, położonych poza obszarem, objętymi przebudową ustroju rolnego, przepisy rozporządzania niniejszego stosuje się również do tych gruntów.

(skreślony).

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1928 r.

Równocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące przepisy wydane w przedmiotach unormowanych niniejszem rozporządzeniem, a w szczególności sprzeczne z rozporządzeniem niniejszem postanowienia art. 7, 11, 13 i 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833).

1 Art. 1 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
2 Art. 1 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
3 Art. 4 skreślony przez art. 1 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
4 Art. 5 uchylony przez art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1934 r.
5 Art. 6 uchylony przez art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1934 r.
6 Art. 7 skreślony przez art. 1 pkt 4 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
7 Art. 8:

- zmieniony przez art. 29 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.

8 Art. 9 skreślony przez art. 1 pkt 6 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
9 Art. 10 uchylony przez art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1934 r.
10 Art. 11 skreślony przez art. 1 pkt 8 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
11 Art. 12 skreślony przez art. 1 pkt 9 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
12 Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 10 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
13 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
14 Art. 17 zmieniony przez art. 1 pkt 12 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.
15 Art. 18 skreślony przez art. 1 pkt 13 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U.33.84.620) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 października 1933 r.