Homologacja pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.91.1039

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 7 października 1999 r.
w sprawie homologacji pojazdów.

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu pojazdu, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji.
1.
Rozporządzenie dotyczy homologacji typu następujących pojazdów:
1)
pojazdu samochodowego,
2)
ciągnika rolniczego,
3)
motoroweru,
4)
trolejbusu,
5)
przyczepy,
6)
tramwaju,

wykonanych w jednym lub wielu etapach, oraz wyposażenia i części przeznaczonych do stosowania w tych pojazdach.

2.
Przepis ust. 1 dotyczy również instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu, wyposażenia, części lub sposób montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem spełnia wymagania techniczne określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia,
2)
wielostopniowa homologacja typu - procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ pojazdu spełnia wymagania techniczne odpowiednie do jego stanu kompletacji,
3)
pojazd podstawowy - pojazd niekompletny, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas późniejszych etapów procesu wielostopniowej homologacji typu,
4)
pojazd niekompletny - pojazd, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść przynajmniej jeszcze jeden etap kompletacji,
5)
pojazd skompletowany - pojazd powstały w trakcie procesu wielostopniowej homologacji typu, spełniający wszystkie obowiązujące wymagania,
6)
typ pojazdu - pojazdy jednej kategorii, które nie różnią się pod względem istotnych cech określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia; typ pojazdu może zawierać warianty oraz wersje,
7)
wyposażenie - układ lub zespół pojazdu taki, jak np.: hamulce, układ ograniczający emisję spalin, części wnętrza pojazdu lub silnik, które są przedmiotem wymagań przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia,
8)
część - urządzenie takie, jak np. lampa kierunkowskazu, będące przedmiotem wymagań przepisów cząstkowych, które może być homologowane niezależnie od pojazdu, o ile przepis cząstkowy określony w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia umożliwia takie postępowanie,
9)
producent - podmiot, który jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty procesu homologacji typu oraz za zapewnianie zgodności produkcji; nie jest przy tym istotne, czy podmiot ten jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkie etapy wykonania pojazdu, wyposażenia, części, zespołu lub sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, które podlegają procesowi homologacji; przepisy dotyczące producenta stosuje się także do jego upoważnionego przedstawiciela,
10)
władza homologacyjna - ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej ministrem, który jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty homologacji typu w kraju i poza jego granicami oraz za nadzorowanie zgodności produkcji z typem homologowanym,
11)
jednostka upoważniona - podmiot wyznaczony przez władzę homologacyjną do przeprowadzania w jej imieniu badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji,
12)
opis techniczny typu pojazdu, wyposażenia i części - zbiór danych określony:
a)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla pojazdów, co do których nie istnieją jeszcze homologacje cząstkowe,
b)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia - dla pojazdów, co do których homologacje cząstkowe zostały już wystawione,

lub w odpowiednim przepisie cząstkowym,

13)
dokumentacja techniczna typu pojazdu, wyposażenia i części - opis techniczny wraz ze wszystkimi sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami, które jednostki upoważnione dodały do opisu technicznego w trakcie wykonywania swoich czynności,
14)
spis treści do dokumentacji technicznej - odpowiednio ponumerowany lub oznakowany dokument, w którym określona jest zawartość dokumentacji technicznej.
1.
Pisemny wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu, z uwzględnieniem wariantu i wersji, producent lub importer składa do ministra. Do wniosku należy dołączyć:
1)
podstawowy opis techniczny typu pojazdu według załącznika nr 1 do rozporządzenia lub opis techniczny typu pojazdu według załącznika nr 3 część A do rozporządzenia, sporządzone w języku polskim, oraz świadectwa homologacji (o ile są wymagane) dla przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia - w dwóch egzemplarzach,
2)
instrukcję dla użytkownika pojazdu w języku polskim - w dwóch egzemplarzach,
3)
dokumentację techniczną typu pojazdu, wyposażenia i części w odniesieniu do wskazanej homologacji cząstkowej - w jednym egzemplarzu,
4)
katalog części zamiennych - w jednym egzemplarzu,
5)
instrukcję napraw w jednym egzemplarzu.
2.
W przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu do wniosku należy dołączyć:
1)
w etapie pierwszym - te fragmenty opisu technicznego oraz świadectwa homologacji, które są zgodne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego,
2)
w drugim i następnych etapach - te fragmenty opisu technicznego typu pojazdu oraz świadectwa homologacji, które odpowiadają aktualnemu etapowi wykonania, oraz kopie świadectw homologacji dla niekompletnego pojazdu; producent powinien także dostarczyć wyczerpujące informacje dotyczące wprowadzonych przez niego zmian i uzupełnień do niekompletnego pojazdu wraz z potwierdzeniem ich zgodności z warunkami producenta pojazdu niekompletnego podpisanym przez tego producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3.
Pisemny wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu dla przedmiotów wyposażenia lub części producent lub importer składa do ministra. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w danym przepisie cząstkowym.
4.
Pisemny wniosek o wydanie świadectwa homologacji dla instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu producent lub importer składa do ministra. Do wniosku należy dołączyć opis techniczny, określony w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia.
1.
Minister wydaje:
1)
świadectwo homologacji typu pojazdu dla:
a)
pojazdów odpowiadających danym w opisie technicznym i spełniających wymagania wszystkich przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla danej kategorii pojazdów,
b)
niektórych pojazdów specjalnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, odpowiadających danym w opisie technicznym i spełniających wymagania wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia,
2)
świadectwo wielostopniowej homologacji typu pojazdu dla podstawowych, niekompletnych lub skompletowanych pojazdów odpowiadających danym w opisie technicznym i spełniających wymagania wszystkich przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia, z uwzględnieniem stanu kompletacji tych pojazdów,
3)
świadectwo homologacji typu przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, odpowiadających danym w opisie technicznym i spełniających wymagania odpowiednich przepisów cząstkowych, określonych w załączniku nr 15 do rozporządzenia; w razie potrzeby wykaz udzielonych świadectw homologacji sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 13 do rozporządzenia,
4)
świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem przez dany podmiot dla określonego typu pojazdu; sposób montażu, elementy instalacji oraz emisja zanieczyszczeń powinny odpowiadać wymaganiom przepisu cząstkowego określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.
Procedury homologacji typu pojazdu określone są w załącznikach nr 5 i nr 14 do rozporządzenia, a dla przedmiotów wyposażenia lub części - w odpowiednich przepisach cząstkowych.
3.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że pojazd, wyposażenie, część lub sposób montażu spełniający przepisy ust. 1 stanowi mimo to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu i powiadamia o tym wnioskodawcę, uzasadniając przyczynę tej odmowy.
4.
Instytut Transportu Samochodowego w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5, a w odniesieniu do tramwajów - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, przygotowują dla ministra na podstawie wykonanych badań:
1)
odpowiednie działy świadectwa homologacji typu pojazdu,
2)
odpowiednie działy świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

3)
odpowiednie działy załącznika do świadectwa homologacji typu pojazdu zawierającego wyniki z badań - według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
5.
Jednostki upoważnione, określone w ust. 2 załącznika nr 15 do rozporządzenia, przygotowują odpowiednie działy świadectwa homologacji typu dla przedmiotu wyposażenia lub części - według wzoru określonego w odpowiednim regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
6.
Świadectwa homologacji numeruje się zgodnie z metodą określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
7.
Jeżeli przedstawiony do homologacji przedmiot wyposażenia lub część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części powinno zawierać wszystkie ograniczenia co do ich stosowania; przestrzeganie tych ograniczeń sprawdza się podczas procedury homologacji typu pojazdu.
8.
Jednostki, o których mowa w ust. 4, sprawdzają ważność wydanych świadectw homologacji typu pojazdu ze względu na zmiany warunków stanowiących podstawę ich wydania.
Producent lub importer, który uzyskał świadectwo homologacji typu pojazdu, sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem lub decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, jest obowiązany wydać do każdego pojazdu wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej, według wzorów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
Zwolniony jest z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu producent lub importer nowego typu pojazdu wyprodukowanego lub importowanego w liczbie jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to tramwajów i trolejbusów.
Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana, na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do:
1)
pojazdów z małych serii - po przeprowadzeniu badań homologacyjnych - w maksymalnej liczbie, określonej w załączniku nr 12 część A do rozporządzenia,
2)
pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność - do liczby granicznej i na warunkach określonych w załączniku nr 12 część B do rozporządzenia.
Na wniosek występującego o świadectwo homologacji można, po zasięgnięciu opinii jednostki upoważnionej do badań, uznać równoważność pomiędzy wymaganiami dotyczącymi homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części, określonymi w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia, a wymaganiami ustanowionymi przepisami w innych krajach.
Wykaz jednostek upoważnionych do badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.
1.
Przed wydaniem świadectwa homologacji władza homologacyjna lub jednostka upoważniona przeprowadza niezbędne działania, określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia, w celu sprawdzenia, czy zostały podjęte właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkowanych pojazdów, wyposażenia i części z homologowanym typem.
2.
W odniesieniu do wydanych świadectw homologacji sprawdza się, czy środki, o których mowa w ust. 1, są w dalszym ciągu właściwe i czy produkowane pojazdy, wyposażenie i części nadal są zgodne z homologowanym typem.
3.
Kontrole przeprowadza się zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia lub w przepisach cząstkowych.
W razie stwierdzenia, że pojazd, przedmiot wyposażenia, część lub sposób montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem posiadający świadectwo homologacji nie jest zgodny z homologowanym typem, podejmuje się niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności produkcji; w przypadku ich nieskuteczności cofa się świadectwo homologacji.
 
