Art. 11. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  11

Strony będą dążyły, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.