Homologacja typu ciągników rolniczych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.237.2009

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep2)

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U.11.115.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2016 r., nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, przyczepy przeznaczonej do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy, zwanych dalej "pojazdami", oraz przedmiotów ich wyposażenia i części;
2)
zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu;
3)
zakres i sposób przeprowadzania:
a)
badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu pojazdu;
4)
wzory dokumentów związanych z homologacją typu pojazdu;
5)
jednostki upoważnione do:
a)
przeprowadzania badań homologacyjnych,
b)
kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do producenta lub importera nowego typu pojazdu, w tym również do producenta danego typu pojazdu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkich etapach jego produkcji.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu, przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;
3)
wielostopniowa homologacja typu pojazdu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub skompletowany) typ pojazdu spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy, odpowiednio do jego stanu kompletacji;
4)
pojazd niekompletny - pojazd, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;
5)
pojazd podstawowy - pojazd niekompletny, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu pojazdu;
6)
pojazd skompletowany - pojazd powstały w wyniku wielostopniowej homologacji typu pojazdu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;
7)
pojazd kompletny - pojazd, który nie wymaga kompletacji w celu spełnienia wymagań technicznych określonych w art. 68 ust. 7 ustawy;
8)
typ pojazdu - pojazdy jednej kategorii, które nie różnią się od siebie przynajmniej pod względem istotnych cech, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; typ pojazdu może zawierać warianty i wersje;
9)
przedmiot wyposażenia - układ lub zespół pojazdu, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, elementy wnętrza pojazdu, silnik;
10)
część - urządzenie, które może być homologowane niezależnie od pojazdu.
Definicje kategorii i typów pojazdów dla potrzeb homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
W celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części składa pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej "ministrem", do którego dołącza:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej, o której mowa w § 13;
2)
opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
4)
wyniki badań, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5)
wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów;
6)
przykładowy wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu objętego świadectwem homologacji typu pojazdu.
2.
W przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu do wniosku dołącza się:
1)
w etapie pierwszym - fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu oraz posiadane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;
2)
w kolejnych etapach - fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi kompletacji, świadectwa homologacji typu dla pojazdu niekompletnego;
3)
informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego pojazdu oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi, określonymi przez producenta lub importera pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta lub importera.
3.
W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku dołącza się:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej - w przypadku gdy zmiana wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;
2)
opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu z wyraźnym zaznaczeniem wprowadzonych zmian.
1.
Minister wydaje świadectwo homologacji typu lub zmianę świadectwa homologacji typu dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części, jeżeli protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.
2.
Wykaz wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy, w zależności od kategorii pojazdu, dla procedury:
1)
homologacji typu pojazdu - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.
Przed wydaniem świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu minister lub, na jego wniosek, jednostka upoważniona może sprawdzić, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkcji lub montażu pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z typem homologowanym. Sprawdzenia tego dokonuje się zgodnie z procedurami kontroli zgodności produkcji, określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4.
Minister odmawia wydania lub zmiany świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymogów określonych w art. 68 ust. 7 ustawy albo producent lub importer nie dołączył do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.
5.
Jeżeli przedstawiony do homologacji typu pojazdu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu pojazdu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.
1.
Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do:
1)
pojazdów z małych serii - po przeprowadzeniu badań homologacyjnych;
2)
pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność;
3)
pojazdów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji.
2.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do wniosku producent lub importer dołącza:
1)
opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
wykaz osób upoważnionych do podpisywania odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów.
3.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do wniosku, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, producent lub importer dołącza również:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;
2)
wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
3)
wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.
W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku producent lub importer dołącza:
1)
uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii uniemożliwiających spełnienie przez część lub zespół wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;
2)
opis aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których dotyczą te rozwiązania, oraz podjętych środków mających na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska;
3)
opis przeprowadzonych badań oraz ich wyniki wykazujące, że zapewniono przynajmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;
4)
propozycje zmian przepisów dotyczących homologacji.
5.
Szczegółowe kryteria oraz warunki, których spełnienie umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
1.
System numerowania świadectw homologacji typu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2.
Wzór świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3.
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
4.
Wzór odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 69 ustawy, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
5.
Wzory świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części pojazdów określają odrębne przepisy dotyczące homologacji przedmiotów wyposażenia lub części.
6.
Listę wydanych świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części, o której mowa w art. 68a ust. 3 ustawy, sporządza się według wzoru, który określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
1.
Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane przez producenta lub importera warunki zgodności produkcji pojazdu z homologowanym typem pojazdu.
2.
Minister odstępuje od cofnięcia świadectwa homologacji typu w przypadku:
1)
przedstawienia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1;
2)
usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z typem homologowanym w zakresie i terminie określonym przez ministra.
1.
Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4;
2)
instrukcję użytkowania pojazdu.
3.
W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.
4.
Producent lub importer przedstawia kopie posiadanych świadectw homologacji przedmiotu wyposażenia pojazdu i jego części oraz dokumentację techniczną typu pojazdu na żądanie jednostki upoważnionej.
1.
Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne typu pojazdu w sposób i w zakresie, które, w zależności od stopnia kompletacji pojazdu, określa:
1)
w przypadku homologacji typu pojazdu - załącznik nr 13 do rozporządzenia;
2)
w przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu - załącznik nr 14 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka upoważniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:
1)
jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę upoważnioną;
2)
trzy egzemplarze wydawane są producentowi lub importerowi.
3.
Jednostka upoważniona wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdzającym pozytywny wynik badania, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy oraz warunki, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.
1.
Kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdu oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej "kontrolą zgodności produkcji", dokonuje się zgodnie z procedurami, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.
2.
Z przeprowadzonej kontroli zgodności produkcji sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego;
2)
jeden egzemplarz przeznaczony jest dla ministra;
3)
jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej, prowadzonej przez jednostkę upoważnioną.
Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.
Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu lub jego części wydane w oparciu o regulaminy, o których mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy, przez organy właściwe w sprawach homologacji uznawane są w procesie homologacji typu pojazdu, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom określonym w rozporządzeniu.
Świadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, w zakresie, na jaki zostały wydane, do czasu wygaśnięcia, o którym mowa w art. 68 ust. 14 ustawy.
Przepisy § 4, § 5 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 2 pkt 1, § 8 ust. 2 i 3 stosuje się do pojazdów należących do kategorii T1, T2 i T3, zdefiniowanych w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1)
dla nowych typów pojazdów - od dnia 1 lipca 2005 r.;
2)
do wszystkich nowych rejestrowanych po raz pierwszy pojazdów - po dniu 1 lipca 2009 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia4).

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

- dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. dotyczącej zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących zatwierdzenia typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/151/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/152/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/346/EWG z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 191 z 15.07.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 74/347/EWG z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 191 z 15.07.1974, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 75/321/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 147 z 9.06.1975, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 75/322/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 147 z 9.06.1975, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/432/EWG z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 122 z 8.05.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/311/EWG z dnia 29 marca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (Dz. Urz. WE L 105 z 28.04.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/536/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 77/537/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 255 z 18.09.1978, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 78/933/EWG z dnia 17 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Dz. Urz. WE L 325 z 20.11.1978, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 79/532/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1979, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 79/533/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1979, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 79/622/EWG z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Dz. Urz. WE L 179 z 17.07.1979, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 80/720/EWG z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 194 z 28.07.1980, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 86/297/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Dz. Urz. WE L 186 z 8.07.1986, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz. Urz. WE L 186 z 8.07.1986, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 86/415/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 240 z 26.08.1986, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz. Urz. WE L 220 z 8.08.1987, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 67 z 10.03.1989, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/25/WE z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniającej dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 173 z 12.07.2000),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003).

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 maja 2005 r., pod numerem 2005/321/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 31), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DEFINICJE KATEGORII I TYPÓW POJAZDÓW DLA POTRZEB HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

CZĘŚĆ I (obowiązująca do dnia 30 czerwca 2005 r.)

1. DEFINICJE KATEGORII CIĄGNIKÓW:

1) Kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające przynajmniej jedną oś o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1.150 mm, masę własną (ciągnik w stanie gotowości do pracy) przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1.000 mm.

2) Kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1.150 mm, masę własną (ciągnik w stanie gotowości do pracy) przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. Jednakże w przypadku, gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna nie może przekroczyć 30 km/h.

3) Kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej (ciągnik w stanie gotowości do pracy) nieprzekraczającej 600 kg.

4) Kategoria T4: pozostałe ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h (według definicji podanej w dodatku 1), w tym:

5) Ciągniki o dużym prześwicie T4.1:

Ciągniki przeznaczone do pracy przy uprawach roślin wysokopiennych, np. winorośli. Charakteryzują się wysokim podwoziem lub częścią podwozia, które umożliwiają ruch równoległy do upraw, przy czym rząd lub rzędy upraw znajdują się pomiędzy lewymi i prawymi kołami ciągnika. Ciągniki te są przystosowane do pracy z narzędziami mocowanymi z przodu ciągnika, pomiędzy jego osiami, z tyłu lub na pomoście. Wysokość prześwitu ciągnika w stanie gotowości do pracy mierzona prostopadle do rzędów upraw przekracza 1.000 mm. W przypadku gdy wysokość położenia środka ciężkości ciągnika(1) (mierzona względem ziemi, przy wykorzystaniu standardowych opon) podzielona przez średni rozstaw kół wszystkich osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika nie może przekroczyć 30 km/h.

6) Ciągniki o dużej szerokości T4.2:

Ciągniki te charakteryzują się znacznymi wymiarami i są przeznaczone do pracy na rozległych obszarach uprawnych.

________

(1) Zgodnie z normą ISO 789, część 6.

2. DEFINICJA TYPU CIĄGNIKA:

Pojęcie "typ ciągnika" obejmuje ciągniki należące do tej samej kategorii, identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) producent,

2) oznaczenie typu według producenta,

3) główne cechy konstrukcyjne, w tym:

a) podwozie zintegrowane / podwozie ramowe / podwozie członowe (różnice oczywiste i zasadnicze),

b) silnik (spalania wewnętrznego / elektryczny / hybrydowy),

c) osie (liczba).

Pojęcie "wariant" obejmuje ciągniki tego samego typu identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) silnik:

a) zasada działania,

b) liczba i układ cylindrów,

c) moc silnika, różnica mocy nie większa niż 30 % (największa liczba nie może być większa od najmniejszej więcej niż 1,3 razy),

d) pojemność skokowa silnika, różnica pojemności nie większa niż 20 % (największa liczba nie może być większa od najmniejszej więcej niż 1,2 razy),

2) osie napędowe (liczba, położenie, związki kinematyczne z innymi osiami),

3) osie kierowane (liczba i położenie),

4) maksymalna masa całkowita ciągnika, różnica masy nie większa niż 10%,

5) układ napędowy (rodzaj),

6) konstrukcja chroniąca kierowcę i pasażerów w razie przewrócenia się ciągnika,

7) osie hamowane (liczba).

Pojęcie "wersja" w ramach wariantu oznacza ciągniki składające się z kombinacji elementów wykazanych w opisie technicznym do celu homologacji typu pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

Dodatek do części I

1. Ciągniki T4

1) Ciągniki o dużym prześwicie T4.1:

Ciągniki przeznaczone do pracy przy uprawach roślin wysokopiennych, np. winorośli. Charakteryzują się wysokim podwoziem lub częścią podwozia, które umożliwiają ruch równoległy do upraw, przy czym rząd lub rzędy upraw znajdują się pomiędzy lewymi i prawymi kołami ciągnika. Ciągniki te są przystosowane do pracy z narzędziami mocowanymi z przodu ciągnika, między jego osiami, z tyłu lub na skrzyni. Wysokość prześwitu ciągnika w pozycji roboczej mierzona prostopadle do rzędów upraw przekracza 1.000 mm. W przypadku gdy wysokość położenia środka ciężkości ciągnika(1) (mierzona względem podłoża, przy zastosowaniu zwykle montowanych opon) podzielona przez średni rozstaw kół wszystkich osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika nie może przekroczyć 30 km/h.

2) Ciągniki o szerokości przekraczającej szerokość standardową T4.2:

Ciągniki te charakteryzują się dużymi wymiarami i są przede wszystkim przeznaczone do pracy na rozległych obszarach uprawnych.

________

(1) Zgodnie z normą ISO 789, część 6.

CZĘŚĆ II (obowiązująca od dnia 1 lipca 2005 r.)

A. Kategorie pojazdu definiuje się następująco:

1. Kategoria T: Ciągniki kołowe

1) Kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy(1), o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1.150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1.000 mm.

2) Kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1.150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. Jednakże w przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika(2) (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h.

________

(1) W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy.

(2) Zgodnie z normą ISO 789-6: 1982.

3) Kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg.

4) Kategoria T4: ciągniki kołowe specjalne o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h (według definicji podanej w dodatku 1).

5) Kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

2. Kategoria R: Przyczepy

1) Kategoria R1: przyczepy, których suma technicznie dopuszczalnych mas na oś nie przekracza 1.500 kg.

2) Kategoria R2: przyczepy, których suma technicznie dopuszczalnych mas na oś przekracza 1.500 kg, lecz nie przekracza 3.500 kg.

3) Kategoria R3: przyczepy, których suma technicznie dopuszczalnych mas na oś przekracza 3.500 kg, lecz nie przekracza 21.000 kg.

4) Kategoria R4: przyczepy, których suma technicznie dopuszczalnych mas na oś przekracza 21.000 kg.

Każda kategoria przyczepy oznaczona jest także indeksem "a" lub "b", zależnie od jej konstrukcyjnej prędkości:

- "a" dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h,

- "b" dla przyczepy o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h.

Przykład: Rb3 jest to kategoria przyczepy, dla której suma technicznie dopuszczalnych mas na oś przekracza 3.500 kg, lecz nie przekracza 21.000 kg i która jest przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik kategorii T5.

B. Definicja typu pojazdu

1. Ciągniki kołowe:

Do celów niniejszego rozporządzenia:

"typ" oznacza ciągniki należące do tej samej kategorii, identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) producent;

2) przeznaczenie typu według wskazań producenta,

3) podstawowe właściwości konstrukcyjne i projektowe:

a) rama centralna / rama podłużnicowa / podwozie przegubowe (różnice oczywiste i zasadnicze),

b) silnik (spalinowy/elektryczny/mieszany),

c) osie (liczba);

"wariant" oznacza ciągniki tego samego typu, identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) silnik:

a) zasada działania,

b) liczba i układ cylindrów,

c) różnica mocy nie większa niż 30% (największa moc nie może być większa od najmniejszej mocy więcej niż 1,3 razy),

d) różnica pojemności skokowej nie większa niż 20% (najwyższa liczba nie może być większa od najniższej więcej niż 1,2 razy);

2) napędzane osie (liczba, położenie, połączenie);

3) osie kierowane (liczba i położenie);

4) maksymalne całkowite masy dopuszczalne nie mogą różnić się o więcej niż 10%;

5) napęd (typ);

6) konstrukcja ochronna;

7) osie hamowane (liczba);

"wersja" wariantu oznacza ciągniki składające się z kombinacji pozycji wykazanych w opisie technicznym zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

2. Przyczepy:

"Typ" oznacza przyczepy należące do tej samej kategorii, identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) producent;

2) przeznaczenie typu według wskazań producenta;

3) podstawowe właściwości konstrukcyjne i projektowe;

4) rama centralna / rama podłużnicowa / podwozie przegubowe (różnice oczywiste i zasadnicze);

5) osie (liczba);

"wariant" oznacza przyczepy tego samego typu, identyczne pod względem przynajmniej następujących cech:

1) osie napędzane (liczba, pozycja, wzajemne połączenie);

2) maksymalne całkowite masy dopuszczalne nie mogą różnić się o więcej niż 10%;

3) osie hamowane (liczba).

Dodatek do części II

1. Ciągniki T4

1) Ciągniki o dużym prześwicie T4.1

Ciągniki przeznaczone do pracy przy uprawach roślin wysokopiennych, np. winorośli. Charakteryzują się wysokim podwoziem lub częścią podwozia, które umożliwiają ruch równoległy do upraw, przy czym rząd lub rzędy upraw znajdują się między lewymi i prawymi kołami ciągnika. Ciągniki te są przystosowane do pracy z narzędziami mocowanymi z przodu ciągnika, między jego osiami, z tyłu lub na skrzyni. Wysokość prześwitu ciągnika w pozycji roboczej mierzona prostopadle do rzędów upraw przekracza 1.000 mm. W przypadku gdy wysokość położenia środka ciężkości ciągnika(1) (mierzona względem podłoża, przy zastosowaniu zwykle montowanych opon) podzielona przez średni rozstaw kół wszystkich osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika nie może przekroczyć 30 km/h.

2) Ciągniki o bardzo dużej szerokości T4.2

Ciągniki te charakteryzują się dużymi wymiarami i są przede wszystkim przeznaczone do pracy na rozległych obszarach uprawnych.

3) Ciągniki o małym prześwicie T4.3

Ciągniki rolnicze lub leśne z napędem na cztery koła, których wymienne wyposażenie jest przeznaczone do zastosowań rolniczych lub leśnych i które charakteryzują się posiadaniem ramy mocującej, wyposażone w jeden lub więcej wałków odbioru mocy, o technicznie dopuszczalnej masie nie większej niż 10 ton i dla których stosunek tej masy do maksymalnej masy własnej, w stanie gotowości do jazdy, jest mniejszy od 2,5. Ponadto położenie środka ciężkości tych ciągników(1) (mierzone w stosunku do podłoża, przy zastosowaniu zwykle montowanych opon) jest mniejsze niż 850 mm.

________

(1) Zgodnie z normą ISO 789-6: 1982.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 1

WZÓR

I. OPIS TECHNICZNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

(obowiązujący do dnia 30 czerwca 2005 r. - według załącznika I do dyrektywy 2001/3/WE)

(Wszystkie opisy techniczne, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zawierają wyłącznie fragmenty z poniższego wyczerpującego wykazu oraz zachowują jego numerację z jednoczesnym wykluczeniem innych opisów technicznych, wykazów oraz numeracji.)

Następujące informacje - jeżeli są wymagane - muszą zostać dostarczone w trzech egzemplarzach oraz zawierać spis treści. Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie - o ile są wymagane - muszą być wystarczająco szczegółowe.

WZÓR A

Wzór A stosuje się w przypadku braku świadectwa homologacji

typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu przedmiotu

wyposażenia lub części.

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(nia) handlowe (podać

wszystkie warianty i wersje): .................

0.2.1. Nazwa handlowa (jeżeli występuje): ............

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

ciągniku: .....................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób

mocowania): ...................................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie):

...............................................

0.4. Kategoria ciągnika (4): .......................

0.5. Nazwa i adres producenta: .....................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczek

znamionowych i oznaczeń (fotografie lub

rysunki): .....................................

0.7. W przypadku części i zespołów - miejsce i

sposób umieszczenia znaków homologacji: .......

0.8. Nazwa i adres(y) montowni: ....................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE CIĄGNIKA

(należy załączyć fotografię 3/4 z przodu i 3/4

z tyłu lub rysunki przedstawiciela typu

ciągnika oraz zwymiarowany rysunek całego

ciągnika)

1.1. Liczba osi i kół: .............................

1.1.1. Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi

(jeżeli występują): ...........................

1.1.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ...........

1.1.3. Osie napędowe (liczba, położenie, współpraca):

...............................................

1.1.4. Osie hamowane (liczba, położenie): ............

1.2. Położenie i układ silnika: ....................

1.3. Położenie koła kierownicy: po prawej / po lewej

stronie / pośrodku(1)

1.4. Zmiana pozycji przy zmienionym kierunku jazdy:

tak/nie(1)

1.5. Podwozie zintegrowane / podwozie ramowe /

podwozie przegubowe / inne(1)

1.6. Kierunek ruchu drogowego:

lewostronny/prawostronny(1)

2. MASY I WYMIARY(5) (w kg i mm) (w razie potrzeby

odwołać się do rysunków)

2.1. Masa(sy) pojazdu nieobciążonego: ..............

2.1.1. Masa(sy) ciągnika nieobciążonego w stanie

gotowym do jazdy(15) (z ramami ochronnymi, bez

wyposażenia opcjonalnego, ale z płynem

chłodzącym, środkami smarnymi, paliwem,

narzędziami i kierowcą)(6):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.1.1.1. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie: ........

2.2. Maksymalna masa(sy) podana(ne) przez

producenta: ...................................

2.2.1. Maksymalna masa ciągnika w zależności od opon:

...............................................

2.2.2. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie: ........

2.2.3. Zakresy rozkładu tej (tych) masy (mas) na osie

(określić zakresy minimalne w procentach na

przednią oraz na tylną oś)

2.2.3.1. Masy i opony:

nr osiOpony (rozmiar)NośnośćMaksymalna masa przypadająca na ośMaksymalny nacisk pionowy(*) na sprzęg
1
2
3

(*) obciążenie wywierane statycznie na środek

odniesienia sprzęgu

2.2.4. Ładowność(16)

2.3. Masy obciążników (masa całkowita, materiał,

liczba obciążników): ..........................

2.3.1. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie: ........

2.4. Maksymalna(ne) masa(sy) pojazdów ciągniętych (w

zależności od sprzęgu)

2.4.1. Niehamowanych: ................................

2.4.2. Hamowanych hamulcem niezależnym: ..............

2.4.3. Hamowanych hamulcem najazdowym: ...............

2.4.4. Wyposażonych w hamulce hydrauliczne lub

pneumatyczne: .................................

2.4.5. Technicznie dopuszczalna(ne) masa(sy) zespołu

ciągnik - pojazdy ciągnięte dla każdej

konfiguracji hamulcowej pojazdów ciągniętych:

...............................................

2.4.6. Położenie punktu sprzęgnięcia

2.4.6.1. Wysokość nad nawierzchnią:

2.4.6.1.1. Maksimum: .....................................

2.4.6.1.2. Minimum: ......................................

2.4.6.2. Odległość od płaszczyzny pionowej przechodzącej

przez oś kół tylnych: .........................