1.
Wydane przed datą wejścia w życie rozporządzenia świadectwa homologacji typu pojazdu zachowują swoją ważność:
1)
do dnia 31 grudnia 2000 r. dla pojazdów kategorii M1, N1, O1, O2, T i L1 do L5,
2)
do dnia 31 marca 2001 r. dla pojazdów kategorii M1, N1, O1, O2, i L1 do L5 powstałych w procesie homologacji wielostopniowej, z wyjątkiem pojazdów kategorii N1 powstałych z przebudowy pojazdu kategorii M1, dla których świadectwa homologacji typu zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2000 r.,
3)
dla pojazdów kategorii N2, N3, M2, M3, O3 i O4 do dnia:
a)
31 marca 2001 r., jeżeli świadectwo homologacji typu pojazdu zostało wydane do dnia 31 grudnia 1992 r.,
b)
30 września 2001 r., jeżeli świadectwo homologacji typu pojazdu zostało wydane do dnia 31 grudnia 1992 r. i pojazdy powstały w procesie homologacji wielostopniowej,
c)
31 marca 2002 r., jeżeli świadectwo homologacji typu pojazdu zostało wydane po dniu 31 grudnia 1992 r.
d)
30 września 2002 r., jeżeli świadectwo homologacji typu pojazdu zostało wydane po dniu 31 grudnia 1992 r. i pojazdy powstały w procesie homologacji wielostopniowej.
2.
Wydane przed datą wejścia w życie rozporządzenia upoważnienia do montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2000 r.
3.
W okresie trzech miesięcy przed terminami określonymi w ust. 1 i 2:
1)
właściciel świadectwa homologacji składa wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym jego złożenie powinno być poprzedzone dokonaniem przez jednostkę wskazaną w § 5 ust. 4 weryfikacji następujących dokumentów:
a)
opisu technicznego dla celów homologacji typu pojazdu według załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
wykazu posiadanych świadectw homologacji, wydanych na podstawie przepisów cząstkowych określonych w załączniku nr 4 lub nr 11 do rozporządzenia, w celu uznania ich po weryfikacji i niezbędnych uzupełnieniach za zgodne z rozporządzeniem,
2)
podmiot upoważniony do montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem składa wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4, przy czym jego złożenie powinno być poprzedzone dokonaniem przez jednostkę wskazaną w § 5 ust. 4:
a)
weryfikacji opisu technicznego dla celów homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego dla danego typu pojazdu według załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
sprawdzenia pojazdu w celu oceny poprawności montażu instalacji oraz zbadania toksyczności spalin.
Wydane po dniu wejścia w życie rozporządzenia, a przed dniem 29 marca 2001 r. świadectwa homologacji typu pojazdu, dla pojazdów kategorii M1 i N1, zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2002 r.
Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji, o którym mowa w § 11 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie homologacji typu pojazdu (Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 20, poz. 147), może być stosowany do dnia 31 marca 2000 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU(a)

(Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny być wystarczająco szczegółowe. Jeżeli wyposażenie i części pojazdu mają sterowanie elektroniczne, należy podać charakterystykę tego sterowania).

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(a) handlowe: ..........

0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (o ile występuje): .....

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe(b): .................................

0.3.1. Położenie tych oznaczeń: ......................

0.4. Kategoria pojazdu(c): .........................

0.4.1. Klasyfikacja uwzględniająca materiały

niebezpieczne, do przewozu których pojazd jest

przeznaczony: .................................

0.5. Nazwa i adres producenta: .....................

0.6. Miejsce i sposób umieszczenia tabliczki

znamionowej i innych oznaczeń: ................

0.6.1. na podwoziu: ..................................

0.6.2. na nadwoziu: ..................................

0.7. W przypadku części i zespołów - miejsce i

sposób umieszczenia znaku homologacji: ........

0.8. Adres(y) montowni: ............................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela typu

pojazdu: ......................................

1.2. Rysunek pojazdu z podstawowymi wymiarami: .....

1.3. Liczba osi i kół: .............................

1.3.1. Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi:

...............................................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ...........

1.3.3. Osie napędowe (liczba, położenie, współpraca):

...............................................

1.4. Podwozie, jeśli występuje (rysunek ogólny): ...

...............................................

1.5. Materiał konstrukcyjny podłużnic ramy(d):

...............................................

1.6. Położenie silnika: ............................

1.7. Kabina kierowcy (wysunięta do przodu, częściowo

wysunięta do przodu lub normalna)(z):

1.8. Kierunek ruchu drogowego:

lewostronny/prawostronny(1)

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu

lewostronnym/prawostronnym(1)

1.9. Podać, czy pojazd samochodowy jest przeznaczony

do ciągnięcia naczep lub przyczep i

określić, czy jest to naczepa, czy przyczepa z

wózkiem skrętnym lub osią centralną; uwzględnić

pojazdy przystosowane do przewozu towarów o

określonej temperaturze: ......................

2. MASY I WYMIARY(e) (w kg i mm) (odwołać się do

rysunku, gdy ma zastosowanie): ................

2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w pełni obciążony)(f):

...............................................

2.1.1. W przypadku naczep:

2.1.1.1. Odległość pomiędzy osią siodła a najbardziej

wysuniętym w tył punktem naczepy: .............

2.1.1.2. Odległość pomiędzy osią siodła a najbardziej

wysuniętym w przód punktem naczepy: ...........

...............................................

2.1.1.3. Specjalny rozstaw osi naczepy (mierzony od osi

sworznia zaczepowego do środka wózka jezdnego o

osiach niekierowanych lub niesamonastawnych):

...............................................

2.2. W przypadku ciągnika siodłowego

2.2.1. Obciążenie siodła (maksymalne i minimalne;

podać wielkości dopuszczalne w przypadku

pojazdu niekompletnego)(g): ...................

2.2.2. Maksymalny wznios siodła (znormalizowany) (h):

...............................................

2.3 Rozstaw(y) osi i ich szerokość(i)(i): .........

2.3.1. Rozstaw kół osi kierowanych(i): ...............

2.3.2. Rozstaw kół pozostałych osi(i): ...............

2.3.3. Szerokość najszerszej z tylnych osi: ..........

2.3.4. Szerokość osi najbardziej wysuniętej w przód:

...............................................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.1. Dla podwozia bez zabudowy

2.4.1.1. Długość(j): ...................................

2.4.1.1.1. Maksymalna długość dopuszczalna: ..............

2.4.1.1.2. Minimalna długość dopuszczalna: ...............

2.4.1.2. Szerokość(k): .................................

2.4.1.2.1. Maksymalna szerokość dopuszczalna: ............

2.4.1.2.2. Minimalna szerokość dopuszczalna: .............

2.4.1.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy)(1) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości

podać dla normalnej pozycji jazdy): ...........

2.4.1.4. Zwis przedni(m): ..............................

2.4.1.4.1. Kąt natarcia(na): ........... stopni

2.4.1.5. Zwis tylny(n): ................................

2.4.1.5.1. Kąt zejścia(nb): ............. stopni

2.4.1.5.2. Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punktu

środkowego sprzęgu(nd): .......................

2.4.1.6. Prześwit (według definicji w PN-93/S-02011,

pkt. 2., poz. tab. 15)

2.4.1.6.1. Pomiędzy osiami: ..............................

2.4.1.6.2. Pod osią(ami) przednią(nimi): .................

2.4.1.6.3. Pod osią(ami) tylną(nymi): ....................

2.4.1.7. Kąt rampowy(nc): ............. stopni

2.4.1.8. Zakres współrzędnych dopuszczalnych położeń

środka ciężkości nadwozia i/lub elementów

wyposażenia i/lub ładunku: ....................

