§ 2. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ ciągnika oraz przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;
3)
wielostopniowa homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ ciągnika spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy odpowiednie do jego stanu kompletacji;
4)
ciągnik podstawowy - ciągnik, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu;
5)
ciągnik niekompletny - ciągnik, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;
6)
ciągnik skompletowany - ciągnik powstały w trakcie wielostopniowej homologacji typu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;
7)
typ ciągnika - ciągniki jednej kategorii, w ramach danego rodzaju, które nie różnią się pod względem istotnych cech;
8)
wyposażenie - układ lub zespół ciągnika, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, części wnętrza ciągnika lub silnik;
9)
część - urządzenie, które może być homologowane niezależnie od ciągnika;
10)
przepis cząstkowy - oddzielny dokument określający wymagania i metody badania dotyczące wyposażenia lub części pojazdów (regulamin EKG ONZ);
11)
dokumentacja techniczna typu - opis techniczny typu ciągnika, przedmiotu wyposażenia lub części, wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami, które jednostki upoważnione dodały do tego dokumentu.