2.5. Rozstaw osi(7): ...............................

2.6. Maksymalny i minimalny rozstaw kół każdej osi

(mierzony pomiędzy płaszczyznami symetrii

normalnie stosowanych opon pojedynczych lub

bliźniaczych) (według deklaracji

producenta)(8): ...............................

2.7. Wymiary zewnętrzne ciągnika, wraz z urządzeniem

sprzęgającym

2.7.1. Długość w ruchu drogowym(9):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.7.2. Szerokość w ruchu drogowym(10):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.7.3. Wysokość w ruchu drogowym(11):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.7.4. Zwis przedni(12):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.7.5. Zwis tylny(13):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.7.6. Prześwit(14):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

3. SILNIK

3.1. Część 1 - Dane ogólne

3.1.1. Silnik wyjściowy / typ silnika(1)(20)

Zarejestrowany znak handlowy producenta: ......

3.1.2. Typ i oznaczenie handlowe silnika wyjściowego

oraz (jeżeli ma zastosowanie) rodziny

silników(1): ..................................

3.1.3. Sposoby identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na

silniku, oraz sposób umieszczenia tego

oznaczenia na silniku:

3.1.3.1. Położenie, sposób identyfikacji i sposób

umieszczenia oznaczenia typu silnika: .........

3.1.3.2. Położenie i sposób umieszczenia numeru

homologacji: ..................................

3.1.4. Nazwa i adres producenta: .....................

3.1.5. Adresy zakładów produkcyjnych: ................

3.1.6. Zasada działania:

- zapłon iskrowy / zapłon samoczynny(1)

- wtrysk bezpośredni/pośredni(1)

- dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.1.7. Paliwo:

olej napędowy / benzyna / LPG / inne(1)

3.2. Część 2 - Typ silnika

Podstawowe dane typu silnika(3)

3.2.1. Opis silnika o zapłonie samoczynnym

3.2.1.1. Producent: ....................................

3.2.1.2. Typ nadany przez producenta: ..................

3.2.1.3. Tryb pracy: dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.2.1.4. Średnica cylindra: ............... mm

3.2.1.5. Skok tłoka: ...................... mm

3.2.1.6. Liczba i układ cylindrów: .....................

3.2.1.7. Pojemność skokowa: ............... cm3

3.2.1.8. Znamionowa prędkość obrotowa silnika:

......................................... min-1

3.2.1.9. Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym

silnika: ................................ min-1

3.2.1.10. Stopień sprężania(2): .........................

3.2.1.11. Układ spalania: ...............................

3.2.1.12. Rysunki komory spalania i denka tłoka: ........

3.2.1.13. Minimalne przekroje przewodów dolotowych i

wydechowych: ..................................

3.2.1.14 Układ chłodzenia

3.2.1.14.1. Chłodzenie płynem

3.2.1.14.1.1. Rodzaj płynu: .........................

3.2.1.14.1.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie(1)

3.2.1.14.1.3. Charakterystyki lub marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje): ...................................

3.2.1.14.1.4 Przełożenie(nia) (jeżeli występuje): ..........

3.2.1.14.2. Chłodzenie powietrzem

3.2.1.14.2.1. Dmuchawa: tak/nie(1)

3.2.1.14.2.2. Charakterystyki lub marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje): ...................................

3.2.1.14.2.3. Przełożenie(nia) (jeżeli występuje): ..........

3.2.1.15. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

3.2.1.15.1. Układ chłodzenia płynem: maksymalna temperatura

na wylocie płynu z silnika: ................. K

3.2.1.15.2. Chłodzenie powietrzem: punkt odniesienia: .....

Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia:

............... K

3.2.1.15.3. Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy

powietrza doładowanego: ........... K

3.2.1.15.4. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do kolektora

wydechowego: ............. K

3.2.1.15.5. Temperatura oleju smarowego: minimalna: .... K,

maksymalna: ............. K

3.2.1.16. Doładowanie: tak/nie(1)

3.2.1.16.1. Marka(ki): ....................................

3.2.1.16.2. Typ(y): .......................................

3.2.1.16.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania, zawór upustowy, jeżeli

występuje): ...................................

3.2.1.16.4. Chłodnica powietrza doładowanego: tak/nie(1)

3.2.1.17. Układ dolotowy: maksymalne dopuszczalne

podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ............... kPa

3.2.1.18. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne

przeciwciśnienie w układzie wydechowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ............... kPa

3.2.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeśli występują i nie są ujęte w innym

punkcie) - opis lub schematy: .................

3.2.3. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.3.1. Pompa zasilająca

Ciśnienie(2) i wykres działania: ..............

3.2.3.2. Układ wtryskowy

3.2.3.2.1. Pompa wtryskowa

3.2.3.2.1.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.2.1.2. Typ(y): .......................................

3.2.3.2.1.3. Wydatek(2): ........ mm3 na skok lub cykl, przy

znamionowej prędkości obrotowej pompy:

............... min-1 i odpowiednio przy

prędkości obrotowej momentu maksymalnego

albo, alternatywnie, wykres

charakterystyki: ..............................

Należy wskazać metodę pomiaru: na silniku / na

stanowisku pomiarowym(1)

3.2.3.2.1.4. Wyprzedzenia wtrysku

3.2.3.2.1.4.1. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku(2):.......

3.2.3.2.1.4.2. Kąt wyprzedzenia wtrysku(2): ..................

3.2.3.2.2. Przewody wtryskowe

3.2.3.2.2.1. Długość: ......................... mm

3.2.3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: ............. mm

3.2.3.2.3. Wtryskiwacze:

3.2.3.2.3.1. Marka(ki): ..........................

3.2.3.2.3.2. Typ(y) ..............................

3.2.3.2.3.3. Ciśnienie otwarcia(2): ...... kPa lub wykres

charakterystyki(1): ...........................

3.2.3.2.4. Regulator obrotów

3.2.3.2.4.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.2.4.2. Typ(y) ........................................

3.2.3.2.4.3. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem

znamionowym(2): ......................... min-1

3.2.3.2.4.4. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia(2):

......................................... min-1

3.2.3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2):

......................................... min-1

3.2.3.3. Układ zimnego rozruchu

3.2.3.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.3.2. Typ(y): .......................................

3.2.3.3.3. Opis działania: ...............................

3.2.4. Rozrząd

3.2.4.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia w odniesieniu do górnych martwych

punktów lub dane równoważne: ..................

3.2.4.2. Dane regulacyjne luzów zaworowych lub zakres

regulacji(1): .................................

3.2.5. Elektroniczne funkcje sterowania silnikiem

Jeżeli silnik ma elektroniczne funkcje

sterowania, należy podać odpowiednie dane, a w

szczególności:

3.2.5.1. Markę(ki): ....................................

3.2.5.2. Typ(y): .......................................

3.2.5.3. Numer części: .................................

3.2.5.4. Położenie elektronicznej jednostki sterującej:

...............................................

3.2.5.4.1. Rozpoznane części składowe: ...................

3.2.5.4.2. Sterowane części składowe: ....................

3.3. Część 3 - Rodzina silników o zapłonie

samoczynnym

Istotne dane rodziny silników

3.3.1. Wykaz typów silnika tworzących rodzinę

3.3.1.1. Nazwa rodziny silników: .......................

3.3.1.2. Dane techniczne typów silnika w ramach rodziny:

Reprezentant rodziny
Typy silników
Liczba cylindrów
Obroty nominalne (min-1)
Paliwo na suw (mm3) przy obrotach nominalnych
Moc znamionowa (kW)
Obroty maksymalnego momentu obrotowego (min-1)
Paliwo na suw (mm3) przy obrotach momentu maksymalnego
Maksymalny moment obrotowy (Nm)
Obroty biegu jałowego (min-1)
Pojemność skokowa cylindra w procentach pojemności silnika reprezentanta rodziny100

3.4. Część 4 - Typ silnika w ramach rodziny

Istotne dane typu silnika reprezentującego

rodzinę silników

3.4.1. Opis silnika o zapłonie samoczynnym

3.4.1.1. Producent: ....................................

3.4.1.2. Typ nadany przez producenta: ..................

3.4.1.3. Tryb pracy: dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.4.1.4. Średnica cylindra: .................. mm

3.4.1.5. Skok tłoka: ......................... mm

3.4.1.6. Liczba i układ cylindrów: .....................

3.4.1.7. Pojemność skokowa: ................. cm3

3.4.1.8. Znamionowa prędkość obrotowa silnika:

......................... min-1

3.4.1.9. Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym

silnika: ................ min-1

3.4.1.10. Stopień sprężania(2): .........................

3.4.1.11. Układ spalania: ...............................

3.4.1.12. Rysunki komory spalania i denka tłoka: ........

3.4.1.13. Minimalne przekroje przewodów dolotowych i

wydechowych: ..................................

3.4.1.14. Układ chłodzenia

3.4.1.14.1. Chłodzenie płynem

3.4.1.14.1.1. Rodzaj płynu: .................................

3.4.1.14.1.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie(1)

3.4.1.14.1.3. Charakterystyki lub marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(ją)): ...............................

3.4.1.14.1.4. Przełożenie(nia) (jeżeli występuje(ją)): ......

3.4.1.14.2. Chłodzenie powietrzem

3.4.1.14.2.1. Dmuchawa: tak/nie(1)

3.4.1.14.2.2. Charakterystyki lub marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(ją)): ...............................

3.4.1.14.2.3. Przełożenie(nia) (jeżeli występuje): ..........

3.4.1.15. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

3.4.1.15.1. Układ chłodzenia płynem: maksymalna temperatura

na wylocie płynu z silnika: ............ K

3.4.1.15.2. Chłodzenie powietrzem: punkt odniesienia: .....

Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia:

............ K

3.4.1.15.3. Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy

powietrza doładowanego: ............. K

3.4.1.15.4. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do kolektora

wydechowego: ............ K

3.4.1.15.5. Temperatura oleju smarowego: minimalna: .... K,

maksymalna: ............. K

3.4.1.16. Doładowanie: tak/nie(1)

3.4.1.16.1. Marka(ki): ....................................

3.4.1.16.2. Typ(y): .......................................

3.4.1.16.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania, zawór upustowy, jeżeli

występuje): ...................................

3.4.1.16.4. Chłodnica powietrza doładowanego: tak/nie(1)

3.4.1.17. Układ dolotowy: maksymalne dopuszczalne

podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ............ kPa

3.4.1.18. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne

przeciwciśnienie w układzie wydechowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ............ kPa

3.4.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeśli występują i nie są ujęte w innym

punkcie): .....................................

Opis lub rysunki

3.4.3. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.4.3.1. Pompa zasilająca

Ciśnienie(2) lub wykres działania: ............

3.4.3.2. Układ wtryskowy

3.4.3.2.1. Pompa wtryskowa

3.4.3.2.1.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.1.2. Typ(y): .......................................

3.4.3.2.1.3. Wydatek(2) ........ mm3 na skok lub cykl, przy

znamionowej prędkości obrotowej pompy:

........ min-1 i odpowiednio przy prędkości

obrotowej momentu maksymalnego albo,

alternatywnie, wykres charakterystyki: ........

Należy wskazać metodę pomiaru: na silniku / na

stanowisku pomiarowym(1)

3.4.3.2.1.4. Wyprzedzenia wtrysku

3.4.3.2.1.4.1. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku(2): ......

3.4.3.2.1.4.2. Kąt wyprzedzenia wtrysku(2): ..................

3.4.3.2.2. Przewody wtryskowe

3.4.3.2.2.1. Długość: ............................ mm

3.4.3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: ................ mm

3.4.3.2.3. Wtryskiwacze:

3.4.3.2.3.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.3.2. Typ(y) ........................................

3.4.3.2.3.3. Ciśnienie otwarcia(2): ....... kPa lub wykres

charakterystyki(1): ...........................

3.4.3.2.4. Regulator obrotów

3.4.3.2.4.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.4.2. Typ(y) ........................................

3.4.3.2.4.3. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem

znamionowym(2): ..........................min-1

3.4.3.2.4.4. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia(2):

......................................... min-1

3.4.3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2):

......................................... min-1

3.4.3.3. Układ zimnego rozruchu

3.4.3.3.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.3.2. Typ(y): .......................................

3.4.3.3.3. Opis działania: ...............................

3.4.4. Rozrząd

3.4.4.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia w odniesieniu do górnych martwych

punktów lub dane równoważne: ..................

3.4.4.2. Dane regulacyjne luzów zaworowych lub zakres

regulacji(1): .................................

3.4.5. Elektroniczne funkcje sterowania silnikiem

Jeżeli silnik ma elektroniczne funkcje

sterowania, należy podać odpowiednie dane, a w

szczególności:

3.4.5.1. Markę(ki): ....................................

3.4.5.2. Typ(y): .......................................

3.4.5.3. Numer części: .................................

3.4.5.4. Położenie elektronicznej jednostki sterującej:

...............................................

3.4.5.4.1. Rozpoznane części składowe: ...................

3.4.5.4.2. Sterowane części składowe: ....................

3.5. Zbiornik(i) paliwa

3.5.1. Liczba, pojemność, materiały: .................

3.5.2. Rysunek, fotografia lub opis przedstawiające

położenie zbiornika(ków): .....................

3.5.3. Zbiornik(i) rezerwowy(we)

3.5.3.1. Liczba, pojemność, materiały: .................

3.5.3.2. Rysunek, fotografia lub opis przedstawiający

położenie zbiornika(ków): .....................

3.6. Moc znamionowa ...... kW przy ....... min-1 dla

nastawów standardowych (dyrektywa 97/68/WE)

3.6.1. Opcjonalnie:moc dysponowana na wałku odbioru

mocy (WOM) (zgodnie z kodem OECD 2 lub normą

ISO 789-10) przy znamionowych prędkościach

obrotowych

Prędkość znamionowa WOM (min-1)Prędkość obrotowa silnika (min-1)Moc (kW)
1-540................................................
2-1.000................................................

3.7. Maksymalny moment obrotowy: ........ Nm przy

prędkości obrotowej ........ min-1 (dyrektywa

97/68/WE)

3.8. Inne silniki trakcyjne (zapłon iskrowy itd.)

lub ich kombinacja (dane części składowych):

...............................................

3.9. Filtr powietrza

3.9.1. Marka(ki): ....................................

3.9.2. Typ(y): .......................................

3.9.3. Średnie podciśnienie przy mocy maksymalnej(2):

........................................... kPa

3.10. Układ wydechowy

3.10.1. Opis i rysunki: ...............................

3.10.2. Marka(ki): ....................................

3.10.3. Typ(y): .......................................

3.11. Osprzęt elektryczny

3.11.1. Napięcie znamionowe: ........ V, plus/minus

połączony z masą(1)

3.11.2. Prądnica

3.11.2.1. Typ: ..........................................

3.11.2.2. Moc znamionowa: ...... VA

4. UKŁAD NAPĘDOWY(15)

4.1. Schemat układu napędowego: ....................

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny

itd.): ........................................

4.2.1. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ...........................

4.3. Moment bezwładności koła zamachowego: .........

4.3.1. Dodatkowy moment bezwładności na biegu luzem:

...............................................

4.4. Sprzęgło (typ) (jeżeli występuje): ............

4.4.1. Maksymalny przenoszony moment obrotowy: .......

4.5. Skrzynia biegów (rodzaj, sprzężenie

bezpośrednie - jeżeli występuje, sposób

sterowania)

4.6. Przełożenia skrzyni biegów (jeżeli występują),

ze skrzynią rozdzielczą lub bez niej:

BiegPrzełożenia skrzyni biegówPrzełożenie

(nia) skrzynki rozdzielczej

Przełożenie

(nia) przekładni głównej

Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT(*)
1
2
3
Minimum dla CVT(*)
Bieg wsteczny
1
...

(*) CVT - przekładnia o przełożeniu zmiennym w

sposób ciągły.

4.6.1. Maksymalny rozmiar opon osi napędowej(wych):

...............................................

4.7. Obliczeniowa maksymalna prędkość konstrukcyjna

ciągnika na najwyższym biegu (podać wielkości

zastosowane do obliczeń)(15): .......... (km/h)

4.7.1. Zmierzona prędkość maksymalna: ......... (km/h)

4.8. Rzeczywista droga wynikająca z jednego pełnego

obrotu kół napędowych: ........................

4.9. Ogranicznik prędkości: tak/nie(1)

4.9.1. Opis: .........................................

4.10. Prędkościomierz, obrotomierz i licznik

motogodzin (jeżeli występują)

4.10.1. Prędkościomierz (jeżeli występuje)

4.10.1.1. Zasada działania i opis mechanizmu napędowego:

...............................................

4.10.1.2. Stała przyrządu: ..............................

4.10.1.3. Tolerancja mechanizmu pomiarowego: ............

4.10.1.4. Przełożenie całkowite lub dane równoważne: ....

4.10.1.5. Rysunek skali prędkościomierza lub innych form

wskazań: ......................................

4.10.1.6. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ...........................

4.10.2. Obrotomierz i licznik motogodzin (jeżeli

występują): tak/nie(1)

4.11. Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie(1)

4.12. Wałek odbioru mocy (prędkość obrotowa i

przełożenie względem silnika)

(liczba, typ i umieszczenie)

4.12.1. Główny wałek odbioru mocy: ....................

4.12.2. Inne: .........................................

4.12.3. Osłony wałka odbioru mocy (opis, wymiary,

fotografie): ..................................

4.13. Osłona elementów silnika, części wystających

oraz kół (opisy, rysunki, szkice, fotografie)

4.13.1. Osłona jednolita: .............................

4.13.2. Osłona złożona z wielu elementów: .............

4.13.3. Osłona całkowicie zamknięta: ..................

4.14. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ...........................

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: ............................

5.2. Marka(ki) (jeżeli występuje(ją)): .............

5.3. Typ(y) (jeżeli występuje(ją)): ................

6. ZAWIESZENIE (jeżeli występuje)

6.1. Skrajne (maksymalne - minimalne) kombinacje

opon i kół (o ile występują) (wymiary,

charakterystyka, ciśnienie powietrza w oponach

w ruchu drogowym, maksymalna dopuszczalna

nośność, wymiary kół oraz kombinacje

tył/przód):

6.2. Typ zawieszenia każdej osi lub koła: ..........

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(l)

6.2.2. Zwięzły opis elektrycznego/elektronicznego

układu sterowania (jeżeli występuje): .........

6.3. Inne urządzenia (jeżeli występują): ...........

7. UKŁAD KIEROWNICZY (rysunek wyjaśniający)

7.1. Kategoria układu kierowniczego: ręczny / ze

wspomaganiem / serwosterowanie(1)

7.1.1. Zmiana pozycji przy zmienionym kierunku jazdy

(opis): .......................................

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać dla kół

przednich i tylnych, jeżeli dotyczy): .........

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż

mechaniczne; podać dla kół przednich i tylnych,

jeżeli dotyczy): ..............................

7.2.2.1. Krótki opis części składowych

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ...................................

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: ..........

7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego marka(ki) i

typ(y): .......................................

7.2.4. Schematyczny rysunek całego mechanizmu

kierowniczego, ukazujący położenie w ciągniku

różnych urządzeń mających wpływ na

kierowalność: .................................

7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(ki) koła (kół)

kierownicy: ...................................

7.2.6. Zakres i sposób regulacji położenia koła

kierownicy, jeżeli występuje: .................

7.3. Maksymalny kąt skrętu kół kierownych (jeżeli

występuje):

7.3.1. W prawo ........ stopni; liczba obrotów koła

kierownicy: ...................................

7.3.2. W lewo ......... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy: ...................................

7.4. Minimalna średnica zawracania (bez

hamowania)(17):

7.4.1. W prawo: .................... mm

7.4.2. W lewo: ..................... mm

7.5. Sposób regulacji położenia koła kierownicy

(jeżeli występuje): ...........................

7.6. Krótki opis elementów

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ...................................

8. UKŁAD HAMULCOWY (schemat ogólny i

funkcjonalny)(18)

8.1. Hamulec roboczy: ..............................

8.2. Hamulec awaryjny: .............................

8.3. Hamulec postojowy: ............................

8.4. Dowolny dodatkowy układ hamowania (w

szczególności zwalniacz): .....................

8.5. Dla ciągników wyposażonych w układy

przeciwblokujące podać opis działania układów

(uwzględniający wszystkie części

elektroniczne), blokowy schemat połączeń

elektrycznych, schemat połączeń hydraulicznych

lub pneumatycznych: ...........................

8.6. Wykaz elementów układu hamulcowego, odpowiednio

określonych: ..................................

8.7. Maksymalne dopuszczalne wymiary opon na osiach

hamowanych: ...................................

8.8. Obliczenia układu hamulcowego (określenie

stosunku pomiędzy całkowitą siłą hamowania na

obwodach kół a siłą przyłożoną do urządzenia

sterującego hamulcami): .......................

8.9. Blokowanie lewego i prawego urządzenia

sterującego: ..................................

8.10. Zewnętrzne źródło(a) energii (jeżeli

występuje(ją))

(charakterystyka, pojemność zasobników energii,

ciśnienie maksymalne i minimalne,

ciśnieniomierz, urządzenie ostrzegające o

niskim ciśnieniu umieszczone na desce

rozdzielczej, zbiorniki próżniowe oraz zawór

zasilania, sprężarki, zgodność z przepisami

dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych): ..........

8.11. Ciągniki wyposażone w urządzenia umożliwiające

hamowanie przyczepy

8.11.1. Urządzenie sterujące hamulcem przyczepy (opis,

charakterystyka): .............................

8.11.2. Sprzężenie

mechaniczne/hydrauliczne/pneumatyczne(1)

8.11.3. Złącza, sprzęgi, urządzenia bezpieczeństwa

(opis, rysunek, szkic): .......................

8.11.4. Połączenia jedno- lub dwuprzewodowe(1)

8.11.4.1. Nadciśnienie w zbiornikach (układ

jednoprzewodowy): ......................... kPa

8.11.4.2. Nadciśnienie w zbiornikach (układ

dwuprzewodowy): ........................... kPa

9. POLE WIDZENIA, SZYBY, WYCIERACZKI SZYBY

PRZEDNIEJ I LUSTERKA WSTECZNE

9.1. Pole widzenia

9.1.1. Rysunek(nki), zdjęcie(cia) przedstawiający(ce)

rozmieszczenie elementów występujących w polu

widzenia do przodu: ...........................

