Art. 20. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  20

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2006 r.

Program będzie stosowany do dnia wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Warszawie, dnia 1 września 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.