2.4.2. Dla podwozia z zabudową:

2.4.2.1. Długość(j): ...................................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej: ...............

2.4.2.2. Szerokość(k): .................................

2.4.2.1.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów

przystosowanych do przewozu towarów o

określonej temperaturze): .....................

2.4.2.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy)(1) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości

podać dla normalnej pozycji jazdy): ...........

2.4.2.5.2. Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punktu

środkowego sprzęgu(nd): .......................

2.4.2.6. Prześwit (według definicji w PN-93/S-02011,

pkt. 2., poz. tab. 15)

2.4.2.6.1. Pomiędzy osiami: ..............................

2.4.2.6.2. Pod osią(ami) przednią(nimi): .................

2.4.2.6.3. Pod osią(ami) tylną(nymi): ....................

2.4.2.7. Kąt rampowy(nc): ............. stopni

2.4.2.8. Zakres współrzędnych dopuszczalnych położeń

środka ciężkości ładunku (w przypadku

nierównomiernego rozkładu obciążenia): ........

2.5. Masa podwozia (bez kabiny, materiałów

eksploatacyjnych, narzędzi, koła zapasowego i

kierowcy): ....................................

2.5.1. Rozkład tej masy na osie: .....................

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w

przypadku pojazdu ciągnącego kategorii innej

niż M1, w stanie gotowym do jazdy lub masa

podwozia z kabiną jeżeli producent nie wyposaża

nadwozie, i/ ub ze sprzęgiem (z materiałami

eksploatacyjnymi i innymi płynami z wyjątkiem

zużytej wody, narzędziami, kołem zapasowym i

kierowcą oraz, w przypadku autobusów, masą

członka załogi (75 kg), o ile przewidziano dla

niego miejsce siedzące)(o) (maksimum i minimum

dla każdej wersji): ...........................

2.6.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum dla każdej z

wersji): ......................................

2.7. Minimalna masa pojazdu podana przez producenta,

w przypadku pojazdu niekompletnego: ...........

2.7.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie

sprzęgu: ......................................

2.8. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa

całkowita podana przez producenta(y) (maksimum

i minimum dla każdego z wariantów): ...........

2.8.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum dla każdego z

wariantów): ...................................

2.9. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

całkowita przypadająca na każdą z osi:

...............................................

2.10. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

całkowita przypadająca na każdą z grup osi:

...............................................

2.11. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

ciągnięta przez pojazd samochodowy w przypadku

2.11.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym: .................

2.11.2. Naczepy: ......................................

2.11.3. Przyczepy z osią centralną: ...................

2.11.3.1. Maksymalny stosunek zwisu sprzęgu(p) do

rozstawu osi: .................................

2.11.3.2. Maksymalna wartość siły pionowej V (kN):

2.11.4. Maksymalna masa zespołu pojazdów: .............

2.11.5. Pojazd jest/nie jest przeznaczony(1)

do ciągnięcia przyczep (zastosowanie tylko do

pojazdów kategorii M1)

2.11.6. Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: ........

2.12. Technicznie dopuszczalna, maksymalna siła

pionowa działająca na urządzenie sprzęgające:

...............................................

2.12.1. Pojazdu samochodowego: ........................

2.12.2. Naczepy lub przyczepy z osią centralną: .......

1.12.3. Maksymalna dopuszczalna masa sprzęgu (jeżeli

pojazd nie jest weń wyposażany przez

producenta): ..................................

2.13. Szerokość korytarza ruchu: ....................

2.14. Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy

pojazdu: ...................... (kW/kg)

2.14.1. Stosunek mocy silnika do technicznie

dopuszczalnej, maksymalnej masy zespołu

pojazdów (według definicji w PN-S-02014, pkt.

2, poz. tab. 5): ....... (kW/kg)

2.15. Zdolność ruszania pod wzniesienie przez

pojedynczy pojazd: .................%

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych

2.16.1. Maksymalna i minimalna dopuszczalna masa

pojazdu do celów rejestracyjnych i

eksploatacyjnych: .............................

2.16.2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca

na każdą z osi oraz, w przypadku naczepy lub

przyczepy z osią centralną, masa przypadająca

na sprzęg podana przez producenta, o ile jest

mniejsza niż technicznie dopuszczalne

obciążenie sprzęgu (maksimum i minimum):

...............................................

2.16.3. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca

na każdą z grup osi: ..........................

2.16.4. Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy

ciągniętej przez pojazd do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych:............

2.16.5. Maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów

do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych:

...............................................

3. SILNIK(q)

3.1. Nazwa producenta: .............................

3.1.1. Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub

identyfikowalny w inny sposób): ...............

3.2. Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1. Dokładny opis silnika

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon

samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy(1)

3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów: .....................

3.2.1.2.1. Średnica cylindra(r): ................ mm

3.2.1.2.2. Skok tłoka(r): ..................... mm

3.2.1.2.3. Kolejność zapłonu: ............................

3.2.1.3. Pojemność skokowa(s): ............... cm3

3.2.1.4. Stopieni sprężania(2): .......................

3.2.1.5. Rysunki komory spalania, denka tłoka i, w

przypadku silnika z zapłonem iskrowym,

pierścieni tłokowych: .........................

3.2.1.6. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2): ... min.-1

3.2.1.7. Objętościowa zawartość tlenku węgla w spalinach

przy prędkości obrotowej biegu jałowego podana

przez producenta(2): .......% (tylko w

przypadku silnika z zapłonem iskrowym)

3.2.1.8. Maksymalna moc netto silnika: ........ kW, przy

prędkości obrotowej: ......... min-1

3.2.1.9. Maksymalna prędkość obrotowa silnika według

producenta: ............. min-1

3.2.1.10. Maksymalny moment obrotowy netto silnika: .....

Nm, przy prędkości obrotowej: ........... min-1

3.2.2. Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/inne(1)

3.2.2.1. RON benzyny z dodatkiem związków ołowiu: ......

3.2.2.2. RON benzyny bezołowiowej: .....................

3.2.2.3. Wlew paliwa: specjalna zwężka/naklejka(1)

3.2.3. Zbiornik(i) paliwa

3.2.3.1. Zbiornik(i) podstawowy(we)

3.2.3.1.1. Liczba, pojemność, materiał: ..................

3.2.3.1.2. Rysunki i opis techniczny zbiornika(ków) z

pełnym oprzyrządowaniem i mocowaniem: .........

3.2.3.1.3. Rysunek przedstawiający położenie

zbiornika(ków) w pojeździe: ..................

3.2.3.2. Zbiornik(i) rezerwowy(we)

3.2.3.2.1. Liczba, pojemność, materiał: .................

3.2.3.2.2. Rysunki i opis techniczny zbiornika(ków) z

pełnym oprzyrządowaniem i układem mocowania:

..............................................

3.2.3.2.2. Rysunek przedstawiający położenie

zbiornika(ków) w pojeździe: ..................

3.2.4. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.4.1. Gaźnik(i): tak/nie(1)

3.2.4.1.1. Marka(ki): ....................................

3.2.4.1.2. Typ(y): .......................................

3.2.4.1.3. Liczba gaźników: ..............................

3.2.4.1.4. Dane regulacyjne(2)

3.2.4.1.4.1. Dysze: ........... } lub charakterystyka paliwo

3.2.4.1.4.2. Zwężki: .......... } -powietrze i wymagane

3.2.4.1.4.3. Poziom paliwa } nastawy do jej uzyskania.

w komorze }

pływakowej: ...... }

3.2.4.1.4.4. Masa pływaka: .... }

3.2.4.1.4.5. Zawór iglicowy: .. }

3.2.4.1.5. Układ rozruchu zimnego silnika: ręczny/

automatyczny(1)

3.2.4.1.5.1. Zasada(dy) działania: .........................

3.2.4.1.5.2. Nastawy robocze/graniczne(1)(2): ...........

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie samoczynnym):

tak/nie(1)

3.2.4.2.1. Opis systemu: .................................

3.2.4.2.2. Zasada pracy: wtrysk bezpośredni/komora

wstępna/komora wirowa(1)

3.2.4.2.3. Pompa wtryskowa

3.2.4.2.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.4.2.3.2. Typ(y): .......................................

3.2.4.2.3.3. Maksymalny wydatek(1)(2): .... mm3 na skok lub

cykl, przy prędkości obrotowej pompy:

............ min-1 albo, alternatywnie, wykres

charakterystyki: ..............................

3.2.4.2.3.4. Kąt wyprzedzenia wtrysku(2): ..................

3.2.4.2.3.5. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku(2): ......