9.2. Szyby

9.2.1. Dane pozwalające szybko określić punkt

odniesienia: ..................................

9.2.2. Szyba przednia

9.2.2.1. Zastosowane materiały: ........................

9.2.2.2. Sposób mocowania: .............................

9.2.2.3. Kąt pochylenia: ...............................

9.2.2.4. Numer(y) homologacji: .........................

9.2.2.5. Elementy wyposażenia przedniej szyby oraz ich

rozmieszczenie i krótki opis wszystkich

elementów elektrycznych/elektronicznych:

9.2.3. Pozostałe szyby

9.2.3.1. Położenie(nia): ...............................

9.2.3.2. Zastosowane materiały: ........................

9.2.3.3. Numer(y) homologacji: .........................

9.2.3.4. Zwięzły opis części

elektrycznych/elektronicznych mechanizmów

otwierania i zamykania szyb bocznych (jeżeli

występują): ...................................

9.3. Wycieraczki przedniej szyby: tak/nie(1) (opis,

liczba, częstość cyklu)

9.4. Lusterka wsteczne

9.4.1. Klasa(sy): ....................................

9.4.2. Znak(i) homologacji: ..........................

9.4.3. Rysunek(nki) przedstawiający(ce) położenie w

odniesieniu do nadwozia ciągnika: .............

9.4.4. Sposób(soby) mocowania: .......................

9.4.5. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na

pole widzenia do tyłu: ........................

9.4.6. Zwięzły opis części

elektrycznych/elektronicznych mechanizmów

regulacji (jeżeli występują): .................

9.5. Odmrażanie i odraszanie:

9.5.1. Opis techniczny: ..............................

10. KONSTRUKCJE OCHRONNE W RAZIE PRZEWRÓCENIA SIĘ

CIĄGNIKA, OCHRONA PRZED WARUNKAMI

ATMOSFERYCZNYMI, SIEDZENIA, POMOST ZAŁADOWCZY

10.1. Konstrukcje ochronne w razie przewrócenia się

ciągnika (zwymiarowany rysunek, fotografie

(jeżeli potrzeba), opis): .....................

10.1.1. Rama(my)

10.1.1.1. Nazwa handlowa(we): ...........................

10.1.1.2. Znak(i) homologacji części: ...................

10.1.1.3. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne: ..............

10.1.1.4. Materiał(y) i sposób budowy: ..................

10.1.2. Kabina(ny)

10.1.2.1. Nazwa(wy) handlowa(we): .......................

10.1.2.2. Znak(i) homologacji części: ...................

10.1.2.3. Drzwi (liczba, wymiary, kierunek otwarcia,

zamki i zawiasy): .............................

10.1.2.4. Okna i wyjście(cia) bezpieczeństwa (liczba,

wymiary, położenie): ..........................

10.1.2.5. Inne sposoby ochrony przed warunkami

atmosferycznymi (opis): .......................

10.1.2.6. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne: ..............

10.1.3. Pałąk(i) zabezpieczający(ce) górny oraz

tylny/przedni(1), składany / zamocowany na

stałe(1)

10.1.3.1. Opis (położenie, mocowanie itd.): .............

10.1.3.2. Nazwa handlowa lub marka(ki): .................

10.1.3.3. Znak(i) homologacji części: ...................

10.1.3.4. Wymiary: ......................................

10.1.3.5. Materiał(y) i sposób budowy: ..................

10.2. Przestrzeń umożliwiająca swobodę ruchów oraz

dostęp do stanowiska kierowcy (opis,

charakterystyka lub rysunek z wymiarami): .....

...............................................

10.3. Siedzenia oraz oparcia na stopy

10.3.1. Siedzenie(nia) kierowcy (rysunki, fotografie,

opis): ........................................

10.3.1.1. Nazwa handlowa lub marka(ki): .................

10.3.1.2. Znak(i) homologacji części: ...................

10.3.1.3. Kategoria typu siedzenia: kategoria A klasa

I/II/III, kategoria B(1)

10.3.1.4. Położenie i główne charakterystyki: ...........

10.3.1.5. Układ regulacji: ..............................

10.3.1.6. Układ przemieszczenia oraz blokowania: ........

10.3.2. Siedzenia dla pasażerów (liczba, wymiary,

położenie i charakterystyki): .................

10.3.3. Oparcia na stopy (liczba, wymiary i położenie):

...............................................

10.4. Pomost załadowczy

10.4.1. Wymiary: ....................................mm

10.4.2. Położenie: ....................................

10.4.3. Technicznie dopuszczalne obciążenie: ....... kg

10.4.4. Rozkład tego obciążenia na osie: ........... kg

10.5. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

10.5.1. Opis i rysunki/zdjęcia kształtu i zastosowanych

materiałów części tworzących komorę silnikową

oraz przyległej do niego części przedziału

pasażerskiego: ................................

10.5.2. Rysunki lub zdjęcia położenia części metalowych

znajdujących się w komorze silnikowej (np.

elementy układu ogrzewania, koło zapasowe,

filtr powietrza, mechanizm kierowniczy itd.):

...............................................

10.5.3. Tabela oraz rysunki elementów tłumiących

zakłócenia radioelektryczne: ..................

10.5.4. Szczegóły dotyczące wartości znamionowej

oporności układu oraz, w przypadku

opornościowych przewodów zapłonowych, ich

znamionowej oporności na metr bieżący:

...............................................

11. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

(zwymiarowane szkice ciągnika przedstawiające

położenie powierzchni świetlnej wszystkich

urządzeń; liczba urządzeń, przewody

elektryczne, znak homologacji typu oraz barwa

świateł)

11.1. Urządzenia obowiązkowe: .......................

11.1.1. Światła mijania: ..............................

11.1.2. Światła pozycyjne przednie: ...................

11.1.3. Światła pozycyjne tylne: ......................

11.1.4. Kierunkowskazy:

- przednie: ...................................

- tylne: ......................................

- boczne: .....................................

11.1.5. Tylne urządzenia odblaskowe: ..................

11.1.6. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:

...............................................

11.1.7. Światła hamowania (STOP): .....................

11.1.8. Światła awaryjne: .............................

11.2. Urządzenia nieobowiązkowe: ....................

11.2.1. Światła drogowe: ..............................

11.2.2. Światła przeciwmgłowe przednie: ...............

11.2.3. Światła przeciwmgłowe tylne: ..................

11.2.4. Światła cofania: ..............................

11.2.5. Światła robocze: ..............................

11.2.6. Światła postojowe: ............................

11.2.7. Światła obrysowe: .............................

11.2.8. Światło kontrolne działania kierunkowskazów

przyczepy: ....................................

11.3. Zwięzły opis elektrycznych/elektronicznych

części innych niż żarówki (jeżeli występują):

...............................................

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

12.1. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy (położenie):

...............................................

12.1.1. Znak(i) homologacji części: ...................

12.2. Połączenia mechaniczne między ciągnikiem i

pojazdami ciągniętymi: ........................

12.2.1. Typ(y) sprzęgów: ..............................

12.2.2. Nazwa handlowa: ...............................

12.2.3. Znak(i) homologacji części: ...................

12.2.4. Urządzenie przeznaczone do maksymalnego

obciążenia poziomego ..... kg i do maksymalnego

obciążenia pionowego (jeżeli występuje) .......

kg(19)

12.3. Układ podnośnika hydraulicznego: trzypunktowy

układ zawieszenia narzędzi: tak/nie(1)

12.4. Złącza elektryczne urządzeń oświetleniowych i

urządzeń sygnalizacji świetlnej (opis): .....

12.5. Instalacja, położenie, funkcjonowanie i

oznaczenie elementów regulacji i sterowania

(opis, fotografie lub schematy): ..............

12.6. Położenie tylnej tablicy rejestracyjnej

(kształt i wymiary): ..........................

12.7. Zaczep przedni (rysunek wraz z wymiarami): ....

12.8. Opis elementów elektronicznych w ciągniku

sterujących narzędziami doczepionymi do

ciągnika lub ciągniętymi: .....................

Objaśnienia:

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Podać tolerancję.

(3) Części osobno homologowane nie muszą być opisywane, jeżeli przywołano odpowiednie numery homologacji. Podobnie nie wymaga się opisu części, których konstrukcja jest wyraźnie widoczna na załączonym rysunku lub schemacie.

Dla każdego punktu, dla którego wymaga się załączenia rysunków lub fotografii, należy podać liczbę tych załączników.

(4) Klasyfikacja zgodnie z definicjami podanymi w załączniku II do dyrektywy 2001/3/WE.

(5) Standardy ISO 612 - 1978 i 1176 - 1990.

(6) Masa kierowcy wynosi 75 kg. Określenie "narzędzia" oznacza "skrzynkę narzędziową".

(7) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.4).

(8) Standard ISO 4004 - 1983.

(9) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.1).

(10) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.2).

(11) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.3).

(12) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.6).

(13) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.7).

(14) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 8).

(15) Wymagane informacje należy podać dla każdego wariantu.

(16) Dopuszcza się tolerancję w granicach 5 %. Wymagane informacje muszą być podane dla prędkości zmierzonej nieprzekracząjącej 43 km/h, przy tolerancji pomiaru 3 km/h (dyrektywa 98/89/WE).

(17) Standard ISO 789/3 - 1993.

(18) W przypadku każdego urządzenia hamującego należy podać następujące szczegóły:

- typ oraz charakterystyki hamulców (szkic wraz z wymiarami) (bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie elementów ciernych z kołami, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, nakładek lub tarcz, waga bębnów i urządzeń do regulacji luzów),

- układy przenoszenia i sterowania (dołączyć schemat) (budowa, regulacja, kinematyka, dostępność do elementu sterowania oraz jego położenie, mechanizmy sterujące z zapadkami w układach o mechanicznym przełożeniu, charakterystyki głównych części łącznych, cylindry i tłoki sterujące, cylindry hamulcowe).

(19) Wartości określające wytrzymałość mechaniczną urządzenia sprzęgającego.

(20) W przypadku wniosków dotyczących użycia większej liczby silników wyjściowych należy dostarczyć osobne formularze dla każdego silnika.

WZÓR B

Skrócony opis techniczny typu pojazdu do celów homologacji

CZĘŚĆ I

Wzór B stosuje się w przypadku istnienia jednego lub wielu świadectw homologacji typu ciągnika lub świadectw homologacji typu części.

Numery odpowiednich świadectw homologacji typu ciągnika lub homologacji typu elementu muszą zostać podane w tabeli zawartej w części III.

Informacje, o których mowa w załączniku 10 (wyciąg ze świadectwa homologacji) muszą zostać podane dla każdego z poniższych działów od 1 do 12 i dla każdego typu/wariantu/wersji ciągnika.

W przypadku gdy nie wydano wcześniej świadectwa homologacji typu ciągnika lub homologacji typu elementu na podstawie przepisów dotyczących homologacji, należy podać informacje, o których mowa we wzorze A opisu technicznego dla każdego odpowiedniego działu.

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(nia) handlowe (podać

wszystkie warianty i wersje): .................

0.2.1. Nazwa handlowa (jeżeli występuje): ............

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

ciągniku: .....................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób

mocowania): ...................................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie): ...

0.4. Kategoria ciągnika(1): ........................

0.5. Nazwa i adres producenta: .....................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczek

znamionowych i oznaczeń (fotografie lub

rysunki): .....................................

0.7. W przypadku części i zespołów - miejsce i

sposób umieszczenia znaków homologacji:

...............................................

0.8. Nazwa i adres(y) montowni: ....................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE CIĄGNIKA

(należy załączyć fotografię 3/4 z przodu i 3/4

z tyłu lub rysunki przedstawiciela typu

ciągnika oraz zwymiarowany rysunek całego

ciągnika)

2. MASY I WYMIARY

3. SILNIK

4. UKŁAD NAPĘDOWY

5. OSIE

6. ZAWIESZENIE

7. UKŁAD KIEROWNICZY

8. UKŁAD HAMULCOWY

9. POLE WIDZENIA, OSZKLENIE, WYCIERACZKI PRZEDNIEJ

SZYBY ORAZ LUSTERKO WSTECZNE

10. KONSTRUKCJE OCHRONNE W RAZIE PRZEWRÓCENIA SIĘ

CIĄGNIKA, OCHRONA PRZED WARUNKAMI

ATMOSFERYCZNYMI, SIEDZENIA, POMOST ZAŁADOWCZY

11. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

________

(1) Klasyfikacja zgodnie z definicjami podanymi w załączniku II do dyrektywy 2001/3/WE.

CZĘŚĆ II

Tabela przedstawia dozwolone kompletacje wersji pojazdów dla tych punktów części I, w których występują alternatywne dane. Tym alternatywnym danym należy przydzielić oznaczenia literowe, tak aby można było za pomocą tabeli określić, które z alternatywnych danych w określonym punkcie przynależą do danej wersji.

Dla każdego wariantu należy sporządzić oddzielną tabelę.

Dane alternatywne, co do których nie występują ograniczenia w kompletacji w ramach wariantu należy podać w kolumnie z nagłówkiem "Wszystkie wersje".

Nr punktuWszystkie wersjeWersja 1Wersja 2Wersja ...Wersja "n"

Powyższa informacja może być przedstawiona w innym układzie pod warunkiem spełnienia założonego celu.

Każdy wariant i każda wersja powinny być identyfikowane za pomocą kodu cyfrowego lub kombinacji liter i cyfr, które należy wymienić w wyciągu ze świadectwa homologacji typu (załącznik nr 10). Informacje te mogą zostać przedstawione w dowolnym formacie lub układzie, jeżeli spełniają swój pierwotny cel.

Identyfikacja każdego wariantu lub wersji odbywa się na podstawie kodu cyfrowego lub literowo-cyfrowego, który musi zostać umieszczony w wyciągu ze świadectwa homologacji (załącznik nr 10) dla danego ciągnika.

CZĘŚĆ III

Numery homologacji przedmiotów wyposażenia lub części

Zawartość poniższej tabeli stanowią odpowiednie zagadnienia(1) przywołane dla tego ciągnika w załączniku nr 4. (Należy włączyć wszystkie homologacje międzynarodowe związane z danym zagadnieniem).

ZagadnienieNumer homologacjiData homologacjiTyp(y), wariant(y), wersja(e) objęte homologacją
Przykłade1*76/432*97/54*0026*00

e4*76/432*97/54*0039*00

3.02.2000

1.03.200

MF/320/U

MF/320/F

Urządzenia hamulcowe

Podpis:

Stanowisko:

Data:

________

(1) Informacja w odniesieniu do homologacji części nie musi być tu podawana, jeżeli jest ona zawarta w świadectwie homologacji typu ciągnika.

II. OPIS TECHNICZNY DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

(obowiązujący od dnia 1 lipca 2005 r. - według załącznika I do dyrektywy 2003/37/WE)

(Wszystkie opisy techniczne, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zawierają wyłącznie fragmenty z poniższego wyczerpującego wykazu oraz zachowują jego numerację z jednoczesnym wykluczeniem innych opisów technicznych, wykazów oraz numeracji.)

Następujące informacje - jeżeli są wymagane - muszą zostać dostarczone w trzech egzemplarzach oraz zawierać spis treści. Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie - o ile są wymagane - muszą być wystarczająco szczegółowe.

WZÓR A

Wzór A stosuje się w przypadku braku świadectwa homologacji

typu lub świadectwa homologacji typu części.

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(nia) handlowe (podać

wszystkie warianty i wersje): .................

0.2.0. Etap kompletacji pojazdu:

kompletny/skompletowany/niekompletny(1)

W przypadku pojazdu skompletowanego podać nazwę

i adres poprzedniego producenta oraz numer

homologacji.

0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (jeżeli występuje):

...............................................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe: ....................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób

mocowania): ...................................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie): ...

0.4. Kategoria pojazdu(4): .........................

0.5. Nazwa i adres producenta: .....................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczek

znamionowych i oznaczeń (fotografie lub

rysunki): .....................................

0.7. W przypadku części i zespołów - miejsce i

sposób umieszczenia znaków homologacji:

...............................................

0.8. Nazwa i adres(y) montowni: ....................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

(należy załączyć fotografię 3/4 z przodu i 3/4

z tyłu lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu

oraz zwymiarowany rysunek całego pojazdu)

1.1. Liczba osi i kół: .............................

1.1.1. Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi

(jeżeli występują): ...........................

1.1.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ...........

1.1.3. Osie napędowe (liczba, położenie, współpraca):

...............................................

1.1.4. Osie hamowane (liczba, położenie): ............

1.2. Położenie i układ silnika: ....................

1.3. Położenie koła kierownicy: po prawej / po lewej

stronie / pośrodku(1)

1.4. Zmiana pozycji przy zmienionym kierunku jazdy:

tak/nie(1)

1.5. Podwozie zintegrowane / podwozie ramowe /

podwozie przegubowe/inne(1)

1.6. Kierunek ruchu drogowego:

lewostronny/prawostronny(1)

2. MASY I WYMIARY(5) (w kg i mm) (w razie potrzeby

odwołać się do rysunków)

2.1. Masa(sy) pojazdu nieobciążonego: ..............

2.1.1. Masa(sy) pojazdu nieobciążonego w stanie

gotowym do jazdy(16) (z ramami ochronnymi, bez

wyposażenia opcjonalnego, ale z płynem

chłodzącym, środkami smarnymi, paliwem,

narzędziami i kierowcą)(6):

- maksimum: ...................................

- minimum: ....................................

2.1.1.1. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie i w

przypadku naczepy lub przyczepy z osią

centralną - obciążenie sprzęgu: ...............

2.2. Maksymalna masa(sy) podana(ne) przez

producenta: ...................................

2.2.1. Maksymalna masa całkowita pojazdu w zależności

od opon: ......................................

2.2.2. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie i w

przypadku naczepy lub przyczepy z osią

centralną - obciążenie sprzęgu: ...............

2.2.3. Zakresy rozkładu tej (tych) masy (mas) na osie

(określić zakresy minimalne w procentach na

przednią oraz na tylną oś) i w przypadku

naczepy lub przyczepy z osią centralną -

obciążenie sprzęgu

2.2.3.1. Masa (masy) i opony

Nr osiOpony (rozmiar)NośnośćMaksymalna masa przypadająca na ośMaksymalny nacisk pionowy (7) na sprzęg
1
2
3

2.2.4. Ładowność(ści) (16)

2.3. Masy obciążników (masa całkowita, materiał,

liczba obciążników): ..........................

2.3.1. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie: ........

2.4. Technicznie dopuszczalna(-e) masa(-y) ciągnięta

(-e) (w zależności od typu sprzęgu)

2.4.1. Niehamowana masa ciągnięta: ..................

2.4.2. Niezależnie hamowana masa ciągnięta: .........

2.4.3. Najazdowo hamowana masa ciągnięta: ...........

2.4.4. Masa ciągnięta hamowana za pomocą hamulców

hydraulicznych lub pneumatycznych: ...........

2.4.5. Całkowita(-e) technicznie dopuszczalna(-e) masa

(-y) ciągnika wraz z przyczepą dla każdej

konfiguracji hamulców przyczepy: .............

2.4.6. Położenie punktu sprzęgu: ....................

2.4.6.1. Wysokość nad powierzchnią drogi: .............

2.4.6.1.1. Maksymalna wysokość: .........................

2.4.6.1.2. Minimalna wysokość: ..........................

2.4.6.2. Odległość od płaszczyzny pionowej przechodzącej

przez oś geometryczną tylnej osi

2.4.6.2.1. Maksymalna: ..................................

2.4.6.2.2. Minimalna: ...................................

2.4.6.3. Maksymalne statyczne obciążenie pionowe /

technicznie dopuszczalna masa w punkcie

sprzęgu:

2.4.6.3.1. - ciągnika: ..................................

2.4.6.3.2. - naczepy (wymienne ciągnione maszyny) lub

przyczepy z osią centralną (wymienne holowane

maszyny): ......................................

2.5. Rozstaw osi(8)

2.5.1. W przypadku naczep: ...........................

2.5.1.1. odległość między sworzniem urządzenia

sprzęgającego a pierwszą tylną osią: ..........

2.5.1.2. odległość między sworzniem urządzenia

sprzęgającego a tyłem naczepy: ................

2.6. Maksymalny i minimalny rozstaw kół każdej osi

(mierzony pomiędzy płaszczyznami symetrii

normalnie stosowanych opon pojedynczych lub

bliźniaczych) (według deklaracji

producenta)(9): ...............................

2.7. Zakres wymiarów zewnętrznych pojazdu,

stosujących się do ruchu po drodze

2.7.1. Dla podwozia bez nadwozia:

2.7.1.1. Długość (10): .................................

2.7.1.1.1. Maksymalna długość pojazdu skompletowanego: ...

2.7.1.1.2. Minimalna długość pojazdu skompletowanego: ....

2.7.1.2. Szerokość(11): ................................

2.7.1.2.1. Maksymalna szerokość pojazdu skompletowanego:

...............................................

2.7.1.2.2. Minimalna szerokość pojazdu skompletowanego:

...............................................

2.7.1.3. Wysokość (w stanie gotowym do jazdy)(12) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości

podać normalne położenie podczas jazdy): ......

2.7.1.4. Zwis przedni(13): .............................

2.7.1.4.1. Kąt natarcia: ....... stopni

2.7.1.5. Zwis tylny(14): ...............................

2.7.1.5.1. Kąt zejścia: ........ stopni

2.7.1.5.2. Minimalny i maksymalny zwis dopuszczalny punktu

sprzęgu(14): ..................................

2.7.1.6. Prześwit(15):

2.7.1.6.1. Między osiami: ................................

2.7.1.6.2. Pod przednią(-imi) osią (osiami): .............

2.7.1.6.3. Pod tylną(-ymi) osią (osiami): ................

2.7.1.7. Skrajne dopuszczalne położenia środka ciężkości

nadwozia lub wyposażenia wnętrza, lub innego

wyposażenia, lub ładunku użytecznego: .........

2.7.2. Ogólne wymiary ciągnika, łącznie z

urządzeniem sprzęgającym

2.7.2.1. Długość w ruchu drogowym(10):

maksymalna: ..................................

minimalna: ...................................

2.7.2.2. Szerokość w ruchu drogowym(11):

maksymalna: ..................................

minimalna: ...................................

