§ 9. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  9.
1.
Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne zgodnie z procedurami, które określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka, o której mowa w § 11, sporządza, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:
1)
jeden egzemplarz - przekazuje ministrowi;
2)
jeden egzemplarz - przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;
3)
dwa egzemplarze - wydaje producentowi lub importerowi.
3.
Jednostka, o której mowa w § 11, wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający pozytywny wynik badania, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy oraz odpowiednie wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1.