§ 7. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  7.
1.
Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane z winy producenta warunki kontroli zgodności z typem homologowanym.
2.
Przed cofnięciem świadectwa homologacji typu minister wzywa producenta lub importera do:
1)
przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów;
2)
usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z homologowanym typem w zakresie i terminie określonym przez ministra.