2.7.2.3. Wysokość w ruchu drogowym(12):

maksymalna: ..................................

minimalna: ...................................

2.7.2.4. Zwis przedni(13):

maksymalny: ..................................

minimalny: ...................................

2.7.2.5. Zwis tylny(14):

maksymalny: ..................................

minimalny: ...................................

2.7.2.6. Prześwit(15):

maksymalny: ..................................

minimalny: ...................................

3. SILNIK

Część 1 - Dane ogólne

3.1. Silnik podstawowy / typ silnika(1)(3)(21)

3.1.1. Marka(-ki) (nazwa handlowa producenta): .......

3.1.2. Typ i opis handlowy silnika podstawowego oraz

(jeżeli ma zastosowanie) rodziny silników(1):

...............................................

3.1.3. Sposoby identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na

silniku, oraz sposób umieszczenia tego

oznaczenia na silniku:

3.1.3.1. Położenie, sposób identyfikacji i sposób

umieszczenia oznaczenia typu silnika: .........

3.1.3.2. Położenie i sposób umieszczenia numeru

homologacji typu WE części: ...................

3.1.4. Nazwa i adres producenta: .....................

3.1.5. Adresy zakładów montujących: ..................

3.1.6. Zasada działania:

- zapłon iskrowy / zapłon samoczynny(1)

- wtrysk bezpośredni/pośredni(1)

- dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.1.7. Paliwo:

olej napędowy / benzyna / LPG / inne(1)

Część 2 - Typ silnika w rodzinie silników

3.2. Podstawowe dane typu silnika(3)

3.2.1. Opis silnika o zapłonie samoczynnym

3.2.1.1. Producent: ....................................

3.2.1.2. Typ nadany przez producenta: ..................

3.2.1.3. Tryb pracy: dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.2.1.4. Średnica cylindra: ............... mm

3.2.1.5. Skok tłoka: ...................... mm

3.2.1.6. Liczba i układ cylindrów: .....................

3.2.1.7. Pojemność skokowa: .............. cm3

3.2.1.8. Znamionowa prędkość obrotowa

silnika: ............... min-1

3.2.1.9. Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym

silnika: ............... min-1

3.2.1.10. Stopień sprężania(2): .........................

3.2.1.11. Opis sposobu spalania: ........................

3.2.1.12. Rysunki komory spalania i denka tłoka: ........

3.2.1.13. Minimalne przekroje przewodów dolotowych i

wylotowych: ...................................

3.2.1.14. Układ chłodzenia

3.2.1.14.1. Chłodzenie płynem

3.2.1.14.1.1. Rodzaj płynu: .................................

3.2.1.14.1.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie(1)

3.2.1.14.1.3. Charakterystyka, marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(-ją)): ..............................

3.2.1.14.1.4. Przełożenie(nia) napędu (jeżeli występuje

(-ją)): .......................................

3.2.1.14.2. Chłodzenie powietrzem

3.2.1.14.2.1. Dmuchawa: tak/nie(1)

3.2.1.14.2.2. Charakterystyka, marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(-ją)): ..............................

3.2.1.14.2.3. Przełożenie(nia) napędu (jeżeli występuje

(-ją)): .......................................

3.2.1.15. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

3.2.1.15.1. Układ chłodzenia płynem: maksymalna temperatura

przy wylocie płynu z silnika: ............... K

3.2.1.15.2. Chłodzenie powietrzem: punkt odniesienia: .....

Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia:

............................................. K

3.2.1.15.3. Maksymalna temperatura przy wylocie do

chłodnicy powietrza doładowanego (jeżeli ma

zastosowanie): ............. K

3.2.1.15.4. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do kolektora

wydechowego: ............... K

3.2.1.15.5. Temperatura oleju smarowego: minimalna: .... K,

maksymalna: ................ K

3.2.1.16. Doładowanie: tak/nie(1)

3.2.1.16.1. Marka: ........................................

3.2.1.16.2. Typ: ..........................................

3.2.1.16.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania, zawór upustowy, o ile

występuje): ...................................

3.2.1.16.4. Chłodnica powietrza doładowanego: tak/nie(1)

3.2.1.17. Układ dolotowy: maksymalne dopuszczalne

podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ....................... kPa

3.2.1.18. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne

ciśnienie wsteczne w układzie wydechowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: .................... kPa(2)

3.2.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeśli występują i nie są ujęte w innym

punkcie) opis i/lub schematy: .................

3.2.3. Zasilania paliwem

3.2.3.1. Pompa zasilająca

Ciśnienie(2) lub charakterystyka: ......... kPa

3.2.3.2. Układ wtryskowy

3.2.3.2.1. Pompa wtryskowa

3.2.3.2.1.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.2.1.2. Typ(y): .......................................

3.2.3.2.1.3. Wydatek(2) ....... mm3 na skok lub cykl, przy

znamionowej prędkości obrotowej pompy: .. min-1

i odpowiednio przy prędkości obrotowej momentu

maksymalnego albo, alternatywnie,

charakterystyka: ..............................

Należy wskazać metodę pomiaru: silnik /

stanowisko pomiarowe(1)

3.2.3.2.1.4. Wyprzedzenie wtrysku

3.2.3.2.1.4.1. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku(2): ......

3.2.3.2.1.4.2. Kąt wyprzedzenia wtrysku(2): ..................

3.2.3.2.2. Przewody wtryskowe

3.2.3.2.2.1. Długość: ......................... mm

3.2.3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: ............. mm

3.2.3.2.3. Wtryskiwacze:

3.2.3.2.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.2.3.2. Typ(y) ........................................

3.2.3.2.3.3. Ciśnienie otwarcia(2) lub charakterystyka: ....

3.2.3.2.4. Regulator obrotów

3.2.3.2.4.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.2.4.2. Typ(y) ........................................

3.2.3.2.4.3. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem

znamionowym(2): ......................... min-1

3.2.3.2.4.4. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia(2):

......................................... min-1

3.2.3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2): .... min-1

3.2.3.3. Układ zimnego rozruchu

3.2.3.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.3.3.2. Typ(y): .......................................

3.2.3.3.3. Opis działania: ...............................

3.2.4. Rozrząd

3.2.4.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia w odniesieniu do górnych martwych

punktów lub dane równoważne: ..................

3.2.4.2. Dane regulacyjne luzów zaworowych lub zakres

regulacji(1): .................................

3.2.4.3. Układ o zmiennych fazach rozrządu (jeżeli ma

zastosowanie, położenie wlotu i/lub wylotu)

3.2.4.3.1. Typ: ciągły lub dwustanowy (włączony/wyłączony)

3.2.4.3.2. Faza rozrządu: ................................

3.2.5. Układ kanałów dolotowych

3.2.5.1. Położenie, wielkość i liczba: .................

3.2.6. Funkcje sterowania elektronicznego pracą

silnika

O ile w silniku występują funkcje sterowane

elektronicznie - podać informacje na ich temat,

zawierające:

3.2.6.1. Marka: ........................................

3.2.6.2. Typ: ..........................................

3.2.6.3. Numer części: .................................

3.2.6.4. Położenie elektronicznej jednostki sterującej:

...............................................

3.2.6.4.1. Co mierzy: ....................................

3.2.6.4.2. Czym steruje: .................................

Część 3 - Rodzina silników o zapłonie

samoczynnym

3.3. Istotne dane rodziny silników

3.3.1. Wykaz typów silnika tworzących rodzinę

3.3.1.1. Nazwa rodziny silników: .......................

3.3.1.2. Dane techniczne typów silnika w ramach rodziny:

Reprezentant rodziny
Typ silnika
Liczba cylindrów
Obroty nominalne (min-1)
Wydatek na skok lub cykl przy obrotach nominalnych
Moc znamionowa (kW)
Obroty maksymalnego momentu obrotowego (min-1)
Wydatek na skok lub cykl przy obrotach momentu maksymalnego
Maksymalny moment obrotowy (Nm)
Obroty biegu jałowego (min-1)
Pojemność skokowa cylindra w procentach pojemności silnika reprezentanta rodziny100

Część 4 - Typ silnika w ramach rodziny

3.4. Istotne dane typu silnika reprezentującego

rodzinę silników

3.4.1. Opis silnika

3.4.1.1. Producent: ....................................

3.4.1.2. Typ nadany przez producenta: ..................

3.4.1.3. Tryb pracy: dwusuwowy/czterosuwowy(1)

3.4.1.4. Średnica cylindra: ................. mm

3.4.1.5. Skok tłoka: ........................ mm

3.4.1.6. Liczba i układ cylindrów: .....................

3.4.1.7. Pojemność skokowa: ................ cm3

3.4.1.8. Znamionowa prędkość obrotowa silnika: ... min-1

3.4.1.9. Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym

silnika: ................................ min-1

3.4.1.10. Stopień sprężania(2): .........................

3.4.1.11. Opis sposobu spalania: ........................

3.4.1.12. Rysunki komory spalania i denka tłoka: ........

3.4.1.13. Minimalne przekroje przewodów dolotowych i

wylotowych: ...................................

3.4.1.14. Układ chłodzenia

3.4.1.14.1. Chłodzenie płynem

3.4.1.14.1.1. Rodzaj płynu: .................................

3.4.1.14.1.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie(1)

3.4.1.14.1.3. Charakterystyka, marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(ją)): ...............................

3.4.1.14.1.4 Przełożenie(nia) napędu (jeżeli występuje(ją)):

...............................................

3.4.1.14.2. Chłodzenie powietrzem

3.4.1.14.2.1. Dmuchawa: tak/nie(1)

3.4.1.14.2.2. Charakterystyka, marka(ki) i typ(y) (jeżeli

występuje(-ją)): ..............................

3.4.1.14.2.3. Przełożenie(nia) napędu (jeżeli występuje

(-ją)): ......................................

3.4.1.15. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

3.4.1.15.1. Układ chłodzenia płynem: maksymalna temperatura

przy wylocie płynu z silnika: ............... K

3.4.1.15.2. Chłodzenie powietrzem: punkt odniesienia: .....

Maksymalna temperatura w punkcie

odniesienia: .............. K

3.4.1.15.3. Maksymalna temperatura przy wylocie do

chłodnicy powietrza doładowanego: ........... K

3.4.1.15.4. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do kolektora

wydechowego: .............. K

3.4.1.15.5. Temperatura oleju smarowego: minimalna: .... K,

maksymalna: ......... K

3.4.1.16. Doładowanie: tak/nie(1)

3.4.1.16.1. Marka: ........................................

3.4.1.16.2. Typ: ..........................................

3.4.1.16.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania, zawór upustowy (jeżeli

występuje)): ..................................

3.4.1.16.4. Chłodnica powietrza doładowanego: tak/nie(1)

3.4.1.17. Układ dolotowy: maksymalne dopuszczalne

podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: .............. kPa

3.4.1.18. Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne

ciśnienie wsteczne w układzie wydechowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika: ............ kPa(2)

3.4.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeżeli występują i nie są ujęte w innym

punkcie)

Opis i/lub rysunek(nki): ......................

3.4.3. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.4.3.1. Pompa zasilająca

Ciśnienie(2) lub charakterystyka: ......... kPa

3.4.3.2. Układ wtryskowy

3.4.3.2.1. Pompa wtryskowa

3.4.3.2.1.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.1.2. Typ(y): .......................................

3.4.3.2.1.3. Wydatek(2): ........ mm3 na skok lub cykl, przy

znamionowej prędkości obrotowej pompy:

........... min-1 i odpowiednio przy prędkości

obrotowej momentu maksymalnego albo,

alternatywnie, charakterystyka: ...............

Należy wskazać metodę pomiaru: silnik /

stanowisko pomiarowe(1)

3.4.3.2.1.4. Wyprzedzenie wtrysku

3.4.3.2.1.4.1. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku(2): ......

3.4.3.2.1.4.2. Kąt wyprzedzenia wtrysku(2): ..................

3.4.3.2.2. Przewody wtryskowe

3.4.3.2.2.1. Długość: ...................... mm

3.4.3.2.2.2. Średnica wewnętrzna: .......... mm

3.4.3.2.3. Wtryskiwacze:

3.4.3.2.3.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.3.2. Typ(y): .......................................

3.4.3.2.3.3. Ciśnienie otwarcia(2): ......... kPa lub wykres

charakterystyki(1): ...........................

3.4.3.2.4. Regulator obrotów

3.4.3.2.4.1. Marka(ki): ....................................

3.4.3.2.4.2. Typ(y): .......................................

3.4.3.2.4.3. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem

znamionowym(2): ......................... min-1

3.4.3.2.4.4. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia(2):

......................................... min-1

3.4.3.2.4.5. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2): .... min-1

3.4.4. Układ zimnego rozruchu

3.4.4.1. Marka(ki): ....................................

3.4.4.2. Typ(y): .......................................

3.4.4.3. Opis działania: ...............................

3.4.5. Rozrząd

3.4.5.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia w odniesieniu do górnych martwych

punktów lub dane równoważne: ..................

3.4.5.2. Dane regulacyjne luzów zaworowych lub zakres

regulacji(1): .................................

3.4.5.3. Układ o zmiennych fazach rozrządu (jeżeli ma

zastosowanie, położenie wlotu i/lub wylotu)

3.4.5.3.1. Typ: ciągły lub dwustanowy (włączony/wyłączony)

3.4.5.3.2. Faza rozrządu: ................................

3.4.6. Układ kanałów dolotowych

3.4.6.1. Położenie, wielkość i liczba: .................

3.4.7. Funkcje sterowania elektronicznego pracą

silnika

Jeżeli w silniku występują funkcje sterowane

elektronicznie - podać informacje na ich temat,

zawierające:

3.4.7.1. Marka: ........................................

3.4.7.2. Typ: ..........................................

3.4.7.3. Numer części: .................................

3.4.7.4. Położenie elektronicznej jednostki sterującej:

...............................................

3.4.7.4.1. Co mierzy: ....................................

3.4.7.4.2. Czym steruje: .................................

3.5. Zbiornik(i) paliwa

3.5.1. Liczba, pojemność, materiały: .................

3.5.2. Rysunek, fotografia lub opis przedstawiające

położenie zbiornika(ków): .....................

3.5.3. Zbiornik(i) rezerwowy(we)

3.5.3.1. Liczba, pojemność, materiały: .................

3.5.3.2. Rysunek, fotografia lub opis przedstawiający

położenie zbiornika(ków): .....................

3.6. Moc znamionowa ....... kW przy ....... min-1 w

standardowych nastawach (dyrektywa 97/68/WE)

3.6.1. Moc dysponowana na wałku odbioru mocy (WOM)

(zgodnie z kodem OECD 1 lub 2 lub normą ISO

789-10) przy znamionowych prędkościach

obrotowych

Prędkość znamionowa WOM (min-1)Prędkość obrotowa silnika (min-1)Moc (kW)
1 - 540................................
2 - 1.000................................

3.7. Maksymalny moment obrotowy: .......... Nm przy

prędkości obrotowej .......... min-1

(dyrektywa 97/68/WE)

3.8. Inne silniki trakcyjne (zapłon iskrowy itd.)

lub ich kombinacja (dane części składowych):

..............................................

3.9. Filtr powietrza

3.9.1. Marka(ki): ...................................

3.9.2. Typ(y): ......................................

3.9.3. Średnie podciśnienie przy mocy maksymalnej(2):

.................... kPa

3.10. Układ wydechowy

3.10.1. Opis i rysunki: ..............................

3.10.2. Marka(ki): ...................................

3.10.3. Typ(y): ......................................

3.11. Osprzęt elektryczny

3.11.1. Napięcie znamionowe:...V, plus/minus połączony

z masą(1)

3.11.2. Prądnica

3.11.2.1. Typ: .........................................

3.11.2.2. Moc znamionowa: ....... VA

4. UKŁAD NAPĘDOWY(16)

4.1. Schemat układu napędowego: ...................

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny

itd.): .......................................

4.2.1. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ..........................

4.3. Moment bezwładności koła zamachowego: ........

4.3.1. Dodatkowy moment bezwładności na biegu

luzem: .......................................

4.4. Sprzęgło (typ) (jeżeli występuje): ...........

4.4.1. Maksymalny przenoszony moment obrotowy (jeżeli

występuje): ..................................

4.5. Skrzynia biegów (rodzaj, sprzężenie

bezpośrednie - jeżeli występuje, sposób

sterowania)

4.6. Przełożenia skrzyni biegów (jeżeli występują),

ze skrzynią rozdzielczą lub bez niej:

BiegPrzełożenia skrzyni biegówPrzełożenie

(nia) skrzynki rozdzielczej

Przełożenie

(nia) przekładni głównej

Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT(*)
1
2
3
Minimum dla CVT(*)
Bieg wsteczny
1
...

(*) CVT - przekładnia o przełożeniu zmiennym w

sposób ciągły.

4.6.1. Maksymalny rozmiar opon osi napędowej(wych):

..............................................

4.7. Obliczeniowa maksymalna prędkość konstrukcyjna

ciągnika na najwyższym biegu (podać wielkości

zastosowane do obliczeń)(17): ......... (km/h)

4.7.1. Zmierzona prędkość maksymalna: ........ (km/h)

4.8. Rzeczywista droga wynikająca z jednego pełnego

obrotu kół napędowych: .......................

4.9. Ogranicznik prędkości: tak/nie(1)

4.9.1. Opis: ........................................

4.10. Prędkościomierz, obrotomierz i licznik

motogodzin (jeżeli występują)

4.10.1. Prędkościomierz (jeżeli występuje)

4.10.1.1. Zasada działania i opis mechanizmu napędowego:

..............................................

4.10.1.2. Stała przyrządu: .............................

4.10.1.3. Tolerancja mechanizmu pomiarowego: ...........

4.10.1.4. Przełożenie całkowite lub dane równoważne: ...

4.10.1.5. Rysunek skali prędkościomierza lub innych form

wskazań: .....................................

4.10.1.6. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ..........................

4.10.2. Obrotomierz i licznik motogodzin (jeżeli

występują): tak/nie(1)

4.11. Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie(1)

4.12. Wałek odbioru mocy (prędkość obrotowa i

przełożenie względem silnika)

(liczba, typ i umieszczenie)

4.12.1. Główny wałek odbioru mocy: ...................

4.12.2. Inne: ........................................

4.12.3. Osłony wałka odbioru mocy (opis, wymiary,

fotografie): .................................

4.13. Osłona elementów silnika, części wystających

oraz kół (opisy, rysunki, szkice, fotografie)

4.13.1. Osłona jednolita: ............................

4.13.2. Osłona złożona z wielu elementów: ............

4.13.3. Osłona całkowicie zamknięta: .................

4.14. Krótki opis części elektryczno-elektronicznych

(jeżeli występują): ..........................

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: ...........................

5.2. Marka(ki) (jeżeli występuje(ją)): ............

5.3. Typ(y) (jeżeli występuje(ją)): ...............

6. ZAWIESZENIE (jeżeli występuje)

6.1. Skrajne (maksymalne - minimalne) kombinacje

opon i kół (jeżeli występują) (wymiary,

charakterystyka, ciśnienie powietrza w oponach

w ruchu drogowym, maksymalna dopuszczalna

nośność, wymiary kół oraz kombinacje

tył/przód): ..................................

6.2. Typ zawieszenia każdej osi lub koła: .........

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(1)

6.2.2. Zwięzły opis elektrycznego/elektronicznego

układu sterowania (jeżeli występuje): ........

6.3. Inne urządzenia (jeżeli występują): ..........

7. UKŁAD KIEROWNICZY (rysunek wyjaśniający)

7.1. Kategoria układu kierowniczego: ręczny / ze

wspomaganiem / serwosterowanie(1)

7.1.1. Zmiana pozycji przy zmienionym kierunku jazdy

(opis): ......................................

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać dla kół

przednich i tylnych, jeżeli dotyczy): ........

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż

mechaniczne; podać dla kół przednich i

tylnych, jeżeli dotyczy): ....................

7.2.2.1. Krótki opis części składowych

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ..................................

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: .........

7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego marka(ki) i

typ(y): ......................................

7.2.4. Schematyczny rysunek całego mechanizmu

kierowniczego, ukazujący położenie w pojeździe

różnych urządzeń mających wpływ na

kierowalność: ................................

7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(nki) koła (kół)

kierownicy: ..................................

7.2.6. Zakres i sposób regulacji położenia koła

kierownicy, jeżeli występuje: ................

7.3. Maksymalny kąt skrętu kół kierowanych (jeżeli

występuje):

7.3.1. W prawo .......... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy: ..................................

7.3.2. W lewo ........... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy: ..................................

7.4. Minimalna średnica zawracania (bez

hamowania)(18):

7.4.1. W prawo: ......................... mm

7.4.2. W lewo: .......................... mm

7.5. Sposób regulacji położenia koła kierownicy

(jeżeli występuje): ..........................

7.6. Krótki opis elementów

elektrycznych/elektronicznych (jeżeli

występują): ..................................

8. UKŁAD HAMULCOWY (schemat ogólny i

funkcjonalny)(19)

8.1. Hamulec roboczy: .............................

8.2. Hamulec awaryjny: ............................

8.3. Hamulec postojowy: ...........................

8.4. Dowolny dodatkowy układ hamowania (w

szczególności zwalniacz): ....................

8.5. Dla pojazdów wyposażonych w układy

przeciwblokujące podać opis działania układów

(uwzględniający wszystkie części

elektroniczne), blokowy schemat połączeń

elektrycznych, schemat połączeń hydraulicznych

lub pneumatycznych: ..........................

8.6. Wykaz elementów układu hamulcowego,

odpowiednio określonych: .....................

8.7. Maksymalne dopuszczalne wymiary opon na osiach

hamowanych: ..................................

8.8. Obliczenia układu hamulcowego (określenie

stosunku pomiędzy całkowitą siłą hamowania na

obwodach kół a siłą przyłożoną do urządzenia

sterującego hamulcami: .......................

8.9. Blokowanie lewego i prawego urządzenia

sterującego: .................................

8.10. Zewnętrzne źródło(a) energii (jeżeli

występuje(ją))

(charakterystyka, pojemność zasobników

energii, ciśnienie maksymalne i minimalne,

ciśnieniomierz, urządzenie ostrzegające o

niskim ciśnieniu umieszczone na desce

rozdzielczej, zbiorniki próżniowe oraz zawór

zasilania, sprężarki, zgodność z przepisami

dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych): .........