3.2.4.2.3.6. Sposób regulacji: na stanowisku/na silniku(1)

3.2.4.2.4. Regulator obrotów

3.2.4.2.4.1. Typ: ..........................................

3.2.4.2.4.2. Punkt odcięcia wtrysku

3.2.4.2.4.2.1. Punkt odcięcia wtrysku pod obciążeniem:

............. min-1

3.2.4.2.4.2.2. Punkt odcięcia wtrysku bez obciążenia: ........

min-1

3.2.4.2.5. Przewody wtryskowe

3.2.4.2.5.1. Długość: ................ mm

3.2.4.2.5.2. Średnica wewnętrzna: ............ mm

3.2.4.2.6. Wtryskiwacz(e)

3.2.4.2.6.1. Marka(ki): ....................................

3.2.4.2.6.2. Typ(y): .......................................

3.2.4.2.6.3. Ciśnienie otwarcia(2): ....... kPa lub wykres

charakterystyki(2): ...........................

3.2.4.2.7. Układ zimnego rozruchu

3.2.4.2.7.1. Marka(ki): ....................................

3.2.4.2.7.2. Typ(y): .......................................

3.2.4.2.7.3. Opis działania: ...............................

3.2.4.2.8. Dodatkowe urządzenie rozruchowe

3.2.4.2.8.1. Marka(ki): ....................................

3.2.4.2.8.2. Typ(y): .......................................

3.2.4.2.8.3. Opis działania: ...............................

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie iskrowym):

tak/nie(1)

3.2.4.3.1. Zasada pracy: wtrysk do kolektora dolotowego

(jedno-/wielopunktowy(1)/wtrysk bezpośredni

/inne (wymienić(1)): ..........................

3.2.4.3.2. Marka(ki): ....................................

3.2.4.3.3. Typ(y): .......................................

3.2.4.3.4. Opis układu

3.2.4.3.4.1.: Typ lub liczba układów sterujących: ...........

3.2.4.3.4.2. Typ regulatora } W przypadku układów

paliwa: ............... } o działaniu ciągłym

3.2.4.3.4.3. Typ czujnika } podać dane równoważne

przepływu }

powietrza: ............ }

3.2.4.3.4.4. Typ rozdzielacza }

paliwa: ............... }

3.2.4.3.4.6. Typ }

mikroprzełącznika: .... }

3.2.4.3.4.7. Typ regulacji }

biegu jałowego:........ }

3.2.4.3.4.8. Typ obudowy }

przepustnicy: ......... }

3.2.4.3.4.9. Typ czujnika }

temperatury wody: ..... }

3.2.4.3.4.10. Typ czujnika temperatury}

powietrza: ............ }

3.2.4.3.4.11. Typ wyłącznika }

termicznego: .......... }

3.2.4.3.5. Wtryskiwacze: ciśnienie otwarcia(2): ..........

kPa lub wykres charakterystyki(2): ............

3.2.4.3.6. Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku: .........

3.2.4.3.7. Układ zimnego rozruchu

3.2.4.3.7.1. Zasada(y) działania: ..........................

3.2.4.3.7.2. Zakres działania/nastawy(1)(2): ...............

3.2.4.4. Pompa paliwowa

3.2.4.4.1. Ciśnienie: kPa lub wykres charakterystyki: ....

3.2.5. Osprzęt elektryczny

3.2.5.1. Napięcie znamionowe: ........ V, plus / minus

połączony z masą(1)

3.2.5.2. Prądnica

3.2.5.2.1. Typ: ..........................................

3.2.5.2.2. Moc znamionowa: .......... VA

3.2.6. Układ zapłonowy

3.2.6.1. Marka(ki): ....................................

3.2.6.2. Typ(y): .......................................

3.2.6.3. Zasada działania: .............................

3.2.6.4. Krzywa wyprzedzenia zapłonu(2): ...............

3.2.6.5. Statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu(2): ........

stopni przed GMP

3.2.6.6. Przerwa styków(2): ...... mm

3.2.6.7. Kąt zwarcia styków(2): .......... stopni

3.2.7. Układ chłodzenia (płynem/powietrzem)(1)

3.2.7.1. Znamionowe nastawy urządzenia sterowania

temperaturą silnika: ..........................

3.2.7.2. Chłodzenie płynem

3.2.7.2.1. Rodzaj płynu: .................................

3.2.7.2.2. Pompa(py) wymuszająca(ce): tak/nie(1)

3.2.7.2.3. Charakterystyki: ........................., lub

3.2.7.2.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.7.2.3.2. Typ(y): .......................................

3.2.7.2.4. Przełożenie(nia): .............................

3.2.7.2.5. Opis wentylatora i jego napędu: ...............

3.2.7.3. Chłodzenie powietrzem

3.2.7.3.1. Dmuchawa: tak/nie(1)

3.2.7.3.2. Charakterystyki: ........................., lub

3.2.7.3.2.1. Marka(ki): ....................................

3.2.7.3.2.2. Typ(y): .......................................

3.2.7.3.3. Przełożenie(nia): .............................

3.2.8. Układ dolotowy

3.2.8.1. Doładowanie: tak/nie(1)

3.2.8.1.1. Marka(ki): ....................................

3.2.8.1.2. Typ(y): .......................................

3.2.8.1.3. Opis układu doładowania (np. maksymalne

ciśnienie doładowania: ..... kPa, zawór

upustowy, o ile występuje): ...................

3.2.8.2. Chłodnica powietrza doładowanego: tak/nie(1)

3.2.8.3. Podciśnienie w układzie dolotowym przy

znamionowej prędkości obrotowej i pełnym

obciążeniu silnika

dopuszczalne minimum: ....... kPa

dopuszczalne maksimum: ...... kPa

3.2.8.4. Opis i rysunki układu dolotowego i jego

osprzętu (komory wyrównawczej, urządzeń

podgrzewających, dodatkowych wlotów powietrza

itp.): ........................................

3.2.8.4.1. Opis kolektora dolotowego (z włączeniem

rysunków i/lub fotografii): ...................

3.2.8.4.2. Rysunki filtra powietrza: ................, lub

3.2.8.4.2.1. Marka(ki): ....................................

3.2.8.4.2.2. Typ(y): .......................................

3.2.8.4.3. Rysunki tłumika ssania: .................., lub

3.2.8.4.3.1. Marka(ki): ....................................

3.2.8.4.3.2. Typ(y): .......................................

3.2.9. Układ wydechowy

3.2.9.1. Opis i/lub rysunki kolektora wydechowego: .....

3.2.9.2. Opis i/lub rysunki układu wydechowego: ........

3.2.9.3. Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie

wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i

pełnym obciążeniu silnika: ......... kPa

3.2.9.4. Tłumiki) wydechu: dla tłumików, przedniego,

środkowego i tylnego: budowa, typ, oznaczenia;

o ile ma to związek z hałasem zewnętrznym:

środki ograniczania emisji hałasu znajdujące

się w komorze silnika i w silniku: ............

3.2.9.5. Położenie i kierunek wylotu spalin z rury

wydechowej: ...................................

3.2.9.6. Tłumik wydechu zawierający materiały

włókniste: ....................................

3.2.10. Minimalne powierzchnie przekroju poprzecznego

okien dolotowych i wylotowych: ................

3.2.11. Czasy rozrządu lub równoważne dane

3.2.11.1. Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i

zamknięcia, lub szczegóły dotyczące

alternatywnych układów rozrządu w odniesieniu

do martwych punktów: ..........................

3.2.11.2. Dane regulacyjne i/lub kontrolne(1): ..........

3.2.12. Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.1 Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej

(opis i rysunki): .............................

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję

(jeśli występują i nie są ujęte w innym

punkcie):......................................

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie(1)

3.2.12.2.1.1. Liczba reaktorów katalitycznych i innych

elementów: ....................................

3.2.12.2.1.2. Wymiary, kształt i pojemność reaktora(ów)

katalitycznego(nych): .........................

3.2.12.2.1.3. Zasada działania katalitycznego: ..............

3.2.12.2.1.4. Całkowita zawartość metali szlachetnych: ......

3.2.12.2.1.5. Zawartość względna metali szlachetnych: .......

3.2.12.2.1.6. Podkład (budowa i materiał): ..................

3.2.12.2.1.7. Gęstość kanałów: ..............................

3.2.12.2.1.8. Typ obudowy reaktora(rów) katalitycznego(nych):

...............................................

3.2.12.2.1.9. Położenie reaktora(rów) katalitycznego(nych)

(miejsce i odległość odniesienia względem

układu wydechowego): ..........................

