Państwowa pomoc kredytowa przy scalaniu gruntów. - Dz.U.1927.6.36 - OpenLEX

Państwowa pomoc kredytowa przy scalaniu gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.6.36

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 14 stycznia 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy, kredytowej przy scalaniu gruntów. *

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. № 92, poz. 718), uzupełnionego przez art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 15, poz. 84) zarządza się co następuje:
Państwowa pomoc kredytowa przy scalaniu gruntów przewidziana w art. 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) może być udzielana osobom, odpowiadającym warunkom wskazanym w § 2 niniejszego rozporządzenia, na:
1)
przeniesienie budowli na scalone działki lub wzniesienie nowych zabudowań mieszkalnych lub gospodarczych na nowych działkach, wyznaczonych przy scalaniu;
2)
przeprowadzanie wskazanych przez urzędy ziemskie meljoracyj rolnych, jako to: odwadnianie, nawadnianie, wyrównanie i karczunek gruntów, urządzenie studzien i przeprowadzenie dróg;
3)
nabycie działek celem powiększenia karłowatych gospodarstw od innych uczestników scalania, którzy przenoszą się na nabywane przez się. gdzieindziej osady z parcelacji;
4)
koszty technicznego przeprowadzenia scalenia, jak również na koszty związane z ustaleniem tytułów własności i uregulowaniem hipotek scalonych gruntów.
Z państwowej pomocy kredytowej mogą korzystać obywatele Państwa Polskiego, nieograniczeni w prawach obywatelskich wyrokiem sądowym, a posiadający gospodarstwa scalane lub scalone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. № 92, poz. 718) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 15, poz. 84), o ile nie posiadają własnych środków na urzeczywistnienie celów w § 1 wskazanych.

Na cele, wskazane w p. p. 1 i 2 § 1-go niniejszego rozporządzenia, pomoc kredytowa może być udzielona także osobom, które scalają swoje gospodarstwa albo scaliły je po dniu 21 września 1920 r. na podstawie przepisów, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

Państwowa pomoc kredytowa będzie udzielana z funduszów, przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Ministerstwa Reform Rolnych w formie pożyczek gotówkowych, oprocentowanych według stopy 4 od sta w stosunku rocznym. Procenty są płatne zdołu w dniu 1 listopada każdego roku, poczynając od najbliższego 1 listopada, jaki nastąpi po upływie roku od wypłaty pożyczki, względnie pierwszej jej części.

Nadto Państwowy Bank Rolny pobierać będzie od dłużników na pokrycie kosztów, związanych z administracją pożyczek, dodatek administracyjny w wysokości, określonej przez Ministra Reform Rolnych na wniosek Rady Nadzorczej Banku. Dodatek administracyjny będzie pobierany zgóry przy udzielaniu pożyczki na czas do pierwszego terminu płatności procentów, a następnie w terminach płatności procentów.

Pożyczki na cele, wymienione w p. p. 1 i 2 § 1-go, mogą być udzielane tym tylko osobom, które zobowiążą się do przeniesienia budowli na działki, wyznaczone im przez urzędy ziemskie, lub do wykonania meijoracyj, wskazanych w p. 2 § 1-go, w terminie, określonym przez te urzędy, jak również do utrzymania w stanie używalności tych meljoracyj.

Pożyczka, udzielona jednemu posiadaczowi gospodarstwa na cele, wymienione w p. 1 § 1-go, nie może z reguły przekraczać 1.200 zł., na meljoracje zaś, wskazane w p. 2 § 1-go - 600 zł.

W wypadkach wyjątkowych, należycie uzasadnionych, które określi Minister Reform Rolnych, a stwierdzonych przez Okręgowy Urząd Ziemski na podstawie przeprowadzonych dochodzeń, wymienione wyżej granice mogą być podwyższone-w pierwszym wypadku do 2.500 zł., a w drugim - do 800 zł.

Właścicielom gospodarstw karłowatych, włączonych do obszaru scalenia, mogą być udzielane pożyczki na kupno działek celem powiększenia ich gospodarstw do normy gospodarstwa żywotnego, jaką w danych warunkach Okręgowy Urząd Ziemski uzna za właściwą.

Wysokość pożyczki w stosunku do 1 ha nowonabywanej działki winna się mieścić w granicach przeciętnych cen rynkowych ziemi w danej okolicy, stwierdzonych protokolarnie przez Komisje Szacunkową, powołaną do oszacowania scalanych gruntów.

