Art. 2. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  2

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1)
prowadzenia wspólnych badań naukowych;
2)
wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych;
3)
wymiany publikacji i informacji naukowej.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.