§ 5. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  5.
1.
Minister wydaje świadectwo homologacji typu, jeżeli dla danego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części został wydany protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający spełnienie wymagań, które w zależności od rodzaju i kategorii pojazdu określa:
1)
w przypadku homologacji typu ciągnika - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika - załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Przed wydaniem świadectwa homologacji typu minister lub na jego wniosek jednostka, o której mowa w § 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkowanych ciągników, przedmiotów ich wyposażenia lub części z homologowanym typem, zwanego dalej "sprawdzeniem". Sprawdzenia dokonuje się pod względem zgodności z procedurami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3.
Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ ciągnika, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymogów określonych w art. 68 ust. 4 ustawy.
4.
Jeżeli przedstawiony do homologacji typu przedmiot wyposażenia ciągnika lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami ciągnika, to świadectwo homologacji typu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.