§ 10. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  10.
1.
Kontroli zgodności produkcji ciągnika oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej "kontrolą zgodności produkcji", dokonuje się pod względem zgodności z procedurami, o których mowa w § 5 ust. 2.
2.
Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz - przeznaczony jest dla kontrolowanego;
2)
jeden egzemplarz - przekazuje się ministrowi lub jednostce, o której mowa w § 11;
3)
jeden egzemplarz - przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej prowadzonej przez jednostkę, o której mowa w § 11.