Suma pożyczek, udzielonych jednemu pożyczkobiorcy na podstawie p. p. 1, 2 i 3 § 1-go niniejszego rozporządzenia, winna mieścić się łącznie z ewentualnem poprzedzającem obciążeniem hipotecznem danego gospodarstwa w granicach połowy szacunku gruntów każdego z poszczególnych pożyczkobiorców, dokonanego przez Komisję Szacunkową powołaną do oszacowania scalanych gruntów, a w braku tego, szacunku ustalonego na zasadach obowiązujących Państwowy Bank Rolny przy udzielaniu pożyczek w listach zastawnych.

Przy udzielaniu pożyczek na kupno działek (p. 3 § 1) należy uwzględnić szacunek gruntów, posiadanych dotychczas i nowonabywanych przez uczestnika scalenia.

Pożyczki na koszty przeprowadzenia scalenia (p. 4 § 1) mogą być udzielane uczestnikom tych scaleń, które wykonywają mierniczowie na podstawie umów, zawartych z pełnomocnikami gromad lub z radami uczestników scalenia (art. 21 p. d ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. - Dz. U. R. P. № 92, poz. 718 i art. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 1925 r. - Dz. U. R. P. z r. 1926 № 15, poz. 84), i zatwierdzonych przez Okręgowe Urzędy Ziemskie.

Wysokość pożyczki dla jednego uczestnika scalenia na cel powyższy nie może przewyższać 25 zł. na 1 ha jego gruntów, włączonych do obszaru scalenia, a łączna suma pożyczek dla uczestników scalenia danego obszaru nie może przewyższać należności, ustalonej w umowie o wykonanie prac scaleniowych.

Kwota, przyznana jednemu uczestnikowi na koszty, związane z ustaleniem tytułów własności i uregulowaniem hipotek scalonych gruntów, nie może przewyższać 60 złotych.

Pożyczki na cele, wskazane w p. p. 1, 2 i 3 § 1-go, mogą być udzielane na okres cło lat 15, a na cele, wskazane w p. 4 § 1-go, na okres do lat 4. Pożyczki winny być spłacane w równych ratach rocznych w dniu 1 listopada każdego roku.

Jeżeli pożyczkobiorca korzysta również z kredytu na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu, kredytu na meljoracje rolne (Dz. U. R. P. № 88, poz. 609), spłata pożyczek, udzielonych na cele, wymienione w p. p. 1, 2 i 3 § 1-go niniejszego rozporządzenia, może być na jego prośbą rozłożona na okres do lat 20-tu.

Okresy czasu, na które udzielane są pożyczki, będą liczone od najbliższego 1 listopada, jaki nastąpi po wypłacie przez Państwowy Bank Rolny pożyczki, względnie pierwszej jej części, jeżeli pożyczka wypłacana będzie częściami.

Termin płatności pierwszej raty pożyczki, udzielonej na cele, wskazane w p. p. 1, 2 i 3 § 1-go, przypada po upływie 2 lat od terminu, określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, zaś pożyczki, udzielonej na cele, wskazane w p. 4 § 1-go, po upływie jednego roku od terminu, określonego w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

W razie zaciągnięcia przez uczestnika scalenia dwóch lub więcej różnorodnych pożyczek z funduszów, przeznaczonych na pomoc kredytową przy scalaniu gruntów, Państwowy Bank Rolny, po ukończeniu postępowania scaleniowego, stwierdzonem przez właściwy Okręgowy Urząd Ziemski, połączy wszystkie niespłacone kwoty tych pożyczek w jedną sumę, która będzie spłacona na warunkach, przewidzianych przy udzieleniu jednej z tych pożyczek, przyznanej na najdłuższy okres czasu.

Pożyczki udzielane na cele wskazane w punktach 1-4 § 1 winny być udzielane w złotych w złocie, a wypłacane w złotych według kursu, obowiązującego w dniu, poprzedzającym zarządzenie Banku, dotyczące wypłaty pożyczki. Biorący pożyczkę winni się zobowiązać do zwrotu pożyczki w złotych w złocie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do pożyczek udzielanych na okres czasu nieprzekraczający lat pięciu.

Pożyczki będą wydawane na skrypty dłużne z zabezpieczeniem na hipotece scalanych względnie scalonych gospodarstw lub innych nieruchomości ziemskich.

Zabezpieczenie hipoteczne może być zastąpione przez poręczenie hipoteczne lub solidarną odpowiedzialność grupy posiadaczy scalanych względnie scalonych gruntów, z tem jednak, że pożyczka będzie po wywołaniu lub uregulowaniu hipotek scalonych gruntów zabezpieczona hipotecznie na koszt dłużnika, o ile Państwowy Bank Rolny uzna to za potrzebne

Po hipotecznem zabezpieczeniu przez dłużnika pożyczki zaciągniętej na skrypt dłużny z solidarną odpowiedzialnością grupy uczestników scalenia, ustaje solidarna odpowiedzialność za tę pożyczkę pozostałych dłużników.

