§ 17. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 17. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  17.
1)
Administrowanie zakredytowanemi opłatami i udzielonemi pożyczkami powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu, który jest obowiązany do wypłaty pożyczek oraz należytego zabezpieczenia pożyczek i opłat kredytowanych, jak też do przyjmowania i ściągania wszelkich należności, wypływających z udzielonych pożyczek i zakredytowanych opłat; niezależnie od tego Państwowy Bank Rolny będzie przestrzegał, aby zobowiązania składane przez dłużników odpowiadały przepisom prawnym, tudzież aby spłata zakredytowanych opłat i pożyczek następowała w sposób przepisany w skryptach dłużnych; wreszcie obowiązkiem Państwowego Banku Rolnego będzie wprowadzenie dla pożyczek i zakredytowanych opłat odrębnej księgowości, oraz składanie Ministrowi Reform Rolnych rzeczowych sprawozdań w formie i terminach określonych przez Ministra Reform Rolnych.
2)
Wpływy z tytułu wszelkich należności, wypływające z udzielonych pożyczek i zakredytowanych opłat Państwowy Bank Rolny będzie wpłacał w marcu każdego roku do Centralnej Kasy Skarbowej na właściwe pozycje budżetu Ministerstwa Reform Rolnych.