Art. 3. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  3

Strona polska przyzna rocznie Stronie jordańskiej łącznie do czterech miejsc na studiach wyższych, studiach doktoranckich lub stażach naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.