8.11. Pojazdy wyposażone w urządzenia umożliwiające

hamowanie przyczepy

8.11.1. Urządzenie sterujące hamulcem przyczepy (opis,

charakterystyka): ............................

8.11.2. Sprzężenie

mechaniczne/hydrauliczne/pneumatyczne(1)

8.11.3. Złącza, sprzęgi, urządzenia bezpieczeństwa

(opis, rysunek, szkic): ......................

8.11.4. Połączenia jedno- lub dwuprzewodowe(1)

8.11.4.1. Nadciśnienie w zbiornikach (układ

jednoprzewodowy): ........................ kPa

8.11.4.2. Nadciśnienie w zbiornikach (układ

dwuprzewodowy): .......................... kPa

9. POLE WIDZENIA, SZYBY, WYCIERACZKI SZYBY

PRZEDNIEJ I LUSTERKA WSTECZNE

9.1. Pole widzenia

9.1.1. Rysunek(nki), zdjęcie(cia) przedstawiający(ce)

rozmieszczenie elementów występujących w polu

widzenia do przodu: ..........................

9.2. Szyby

9.2.1. Dane pozwalające szybko określić punkt

odniesienia: .................................

9.2.2. Szyba przednia

9.2.2.1. Zastosowane materiały: .......................

9.2.2.2. Sposób mocowania do nadwozia: ................

9.2.2.3. Kąt pochylenia: ..............................

9.2.2.4. Numer(y) homologacji: ........................

9.2.2.5. Elementy wyposażenia przedniej szyby oraz ich

rozmieszczenie i krótki opis wszystkich

elementów elektrycznych/elektronicznych:

9.2.3. Pozostałe szyby

9.2.3.1. Położenie(nia): ..............................

9.2.3.2. Zastosowane materiały: .......................

9.2.3.3. Numer(y) homologacji: ........................

9.2.3.4. Zwięzły opis części

elektrycznych/elektronicznych mechanizmów

otwierania i zamykania szyb bocznych (jeżeli

występują): ..................................

9.3. Wycieraczki przedniej szyby: tak/nie(1) (opis,

liczba, częstość cyklu)

9.4. Lusterka wsteczne

9.4.1. Klasa(sy): ...................................

9.4.2. Znak(i) homologacji: .........................

9.4.3. Rysunek(nki) przedstawiający(ce) położenie w

odniesieniu do nadwozia pojazdu:...

9.4.4. Sposób(soby) mocowania: ......................

9.4.5. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na

pole widzenia do tyłu: .......................

9.4.6. Zwięzły opis części

elektrycznych/elektronicznych mechanizmów

regulacji (jeżeli występują): ................

9.5. Odmrażanie i odraszanie:

9.5.1. Opis techniczny: .............................

10. KONSTRUKCJE OCHRONNE W RAZIE PRZEWRÓCENIA SIĘ

CIĄGNIKA, OCHRONA PRZED WARUNKAMI

ATMOSFERYCZNYMI, SIEDZENIA, POMOST ZAŁADOWCZY

10.1. Konstrukcje ochronne w razie przewrócenia się

ciągnika (zwymiarowany rysunek, fotografie

(jeżeli potrzeba), opis): ....................

10.1.1. Rama(my)

10.1.1.0. Obecność tak/nie(1)

10.1.1.1. Nazwa handlowa(e): ...........................

10.1.1.2. Znak(i) homologacji części: ..................

10.1.1.3. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne: .............

10.1.1.4. Materiał(y) i sposób budowy: .................

10.1.2. Kabina(ny)

10.1.2.0 Obecność tak/nie(1)

10.1.2.1. Nazwa(wy) handlowa(we): ......................

10.1.2.2. Znak(i) homologacji części: ..................

10.1.2.3. Drzwi (liczba, wymiary, kierunek otwarcia,

zamki i zawiasy): ............................

10.1.2.4. Okna i wyjście(cia) bezpieczeństwa (liczba,

wymiary, położenie): .........................

10.1.2.5. Inne sposoby ochrony przed warunkami

atmosferycznymi (opis): ......................

10.1.2.6. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne: ............

10.1.3. Pałąk(i) zabezpieczający(ce) górny oraz

tylny/przedni(1), składany / zamocowany na

stałe(1)

10.1.3.0. Obecność tak/nie(1)

10.1.3.1. Opis (położenie, mocowanie itd.): ............

10.1.3.2. Nazwa handlowa lub marka(ki): ................

10.1.3.3. Znak(i) homologacji części: ..................

10.1.3.4. Wymiary: .....................................

10.1.3.5. Materiał(y) i sposób budowy: .................

10.2. Przestrzeń umożliwiająca swobodę ruchów oraz

dostęp do stanowiska kierowcy (opis,

charakterystyka lub rysunek z wymiarami): ....

10.3. Siedzenia oraz oparcia na stopy

10.3.1. Siedzenie(nia) kierowcy (rysunki, fotografie,

opis): .......................................

10.3.1.1. Nazwa handlowa lub marka(ki): ................

10.3.1.2. Znak(i) homologacji części: ..................

10.3.1.3. Kategoria typu siedzenia: kategoria A klasa

I/II/III, kategoria B(1)

10.3.1.4. Położenie i główne charakterystyki: ..........

10.3.1.5. Układ regulacji: .............................

10.3.1.6. Układ przemieszczenia oraz blokowania: .......

10.3.2. Siedzenia dla pasażerów (liczba, wymiary,

położenie i charakterystyki): ................

10.3.3. Oparcia na stopy (liczba, wymiary i

położenie): ..................................

10.4. Pomost załadowczy

10.4.1. Wymiary: .................................. mm

10.4.2. Położenie: ...................................

10.4.3. Technicznie dopuszczalne obciążenie: ...... kg

10.4.4. Rozkład tego obciążenia na osie: .......... kg

10.5. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

10.5.1. Opis i rysunki/zdjęcia kształtu i

zastosowanych materiałów części tworzących

komorę silnikową oraz przyległej do niego

części przedziału pasażerskiego: .............

10.5.2. Rysunki lub zdjęcia położenia części

metalowych znajdujących się w komorze

silnikowej (np. elementy układu ogrzewania,

koło zapasowe, filtr powietrza, mechanizm

kierowniczy itd.): ...........................

10.5.3. Tabela oraz rysunki elementów tłumiących

zakłócenia radioelektryczne: .................

10.5.4. Szczegóły dotyczące wartości znamionowej

oporności układu oraz, w przypadku

opornościowych przewodów zapłonowych, ich

znamionowej oporności na metr bieżący:

..............................................

11. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI

ŚWIETLNEJ (zwymiarowane szkice pojazdu

przedstawiające położenie powierzchni

świetlnej wszystkich urządzeń; liczba

urządzeń, przewody elektryczne, znak

homologacji typu oraz kolor świateł)

11.1. Urządzenia obowiązkowe: ......................

11.1.1. Światła mijania: .............................

11.1.2. Światła pozycyjne przednie: ..................

11.1.3. Światła pozycyjne tylne: .....................

11.1.4. Kierunkowskazy:

- przednie: ..................................

- tylne: .....................................

- boczne: ....................................

11.1.5. Tylne urządzenia odblaskowe: .................

11.1.6. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej: ...

11.1.7. Światła hamowania (STOP): ....................

11.1.8. Światła awaryjne: ............................

11.2. Urządzenia nieobowiązkowe: ...................

11.2.1. Światła drogowe: .............................

11.2.2. Światła przeciwmgłowe przednie: ..............

11.2.3. Światła przeciwmgłowe tylne: .................

11.2.4. Światła cofania: .............................

11.2.5. Światła robocze: .............................

11.2.6. Światła postojowe: ...........................

11.2.7. Światła obrysowe: ............................

11.2.8. Światło kontrolne działania kierunkowskazów

przyczepy: ...................................

11.3. Zwięzły opis elektrycznych/elektronicznych

części innych niż żarówki (jeżeli występują):

..............................................

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

12.1. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy (położenie): ...

12.1.1. Znak(i) homologacji części: ..................

12.2. Połączenia mechaniczne między ciągnikiem i

pojazdami ciągniętymi: .......................

12.2.1. Typ(y) sprzęgów: .............................

12.2.2. Nazwa handlowa: ..............................

12.2.3. Znak(i) homologacji części: ..................

12.2.4. Urządzenie przeznaczone do maksymalnego

obciążenia poziomego .... kg i do maksymalnego

obciążenia pionowego (jeżeli występuje)

............ kg(20)

12.3. Układ podnośnika hydraulicznego: trzypunktowy

układ zawieszenia narzędzi: tak/nie(1)

12.4. Złącza elektryczne urządzeń oświetleniowych i

urządzeń sygnalizacji świetlnej (opis): ......

12.5. Instalacja, położenie, funkcjonowanie i

oznaczenie elementów regulacji i sterowania

(opis, fotografie lub schematy): .............

12.6. Położenie tylnej tablicy rejestracyjnej

(kształt i wymiary): .........................

12.7. Zaczep przedni (rysunek wraz z wymiarami): ...

12.8. Opis elementów elektronicznych w pojeździe

sterujących narzędziami ciągniętym lub

doczepionymi do pojazdu: .....................

Objaśnienia:

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Podać tolerancję.

(3) Części osobno homologowane nie muszą być opisywane, jeżeli przywołano odpowiednie numery homologacji. Podobnie nie wymaga się opisu części, których konstrukcja jest wyraźnie widoczna na załączonym rysunku lub schemacie.

Dla każdego punktu, dla którego wymaga się załączenia rysunków lub fotografii, należy podać liczbę tych załączników.

(4) Klasyfikacja zgodnie z definicjami podanymi w podrozdziale B.

(5) Standardy ISO 612 - 1978 i 1176 - 1990.

(6) Masa kierowcy wynosi 75 kg. Określenie "narzędzia" oznacza skrzynkę narzędziową.

(7) Obciążenie wywierane w warunkach statycznych na środek odniesienia sprzęgu.

(8) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.4).

(9) Standard ISO 4004 - 1983.

(10) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.1).

(11) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.2).

(12) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.3).

(13) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.6).

(14) Standard ISO 612 - 1978 dla pkt 2.7.2.5. (punkt 6.7) oraz dla pkt 2.7.2.5.2. (punkt 6.18.1.).

(15) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.8).

(16) Wymagane informacje należy podać dla każdego wariantu.

(17) Dopuszcza się tolerancję w granicach 5 %. Wymagane informacje muszą być podane dla prędkości zmierzonej nieprzekraczającej 43 km/h, przy tolerancji pomiaru 3 km/h.

(18) Standard ISO 789/3 - 1993.

(19) W przypadku każdego urządzenia hamującego należy podać następujące szczegóły:

- typ oraz charakterystyki hamulców (szkic wraz z wymiarami) (bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie elementów ciernych z kołami, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, nakładek lub tarcz, waga bębnów i urządzeń do regulacji luzów),

- układy przenoszenia i sterowania (dołączyć schemat) (budowa, regulacja, kinematyka, dostępność do elementu sterowania oraz jego położenie, mechanizmy sterujące z zapadkami w układach o mechanicznym przełożeniu, charakterystyki głównych części łącznych, cylindry i tłoki sterujące, cylindry hamulcowe).

(20) Wartości określające wytrzymałość mechaniczną urządzenia sprzęgającego.

(21) W przypadku wniosków dotyczących użycia większej liczby silników wyjściowych należy dostarczyć osobne formularze dla każdego silnika.

(22) Standard ISO 612 - 1978 (punkt 9).

WZÓR B

Skrócony opis techniczny typu pojazdu do celów homologacji

CZĘŚĆ I

Wzór B stosuje się w przypadku istnienia jednego lub wielu

świadectw homologacji typu ciągnika lub świadectw homologacji

typu części.

Numery odpowiednich świadectw homologacji typu ciągnika lub

homologacji typu elementu muszą zostać podane w tabeli

zawartej w części III.

Informacje, o których mowa w załączniku 10 (wyciąg ze

świadectwa homologacji) muszą zostać podane dla każdego z

poniższych działów od 1 do 12 i dla każdego

typu/wariantu/wersji ciągnika.

W przypadku gdy nie wydano wcześniej świadectwa homologacji

typu ciągnika lub homologacji typu elementu na podstawie

przepisów dotyczących homologacji, należy podać informacje, o

których mowa we wzorze A opisu technicznego dla każdego

odpowiedniego działu.

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ....................

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(nia) handlowe (podać wszystkie

warianty i wersje): ...................................

0.2.0. Etap kompletacji pojazdu:

kompletny/skompletowany/niekompletny(1)

W przypadku pojazdu skompletowanego podać nazwę i adres

poprzedniego producenta oraz numer homologacji.

0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (jeżeli występuje): ............

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe: ............................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób mocowania):

.......................................................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie):

.......................................................

0.4. Kategoria pojazdu(1): .................................

0.5. Nazwa i adres producenta: .............................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych i

oznaczeń (fotografie lub rysunki): ....................

0.7. W przypadku części i zespołów - miejsce i sposób

umieszczenia znaków homologacji: ......................

0.8. Nazwa i adres(y) montowni: ............................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

(należy załączyć fotografię 3/4 z przodu i 3/4 z tyłu

lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu oraz

zwymiarowany rysunek całego pojazdu)

2. MASY I WYMIARY

3. SILNIK

4. UKŁAD NAPĘDOWY

5. OSIE

6. ZAWIESZENIE

7. UKŁAD KIEROWNICZY

8. UKŁAD HAMULCOWY

9. POLE WIDZENIA, OSZKLENIE, WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

ORAZ LUSTERKO WSTECZNE

10. KONSTRUKCJE OCHRONNE W RAZIE PRZEWRÓCENIA SIĘ CIĄGNIKA,

OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI, SIEDZENIA,

POMOST ZAŁADOWCZY

11. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

______

(1) Klasyfikacja zgodnie z definicjami podanymi w załączniku

II rozdział A do dyrektywy 2003/37/WE.

CZĘŚĆ II

Tabela przedstawia dozwolone kompletacje wersji pojazdów dla tych punktów części I, w których występują alternatywne dane. Tym alternatywnym danym należy przydzielić oznaczenia literowe, tak aby można było za pomocą tabeli określić, które z alternatywnych danych w określonym punkcie przynależą do danej wersji.

Dla każdego wariantu w typie pojazdu należy sporządzić oddzielną tabelę.

Dane alternatywne, co do których nie występują ograniczenia w kompletacji w ramach wariantu, należy podać w kolumnie z nagłówkiem "Wszystkie wersje".

Nr punktuWszystkie wersjeWersja 1Wersja 2Wersja ...Wersja "n"

Powyższa informacja może być przedstawiona w innym układzie pod warunkiem spełnienia założonego celu.

Każdy wariant i każda wersja powinny być identyfikowane za pomocą kodu cyfrowego lub kombinacji liter i cyfr, które należy wymienić w wyciągu ze świadectwa homologacji typu (załącznik nr 7) pojazdu. Informacje te mogą zostać przedstawione w dowolnym formacie lub układzie, jeżeli spełniają swój pierwotny cel.

Identyfikacja każdego wariantu lub wersji odbywa się na podstawie kodu cyfrowego lub literowo-cyfrowego, który musi zostać umieszczony w wyciągu ze świadectwa homologacji (załącznik nr 10) dla danego ciągnika.

CZĘŚĆ III

Numery homologacji przedmiotów wyposażenia lub części

Zawartość poniższej tabeli stanowią odpowiednie zagadnienia(1) przywołane dla tego pojazdu w załączniku nr 4. (Należy włączyć wszystkie homologacje międzynarodowe związane z danym zagadnieniem).

ZagadnienieNumer homologacjiData homologacjiTyp(y), wariant(y), wersja(je) objęte homologacją
Przykład
Urządzeniae1*76/432*97/54*0026*003.02.2000MF/320/U
hamulcowee4*76/432*97/54*0039*001.03.200MF/320/F

Podpis:

Stanowisko:

Data:

______

(1) Informacja w odniesieniu do homologacji części nie musi być tu podawana, jeżeli jest ona zawarta w świadectwie homologacji typu ciągnika.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

WYNIKI BADAŃ

1. Wyniki badań hałasu zewnętrznego (dyrektywa 74/151/EWG)

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić etap: .........

Wariant/wersja:.............................................
Podczas jazdy:........ dB(A)........ dB(A)......... dB(A)
Na postoju:........ dB(A)........ dB(A)......... dB(A)
Prędkość obrotowa silnika:........ min-1........ min-1......... min-1

2. Wyniki badań emisji gazów wydechowych

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana do tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić etap: .........

Wariant/wersja:.......................................

1. Wyniki

CO:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
HC:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
NOx:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
Cząstki stałe:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
Zadymienie:........... m-1........... m-1............ m-1

2. Wyniki(1)

______

(1) Jeżeli dotyczy.

CO:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
NOx:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
NMHC:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
CH4:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh
Cząstki stałe:........... g/kWh........... g/kWh............ g/kWh

3. Poziom hałasu dochodzącego do kierowcy (dyrektywa 77/311/EWG)

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana do tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić etap: .........

Wariant/wersja: ...... dB(A) ...... dB(A) ...... dB(A)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 2

WYKAZ WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

CZĘŚĆ I

(obowiązująca do dnia 30 czerwca 2005 r. - według rozdziału B załącznika II do dyrektywy

2001/3/WE)

Tabela 1

(stosownie do przypadku, uwzględniając zakres ostatnich zmian do każdej z niżej wymienionych dyrektyw)

NrPrzedmiotDyrektywa i załącznikDotyczy kategorii
T1T2T3
1.1Maksymalna masa całkowita ciągnika74/151/EWG IXXX
1.2Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXXX
1.3Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXXX
1.4Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXXX
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXXX
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego) 74/151/EWG VIXXX
2.1Prędkość maksymalna74/152/EWG pkt 1XXX
2.2Skrzynie ładunkowe74/152/EWG pkt 2XXX
3.1Lusterka wsteczne74/346/EWGXXX
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXXX
5.1Układ kierowniczy75/321/EWGXXX
6.1Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych75/322/EWGXXX
7.1Urządzenia hamujące76/432/EWGXXX
8.1Siedzenia pasażerów76/763/EWGX-X
9.1Poziom hałasu (wewnętrznego) 77/311/EWGXXX
10.1Konstrukcje chroniące przed przewróceniem (ROPS) 77/536/EWGX--
11.1Emisje z silników diesla (dymienie) 77/537/EWGXXX
12.1Siedzenie kierowcy78/764/EWGXXX
13.1Instalacja urządzeń oświetleniowych78/933/EWGXXX
14.1Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXXX
15.1Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWGXXX
16.1ROPS (próba statyczna) 79/622/EWGX--
17.1Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGX-X
18.1Wały odbioru mocy86/297/EWGXXX
19.1Konstrukcje zabezpieczające przed przewróceniem ciągnika montowane z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół) 86/298/EWG-X-
20.1Instalacja urządzeń sterowania i kontroli86/415/EWGXXX
21.1Konstrukcje zabezpieczające przed przewróceniem montowane z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)87/402/EWG-X-
22.1Wymiary i masa dozwolona do ciągnienia89/173/EWG IXXX
22.2Szyby89/173/EWG IIIXXX
22.3Regulator prędkości89/173/EWG II, 1XXX
22.4Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2XXX
22.5Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXXX
22.6Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXXX
22.7Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXXX
23.1Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXXX

Tabela 2

Poniższa tabela zawiera wykaz wymagań technicznych określonych w dyrektywach odnoszących się do pojazdów samochodowych (stosuje się najbardziej aktualne wersje dyrektyw), które można stosować zamiast wymagań technicznych określonych w odpowiednich dyrektywach, odnoszących się do ciągników rolniczych.