3.2.12.2.1.10. Osłona termiczna: tak/nie(1)

3.2.12.2.2. Czujnik zawartości tlenu: tak/nie(1)

3.2.12.2.2.1. Typ: ..........................................

3.2.12.2.2.2. Położenie: ....................................

3.2.12.2.2.3. Zakres sterowania: ............................

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza: tak/nie(1)

3.2.12.2.3.1. Typ (drgania powietrza, pompa powietrza itd.):

...............................................

3.2.12.2.4. Recyrkulacja spalin: tak/nie(1)

3.2.12.2.4.1. Charakterystyki (zakres przepływu itd.): ......

3.2.12.2.5. Układ kontroli emisji par paliwa: tak/nie(1)

3.2.12.2.5.1. Szczegółowy opis urządzeń i ich stanu

regulacji: ....................................

3.2.12.2.5.2. Rysunek układu kontroli emisji par paliwa: ....

3.2.12.2.5.3. Rysunek zbiornika z węglem aktywowanym: .......

3.2.12.2.5.4. Masa suchego węgla aktywowanego: ....... gramów

3.2.12.2.5.5. Schematyczny rysunek zbiornika paliwa ze

wskazaniem jego pojemności i materiału: .......

3.2.12.2.5.6. Rysunek osłony termicznej pomiędzy zbiornikiem

paliwa a układem wydechowym: ..................

3.2.12.2.6. Pochłaniacz cząstek stałych: tak/nie(1)

3.2.12.2.6.1. Wymiary, kształt i pojemność pochłaniacza

cząstek stałych: ..............................

3.2.12.2.6.2. Typ i konstrukcja pochłaniacza cząstek

stałych: ......................................

3.2.12.2.6.3. Położenie (odległość odniesienia względem

układu wydechowego): ..........................

3.2.12.2.6.4. Metoda lub system regeneracji, opis i/lub

rysunek: ......................................

3.2.12.2.7. Inne urządzenia (opis i zasada działania): ....

3.2.13. Położenie oznaczenia współczynnika absorbcji

(tylko dla silników o zapłonie samoczynnym): ..

3.2.14. Szczegółowe dane dotyczące urządzeń mających

wpływ na zużycie paliwa (jeśli występują i nie

są ujęte w innym punkcie): ....................

3.3. Silnik elektryczny

3.3.1. Typ (uzwojenie, wzbudzenie): ..................

3.3.1.1. Maksymalna moc godzinowa: .............. kW

3.3.1.2. Napięcie robocze: ............. V

3.3.2. Akumulator(y)

3.3.2.1. Liczba ogniw: .................................

3.3.2.2. Masa: ........... kg

3.3.2.3. Pojemność: .......... Ah

3.3.2.4. Położenie: ....................................

3.4. Inne rodzaje silników lub ich kombinacje

(szczegóły dotyczące zespołów tych silników):

...............................................

3.5. Emisja CO2/zużycie paliwa (dane producenta)

3.5.1. Emisja jednostkowa CO2 ........ g/km

3.5.2. Zużycie paliwa } lub inne dane

(warunki miejskie): } zależne od kategorii

......... l/100 m } pojazdu

3.5.3. Zużycie paliwa }

(warunki pozamiejskie): }

......... l/100 km }

3.5.4. Zużycie paliwa }

(średnia ważona): }

......... l/100 km }

3.6. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta

3.6.1. Układ chłodzenia

3.6.1.1. Chłodzenie płynem

Maksymalna temperatura na wylocie płynu z

silnika: ...........................°C

3.6.1.2. Chłodzenie powietrzem

3.6.1.2.1. Punkt odniesienia: ...........................

3.6.1.2.2. Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia:

.............. °C

3.6.2. Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy

powietrza doładowanego: °C

3.6.3. Maksymalna temperatura gazów wydechowych w

miejscu rury wydechowej przyległym do kolektora

wydechowego: .............. °C

3.6.4. Temperatura paliwa

minimalna: ........ °C

maksymalna: .............. °C

3.6.5. Temperatura oleju

minimalna: .......... °C

maksymalna: ........ °C

3.7. Wyposażenie napędzane przez silnik

Maksymalna moc pochłaniana przez wyposażenie

napędzane przez silnik zgodnie z wykazem i w

warunkach działania podanych w Regulaminie nr

85 EKG ONZ lub przepisach analogicznych

3.7.1. bieg jałowy: .............. kW

3.7.2. pośrednia prędkość obrotowa: ....... kW

3.7.3. obroty znamionowe: ........... kW

3.8. Układ smarowania

3.8.1. Opis układu

3.8.1.1. Położenie zbiornika oleju: ....................

3.8.1.2. Układ smarowania (ciśnieniowy/wtrysk do układu

dolotowego/mieszanie z paliwem, itd.)(1)

3.8.2. Pompa olejowa

3.8.2.1. Marka(ki): ....................................

3.8.2.2. Typ(y): .......................................

3.8.3. Mieszanie z paliwem

3.8.3.1. Procentowy stosunek oleju do paliwa: ..........

3.8.4. Chłodnica oleju: tak/nie(1)

3.8.4.1. Rysunek(ki): ............................., lub

3.8.4.1.1. Marka(ki): ....................................

3.8.4.1.2. Typ(y): .......................................

4. UKŁAD NAPĘDOWY(v)

4.1. Rysunek układu napędowego: ....................

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny

itd.): ........................................

4.3. Moment bezwładności koła zamachowego: .........

4.3.1. Dodatkowy moment bezwładności na biegu luzem: .

4.4. Sprzęgło (typ): ...............................

4.4.1. Maksymalny przenoszony moment obrotowy: .......

4.5. Skrzynia biegów

4.5.1. Typ (ręczna/automatyczna/CVT (przekładnia o

przełożeniu zmiennym w sposób ciągły))(1)

4.5.2. Położenie względem silnika: ...................

4.5.3. Sposób sterowania zmianą biegów: ..............

4.6. Przełożenia:

BiegPrzełożenia skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)Przełożenie(nia) przekładni głównej (stosunek obrotów

walka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT(1)

1

2

3

...

Minimum dla CVT(1)

Bieg wsteczny

(1)CVT - przekładnia o położeniu zmiennym w sposób ciągły.

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu i bieg, na którym

jest ona osiągana (w km/h) (w): ...............

4.8. Prędkościomierz (w przypadku tachografu

wystarczy podać tylko znak homologacji)

4.8.1. Zasada działania i opis mechanizmu napędowego:

...............................................

4.8.2. Stała przyrządu: ..............................

4.8.3. Tolerancja mechanizmu pomiarowego: ............

4.8.4. Przełożenie całkowite lub dane równoważne: ....

4.8.5. Rysunek skali prędkościomierza lub innych form

wskazań: ......................................

4.9. Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie(1)

5. OSIE

5.1. Opis każdej z osi: ............................

5.2. Marka(ki): ....................................

5.3. Typ(y): .......................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(nych): ..............

5.5. Położenie osi przenoszącej(cych) obciążenie: ..

6. ZAWIESZENIE

6.1. Rysunek układu zawieszenia: ...................

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi lub

koła: .........................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(1)

6.2.2. Zwięzły opis elektrycznego/elektronicznego

układu sterowania (o ile występuje): ..........

6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne osi napędzanych:

tak/nie(1)

6.2.3.1. Zawieszenie osi napędzanych równoważne z

pneumatycznym: tak/nie(1)

6.2.3.2. Częstotliwość i tłumienie drgań masy

zawieszonej: ..................................

6.3. Charakterystyki elementów sprężystych

zawieszenia (konstrukcja, materiały

i wymiary): ...................................

6.4. Stabilizatory: tak/nie/opcja(1)

6.5. Amortyzatory: tak/nie/opcja(1)

6.6. Opony i koła

6.6.1. Zespół(poły) opona/koło: (dla opon - oznaczenie

rozmiaru, minimalny wskaźnik nośności,

kategoria prędkości; dla kół - rozmiary)

obręczy i odsadzenie(nia))

6.6.1.1. Osie

6.6.1.1.1. oś l: .........................................

6.6.1.1.2. oś 2: .................................... itd.

6.6.1.2. Koło(a) zapasowe, o ile występują: ............

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego

6.6.2.1. oś l: .........................................

6.6.2.2. oś 2: .................................... itd.

6.6.3. Ciśnienie(nia) w oponach według wskazań

producenta pojazdu: ........... kPa

6.6.4. Układ łańcuch/opona/koło na przedniej i/lub

tylnej osi odpowiedni dla danego typu pojazdu

według wskazań producenta: ....................

6.6.5. Krótki opis dojazdowego koła zapasowego, o ile

występuje: ....................................