W wypadkach wyjątkowych Minister Reform Rolnych będzie uprawniony do przyjęcia w porozumieniu z Ministrem Skarbu innych gwarancyj, w paragrafie niniejszym nieprzewidzianych.

Tryb i sposób przyznawania i wypłacania pożyczek, tudzież prolongowania spłaty rat w wypadkach i na warunkach, przewidzianych w § 12 niniejszego rozporządzenia, ustala Minister Reform Rolnych.
Należności z tytułu pożyczek, niespłacone w terminie, przewidzianym w skrypcie dłużnym, względne w terminie odroczonym (§ 12), będą uważane za zaległe. Od sumy zaległej będzie pobierana kara za zwłokę w wysokości 2% za każdy cały lub rozpoczęty miesiąc zaległości.

Należności zaległe bada ściągane przez Państwowy Bank Rolny w trybie, przewidzianym dla ściągania bezspornych należności skarbowych.

W razie nieurodzaju, pożaru lub innej żywiołowej klęski, śmierci albo ciężkiej choroby dłużnika lub jedynego istotnego żywiciela jego rodziny i t. p., mogą być dłużnikom na ich prośbę udzielone ulgi w spłacie pożyczki, bądź to w formie odroczenia terminu płatności przypadającej raty i odsetek na okres do lat dwóch z ewentualnem przesunięciem terminu spłaty kapitału różyczkowego, bądź też w formie rozłożenia przypadającej raty na pozostałe terminy płatności rat, Odroczenie terminu płatności raty nie może pociągnąć za sobą przedłużenia okresów spłaty pożyczki, wskazanych w § 8.
Dłużnikowi służy prawo spłacenia całości lub części pożyczki przed terminem jej płatności. Opłacony zgóry dodatek na administrację (§ 3) nie podlega zwrotowi.
Pożyczka względnie jej pozostałość staje się natychmiast płatną w całości łącznie z odsetkami bez wzglądu na pierwotnie umówiony termin i bez względu na terminy płatności rat, jeżeli nie zostały przez dłużnika spełnione warunki, zastrzeżone w skrypcie dłużnym, a zwłaszcza, jeżeli pożyczka nie została w terminie, określonym przez urząd ziemski, użyta na cel, wskazany przy jej udzieleniu, jeżeli zaniedbano konserwacji urządzeń wykonanych kosztem pożyczki (p. 2 § 1 i ust. 1 § 4), lub jeżeli posiadłość, na której zabezpieczono pożyczkę, jest umyślnie lub przez niedbalstwo niszczona, a okoliczności powyższe zostaną stwierdzone przez urzędy ziemskie.
Administrowanie pożyczkami, udzielonemi na podstawie niniejszych przepisów, powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu, który jest w szczególności obowiązany do należytego zabezpieczenia i wypłaty pożyczek, przyjmowania oraz ściągania rat i wszelkich należności, wypływających z udzielonych pożyczek, do przestrzegania, aby zobowiązania składane przez dłużnika, odpowiadały wymaganiom ustaw oraz niniejszych przepisów, tudzież, aby spłata pożyczek następowała w sposób, przewidziany w skryptach dłużnych, wreszcie do prowadzenia odrębnej dla tych pożyczek księgowości i składania Ministrowi Reform Rolnych sprawozdań z działalności, dotyczącej administrowania funduszami, przeznaczonemi na pomoc kredytową przy scalaniu gruntów, w formie i w terminach, określonych przez Ministra Reform Rolnych.

Wpływy z tytułu spłaty rat i wszelkich należności, wypływających z udzielenia pożyczek, wpłacać będzie Państwowy Bank Rolny corocznie w miesiącu grudniu na właściwe pozycje budżetu Ministerstwa Reform Rolnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 17 października 1924 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. № 94, poz. 881) ze zmianami wprowadzonemi rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U R. P. № 60, poz. 427).
* Z dniem 10 maja 1929 r. nin. rozporządzenie traci moc, o ile dotyczy pomocy kredytowej na meljoracje przeprowadzone w związku ze scaleniem, zgodnie z § 19 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1929 r. o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.29.30.294).

Z dniem 27 sierpnia 1929 r. nin. rozporządzenie traci moc, o ile dotyczy pomocy kredytowej na przeniesienie budowli lub wzniesienie (wykończenie) nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodnie z § 19 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1929 r. o państwowej pomocy kredytowej na cele budowlane przy scalaniu gruntów i zamianie gruntów zastępującej scalenie (Dz.U.29.61.472).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1928 r. (Dz.U.28.11.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1928 r.
2 § 8 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1928 r. (Dz.U.28.11.90) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1928 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1930 r. (Dz.U.30.69.552) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 1930 r.