Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie homologacji ciągników rolniczych

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, zwanego dalej "ciągnikiem", oraz przedmiotów jego wyposażenia i części;
2)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji;
3)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu;
4)
jednostki upoważnione do:
a)
przeprowadzania badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ ciągnika oraz przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;
3)
wielostopniowa homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ ciągnika spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy odpowiednie do jego stanu kompletacji;
4)
ciągnik podstawowy - ciągnik, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu;
5)
ciągnik niekompletny - ciągnik, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;
6)
ciągnik skompletowany - ciągnik powstały w trakcie wielostopniowej homologacji typu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;
7)
typ ciągnika - ciągniki jednej kategorii, w ramach danego rodzaju, które nie różnią się pod względem istotnych cech;
8)
wyposażenie - układ lub zespół ciągnika, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, części wnętrza ciągnika lub silnik;
9)
część - urządzenie, które może być homologowane niezależnie od ciągnika;
10)
przepis cząstkowy - oddzielny dokument określający wymagania i metody badania dotyczące wyposażenia lub części pojazdów (regulamin EKG ONZ);
11)
dokumentacja techniczna typu - opis techniczny typu ciągnika, przedmiotu wyposażenia lub części, wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami, które jednostki upoważnione dodały do tego dokumentu.
Kategorie ciągnika i typu ciągnika dla potrzeb homologacji typu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej "ministrem", wydaje świadectwo homologacji typu na pisemny wniosek producenta lub importera nowego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierający wynik tych badań, potwierdzony przez kierownika jednostki, o której mowa w § 11;
2)
opis techniczny dla celów homologacji typu ciągnika, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części;
4)
instrukcję dla użytkownika ciągnika w języku polskim - w dwóch egzemplarzach.
3.
W przypadku homologacji wielostopniowej typu ciągnika do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ponadto:
1)
w etapie pierwszym - fragmenty dokumentu informacyjnego oraz wydane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji ciągnika podstawowego;
2)
w kolejnych etapach - fragmenty dokumentu informacyjnego typu ciągnika, wydane świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi wykonania oraz wydane świadectwa homologacji typu dla ciągnika niekompletnego;
3)
informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego ciągnika oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta ciągnika homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzonej przez tego producenta.
1.
Minister wydaje świadectwo homologacji typu, jeżeli dla danego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części został wydany protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający spełnienie wymagań, które w zależności od rodzaju i kategorii pojazdu określa:
1)
w przypadku homologacji typu ciągnika - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika - załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Przed wydaniem świadectwa homologacji typu minister lub na jego wniosek jednostka, o której mowa w § 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkowanych ciągników, przedmiotów ich wyposażenia lub części z homologowanym typem, zwanego dalej "sprawdzeniem". Sprawdzenia dokonuje się pod względem zgodności z procedurami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3.
Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ ciągnika, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymogów określonych w art. 68 ust. 4 ustawy.
4.
Jeżeli przedstawiony do homologacji typu przedmiot wyposażenia ciągnika lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami ciągnika, to świadectwo homologacji typu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.
1.
Wzór świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3.
Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części ciągnika w zakresie przepisów cząstkowych określone są w tych przepisach.
1.
Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane z winy producenta warunki kontroli zgodności z typem homologowanym.
2.
Przed cofnięciem świadectwa homologacji typu minister wzywa producenta lub importera do:
1)
przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów;
2)
usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z homologowanym typem w zakresie i terminie określonym przez ministra.
1.
Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2-4;
2)
katalog części zamiennych;
3)
instrukcję napraw.
3.
Na żądanie jednostki, o której mowa w § 11, producent lub importer przedstawia kopie wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części wraz z dokumentacją techniczną typu.
1.
Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne zgodnie z procedurami, które określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka, o której mowa w § 11, sporządza, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:
1)
jeden egzemplarz - przekazuje ministrowi;
2)
jeden egzemplarz - przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;
3)
dwa egzemplarze - wydaje producentowi lub importerowi.
3.
Jednostka, o której mowa w § 11, wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający pozytywny wynik badania, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy oraz odpowiednie wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1.
1.
Kontroli zgodności produkcji ciągnika oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej "kontrolą zgodności produkcji", dokonuje się pod względem zgodności z procedurami, o których mowa w § 5 ust. 2.
2.
Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz - przeznaczony jest dla kontrolowanego;
2)
jeden egzemplarz - przekazuje się ministrowi lub jednostce, o której mowa w § 11;
3)
jeden egzemplarz - przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej prowadzonej przez jednostkę, o której mowa w § 11.
Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika lub jego części wydane przez właściwe władze homologacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej są uznawane w procesie homologacji typu ciągnika, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom technicznym określonym rozporządzeniem.
Świadectwa homologacji typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność w zakresie, na jaki zostały wydane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3

(Załączniki do rozporządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Kategorie ciągnika oraz typu ciągnika dla potrzeb homologacji typu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Opis techniczny do celów homologacji typu ciągnika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wykaz wymagań w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Procedury zgodności produkcji

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór świadectwa homologacji typu ciągnika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu ciągnika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Procedury homologacji typu ciągnika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.