Art. 17. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  17

Wymiana osobowa, na podstawie niniejszego programu, będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych oraz wizyt krótkoterminowych.