Jordania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Amman.1977.11.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.28.141

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1979 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 listopada 1977 r. została podpisana w Ammanie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

i Rząd Haszymidzkiego Królestwa Jordanii,

dążąc do dalszego rozwoju i umacniania przyjacielskich stosunków i współpracy między narodami obu państw, szczególnie w dziedzinach kultury i nauki,

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu wyznaczyły Pełnomocników

którzy uzgodnili, co następuje:

Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać rozwój współpracy w dziedzinach nauki, oświaty, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, jak również filmu, radia i telewizji, prasy i innych środków masowej informacji. W tym celu Umawiające się Strony będą popierać w szczególności:

a)
wymianę profesorów i specjalistów instytucji naukowo-badawczych i szkół wyższych oraz doktorantów, stażystów i studentów;
b)
wymianę materiałów badawczych, publikacji naukowych i specjalistycznych, materiałów statystycznych i innych informacji stanowiących przedmiot zainteresowania Stron;
c)
przyznawanie stypendiów studenckich, naukowych i artystycznych;
d)
wymianę wystaw, solistów i zespołów artystycznych;
e)
wymianę przedstawicieli instytucji kulturalnych i artystycznych oraz stowarzyszeń twórczych;
f)
wymianę publicystów, dziennikarzy i innych pracowników prasy, radia i telewizji, jak również odpowiednich materiałów prasowych, nagrań radiowych i telewizyjnych.

W celu realizacji niniejszej umowy Umawiające się Strony przygotowywać będą okresowe plany wykonawcze współpracy, określające jej zakres, formy, środki oraz warunki finansowe.

Tryb przygotowania planów wykonawczych będzie każdorazowo uzgadniany w drodze dyplomatycznej.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą z Umawiających się Stron, w takim przypadku traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Sporządzono w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 11 stycznia 1979 r.