Art. 1. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagą na następujące zagadnienia:

1)
wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;
2)
kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;
3)
popieranie współpracy między jednostkami edukacyjnymi wszystkich poziomów i szczebli;
4)
popieranie przeprowadzania wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.