Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01. - Dz.U.2004.263.2622 - OpenLEX

Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.

PROGRAM WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006,
podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki między obu krajami,

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu,

w celu realizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.,

uzgodniły następujący Program wykonawczy na lata 2004-2006:

I.

Nauka i edukacja

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagą na następujące zagadnienia:

1)
wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;
2)
kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;
3)
popieranie współpracy między jednostkami edukacyjnymi wszystkich poziomów i szczebli;
4)
popieranie przeprowadzania wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1)
prowadzenia wspólnych badań naukowych;
2)
wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych;
3)
wymiany publikacji i informacji naukowej.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Strona polska przyzna rocznie Stronie jordańskiej łącznie do czterech miejsc na studiach wyższych, studiach doktoranckich lub stażach naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Strona jordańska przyzna rocznie Stronie polskiej:

1)
cztery miejsca stażowe w dziedzinie nauki języka arabskiego, każde na okres roku akademickiego, wolne od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;
2)
łącznie osiemnaście miesięcy staży naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

II.

Kultura i sztuka

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystaw sztuki współczesnej lub dawnej. Warunki zorganizowania wystaw zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Strony będą dążyć do zorganizowania w kraju partnera koncertów muzycznych i występów artystycznych. Warunki zorganizowania występów i koncertów zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Strony będą popierały udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach. Strony będą popierały niekomercyjną i komercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych.

Strony będą popierały wzajemny udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach artystycznych organizowanych w obu krajach, kierując odnośne zaproszenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Strony będą popierały współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także publikacji i informacji. Strony będą dążyły do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów, w oparciu o bezpośrednie porozumienie między krajowymi dyrekcjami archiwów państwowych.

Strony będą dążyły, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i jordańskimi. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Strony będą sprzyjały nawiązaniu dwustronnych kontaktów między telewizjami publicznymi obu krajów. Strony będą zachęcały swoje telewizje publiczne do współpracy na forum Europejskiej Unii Nadawców.

III.

Młodzież i sport

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę organizacji młodzieżowych oraz stowarzyszeń sportowych.

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie kultury i edukacji dzieci i młodzieży.

Zainteresowane ministerstwa i instytucje do spraw młodzieży, edukacji, kultury fizycznej i sportu obu Stron będą mogły zawierać porozumienia o bezpośredniej współpracy oraz okresowe programy wykonawcze, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.

IV.

Warunki wymiany osobowej

Wymiana osobowa, na podstawie niniejszego programu, będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych oraz wizyt krótkoterminowych.

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 3 oraz 4 programu,

Strona przyjmująca zapewni:

1)
bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;
2)
odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

Strona wysyłająca zapewni:

1)
wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania;
2)
ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Dokumenty kandydatów na studia wyższe i doktoranckie oraz staże będą dostarczane za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie, w uzgodnionych przez obie strony terminach.

V.

Postanowienia ogólne i końcowe

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r.

Program będzie stosowany do dnia wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Warszawie, dnia 1 września 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.