Art. 9. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  9

Strony będą popierały współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także publikacji i informacji. Strony będą dążyły do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.