Art. 6. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  6

Strony będą dążyć do zorganizowania w kraju partnera koncertów muzycznych i występów artystycznych. Warunki zorganizowania występów i koncertów zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.