Numer podany w tabeli 1 oraz przedmiot odpowiedniej dyrektywy dotyczącej ciągników rolniczychNumer dyrektywy odnoszącej się do pojazdów samochodowych
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze70/388/EWG
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego) 70/157/EWG
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej77/649/EWG
5.1Układ kierowniczy70/31l/EWG
6.1Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWG
7.1Urządzenia hamujące71/320/EWG
11.1Emisja z silników o ZS (dymienie) 72/306/EWG
14.1Tylne światła odblaskowe76/757/EWG
14.1Światła tylne76/758/EWG
14.1Kierunkowskazy76/759/EWG
14.1Oświetlenie tablicy rejestracyjnej76/760/EWG
14.1Reflektory przednie76/761/EWG
14.1Przednie światła mijania76/761/EWG
14.1Przednie reflektory przeciwmgielne76/762/EWG
14.1Tylne reflektory przeciwmgielne77/538/EWG
14.1Światła cofania77/539/EWG
22.2Bezpieczne oszklenie92/22/EWG
23.1Emisje zanieczyszczeń88/77/EWG

Tabela 3

Zastosowanie dyrektyw w odniesieniu do ciągników kategorii T4

NrPrzedmiotDyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WTDotyczy kategorii
T4.1T4.2
1.1Maksymalna masa całkowita ciągnika74/151/EWG IXX
1.2Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXX
1.3Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXX
1.4Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXX
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXX
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego) 74/151/EWG VIXX
2.1Prędkość maksymalna74/152/EWG pkt 1XX
2.2Skrzynie ładunkowe74/152/EWG pkt 2XX
3.1Lusterka wsteczne74/346/EWGXX
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXX
5.1Układ kierowniczy75/321/EWGXX
6.1Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych75/322/EWGXX
7.1Urządzenia hamujące76/432/EWGXX
8.1Siedzenia pasażerów76/763/EWGXX
9.1Poziom hałasu (wewnętrznego) 77/311/EWGXX
10.1ROPS77/536/EWG-X
11.1Emisje z silników o ZS (dymienie) 77/537/EWGXX
12.1Siedzenie kierowcy78/764/EWGXX
13.1Instalacja urządzeń oświetleniowychrozporządzenie WT(1)XX
14.1Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXX
15.1Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWG-X
16.1ROPS (próba statyczna) 79/622/EWG-X
17.1Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGXX
18.1Wały odbioru mocy86/297/EWGXX
20.1Instalacja urządzeń do sterowania i kontroli86/415/EWGXX
22.1Wymiary i masa dopuszczalna do ciągnienia89/173/EWG I-X
22.2Szyby89/173/EWG IIIXX
22.3Regulator prędkości89/173/EWG II,1XX
22.4Ochrona części napędowych89/173/EWG II,2XX
22.5Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXX
22.6Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXX
22.7Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXX
23.1Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXX
24.1OponyRegulamin 106 EKG ONZXX

______

(1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

CZĘŚĆ II

(obowiązująca od dnia 1 lipca 2005 r. - według rozdziału B załącznika II do dyrektywy

2003/37/WE)

Tabela 1

NrPrzedmiotDyrektywa i załącznikDotyczy kategorii
T1T2T3T4,3(1)
1234567
1.1.Maksymalna masa całkowita74/151/EWG IXXXX
1.2.Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXXXX
1.3.Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXXXX
1.4.Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXXX
1.5.Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXXXX
1.6.Poziom hałasu (zewnętrznego)74/151/EWG VIXXXX
2.1.Prędkość maksymalna74/152/EWG

Załącznik, pkt 1

XXXX
2.2.Skrzynie ładunkowe74/152/EWG

Załącznik, pkt 2

XXXX
3.1.Lusterka wsteczne74/346/EWGXXX
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXXXX
5.1.Układ kierowniczy75/321/EWGXXXX
6.1.Kompatybilność elektromagnetyczna75/322/EWGXXXX
7.1.Urządzenia hamujące76/432/EWGXXXX
8.1.Siedzenia pasażerów76/763/EWGX-XX
9.1.Poziom hałasu (wewnętrznego)77/311/EWGXXXX
10.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu77/536/EWGX--X
12.1.Siedzenie kierowcy78/764/EWGXXXX
13.1.Instalacja urządzeń oświetleniowych78/933/EWGXXXX
14.1.Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXXXX
15.1.Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWGXXXX
16.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)79/622/EWGX--X
17.1.Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGX-XX
18.1.Wałki odbioru mocy86/297/EWGXXXX
19.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)86/298/EWG-X--
20.1.Instalacja urządzeń sterowania i kontroli86/415/EWGXXXX
21.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)87/402/EWG-X--
22.1.Wymiary i masa przyczepy89/173/EWG IXXXX
22.2.Szyby89/173/EWG IIIXXXX
22.3.Regulator prędkości89/173/EWG II, 1XXXX
22.4.Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2XXXX
22.5.Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXXXX
22.6.Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXXXX
22.7.Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXXXX
23.1.Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXXXX
24.1.Opony[..../.../WE](2)XXXX
26.1.Zamocowanie pasów bezpieczeństwa(3)76/115/EWGXXX-

______

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

- nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.,

- każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

(2) Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon, brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

(3) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.

Tabela 2

Nr PrzedmiotDyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WTDotyczy kategorii
T5R
1.1. Maksymalna masa całkowita74/151/EWG I rozporządzenie WT(*)X

-

-

X

1.2. Tablica rejestracyjna74/151/EWG II

70/222/EWG

X

-

-

X

1.3. Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIX-
1.4. Obciążenie balastowe74/151/EWG IVX-
1.5. Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VX-
1.6. Poziom hałasu (zewnętrznego) 74/151/EWG VIX-
2.1. Prędkość maksymalna74/152/EWG

Załącznik, pkt 1

X-
2.2. Skrzynie ładunkowe74/152/EWG

Załącznik, pkt 2

X-
3.1. Lusterka wsteczne74/346/EWGX-
4.1. Pole widzenia i wycieraczki szyby

przedniej

74/347/EWGX-
5.1. Układ kierowniczy75/321/EWG

Regulamin 79 EKG ONZ

X-
6.1. Kompatybilność elektromagnetyczna75/322/EWGX-
7.1. Urządzenia hamujące71/320/EWGXX
8.1. Siedzenia pasażerów76/763/EWGX-
9.1. Poziom hałasu (wewnętrznego) 77/311/EWGX-
12.1. Siedzenie kierowcy78/764/EWGX-
13.1. Instalacja urządzeń oświetleniowych78/933/EWG

76/756/EWG

X

-

-

X

13.2. Światła odblaskowe76/757/EWG-X
13.3. Światła odblaskowe, pozycyjne tylne,

pozycyjne tylne, hamowania "STOP",

obrysowe, do jazdy dziennej

76/758/EWG-X
13.4. Światła kierunku jazdy76/759/EWG-X
13.5. Oświetlenie tylnej tablicy

rejestracyjnej

76/760/EWG-X
13.6. Światła tylne przeciwmgłowe77/538/EWG-X
14.1. Urządzenia oświetlające sygnalizacji

świetlnej

79/532/EWGXX
15.1. Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWGX-
16.1. Konstrukcja zabezpieczająca przy

przewróceniu (próba statyczna)

79/622/EWGX-
17.1. Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca

kierowcy

80/720/EWGX-
18.1. Wałki odbioru mocy86/297/EWGX-
20.1. Instalacja urządzeń sterowania i

kontroli

86/415/EWGX-
22.1. Wymiary i masa przyczepy89/173/EWG I

97/27/WE

X

-

-

X

22.2. Szyby92/22/EWGX-
22.3. Regulator prędkości89/173/EWG II, 1X-
22.4. Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2X-
22.5. Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IV

94/20/WE

X

-

-

X

22.6. Tabliczki znamionowe89/173/EWG V

74/114/EWG

X

-

-

X

22.7. Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXX
23.1. Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEX-
24.1. OponyRegulamin 106 EKG ONZXX
26.1. Zamocowanie pasów bezpieczeństwa(2)76/115/EWGX-
27.1. Pasy bezpieczeństwa77/541/EWGX-
28.1. Bieg wsteczny i prędkościomierz75/443/EWGX-
29.1. Osłony przeciw rozbryzgowe kół91/226/EWGX-
30.1. Urządzenia ograniczające prędkość92/24/EWGX-
32.1. Ochrona boczna89/297/EWGX-
56. Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów

niebezpiecznych

98/91/WE-X

______

(1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

(2) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosują się do wymienionych kategorii ciągników.

Tabela 3A

W poniższej tabeli, zamiast odpowiednich oddzielnych dyrektyw odnoszących się do ciągników rolniczych, mogą być stosowane oddzielne dyrektywy odnoszące się do pojazdów samochodowych, w ostatniej wersji obowiązującej w dniu homologacji typu WE.

Numer nadany w tabeli 1

(wymagania obowiązujące w homologacji)

Numer dyrektywy podstawowej w zakresie pojazdów samochodowych
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze70/388/EWG
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego)70/157/EWG
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej77/649/EWG
5.1Układ kierowniczy70/311/EWG
6.1Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych72/245/EWG
7.1Urządzenia hamujące71/320/EWG
14.1Tylne światła odblaskowe76/757/EWG
14.1Światła tylne76/758/EWG
14.1Kierunkowskazy76/759/EWG
14.1Oświetlenie tablicy rejestracyjnej76/760/EWG
14.1Reflektory przednie76/761/EWG
14.1Światła mijania76/761/EWG
14.1Przednie światła przeciwmgielne76/762/EWG
14.1Tylne reflektory przeciwmgielne77/538/EWG
14.1Światła cofania77/539/EWG
22.2Bezpieczne oszklenie92/22/EWG
23.1Emisje zanieczyszczeń88/77/EWG

Tabela 3 B

Poniższe regulaminy pochodzące z Załącznika do zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. i uznane w ich ostatniej wersji przez Wspólnotę jako Umawiającą się Stronę wymienionego Porozumienia w dniu homologacji typu WE, zgodnie z odpowiednią oddzielną dyrektywą, mogą być stosowane zamiast odpowiednich oddzielnych dyrektyw w sprawie ciągników rolniczych oraz dyrektyw w sprawie pojazdów samochodowych w tabeli 2 A.

Numer nadany w tabeli 1

(wymagania obowiązujące w homologacji)

Numer Regulaminu EKG ONZ
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze28
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego) 51
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej71
5.1Układ kierowniczy79
6.1Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych10
7.1Urządzenia hamujące13
13.1Instalacja urządzeń oświetleniowych86(*)
14.1Tylne światła odblaskowe3
14.1Światła tylne7
14.1Kierunkowskazy6
14.1Oświetlenie tablicy rejestracyjnej4
14.1Reflektory przednie1, 8, 20, 98
14.1Światła mijania1, 8, 20, 98
14.1Przednie światła przeciwmgielne19
14.1Tylne reflektory przeciwmgielne38
14.1Światła cofania23
22.2Bezpieczne oszklenie43(**)
23.1Emisja zanieczyszczeń49, 96(***)
(*) Tylko w odniesieniu do urządzeń określonych w odpowiedniej dyrektywie.

(**) Z wyjątkiem przednich szyb wykonanych ze szkla.

(***) Tylko w odniesieniu do etapów określonych w odpowiadającej dyrektywie.

Tabela 3 C

Zgodność ze znormalizowanymi kodami OECD

Biuletyny badań (kompletne), które zgadzają się z podanymi poniżej kodami OECD, można stosować w miejsce sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z odpowiednimi oddzielnymi dyrektywami.

Numer nadany w tabeli 1 i 2

(wymagania obowiązujące w homologacji)

PrzedmiotKody

OECD(*)

10.1.77/536/EWGBadania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników Kod 3
26.1.76/115/EWGrolniczych (badania dynamiczne)
16.1.79/622/EWGBadania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągnikówKod 4
26.1.76/115/EWGrolniczych (badania statyczne)
19.1.86/298/EWGBadania urzędowe montowanych z tyłu konstrukcji Kod 7
26.1.76/115/EWGochronnych ciągników rolniczych o wąskim rozstawie kół
21.1.87/402/EWGBadania urzędowe montowanych z przodu konstrukcji Kod 6
26.1.76/115/EWGochronnych ciągników rolniczych o wąskim rozstawie kół
26.1.76/115/EWGBadania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych lub leśnychKod 8
(*) Sprawozdania z badań powinny być zgodne z decyzją Rady OECD C(2008) 128 z

października 2008 r. Równoważność sprawozdań z badań może być uznana dla

zamocowań pasa bezpieczeństwa dopiero po poddaniu ich badaniom

Tabela 4

STOSOWANIE DYREKTYW DO POJAZDÓW KATEGORII T4

NrPrzedmiotDyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WTDotyczy kategorii
T4.1T4.2T4.3(1)
123456
1.1.Maksymalna masa całkowita74/151/EWG IXXX
1.2.Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXXX
1.3.Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXXX
1.4.Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXXX
1.5.Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXXX
1.6.Poziom hałasu (zewnętrznego)74/151/EWG VIXXX
2.1.Prędkość maksymalna74/152/EWG

Załącznik, pkt 1

XXX
2.2.Skrzynie ładunkowe74/152/EWG

Załącznik, pkt 2

XXX
3.1.Lusterka wsteczne74/346/EWGXXX
4.1.Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXXX
5.1.Układ kierowniczy75/321/EWGXXX
6.1.Zakłócenia elektromagnetyczne75/322/EWGXXX
7.1.Urządzenia hamujące76/432/EWGXXX
8.1.Siedzenia pasażerów76/763/EWGXXX
9.1.Poziom hałasu (wewnętrznego)77/311/EWGXXX
10.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu77/536/EWG-XX
12.1.Siedzenie kierowcy78/764/EWGXXX
13.1.Instalacja urządzeń oświetleniowychrozporządzenie

WT(2)

XXX
14.1.Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXXX
15.1.Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWG-XX
16.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)79/622/EWG-XX
17.1.Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGXXX
18.1.Watki odbioru mocy86/297/EWGXXX
20.1.Instalacja urządzeń sterowania i kontroli86/415/EWGXXX
22.1.Wymiary i masa przyczepy89/173/EWG I-XX
22.2.Szyby89/173/EWG IIIXXX
22.3.Regulator prędkości89/173/EWG II, 1XXX
22.4.Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2XXX
22.5.Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXXX
22.6.Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXXX
22.7.Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXXX
23.1.Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXXX
24.1.OponyRegulamin

106 EKG ONZ

XXX

______

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

- nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.,

- każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393, z 2009 r. Nr 75, poz. 639 oraz z 2011 r. Nr 47, poz. 242).

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WYKAZ WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU PRZEDMIOTU WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI

1. Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika (według dyrektyw UE):
Lp.Nr dyrektywy (1)Zagadnienia
174/151/EWGMaksymalna dopuszczalna masa całkowita - załącznik I do dyrektywy
Kształt i wymiary powierzchni przeznaczonej pod tylną tablicę rejestracyjną oraz położenie powierzchni przeznaczonej do montażu oraz mocowanie tablicy rejestracyjnej - załącznik II do dyrektywy
Zbiorniki na paliwo płynne - załącznik III do dyrektywy
Obciążenie balastowe - załącznik IV do dyrektywy
Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze - załącznik V do dyrektywy
Dopuszczalne poziomy hałasu - załącznik VI do dyrektywy
274/152/EWGMaksymalna prędkość konstrukcyjna, skrzynie ładunkowe - załącznik do dyrektywy
374/346/EWGDefinicje, wymagania dotyczące montażu - załącznik do dyrektywy
474/347/EWGPole widzenia, definicje i wymagania - załącznik do dyrektywy
575/321/EWGDefinicje, budowa, mocowanie i wymagania - załącznik do dyrektywy
675/322/EWGDefinicje, oznakowanie, homologacja WE, wymagania, badanie, kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Metoda pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez układ zapłonowy wysokiego napięcia - załącznik II do dyrektywy
Statystyczna metoda kontroli tłumienia zakłóceń radioelektrycznych - załącznik III do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu ciągnika rolniczego w zakresie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych - załącznik IV do dyrektywy
776/432/EWGDefinicje, homologacja WE typu, wymagania dotyczące konstrukcji i montażu - załącznik I do dyrektywy
Próby hamowania i sprawność urządzeń hamujących - załącznik II do dyrektywy
Hamulce sprężynowe - załącznik III do dyrektywy
Hamowanie postojowe blokowane za pomocą mechanicznej blokady cylindrów hamulca (urządzenie uruchamiające blokadę) - załącznik IV do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu urządzenia hamującego ciągnika rolniczego - załącznik V do dyrektywy
876/763/EWGOgólne zasady dotyczące konstrukcji i montażu, specjalne zasady konstrukcyjne - załącznik do dyrektywy
977/311/EWGAparatura, warunki i metoda pomiaru - załącznik I dyrektywy
Aparatura, warunki i metoda pomiaru - załącznik II do dyrektywy
Określenia położenia punktu odniesienia siedzenia - załącznik III do dyrektywy
1077/536/EWGHomologacja WE części - załącznik I do dyrektywy
Warunki badania wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu oraz ich zamocowania do ciągnika - załącznik II do dyrektywy
Metody badań - załącznik III do dyrektywy
Rysunki - określa załącznik IV do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badań konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu (rama lub kabina bezpieczeństwa) w odniesieniu do jej wytrzymałości oraz do wytrzymałości jej zamocowania do ciągnika do celów homologacji części - załącznik V do dyrektywy
Oznakowanie - załącznik VI do dyrektywy
Świadectwo homologacji WE części - załącznik VII do dyrektywy
Warunki dotyczące homologacji WE typu - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu dotyczącej typu ciągnika w odniesieniu do wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu (rama lub kabina bezpieczeństwa) oraz do wytrzymałości ich zamocowania do ciągnika - załącznik IX do dyrektywy
1177/537/EWGDefinicje, homologacja WE typu, symbol skorygowanego współczynnika absorpcji, charakterystyki i badania oraz kontrola zgodności produkcji - załącznik I do dyrektywy
Wzór opisu technicznego typu ciągnika i silnika oraz metoda badań - załącznik II do dyrektywy
Badanie przy prędkościach stałych - załącznik III do dyrektywy
Badanie przy swobodnym przyspieszaniu - załącznik IV dyrektywy
Charakterystyka paliwa wzorcowego do badań homologacyjnych oraz do weryfikacji zgodności produkcji - załącznik V do dyrektywy
Dopuszczalne wartości stosowane w badaniu przy stałych prędkościach - załącznik VI do dyrektywy
Charakterystyka dymomierzy absorpcyjnych - załącznik VII do dyrektywy
Instalacja i użycie dymomierza absorpcyjnego - załącznik VIII do dyrektywy
Przykład symbolu poprawionego współczynnika absorpcji - załącznik IX do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE w sprawie emisji zanieczyszczeń gazowych przez silniki o ZS - załącznik X do dyrektywy
1278/764/EWGDefinicje - załącznik I do dyrektywy
Wymagania, homologacja WE typu części oraz wymagania dotyczące oznakowania - załącznik II do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik III do dyrektywy
Wymagania dotyczące montażu siedzenia kierowcy do celów homologacji WE typu ciągnika - załącznik IV do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w odniesieniu do siedzenia kierowcy - załącznik V do dyrektywy
1378/933/EWGInstalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej - załącznik I do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika dotyczącego instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej - załącznik II do dyrektywy
1479/532/EWGHomologacja WE typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej - załącznik do dyrektywy
1579/533/EWGUrządzenie sprzęgające - załącznik I do dyrektywy
Bieg wsteczny - załącznik II do dyrektywy
1679/622/EWGWarunki dotyczące homologacji WE typu części - załącznik I do dyrektywy
Warunki badania wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających oraz ich zamocowania do ciągnika - załącznik II do dyrektywy
Metoda badania - załącznik III do dyrektywy
Rysunki - załącznik IV do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu (rama lub kabina bezpieczeństwa) w odniesieniu do jej wytrzymałości oraz do wytrzymałości jej zamocowania do ciągnika do celów homologacji WE typu części - załącznik V do dyrektywy
Oznakowanie - załącznik VI do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik VII do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w odniesieniu do wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej (kabina lub rama bezpieczeństwa) oraz wytrzymałości zamocowania do ciągnika - załącznik IX do dyrektywy
1780/720/EWGPrzestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy (sposoby wchodzenia i wychodzenia), drzwi, okna, wyjścia awaryjne - załącznik I do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągników w zakresie przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy (sposoby wchodzenia i wychodzenia) oraz drzwi i okien - załącznik II do dyrektywy
1886/297/EWGDefinicja i zakres, homologacja WE typu, rodzaje wałów odbioru mocy oraz wymagania w zakresie ich konstrukcji i rozmieszczenia, a także osłon zabezpieczających - załącznik I do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w odniesieniu do wału odbioru mocy oraz jego zabezpieczenia - załącznik II do dyrektywy
1986/298/EWGWarunki dotyczące homologacji WE typu części - załącznik I do dyrektywy
Warunki badania wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających i ich umocowania do ciągnika - załącznik II do dyrektywy
Metoda badania - załącznik III do dyrektywy
Rysunki - załącznik IV do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej (zamocowanego z tyłu pałąka zabezpieczającego, ramy lub kabiny) oraz wytrzymałości jej umocowania do ciągnika - załącznik V do dyrektywy
Oznakowanie - załącznik VI do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części - załącznik VII do dyrektywy
Homologacja WE typu - załącznik VIII do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w zakresie wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających (zamontowanych z tyłu pałąków zabezpieczających, ram lub kabin) oraz wytrzymałości ich umocowania do ciągnika - załącznik IX do dyrektywy
2086/415/EWGDefinicje, homologacja WE typu - załącznik I do dyrektywy
Wymagania - załącznik II do dyrektywy
Oznakowanie - załącznik III do dyrektywy
Konstrukcja podstawowego wzoru dla symboli przedstawionych w załączniku III - załącznik IV do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w zakresie instalacji, położenia, obsługi i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli - załącznik V do dyrektywy
2187/402/EWGHomologacja WE typu części - załącznik I do dyrektywy
Wstępne warunki dotyczące badań na wytrzymałość określone w załącznikach III i IV - załącznik II do dyrektywy
Warunki dotyczące badań wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających oraz ich mocowania do ciągnika - załącznik III do dyrektywy
Metody badań - załącznik IV do dyrektywy
Rysunki - załącznik V do dyrektywy
Wzór sprawozdania z badania części w zakresie wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej (zamontowanej z przodu), jak również wytrzymałości jej zamocowania do ciągnika - załącznik VI do dyrektywy
Oznakowanie - załącznik VII do dyrektywy
Wzór świadectwa homologacji WE typu części w zakresie wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej (zamontowanej z przodu) oraz wytrzymałości jej zamocowania do ciągnika - załącznik VIII do dyrektywy
Warunki dotyczące homologacji WE typu - załącznik IX do dyrektywy
Wzór załącznika do świadectwa homologacji WE typu ciągnika w zakresie konstrukcji zabezpieczających (zamontowanych z przodu) oraz wytrzymałości ich zamocowania do ciągnika - załącznik X do dyrektywy
2289/173/EWGWymiary i dopuszczalne masy ciągnione - załącznik I do dyrektywy
Ogranicznik prędkości i ochrona części napędowych oraz części wystających i kół - załącznik II do dyrektywy Załącznik do świadectwa homologacji WE typu - dodatek do dyrektywy
Wymagania dotyczące szyb przednich i innych szyb wyposażeniu ciągnika, definicje, homologacja WE typu części, oznakowanie, badania i kontrola zgodności produkcji - załącznik IIIA do dyrektywy

Przykłady oznakowania homologacji części - dodatek do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji WE typu części tafli szkła bezpiecznego - załącznik IIIB do dyrektywy

Szyby przednie ze szkła hartowanego - dodatek 1 do dyrektywy

Szyby inne niż szyby przednie z jednolicie hartowanego szkła - dodatek 2 do dyrektywy