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1. Schematyczny rysunek osi kierowanej(ych)

przedstawiający geometrię układu kierowniczego:

...............................................

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać, czy działa

na koła przednie czy tylne, o ile dotyczy):

...............................................

7.2.2. Połączenie z kołami (także inne niż

mechanicznie; podać dla kół przednich

i tylnych,o ile dotyczy): .....................

7.2.2.1. Krótki opis części składowych elektrycznych/

elektronicznych (jeżeli występują): ...........

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: ..........

7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego marka(ki) i

typ(y): .......................................

7.2.4. Schematyczny rysunek całego mechanizmu

kierowniczego, ukazujący położenie w pojeździe

różnych urządzeń mających wpływ na

kierowalność: .................................

7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(ki) koła(kół)

kierownicy: ...................................

7.2.6. Zakres i sposób regulacji położenia koła

kierownicy, o ile występuje: ..................

7.3. Maksymalne kąty skrętu kół kierowanych

7.3.1. W prawo ....... stopni; liczba obrotów koła

kierownicy (lub równoważne dane): .............

7.3.2. W lewo ........ stopni; liczba obrotów koła

kierownicy (lub równoważne dane): .............

8. UKŁAD HAMULCOWY

Należy podać niżej wymienione dane szczegółowe

wraz z niezbędnymi informacjami

identyfikacyjnymi

8.1. Typ i charakterystyki hamulców (według

definicji w Regulaminie nr 13 lub 78(1) EKG

ONZ) wraz z rysunkami (np. bębny czy tarcze,

koła hamowane, połączenie elementów ciernych

z kołami, marka i typ okładzin/klocków,

skuteczne powierzchnie hamulców, promienie

bębnów, nakładek lub tarcz, masy bębnów,

urządzenia do regulacji luzów, związane części

osi lub zawieszenia): .........................

8.2. Wykresy charakterystyk, opisy i/lub rysunki

następujących elementów układu hamulcowego wraz

z układami przenoszenia i sterowania (budowa,

regulacja, kinematyka, dostępność do

sterowania, mechanizmy sterujące z zapadkami

w układach o mechanicznym przenoszeniu,

charakterystyki głównych części łączących,

cylindry i tłoki sterujące, cylindry hamulcowe

lub elementy równoważne w przypadku

elektrycznych układów hamulcowych): ...........

8.2.1. Hamulec roboczy: ..............................

8.2.2. Hamulec awaryjny: .............................

8.2.3. Hamulec postojowy: ............................

8.2.4. Dowolny dodatkowy układ hamowania: ............

8.2.5. Hamulec automatyczny: .........................

8.3. Sterowanie i przenoszenie urządzeń hamulcowych

przyczepy w pojazdach (uwzględniając

przyczepy), których konstrukcja pozwala na

ciągnięcie przyczepy: .........................

8.4. Pojazd jest wyposażony w sposób umożliwiający

ciągnięcie przyczepy z hamulcem roboczym:

elektrycznym/powietrznym/hydraulicznym:

tak/nie(1)

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja(1)

8.5.1. Dla pojazdów wyposażonych w układy

przeciwblokujące podać opis działania układów

(uwzględniający wszystkie części

elektroniczne), blokowy schemat połączeń

elektrycznych, schemat połączeń hydraulicznych

lub pneumatycznych: ...........................

8.6. Obliczenia oraz wykresy zgodnie z Regulaminem

nr 13 EKG ONZ: ................................

8.7. Opis i /lub rysunki układu zasilania energią

(powinien uwzględniać także urządzenia

wspomagające układy hamulcowe): ...............

8.7.1. W przypadku nadciśnieniowych układów

hamulcowych podać ciśnienie robocze pz w

zbiorniku(kach): ..............................

8.7.2. W przypadku podciśnieniowych układów

hamulcowych podać początkowy poziom energii w

zbiorniku(kach): ..............................

8.8. Obliczenia układu hamulcowego: określenie

stosunku pomiędzy całkowitą siłą hamowania na

obwodach kół a siłą przyłożoną do urządzenia

sterującego hamulcami: ........................

8.9. Krótki opis techniczny urządzeń hamulcowych

zgodnie z Regulaminem nr 13 EKG ONZ: ..........

8.10. Jeżeli wymaga się odstępstw od badań typu I

i/lub typu II, należy podać numer sprawozdania

zgodnie z Regulaminem nr 13 EKG ONZ:

8.11. Szczegółowe informacje o typie(pach)

układu(dów) hamowania długotrwałego:

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia: ..............................

9.2. Zastosowane materiały i metody wykonania: .....

9.3. Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy

drzwi

9.3.1. Układ i liczba drzwi: .........................

9.3.1.1. Wymiary, kierunek i maksymalny kąt otwarcia: ..

9.3.2. Rysunki zamków oraz zawiasów i ich umieszczenie

w drzwiach: ...................................

9.3.3. Opisy techniczne zamków i zawiasów: ...........

9.3.4. Szczegóły (uwzględniając wymiary) wejść, stopni

i niezbędnych poręczy, o ile występują: .......

9.4. Pole widzenia

9.4.1. Podstawowe punkty odniesienia wystarczająco

szczegółowe, aby można było łatwo określić oraz

sprawdzić ich położenie względem siebie oraz

względem punktu R: ............................

9.4.2. Rysunek(ki), zdjęcie(cia) przedstawiający(ce)

rozmieszczenie elementów występujących w

półokręgu widzenia do przodu: .................

9.5. Szyba przednia i pozostałe szyby

9.5.1. Szyba przednia

9.5.1.1. Zastosowane materiały: ........................

9.5.1.2. Sposób mocowania do nadwozia: .................

9.5.1.3. Kąt pochylenia: ...............................

9.5.1.4. Numer(y) homologacji: .........................

9.5.2. Pozostałe szyby

9.5.2.1. Zastosowane materiały: ........................

9.5.2.2. Numery) homologacji: ..........................

9.5.2.3. Zwięzły opis części elektrycznych/

elektronicznych mechanizmów podnoszenia szyb

(o ile występują):.............................

9.5.3. Szyba(by) okna(kien) dachowego(wych)

9.5.3.1. Zastosowane materiały: ........................

9.5.3.2. Numer(y) homologacji: .........................

9.5.4. Pozostałe elementy oszklenia

9.5.4.1. Zastosowane materiały: ........................

9.5.4.2. Numer(y) homologacji: .........................

9.6. Wycieraczki przedniej szyby

9.6.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki): .........................

9.7. Spryskiwacz przedniej szyby

9.7.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki) albo, jeżeli został on

homologowany jako zespół, numer homologacji:

...............................................

9.8. Odmrażanie i odraszanie

9.8.1. Szczegółowy opis techniczny (zawierający

zdjęcia lub rysunki): .........................

9.8.2. Maksymalny pobór mocy (elektrycznej): ..... kW

9.9. Lusterka wsteczne (podać dla każdego lusterka)

9.9.1. Marka(ki): ....................................

9.9.2. Znak(i) homologacji: ..........................

9.9.3. Wariant: ......................................

9.9.4. Rysunek(nki) przedstawiający(ce) położenie w

odniesieniu do nadwozia pojazdu: ..............

9.9.5. Szczegółowy sposób mocowania uwzględniający

części nadwozia pojazdu, do których jest ono

mocowane: .....................................

9.9.6. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na

pole widzenia do tyłu: ........................

9.10. Wyposażenie wnętrza

9.10.1. Wewnętrzne zabezpieczenie kierowcy i pasażerów

9.10.1.1. Rysunek lub zdjęcia przedstawiające położenie

załączonych przekrojów lub widoków: ...........

9.10.1.2. Zdjęcie lub rysunek przedstawiający linię

odniesienia uwzględniającą odpowiedni obszar:

...............................................

9.10.1.3. Zdjęcia, rysunki i/lub rozwinięty widok

wyposażenia wnętrza, przedstawiające części

przedziału pasażerskiego oraz zastosowane

materiały, z wyjątkiem wewnętrznego lusterka

wstecznego, rozmieszczenia urządzeń

sterujących, dachu oraz dachu przesuwnego,

oparć siedzeń, siedzeń i ich tylnych części:

...............................................

9.10.2. Rozmieszczenie i oznaczenia urządzeń

sterujących, kontrolek oraz wskaźników:

...............................................

9.10.2.1. Zdjęcia i/lub rysunki rozmieszczenia symboli i

urządzeń sterujących, kontrolek oraz

wskaźników: ...................................

9.10.2.2. Zdjęcia i/lub rysunki identyfikacyjne urządzeń

sterujących, kontrolek, wskaźników oraz innych

tego rodzaju części pojazdu: ..................

