Art. 18. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  18

Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 3 oraz 4 programu,

Strona przyjmująca zapewni:

1)
bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;
2)
odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

Strona wysyłająca zapewni:

1)
wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania;
2)
ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

Dokumenty kandydatów na studia wyższe i doktoranckie oraz staże będą dostarczane za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie, w uzgodnionych przez obie strony terminach.