Szyby przednie ze szkła laminowanego - dodatek 3 do dyrektywy

Szyby inne niż szyby przednie ze szkła laminowanego - dodatek 4 do dyrektywy

Szyby przednie z tworzywa sztucznego - dodatek 5 do dyrektywy

Szyby inne niż szyby przednie z tworzywa sztucznego - dodatek 6 do dyrektywy

Części ze szkła podwójnego - dodatek 7 do dyrektywy

Zawartość wykazu szyb przednich - dodatek 8 do dyrektywy

Ogólne warunki badań - załącznik III C do dyrektywy
Szyby przednie ze szkła hartowanego - załącznik III D do dyrektywy
Szyby inne niż szyby przednie z jednolicie hartowanego szkła - załącznik III E do dyrektywy
Szyby przednie ze zwykłego szkła laminowanego - załącznik III F do dyrektywy
Szyby inne niż szyby przednie ze szkła laminowanego - załącznik III G do dyrektywy
Szyby przednie z ulepszonego szkła laminowanego - załącznik III H do dyrektywy
Szyby bezpieczne wykładane od wewnątrz materiałem z tworzywa sztucznego - załącznik III I do dyrektywy
Szyby przednie z tworzywa sztucznego - załącznik III J do dyrektywy
Szyby inne niż szyby przednie z tworzywa sztucznego - załącznik III K do dyrektywy
Części ze szkła podwójnego - załącznik III L do dyrektywy
Grupowanie szyb przednich do celu badań homologacyjnych części - załącznik III M do dyrektywy
Pomiar wysokości segmentu i położenie punktu uderzenia - załącznik III N do dyrektywy
Kontrola zgodności produkcji - załącznik III O do dyrektywy
Załącznik do świadectwa homologacji WE typu - załącznik III P do dyrektywy
Sprzęg między ciągnikiem a pojazdem ciągnionym oraz obciążenie pionowe w punkcie sprzęgu - załącznik IV dyrektywy

Rysunki części sprzężenia mechanicznego - dodatek 1 do dyrektywy

Metoda badania dynamicznego - dodatek 2 do dyrektywy

Metoda badania statycznego urządzenia sprzęgającego - dodatek 3 do dyrektywy

Oznakowanie homologacji części - dodatek 4 do dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji - dodatek 5 do dyrektywy

Warunki udzielenia homologacji - dodatek 6 do dyrektywy

Załącznik do świadectwa homologacji WE typu - dodatek 7 do dyrektywy

Położenie i sposób mocowania ustawowych tablic oraz oznaczeń do zabudowy ciągnika, wzór świadectwa homologacji WE typu - załącznik V do dyrektywy

Załącznik do świadectwa homologacji WE typu - dodatek do dyrektywy

Sterowanie hamulców pojazdów ciągnionych i sprzężenie hamulców pomiędzy ciągnikiem a pojazdem ciągnionym (sprzężenie hydrauliczne, pneumatyczne, wzór świadectwa homologacji WE typu) - załącznik VI do dyrektywy

Załącznik do świadectwa homologacji WE typu - dodatek do dyrektywy

232000/25/EWGHomologacja WE typu lub rodziny typów silników ciągnika jako jednostki technicznej pod względem emitowanych zanieczyszczeń, opis techniczny typu silnika macierzystego do stosowania w ciągniku jako odrębnej jednostki technicznej pod względem emitowanych zanieczyszczeń, wzór świadectwa homologacji WE typu dla odrębnej jednostki technicznej, oznakowanie silników, numeracja, znak homologacji WE typu) - załącznik I do dyrektywy
Wymogi w odniesieniu do homologacji WE typu dla typu lub rodziny silników ciągnika jako jednostki technicznej pod względem emitowanych zanieczyszczeń - załącznik I do dyrektywy

Dokument informacyjny dotyczący homologacji WE typu dla silnika macierzystego do stosowania w ciągniku jako odrębnej jednostki technicznej pod względem emitowanych zanieczyszczeń - dodatek 1 do dyrektywy

Świadectwo homologacji WE typu dla odrębnej jednostki technicznej - dodatek 2 do dyrektywy

Oznakowanie silników - dodatek 3 do dyrektywy

Numeracja - dodatek 4 do dyrektywy

Znak homologacji WE typu - dodatek 5 do dyrektywy

Wymogi w odniesieniu do homologacji WE typu ciągnika wyposażonego w silnik wysokoprężny pod względem emitowanych zanieczyszczeń - załącznik II do dyrektywy

Dokument informacyjny - dodatek 1 do dyrektywy

Świadectwo homologacji WE typu - dodatek 2 do dyrektywy

Uznawanie alternatywnych homologacji WE typu - załącznik III do dyrektywy

______

(1) Z późniejszymi zmianami (jeżeli dotyczy).

2. Wykaz wymagań szczegółowych w przypadku homologacji WE typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika (według regulaminów EKG ONZ):

Lp.Nr Reg

EKG ONZ

Tytuł
11Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami kategorii R2 i/lub HS1
23Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów samochodowych i przyczep
34Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep
46Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów samochodowych i przyczep
57Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, hamowania oraz obrysowych pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i przyczep
68Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/lub H11)
710Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zgodności elektromagnetycznej
819Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych
920Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania i/lub drogowymi z żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)
1023Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania pojazdów samochodowych i przyczep
1128Jednolite przepisy dotyczące homologacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych oraz pojazdów samochodowych w zakresie ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych
1238Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowych i przyczep
1343Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów bezpiecznego oszklenia
1449Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz silników o zapłonie iskrowym (ZI) zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym (LPG), a także homologacji pojazdów wyposażonych w silniki o ZS i zasilanych CNG oraz silniki o ZI zasilanych LPG, w zakresie emisji zanieczyszczeń z silnika
1551Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła w zakresie hałasu
1671Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w zakresie pola widzenia kierowcy
1779Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych
1886Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej
1996Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS) do stosowania w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach przeznaczonych do poruszania się poza drogami publicznymi, w zakresie emisji zanieczyszczeń z silnika
2098Jednolite przepisy dotyczące reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła
21106Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów i przyczep rolniczych

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

PROCEDURY KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI

1. OCENA WSTĘPNA

1.1. Organ udzielający homologacji typu WE państwa członkowskiego przed udzieleniem homologacji sprawdza istnienie zadowalających uzgodnień i procedur dotyczących zapewnienia skutecznej kontroli, tak aby części, układy, oddzielne zespoły techniczne oraz pojazdy w czasie produkcji były zgodne z homologowanym typem.

1.2. Wymóg określony w ppkt 1.1. należy zweryfikować pod względem wymagań organu udzielającego homologacji typu. Weryfikacji tej może dokonać, w imieniu organu udzielającego homologacji typu WE, organ udzielający homologacji typu WE innego państwa członkowskiego. W takim przypadku ten drugi organ udzielający homologacji przygotowuje oświadczenie o zgodności, określając zakresy i zakłady produkcyjne, które oceniono jako istotne dla produktu(-ów) zgłoszonego(-ych) do homologacji typu.

1.3. Organ udzielający homologacji typu WE przyjmuje świadectwo producenta uznania zharmonizowanej normy EN ISO 9001:2000 z dopuszczalnym wyłączeniem wymagań dotyczących koncepcji projektowania i rozwoju, ppkt 7.3. "Zadowolenie klienta i ciągłe udoskonalanie"(której zakres obejmuje produkt(-y) podlegający(-e) homologacji) lub równoważnej uznanej normy spełniającej wymagania ppkt. 1.1. Producent jest zobowiązany przedstawić szczegóły dotyczące takiej rejestracji i zobowiązać się do informowania organów udzielających homologacji o wszelkich zmianach jej ważności lub zakresu.

1.4. Otrzymując wystąpienie od organu innego państwa członkowskiego, organ udzielający homologacji typu WE niezwłocznie przesyła oświadczenie o zgodności określone w ppkt 1.2. lub powiadamia, że nie jest w stanie dostarczyć takiego oświadczenia.

2. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

2.1. Każdy pojazd, układ, część lub oddzielny zespół techniczny homologowane na podstawie niniejszego rozporządzenia muszą być wyprodukowane w sposób zgodny z homologowanym typem, poprzez spełnienie wymagań wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2.2. Udzielając homologacji typu WE, organ udzielający homologacji typu WE państwa członkowskiego sprawdza istnienie odpowiednich uzgodnień oraz udokumentowanych planów kontroli, które należy uzgodnić z producentem w przypadku każdej homologacji typu WE, w zakresie przeprowadzenia w określonych odstępach czasu badań lub kontroli niezbędnych do sprawdzenia istnienia ciągłej zgodności z homologowanym typem, łącznie, w stosownych przypadkach, z badaniami wymaganymi w oddzielnych dyrektywach.

2.3. Posiadacz homologacji typu WE musi w szczególności:

2.3.1. zapewnić istnienie procedur skutecznego monitorowania, że produkty (pojazdy, układy, części lub oddzielne zespoły techniczne) są zgodne z homologacją typu WE;

2.3.2. mieć dostęp do urządzeń niezbędnych do kontroli zgodności każdego homologowanego typu;

2.3.3. zapewnić, że wyniki badań są zapisywane i dokumentacja z badań jest dostępna przez okres ustalony w porozumieniu z organem udzielającym homologacji typu WE; okres ten nie jest dłuższy niż 10 lat;

2.3.4. analizować wyniki każdego typu badań, w celu kontrolowania i zapewnienia stałości w czasie właściwości produktu, z uwzględnieniem tolerancji właściwej dla produkcji przemysłowej;

2.3.5. zapewnić, że dla każdego typu produktu przeprowadza się co najmniej kontrole określone w niniejszym rozporządzeniu oraz badania wymagane zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2.3.6. zapewnić, że jeśli w jakiejkolwiek grupie próbek lub badanych egzemplarzy stwierdzono niezgodność na końcu danego badania, to pobiera się dalsze próbki i badanie jest powtarzane. Należy podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia zgodności odpowiedniej produkcji.

2.3.7. W przypadku homologacji typu WE kontrole określone w ppkt 2.3.5. ogranicza się do kontroli sprawdzających zgodność ze specyfikacjami określonymi w homologacji typu WE.

2.4. Organ, który udzielił homologacji typu WE, może w dowolnym czasie dokonać sprawdzenia metod kontroli zgodności stosowanych w każdym zakładzie produkcyjnym. Normalna częstotliwość tego sprawdzania odpowiada porozumieniom przyjętym zgodnie z ppkt 1.2. lub 1.3. i zapewnia, że odpowiednie kontrole ponawia się po okresie odpowiednim do stopnia zaufania wymaganego przez właściwe organy.

2.4.1. Podczas każdej inspekcji wyniki badań oraz zapis przebiegu produkcji muszą być udostępnione osobie przeprowadzającej inspekcję.

2.4.2. W przypadku gdy charakter badania na to pozwala, kontroler może wybrać w sposób przypadkowy próbki do badania w laboratorium producenta (lub w laboratorium organu badawczego, jeśli tak przewiduje oddzielna dyrektywa). Minimalną ilość próbek można określić na podstawie wyników weryfikacji własnej producenta.

2.4.3. Jeżeli poziom monitorowania jest niezadowalający lub jeżeli wydaje się niezbędne zweryfikowanie ważności badań przeprowadzonych w zastosowaniu ppkt 2.4.2., inspektor wybiera próbki do wysłania do organu badawczego, który przeprowadził badania homologacji typu WE.

2.4.4. Organ udzielający homologacji typu WE może przeprowadzić dowolną kontrolę lub badanie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pod kątem spełnienia wymagań wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2.4.5. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji niezadowalających wyników organ udzielający homologacji typu WE zapewnia podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ORAZ WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE UMOŻLIWIA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

A. KRYTERIA MAŁYCH SERII

Liczba pojazdów planowanych przez producenta lub importera do wprowadzenia do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku należących do jednego typu nie może przekraczać liczby podanej w tabeli poniżej w odniesieniu do danej kategorii pojazdów:

KategoriaSztuki (dla każdego typu)
T150
R75

B. KRYTERIA KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

Maksymalna liczba pojazdów jednego lub wielu typów wprowadzonych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie może przekraczać 10 % liczby pojazdów wszystkich typów, które wprowadzono do obrotu handlowego w okresie dwóch poprzednich lat; jednakże nie może ona być mniejsza niż 20.

Okres ważności zwolnienia nie może przekraczać dla pojazdów kompletnych 24 miesięcy, a dla pojazdów skompletowanych 30 miesięcy od chwili utracenia ważności homologacji.

Zwolnienie z obowiązku homologacji stosuje się wyłącznie do pojazdów, które znajdują się na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz mają ważny wyciąg ze świadectwa homologacji wydany w okresie, gdy homologacja typu danego pojazdu była jeszcze ważna, lecz pojazd nie został zarejestrowany lub wprowadzony do użytku zanim dana homologacja utraciła swoją ważność.

C. WARUNKI DOPUSZCZANIA NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGII

Dla pojazdów, części lub zespołów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań jednego lub więcej przepisów dotyczących homologacji, minister może, po uzyskaniu decyzji akceptującej Komitetu Dostosowawczego do Postępu Technicznego działającego na rzecz Komisji Europejskiej, wydać świadectwo homologacji, którego ważność jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego okres ważności nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W celu wyraźnego zaznaczenia ograniczeń zawartych w takim świadectwie jego numer powinien odbiegać od systemu numerowania świadectw homologacji opisanego w załączniku nr 8 i zawierać dodatkowe symbole wskazujące charakter tego świadectwa.

Minister wysyła wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia, do Komisji Europejskiej, która powinna w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej dokumentacji przedstawić projekt decyzji Komisji do akceptacji Komitetu Dostosowawczego do Postępu Technicznego.

W przypadkach gdy odpowiednie przepisy dotyczące homologacji zostały dostosowane do postępu technicznego w taki sposób, że pojazdy, części lub zespoły, na które wydano świadectwo homologacji zgodnie z powyższymi zasadami, spełniają wymagania znowelizowanych przepisów dotyczących homologacji, homologacje te powinny zostać zastąpione homologacjami zwykłymi, z zachowaniem marginesów czasowych potrzebnych np. producentom na zmianę oznakowania homologacyjnego swoich wyrobów. Będzie to obejmowało usunięcie informacji dotyczących ograniczeń lub odstępstw bądź zastąpienie numerów homologacji odbiegających od systemu numerowania świadectw homologacji opisanego w załączniku nr 8 zwykłymi numerami homologacji.

Jeżeli nie zostały podjęte kroki w celu przyjęcia odpowiedniego przepisu dotyczącego homologacji, ważność świadectw homologacji udzielonych według przepisów z powyższymi zasadami może zostać przedłużona na wniosek ministra, po uzyskaniu nowej decyzji akceptującej Komisji Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

SYSTEM NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU(1)

______

(1) Sposób znakowania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów powinien być zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów dotyczących homologacji.

A. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE (PRZEDMIOTY WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI ORAZ POJAZDY)

Świadectwom homologacji typu nadaje się numery zgodnie z opisaną poniżej metodą.

1. Numer homologacji składa się z czterech pól w przypadku homologacji pojazdów kompletnych i pięciu pól w przypadku homologacji przedmiotów wyposażenia i części, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej. Przedmioty wyposażenia i części znakowane są zgodnie z przepisami odpowiednich dyrektyw. W każdym przypadku pola numeru homologacji powinny być oddzielone znakiem "*".

- Pole 1: mała litera "e", po której następuje numer (lub kod) wyróżniający państwa członkowskiego udzielającego homologacji:

1 - Niemcy; 2 - Francja; 3 - Włochy; 4 - Niderlandy; 5 - Szwecja; 6 - Belgia; 7 - Węgry; 8 - Czechy; 9 - Hiszpania; 11 - Zjednoczone Królestwo; 12 - Austria; 13 - Luksemburg; 17 - Finlandia; 18 - Dania; 20 - Polska; 21 - Portugalia; 23 - Grecja; 24 - Irlandia; 26 - Słowenia; 27 - Słowacja; 29 - Estonia; 32 - Łotwa; 36 - Litwa; CY - Cypr; MT - Malta.

- Pole 2: numer dyrektywy podstawowej: ....................

- Pole 3: numer ostatniej dyrektywy zmieniającej, która stosuje się do homologacji:

W przypadku homologacji pojazdów dyrektywą tą jest dyrektywa zmieniająca artykuł(y) dyrektywy 2003/37/EWG.

W przypadku homologacji udzielanej na mocy oddzielnych dyrektyw dyrektywą tą jest najbardziej aktualna dyrektywa zawierająca przepisy szczególne, z którymi muszą być zgodne układy, części lub oddzielne zespoły techniczne.

W przypadku gdy dyrektywa określa różne daty wejścia w życie w odniesieniu do różnych norm technicznych, dodaje się literę alfabetu. Litera ta oznacza określony wymóg techniczny, na podstawie którego udzielono homologacji.

- Pole 4: czterocyfrowy kolejny numer (jeśli ma to zastosowanie, z zerami na początku) oznaczający numer bazowy homologacji. Dla każdej z podstawowych dyrektyw numeracja rozpoczyna się od 0001.

- Pole 5: dwucyfrowy kolejny numer (z zerem na początku, jeśli ma to zastosowanie) dla oznaczenia rozszerzenia. Dla każdego z numerów podstawowych homologacji numeracja rozpoczyna się od 00.

2. W przypadku homologacji pojazdu pomija się pole 2.

3. Pole 5 można pominąć jedynie na tabliczce (tabliczkach) znamionowej(-ych).

4. Przykład trzeciej homologacji układu (która dotychczas nie uzyskała rozszerzenia) udzielonej przez Francję w zakresie dyrektywy 80/720/EWG: e 2*80/720*88/414*0003*00 w przypadku dyrektywy, której przepisy stosuje się w dwóch etapach, mianowicie A i B.

5. Przykład drugiego rozszerzenia czwartej homologacji pojazdu udzielonej przez Zjednoczone Królestwo: e 11*97/54*0004*02, w którym to przypadku dyrektywa 97/54/WE jest ostatnią dyrektywą zmieniającą artykuły dyrektywy ramowej.

6. Przykład numeru homologacji umieszczonego w formie pieczęci na tabliczce(tabliczkach) znamionowej (-ych) pojazdów: e 11*97/54*0004.

B. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU EKG ONZ

System nadawania numerów świadectw homologacji typu oraz znakowania wyrobów określają poszczególne Regulaminy EKG ONZ.

C. SYSTEM NADAWANIA NUMERÓW KRAJOWYCH ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU (POJAZDY KATEGORII T4, T5 oraz R)

System nadawania numerów krajowych świadectw homologacji typu oraz znakowania wyrobów jest analogiczny jak w przypadku homologacji WE, z uwzgędnieniem następującej różnicy:

W przypadku homologacji typu pojazdu w polu 1 wpisuje się duże litery "PL" oraz pomija się pole 2 i pole 3.

Przykład:

Drugie rozszerzenie do czwartej homologacji udzielonej dla typu pojazdu: PL*0004*02.

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

WZORY ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

I. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE TYPU CIĄGNIKA KATEGORII T1, T2 LUB T3

(obowiązujące do dnia 30 czerwca 2005 r. - według rozdziału C załącznika II do dyrektywy 2001/3/WE)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI WE TYPU CIĄGNIKA

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożony do formatu A4

Pieczęć organu właściwego

w sprawach homologacji

Zawiadomienie dotyczące:

- homologacji typu(1)

- rozszerzenia homologacji typu(1)

- odmowy homologacji typu(1)

- cofnięcia homologacji typu(1)

ciągnika według dyrektywy 74/150/EWG, ostatnio zmienionej

dyrektywą 2001/3/WE

Numer homologacji typu: ......................................

Powód rozszerzenia: ..........................................

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka(-i) (zarejestrowana(-e) przez producenta):

.......................................................

0.2. Typ (podać wszystkie warianty i wersje): ..............

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (jeżeli dotyczy): ..............

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli zaznaczony na

ciągniku: .............................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób mocowania):

................................. .....................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie): ...........

0.4. Kategoria ciągnika: ...................................

0.5. Nazwa i adres producenta: .............................

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu: ...........

Niżej podpisany(-a) poświadcza rzetelność załączonego opisu

sporządzonego przez producenta w załączonym dokumencie

informacyjnym, dotyczącego wyżej opisanego(-ych) ciągnika(-

ów), oraz że załączone wyniki badań dotyczą ciągnika tego

typu.

Typ ciągnika spełnia / nie spełnia(1) wymogi(-ów) określone(-

ych) we wszystkich odpowiednich odrębnych dyrektywach.

Homologacji(-ę) udzielono/odmówiono/cofnięto(1).

...................... .......... ...............

(miejscowość) (data) (podpis)

Załączniki: Opis techniczny (w tym część II i III (jeżeli

dotyczy) wzoru B opisu technicznego).

Wyniki badań.

Nazwisko(-a) i wzory podpisu(-ów) osoby(osób)

upoważnionej(-ych) do podpisania wyciągu ze

świadectwa homologacji oraz oświadczenie dotyczące

zajmowanej funkcji w organizacji.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

II. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU CIĄGNIKA KATEGORII T4

(obowiązujące do dnia 30 czerwca 2005 r.)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU CIĄGNIKA

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożony do formatu A4

Pieczęć organu właściwego

w sprawach homologacji

Zawiadomienie dotyczące:

- homologacji typu(1)

- rozszerzenia homologacji typu(1)

- odmowy homologacji typu(1)

- cofnięcia homologacji typu(1)

ciągnika wydane na podstawie art. 68: ust. 7(1), ust. 13(1),

ust. 16(1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Numer homologacji typu: ......................................

Powód rozszerzenia: ..........................................

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka(-i) (zarejestrowana(-e) przez producenta): ......

0.2. Typ (podać wszystkie warianty i wersje): ..............

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (jeżeli dotyczy): ..............

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli zaznaczony na

ciągniku: .............................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób mocowania):

.......................................................

0.3.2. Numer identyfikacyjny podwozia (położenie): ...........

0.4. Kategoria ciągnika: ...................................

0.5. Nazwa i adres producenta: .............................

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu: ...........

Niżej podpisany(-a) poświadcza rzetelność załączonego opisu

sporządzonego przez producenta w załączonym dokumencie

informacyjnym, dotyczącego wyżej opisanego(-ych)

ciągnika(-ów), oraz że załączone wyniki badań dotyczą ciągnika

tego typu.

Typ ciągnika spełnia / nie spełnia(1) wymogi(-ów)

określone(-ych) we wszystkich odpowiednich odrębnych

dyrektywach.

Homologacji(-ę) udzielono/odmówiono/cofnięto(1).

...................... .......... ...............

(miejscowość) (data) (podpis)

Załączniki: Opis techniczny (w tym część II i III (jeżeli

dotyczy) wzoru B opisu technicznego).

Wyniki badań.