9.10.2.3. Tabela zbiorcza

Pojazd jest wyposażony w następujące urządzenia

sterujące, wskaźniki oraz kontrolki:

Urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki, dla których (o ile są one zamontowane) identyfikacja oraz stosowane w tym celu symbole są obowiązkowe

Lp.UrządzenieUrządzenie sterujące/

wskaźnik opcjonalnie(1)

Określone symbolem(1)Gdzie(2)Kontrolka

opcjonalnie(1)

Określona symbolem(1)Gdzie(2)
1Główny wyłącznik świateł
2Światła mijania
3Światła drogowe
4Światła pozycyjne
5Przednie światła przeciwmgłowe
6Inne światła przeciwmgłowe
7Urządzenie poziomujące

reflektory

8Światła postojowe
9Kierunkowskazy
10Światła awaryjne
11Wycieraczka przedniej szyby
12Spryskiwacz przedniej szyby
13Wycieraczka i spryskiwacz

przedniej szyby

14Urządzenie oczyszczające reflektor
15Odmrażanie i odraszanie szyby

przedniej

16Odmrażanie i odraszanie szyby

tylnej

17Dmuchawa
18Świece żarowe
19Ssanie
20Uszkodzenie hamulców
21Poziom paliwa
22Stan naładowania akumulatora
23Temperatura chłodziwa silnika
(1) x = tak

- = nie lub niedostępny oddzielnie

o = opcjonalny

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce

c = w pobliżu

Urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki, dla których (o ile są one zamontowane) identyfikacja jest nieobowiązkowa oraz symbole, które muszą być zastosowane, jeżeli mają być identyfikowane

Lp.UrządzenieUrządzenie sterujące/

wskaźnik opcjonalnie(1)

Określone

symbolem(1)

Gdzie(2)Kontrolka opcjonalnie(2)Określona

symbolem(2)

Gdzie(2)
1Hamulec postojowy
2Wycieraczka tylnej szybyI
3Spryskiwacz tylnej szyby
4Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szybyI
5Wycieraczka przedniej szyby o pracy przerywanej
6Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy
7Przednia pokrywa (maska silnika)
8Tylna pokrywa bagażnika
9Pas bezpieczeństwa
10Ciśnienie oleju silnikowego
11Benzyna bezołowiowa
(1) x = tak

- = nie lub niedostępny oddzielnie

o = opcjonalny

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce

c = w pobliżu

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: ........................................

9.10.3.2. Położenie i układ: .............................

9.10.3.2.1. Siedzenia do wykorzystywania tylko przy

pojeździe stojącym: ............................

9.10.3.3. Masa: ..........................................

9.10.3.4. Charakterystyki: opis oraz rysunki

niehomologowanych jako części: .................

9.10.3.4.1. Siedzeń i ich punktów kotwiczenia: .............

9.10.3.4.2. Układu regulacji: ..............................

9.10.3.4.3. Układów przemieszczenia oraz blokowania: .......

9.10.3.4.4. Punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa (o ile

są one zawarte w konstrukcji siedzenia):

................................................

9.10.3.5. Współrzędne lub rysunki punktu R(z)

9.10.3.5.1. Siedzenia kierowcy: ............................

9.10.3.5.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących: ......

9.10.3.6. Konstrukcyjny kąt oparcia siedzenia

9.10.3.6.1. Siedzenia kierowcy: ............................

9.10.3.6.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących: ......

9.10.3.7. Zakres regulacji siedzenia

9.10.3.7.1. Siedzenia kierowcy: ............................

9.10.3.7.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących: ......

9.10.4. Zagłówki

9.10.4.1. Typ zagłówków: zintegrowane/demontowalne/

oddzielne(1)

9.10.4.2. Numer(y) homologacji, jeśli istnieją: ..........

9.10.4.3. Dla zagłówków dotąd niehomologowanych

9.10.4.3.1. Szczegółowy opis zagłówka, podający w

szczególności materiał(y) powierzchni

zewnętrznej i, o ile dotyczy, położenie i

charakterystykę zaczepów i elementów

mocujących do siedzenia zgłaszanego do

homologacji: ...................................

9.10.4.3.2. Dla zagłówków oddzielnych

9.10.4.3.2.1. Szczegółowy opis elementów mocujących do

siedzenia, do którego jest przeznaczony: .......

9.10.4.3.2.2. Zwymiarowane rysunki konstrukcji nośnej

siedzenia i zagłówka: ..........................

9.10.5. Układ ogrzewania kabiny pasażerskiej

9.10.5.1. Krótki opis typu pojazdu w zakresie układu

ogrzewania, jeżeli układ ogrzewania

wykorzystuje ciepło cieczy chłodzącej silnik:

................................................

9.10.5.2. Szczegółowy opis typu pojazdu w zakresie

ogrzewania, jeżeli powietrze chłodzące lub

gazy wydechowe silnika wykorzystywane są jako

źródło ciepła, zawierający:

9.10.5.2.1. Rysunek układu ogrzewania przedstawiający jego

umieszczenie w pojeździe: ......................

9.10.5.2.2. Rysunek wymiennika ciepła dla układów

ogrzewania wykorzystujących do ogrzewania gazy

wydechowe lub części, w których zachodzi

wymiana ciepła (dla układów ogrzewania

wykorzystujących do ogrzewania powietrze

chłodzące silnik): .............................

9.10.5.2.3. Przekrój wymiennika ciepła lub odpowiednio

tych części, w których zachodzi wymiana

ciepła, uwzględniający grubość ścianki,

zastosowane materiały oraz właściwości

powierzchni: ...................................

9.10.5.2.4. Podać informacje dotyczące pozostałych ważnych

części układu ogrzewania takich jak np.

dmuchawa, w zakresie sposobu ich wykonania

oraz danych technicznych: ......................

9.10.5.3. Maksymalny pobór mocy: ...................... kW

9.10.6. Części wpływające na zachowanie się mechanizmu

kierowniczego w przypadku zderzenia

9.10.6.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcie(a) i/lub

rysunek(ki) typu pojazdu w odniesieniu do

nadwozia, wymiarów, kształtu i zastosowanych

materiałów tych części, które znajdują się

przed kołem kierowniczym, uwzględniając te

części, które zostały skonstruowane w celu

pochłaniania energii w przypadku uderzenia o

koło kierownicy: ...............................

9.10.6.2. Zdjęcie(cia) i/lub rysunek(ki) części pojazdu

innych niż te, które opisano w punkcie

9.10.6.1 i które zostały określone przez

producenta w porozumieniu z placówką

techniczną jako korzystne z punktu widzenia

zachowania się mechanizmu kierowniczego w

przypadku zderzenia: ...........................

9.10.7. Własności palne materiałów zastosowanych do

wyposażenia wnętrza niektórych kategorii

pojazdów silnikowych

9.10.7.1. Materiał(y) używany(ne) na podsufitkę

9.10.7.1.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją):

................................................

9.10.7.1.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.1.2.1. Materiały) podstawowy(we)/przeznaczenie:

.................../......................

9.10.7.1.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy(1), liczba

warstw (1): ....................................

9.10.7.1.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.1.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ..../ ......... mm

9.10.7.2. Materiał(y) zastosowany(ne) do wyłożenia ścian

bocznych i tylnej

9.10.7.2.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.2.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.2.2.1. Materiał(y) podstawowy(we)/przeznaczenie:

................/.................

9.10.7.2.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy(1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.2.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.2.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...../......... mm

9.10.7.3. Materiał(y) zastosowany(ne) do wyłożenia

podłogi

9.10.7.3.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.3.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.3.2.1. Materiały) podstawowy(we)/przeznaczenie:

.................../............................

9.10.7.3.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy(1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.3.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.3.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Materiał(y) zastosowany(ne) na pokrycia

tapicerskie

9.10.7.4.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.4.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.4.2.1. Materiał(y) podstawowy(we)/przeznaczenie:

......................./........................

9.10.7.4.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy (1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.4.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.4.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ......../...... mm

9.10.7.5. Materiał(y) zastosowany(ne) na przewody

wentylacyjne i grzewcze

9.10.7.5.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.5.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.5.2.1. Materiał(y) podstawowy(we)/przeznaczenie:

............................/...................

9.10.7.5.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy (1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.5.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.5.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ......./....... mm

9.10.7.6. Materiał(y) zastosowany(ne) na półki na bagaż

9.10.7.6.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.6.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.6.2.1. Materiał(y) podstawowy(we)/przeznaczenie:

......................./........................

