Art. 5. - Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.129.1444

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  5.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienionych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy wydane przed dniem jej wejścia w życie, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.