Nazwisko(-a) i wzory podpisu(-ów) osoby(osób)

upoważnionej(-ych) do podpisania wyciągu ze

świadectwa homologacji oraz oświadczenie dotyczące

zajmowanej funkcji w organizacji.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

III. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE TYPU CIĄGNIKA

KATEGORII T1, T2 LUB T3

(obowiązujące od dnia 1 lipca 2005 r. - według rozdziału C załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE)

wzór

IV. WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU KATEGORII T4, T5 LUB R

(obowiązujące od dnia 1 lipca 2005 r.)

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 10 3

WZORY WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(*)

I. WZÓR WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE (**) TYPU POJAZDU (obowiązujący do dnia 30 czerwca 2005 r. - według załącznika III do dyrektywy 2001/3/WE)

(pieczęć firmowa lub nagłówek)

maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do formatu A4

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE (**) TYPU POJAZDU

Ja, niżej podpisany(-a): .....................................

(imię i nazwisko)

zaświadczam, że następujący pojazd:

0.1. Marka(-i) (zarejestrowana(-e) przez producenta): ......

0.2. Typ (podać wszystkie warianty i wersje): ..............

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (jeżeli występuje(-ą)): ........

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na

ciągniku: .............................................

0.3.1. Tabliczka producenta (położenie i sposób mocowania):

.......................................................

0.3.2. Numer identyfikacji podwozia (położenie): .............

0.4. Kategoria ciągnika: ...................................

0.5. Nazwa oraz adres producenta: ..........................

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: .....................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

Cyfrowy bądź literowo-cyfrowy kod identyfikacji:

.......................................................

pod względem typu(-ów) pojazdu opisanego(-ych) w odnośnych

homologacjach odpowiada w pełni typowi opisanemu

w: ...........................................................

Numer homologacji WE (**) typu: ..............................

Data homologacji WE (**)typu: ................................

Ciągnik może zostać zarejestrowany na stałe bez dodatkowych

czynności i nadaje się do uczestniczenia w

lewostronnym/prawostronnym(1) ruchu drogowym.

.................... ...............

(miejscowość) (data)

.................... ...............

(podpis) (stanowisko)

______

(*) W celu zapobiegania fałszowaniu dokumentów producent lub importer wydaje je, drukując na papierze z zabezpieczeniem co najmniej w postaci kolorowej grafiki lub znaków wodnych, odpowiadających znakom identyfikującym producenta lub importera pojazdu.

(**) Dotyczy ciągników kategorii T1, T2 oraz T3 (w pozostałych przypadkach należy usunąć symbol "WE").

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Liczba osi i kół: .................................

z których:

1.1.3. Osie napędowe: ....................................

1.1.4. Osie hamowane: ....................................

1.4. Zmiana pozycji przy zmienionym kierunku jazdy:

tak/nie(1)

1.6. Kierunek ruchu drogowego:

lewostronny/prawostronny(1)

2. MASY I WYMIARY

2.1.1. Masa(-y) pojazdu nieobciążonego w stanie gotowym do

jazdy

- maksimum: ......................................

- minimum: .......................................

2.2. Maksymalna masa(-y) podane przez producenta: ......

2.2.1. Maksymalna masa ciągnika w zależności od opon: ....

2.2.2. Rozkład tej (tych) masy (mas) na osie: ............

2.2.3.1. Masa(-y) i opony

Nr osiOpony (wymiar)NośnośćMaksymalna masa przypadająca na ośMaksymalny nacisk pionowy na sprzęg
1
2
3

2.3. Masy obciążników (masa całkowita, materiał, liczba

obciążników): .....................................

2.4. Maksymalna(-e) masa(-y) pojazdów ciągniętych (w

zależności od sprzęgu)

2.4.1. Niehamowanych: ................................. kg

2.4.2. Hamowanych hamulcem niezależnym: ............... kg

2.4.3. Hamowanych hamulcem najazdowym: ................ kg

2.4.4. Wyposażonych w hamulce hydrauliczne lub

pneumatyczne: .................................. kg

2.4.5. Technicznie dopuszczalna(-e) masa(-y) zespołu

ciągnik - pojazdy ciągnięte dla każdej konfiguracji

hamulcowej pojazdów ciągniętych: ............... kg

2.4.6. Położenie punktu sprzęgnięcia

2.4.6.1. Wysokość nad nawierzchnią:

2.4.6.1.1. Maksimum: ................................... mm(2)

2.4.6.1.2. Minimum: .................................... mm(2)

2.4.6.2. Odległość od płaszczyzny pionowej przechodzącej

przez oś kół tylnych: ....................... mm(2)

2.5. Rozstaw osi: ................................ mm(2)

2.6. Maksymalny i minimalny rozstaw kół każdej

osi: ........................................ mm(2)

2.7.1. Długość: .................................... mm(2)

2.7.2. Szerokość: .................................. mm(2)

2.7.3. Wysokość: ................................... mm(2)

3. SILNIK

3.1.1. Zarejestrowany znak handlowy producenta: ..........

3.1.3. Sposoby identyfikacji typu oraz sposób umieszczenia

tego oznaczenia na silniku: .......................

3.1.6. Zasada działania:

- zapłon iskrowy / zapłon samoczynny(1)

- wtrysk bezpośredni/pośredni(1)

- dwusuwowy/czterosuwowy (1)

3.1.7. Paliwo:

olej napędowy / benzyna / LPG / inne (1)

3.2.1.2. Typ nadany przez producenta: ......................

3.2.1.6. Liczba i układ cylindrów: .........................

3.2.1.7. Pojemność skokowa: ...... cm3

3.6. Moc znamionowa .......... kW przy ........ min-1(3)

3.6.1. Opcjonalnie: moc dysponowana na wałku odbioru mocy

(WOM) .... kW przy ..... min-1 (prędkość znamionowa

WOM) (zgodnie z kodem OECD 2 lub normą ISO 789-10)

przy znamionowych prędkościach obrotowych

4. UKŁAD NAPĘDOWY

4.5. Skrzynia biegów

Liczba biegów:

- do przodu: ......................................

- do tyłu: ........................................

4.7. Obliczeniowa maksymalna prędkość konstrukcyjna

ciągnika: .................................. (km/h)

4.7.1. Zmierzona prędkość maksymalna: ............. (km/h)

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1. Kategoria układu kierowniczego: ręczny / ze

wspomaganiem / serwosterowanie (1)

8. UKŁAD HAMULCOWY (krótki opis układu hamulcowego):

...................................................

8.11.4.1. Nadciśnienie w zbiornikach (układ jednoprzewodowy):

............... kPa

8.11.4.2. Nadciśnienie w zbiornikach (układ dwuprzewodowy):

................ kPa

10 KONSTRUKCJE OCHRONNE W RAZIE PRZEWRÓCENIA SIĘ

CIĄGNIKA, OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI,

SIEDZENIA, POMOST ZAŁADOWCZY

10.1. Rama/kabina(1)

- nazwa(-y) handlowa(-e):...............................
- znak(-i) homologacji części:...............................

10.1.3. Pałąk zabezpieczający

- tylny/przedni(1)

- składany / zamocowany na stałe(1)

- nazwa(-y) handlowa(-e):...............................
- znak(-i) homologacji części:...............................

10.3.2. Siedzenia dla pasażerów:

- liczba: ........................................

10.4. Pomost załadowczy

10.4.1. Wymiary: ....................................... mm

10.4.3. Technicznie dopuszczalne obciążenie: .......... kg

11. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

11.2. Urządzenia nieobowiązkowe: ........................

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

12.2. Połączenia mechaniczne między ciągnikiem i

pojazdami ciągniętymi:

12.2.1. Typ(-y) sprzęgów:..............................
12.2.2. Nazwa handlowa:..............................
12.2.3. Znak(-i) homologacji części:..............................
12.2.4. Maksymalne obciążenie poziome (kg)..............................
Maksymalne obciążenie pionowe (kg)..............................

12.3. Układ podnośnika hydraulicznego: trzypunktowy układ

zawieszenia narzędzi: tak/nie(1)

13. POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana do

tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu

o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić etap: ...

13.1. podczas jazdy:....................................... dB(A)
13.2. na postoju:....................................... dB(A)

14. POZIOM HAŁASU DOCHODZĄCEGO DO KIEROWCY

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana do

tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu

o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić

etap: ..... dB(A).

15. EMISJA GAZÓW WYDECHOWYCH(2)

Numer przepisu dotyczącego homologacji oraz ostania zmiana do

tego przepisu dotycząca homologacji typu. W przypadku przepisu

o dwóch lub wielu etapach stosowania należy określić

etap: .........

15.1. Wyniki badań

CO: ................ g/kWhHC: ........... g/kWhNOx: ......... g/kWh
Cząstki stałe: ..... g/kWhZadymienie: ... g/kWh

15.2. Wyniki badań (4)

CO: ................ g/kWhNOx: ............... g/kWhNMHC: ........ g/kWh
CH4: ................g/kWhCząstki stałe: ..... g/kWh

16. MOC SILNIKA W KATEGORIACH LUB KLASACH PODATKOWYCH:

Belgia: .......... Czechy: ........... Dania: ........

Niemcy: .......... Estonia:........... Grecja: .......

Hiszpania: ....... Francja:........... Irlandia: .....

Włochy: .......... Cypr: ............. Łotwa: ........

Litwa: ........... Luksemburg: ....... Węgry: ........

Malta: ........... Niderlandy:........ Austria: ......

Polska: .......... Portugalia:........ Słowenia: .....

Słowacja: ........ Finlandia:......... Szwecja: ......

Zjednoczone Królestwo: .....

17. UWAGI(5)

..............................................................

..............................................................

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Podać wartości minimalne.

(3) Podać wykorzystaną metodę badań.

(4) Tam, gdzie to ma zastosowanie.

(5) W pozycji nr 17 należy podać dane niezbędne do rejestracji pojazdu:

- rodzaj,

- podrodzaj,

- rok produkcji,

- masę własną (w kg),

- dopuszczalną ładowność (w kg),

- największy dopuszczalny nacisk osi (w kN),

- dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (w kg),

- dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów (w kg).

Ponadto w punkcie tym można umieszczać wszystkie inne informacje dodatkowe uznane za istotne przez producenta pojazdu.

II. WZÓR WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE (*) TYPU POJAZDU

(obowiązujący od dnia 1 lipca 2005 r. - według załącznika III do dyrektywy 2003/37/WE)

wzór

CZĘŚĆ II

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI WE (*) TYPU POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

WZÓR ODPISU DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(*)

CZĘŚĆ I

wzór

CZĘŚĆ II

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

WZÓR

LISTA WYDANYCH ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI

Pieczęć organu właściwego

w sprawach homologacji

Numer listy: .................................................

Obejmuje okres od: ................ do: ......................

Należy podać następujące informacje w odniesieniu do każdej

udzielonej, odmówionej, cofniętej homologacji w podanym

okresie:

Producent: ...................................................

Numer homologacji typu: ......................................

Powód rozszerzenia (jeżeli występuje): .......................

Marka: .......................................................

Typ: .........................................................

Data wydania: ................................................

Data pierwszego wydania (w przypadku rozszerzeń): ............

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

PROCEDURY HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

1. W przypadku wniosku na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia (załącznik nr 2, wzór B) organ właściwy w sprawach homologacji:

a) sprawdza, czy homologacja części i homologacja typu udzielone na podstawie odrębnych dyrektyw są ważne, i organizuje przeprowadzenie wszystkich badań oraz kontroli wymaganych na podstawie odrębnych dyrektyw i nieobjętych odpowiednimi homologacjami;

b) upewnia się, w odniesieniu do dokumentacji, że specyfikacja(-e) i dane, zawarte w części I opisu technicznego typu pojazdu, zawarte są w danych w dokumentacji homologacyjnej lub w świadectwach homologacji udzielonych na podstawie odrębnych dyrektyw i, jeżeli numer któregokolwiek punktu części I opisu technicznego nie jest zawarty w dokumentacji homologacyjnej dla którejkolwiek z odrębnych dyrektyw, upewnia się, czy odpowiednia część lub cecha pojazdu jest zgodna z danymi szczegółowymi podanymi w opisie technicznym;

c) przeprowadza lub organizuje przeprowadzenie na wybranym pojeździe przeznaczonym do prób inspekcję części i układów pojazdu należących do homologowanego typu celem sprawdzenia, czy pojazd(-y) jest(są) zbudowany(-e) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w uwierzytelnionej dokumentacji homologacyjnej, w odniesieniu do wszystkich homologacji udzielonych na podstawie odrębnych dyrektyw;

d) przeprowadza lub organizuje przeprowadzenie odpowiednich kontroli w odniesieniu do instalacji oddzielnych zespołów technicznych, jeżeli ma zastosowanie.

2. Liczba pojazdów poddanych badaniu zgodnie z pkt 1 lit. c powinna być taka, aby możliwe było właściwe sprawdzenie wszelkich kombinacji podlegających homologacji pod względem kryteriów takich, jak:

- silnik,

- skrzynia biegów,

- osie napędzane (liczba, położenie, współpraca),

- osie kierowane (liczba i położenie),

- osie hamowane (liczba),

- konstrukcja zabezpieczająca przed przewróceniem.

3. W przypadku wniosku na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia (załącznik nr 2, wzór A), organ właściwy w sprawach homologacji:

a) organizuje przeprowadzenie odpowiednich badań i kontroli odpowiadających wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach dotyczących homologacji;

b) sprawdza, czy pojazd jest zgodny z danymi szczegółowymi podanymi w opisie technicznym pojazdu i czy spełnia wymagania techniczne określone w odpowiednich przepisach dotyczących homologacji;

c) przeprowadza lub organizuje przeprowadzenie odpowiednich kontroli montażu w odniesieniu do oddzielnych zespołów technicznych, o ile ma to zastosowanie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

PROCEDURY WIELOSTOPNIOWEJ HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Zadowalające przeprowadzenie procesu wielostopniowej homologacji typu wymaga wspólnych działań ze strony wszystkich zainteresowanych producentów. W tym celu przed udzieleniem pierwotnej lub w kolejnym etapie homologacji typu organ udzielający homologacji typu upewnia się, czy właściwi producenci dokonali odpowiednich ustaleń celem dostarczenia i wymiany dokumentów oraz informacji tak, aby skompletowany pojazd spełniał wymagania techniczne wszystkich odpowiednich przepisów dyrektyw dotyczących homologacji, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Informacje te muszą zawierać szczegóły dotyczące homologacji typu odpowiedniego układu, części i oddzielnego zespołu technicznego oraz dane o częściach pojazdu, które stanowią część pojazdu niekompletnego, ale nie zostały jeszcze homologowane.

1.2. Zgodnie z niniejszym załącznikiem homologacji typu udziela się na podstawie aktualnego stanu ukończenia typu pojazdu i obejmuje ona wszystkie homologacje typu udzielone na wcześniejszych etapach.

1.3. Każdy producent w wielostopniowym procesie homologacji typu jest odpowiedzialny za homologację i zgodność produkcji wszystkich produkowanych przez niego układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych lub dodanych przez niego na poprzednim etapie konstrukcji. Producent nie odpowiada za elementy homologowane na wcześniejszych etapach, chyba że zmienia on części pojazdu w takim stopniu, że wcześniej udzielona homologacja typu staje się nieważna.

2. PROCEDURY

W przypadku wniosku złożonego na podstawie § 5 ust. 1 i 2, organ udzielający homologacji typu powinien:

a) sprawdzić, czy wszystkie odpowiednie homologacje typu udzielone na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących homologacji stosują się do wymagań tych przepisów;

b) zapewnić, że wszystkie odpowiednie dane, biorąc pod uwagę stan ukończenia pojazdu, zawarte są w opisie technicznym;

c) na podstawie dokumentacji upewnić się, czy specyfikacja(-e) pojazdu oraz dane zawarte w części I opisu technicznego pojazdu znajdują się w danych zawartych w dokumentacji homologacyjnej lub w świadectwach homologacji typu wydanych na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących homologacji oraz w przypadku pojazdu skompletowanego, jeśli numeru pozycji z części I dokumentacji homologacyjnej nie ma w dokumentacji homologacyjnej odpowiednich przepisów dotyczących homologacji, potwierdzić, że odpowiednia część lub właściwość jest zgodna z danymi szczegółowymi w dokumentacji homologacyjnej;

d) dokonać lub zorganizować przeprowadzenie, na wybranej próbce pojazdów należących do typu, któremu ma być udzielona homologacja, kontroli części i układów pojazdu w celu sprawdzenia, czy pojazd(-y) jest (są) skonstruowany(-e) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w uwierzytelnionej dokumentacji homologacyjnej, w zakresie wszystkich homologacji typu udzielonych na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących homologacji;

e) jeżeli sytuacja tego wymaga, dokonać lub zorganizować przeprowadzenie kontroli zainstalowania oddzielnych zespołów technicznych.

3. LICZBA POJAZDÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI

Liczba pojazdów podlegających inspekcji do celów określonych w pkt 2 lit. d powinna być wystarczająca do tego, aby możliwe było właściwe monitorowanie różnych kombinacji podlegających homologacji typu na podstawie stanu ukończenia pojazdu i następujących kryteriów:

- silnik,

- skrzynia biegów,

- napędzane osie (liczba, położenie, połączenia),

- osie kierowane (liczba i położenie),

- osie hamowane (liczba),

- konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu.

4. IDENTYFIKACJA POJAZDU

Na drugim i kolejnych etapach każdy producent umieszcza na pojeździe tabliczkę, oprócz tabliczki znamionowej wymaganej zgodnie z dyrektywą Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych(1).

Tabliczka ta musi być przymocowana trwale, w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu, na części pojazdu niepodlegającej wymianie podczas jego eksploatacji. Musi ona wyraźnie i w trwały sposób podawać następujące informacje, w wymienionej poniżej kolejności:

- nazwę producenta,

- pola 1, 3 i 4 numeru homologacji typu,

- etap homologacji typu,

- numer fabryczny pojazdu,

- maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu,

- maksymalną masę holowaną,

- maksymalną dopuszczalną masę całkowitą kombinacji pojazd-przyczepa (w przypadku pojazdu przeznaczonego do holowania przyczepy)(2),

- maksymalną dopuszczalną masę na każdej osi, podaną w kolejności od przodu do tyłu,

- maksymalne dopuszczalne obciążenie pionowe na punkt sprzęgu.

______

(1) Dz.Urz. L 67 z 10.3.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2000/1/ (Dz.Urz. L 21 z 26.1.2000, str. 16).

(2) Wyłącznie w przypadku, gdy wartość uległa zmianie w trakcie aktualnego etapu homologacji typu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ KONTROLI ZGODNOŚCI PRODUKCJI LUB MONTAŻU

1) Instytut Transportu

Samochodowego,

ul. Jagiellońska 80, 03-301

WARSZAWA

- do badań homologacyjnych typu pojazdów

wszystkich kategorii (w tym według

dyrektyw(*)74/150/EWG i 2003/37/WE) oraz

prowadzenia kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

dyrektyw(*) 74/152/EWG, 74/346/EWG,

74/347/EWG, 78/933/EWG, 79/532/EWG,

2000/25/WE oraz prowadzenia kontroli

zgodności produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

Regulaminów EKG ONZ Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 19, 20, 23, 24, 31, 37, 38, 46, 49, 51,

69, 71, 86, 96, oraz prowadzenia kontroli

zgodności produkcji w tym zakresie.

2) Instytut Budownictwa,

Mechanizacji i Elektryfikacji

Rolnictwa, Oddział w Kłudzienku,

05-824 KŁUDZIENKO k/Warszawy

- do badań homologacyjnych typu pojazdów

wszystkich kategorii (w tym według

dyrektyw(*) 74/150/EWG i 2003/37/WE) oraz

prowadzeniu kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

dyrektyw(*) 74/151/EWG, 74/152/EWG,

74/346/EWG(1), 74/347/EWG, 75/321/EWG,

76/432/EWG, 76/763/EWG, 77/311/EWG,

77/536/EWG, 77/537/EWG, 78/933/EWG,

79/533/EWG, 79/622/EWG, 80/720/EWG,

86/297/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG,

87/402/EWG, 89/173/EWG (Załączniki I, II,

V, VI) oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

Regulaminów EKG ONZ Nr 71, 86 oraz

prowadzenia kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie;

- do badań według metodyki OECD, dotyczących

ciągników rolniczych.

3) Instytut Szkła i Ceramiki,

ul. Lipowa 3, 30-702 KRAKÓW

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

dyrektywy(*) 89/173/EWG (Załącznik III)

oraz prowadzenia kontroli zgodności

produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

Regulaminu EKG ONZ Nr 43 oraz prowadzenia

kontroli zgodności produkcji w tym

zakresie.

4) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Przemysłu Oponiarskiego,

ul. Starołęcka 18,61-361 POZNAŃ

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

dyrektywy(*) 92/23/EWG oraz prowadzenia

kontroli zgodności produkcji w tym

zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

Regulaminu EKG ONZ Nr 106 oraz prowadzenia

kontroli zgodności produkcji w tym

zakresie.

5) Przemysłowy Instytut

Motoryzacji,

ul. Jagiellońska 55,03-468

WARSZAWA

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

dyrektyw(*) 70/388/EWG, 75/322/EWG,

74/432/EWG, 78/764/EWG, 89/173/EWG

(Załącznik IV) oraz prowadzenia kontroli

zgodności produkcji w tym zakresie;

- do badań homologacyjnych typu przedmiotu

wyposażenia lub części pojazdu według

Regulaminów EKG ONZ Nr 10, 28, 79 raz

prowadzenia kontroli zgodności produkcji w

tym zakresie.

______

(*) Z późniejszymi zmianami.

(1) Wyłącznie w odniesieniu do urządzeń zamontowanych w pojeździe.

1 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.237.1576) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2010 r.

2 Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.237.1576) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2010 r., z tym że sprawozdania z badań, o których mowa w nin. załącznikuw części II w tabeli 3 C "Zgodność ze znormalizowanymi kodami OECD", mogą być przygotowywane zgodnie z kodami określonymi w decyzji Rady OECD C(2000) 59 zmienionej decyzją Rady OECD C(2005) 1, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U.11.115.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2011 r.

3 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.