9.10.7.6.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy (1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.6.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.6.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ......./....... mm

9.10.7.7. Materiał(y) zastosowany(ne) do innych celów

9.10.7.7.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

9.10.7.7.2. Dla materiałów dotąd niehomologowanych

9.10.7.7.2.1. Materiał(y) podstawowy(we)/przeznaczenie:

........................./......................

9.10.7.7.2.2. Materiał jedno-/wielowarstwowy(1), liczba

warstw(1): .....................................

9.10.7.7.2.3. Rodzaj pokrycia(1): ............................

9.10.7.7.2.4. Grubość maksymalna/minimalna: ......./....... mm

9.10.7.8. Części homologowane jako kompletne urządzenia

(siedzenia, przegrody, półki na bagaż itp.)

9.10.7.8.1. Numer(y) homologacji: ..........................

9.10.7.8.2. Dla kompletnych urządzeń: siedzenie, przegroda,

półka na bagaż itp.(1)

9.11. Wystające części zewnętrzne

9.11.1. Schemat ogólny (rysunek lub zdjęcia)

przedstawiający położenie załączonych

przekrojów i widoków: ..........................

9.11.2. Rysunki i/lub zdjęcia na przykład, o ile to

dotyczy, słupków drzwiowych oraz okiennych,

kratek wlotu powietrza, kratki chłodnicy,

wycieraczek przedniej szyby, rynienek

ściekowych wody, uchwytów, prowadnic, klapek,

zamków i zawiasów drzwi, zaczepów, uch, ozdób

dekoracyjnych, plakietek, emblematów oraz

wgłębień oraz wszystkich innych wystających

części zewnętrznych oraz części powierzchni

zewnętrznej, które mogą być uważane za istotne

(np. wyposażenie oświetlenia). Jeżeli części

wymienione w poprzednim zdaniu nie są istotne,

to dla celów dokumentacji mogą być zastąpione

przez zdjęcia, do których dołączono w razie

potrzeby szczegóły co do wymiarów i/lub

opis: ..........................................

9.11.3. Rysunki części powierzchni zewnętrznej: ........

9.11.4. Rysunki zderzaków: .............................

9.11.5. Rysunek kształtu płyty podłogowej: .............

9.12. Pasy bezpieczeństwa i/lub inne układy

zabezpieczające

9.12.1. Liczba i położenie pasów bezpieczeństwa,

układów zabezpieczających oraz siedzeń, na

których mogą być stosowane:

(L = strona lewa, R = strona prawa, C =

środek)

Kompletny znak

homologacji typu

Wariant, o ile występujeRegulacja górnego punktu

kotwiczenia

(wskazać: tak/nie/opcja)

Pierwszy rząd {L
siedzeń {R
{C
Drugi rząd siedzeń {L
(1) {R
{C
1) Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów

bezpieczeństwa (wskazać: tak/nie/opcja):

(L = strona lewa, R = strona prawa, C = środek)

Przednia poduszka bezpieczeństwaBoczna poduszka bezpieczeństwaNapinacz pasa bezpieczeństwa
Pierwszy rząd {L
siedzeń {R
{C
Drugi rząd siedzeń {L
(1) {R
{C
(1) Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.12.3. Liczba i położenie punktów kotwiczenia pasów

bezpieczeństwa oraz dowód zgodności z

Regulaminem nr 14 EKG ONZ (np. numer

homologacji lub sprawozdania z badań): .........

9.12.4. Zwięzły opis części elektrycznych/

elektronicznych (o ile występują): .............

9.13. Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

9.13.1. Zdjęcia i/lub rysunki nadwozia przedstawiające

położenie i wymiary rzeczywistych i skutecznych

punktów kotwiczenia uwzględniające punkty R: ...

9.13.2. Rysunki punktów kotwiczenia pasów

bezpieczeństwa oraz tych części konstrukcji

pojazdu, do których są one mocowane (ze

wskazaniem materiału): .........................

9.13.3. Oznaczenie typów pasów bezpieczeństwa

dopuszczonych do stosowania w punktach

kotwiczenia, w jakie pojazd jest wyposażony:

................................................

Położenie punktów kotwiczenia
Konstrukcja pojazduKonstrukcja siedzenia
Pierwszy rząd siedzeń
Prawe siedzeniedolne punkty kotwiczeniazewnętrzne
górny punkt kotwiczeniawewnętrzne
Środkowe siedzeniedolne punkty kotwiczeniaprawe
górny punkt kotwiczenialewe
Lewe siedzeniedolne punkty kotwiczeniazewnętrzne
górny punkt kotwiczeniawewnętrzne
Drugi rząd siedzeń
Prawe siedzeniedolne punkty kotwiczeniazewnętrzne
górny punkt kotwiczeniawewnętrzne
Środkowe siedzeniedolne punkty kotwiczeniaprawe
górny punkt kotwiczenialewe
Lewe siedzeniedolne punkty kotwiczeniazewnętrzne
górny punkt kotwiczeniawewnętrzne
(1) Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.13.4. Opis pasa bezpieczeństwa szczególnego typu,

którego punkt kotwiczenia znajduje się w

oparciu siedzenia lub który zawiera urządzenia

pochłaniające energię: ........................

9.14. Miejsce przeznaczone do zamocowania tablic

rejestracyjnych (tam, gdzie jest to właściwe,

podać wielkość, a tam gdzie jest to stosowane,

przedstawić rysunki)

9.14.1. Wysokość górnej krawędzi od nawierzchni drogi:

...............................................

9.14.2. Wysokość dolnej krawędzi od nawierzchni drogi:

...............................................

9.14.3. Odległość osi symetrii od wzdłużnej środkowej

płaszczyzny pojazdu: ..........................

9.14.4. Odległość od lewego obrysu pojazdu: ...........

9.14.5. Wymiary (długość x szerokość): ................

9.14.6. Odchylenie od płaszczyzny pionowej: ...........

9.14.7. Kąt widoczności w płaszczyźnie poziomej: ......

9.15. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod tył

9.15.1. Rysunki części pojazdu odpowiednich do

zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył, tzn.

rysunki pojazdu i/lub podwozia uwzględniające

położenie i zamocowanie osi wysuniętej

najbardziej do tyłu, rysunki zamocowania i/lub

elementów zabezpieczenia przed wjechaniem pod

tył. Jeżeli zabezpieczenie przed wjechaniem pod

tył nie jest urządzeniem specjalnym, to rysunki

powinny w sposób wyraźny przedstawiać, że są

spełnione wymagane wymiary: ...................

9.15.2. W przypadku urządzeń specjalnych kompletny opis

i/lub rysunki zabezpieczenia przed wjechaniem

od tył (uwzględniając mocowania i elementy) lub

jeżeli było homologowane jako zespół, to numer

homologacji typu: .............................

9.16. Błotniki

9.16.1. Krótki opis pojazdu w zakresie jego błotników:

..............................................

9.16.2. Szczegółowe rysunki błotników i ich umieszczenie

na pojeździe przedstawiające ich wymiary, z

uwzględnieniem maksymalnych wymiarów zespołu

opona/koło: ...................................

9.17. Tabliczki znamionowe

9.17.1. Zdjęcia i/lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych i numeru podwozia/nadwozia: .....

9.17.2. Zdjęcia i lub rysunki obowiązkowych części

tabliczek wraz z napisami (przykład

zwymiarowanej i wypełnionej tabliczki):

................................................

9.17.3. Zdjęcia i/lub rysunki numeru podwozia (przykład

uwzględniający wymiary): .......................

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami

dotyczącymi tabliczek znamionowych

9.17.4.1. Wyjaśnienie oznaczenia pól drugiego i, o ile

występuje, trzeciego członu numeru

identyfikacyjnego: .............................

9.17.4.2. Jeżeli pola drugiego członu numeru

identyfikacyjnego są wykorzystywane do

spełnienia wymagań, to należy to podać:

................................................

9.18. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

9.18.1. Opis i rysunki/zdjęcia kształtu i zastosowanych

materiałów części tworzących komorę silnikową

oraz przyległej do niego części przedziału

pasażerskiego: .................................

9.18.2. Rysunki lub zdjęcia położenia części metalowych

znajdujących się w komorze silnikowej (np.

elementy układu ogrzewania, koło zapasowe, filtr

powietrza, mechanizm kierowniczy itd.): ........

9.18.3. Tabela oraz rysunki elementów tłumiących

zakłócenia: ....................................

9.18.4. Szczegóły dotyczące wartości znamionowej

oporności układu oraz w przypadku opornościowych

przewodów zapłonowych ich znamionowej oporności

na metr bieżący: ...............................

9.19. Zabezpieczenie boczne

9.19.0. Obecność: tak/nie/niecałkowite(1)

9.19.1. Rysunki części pojazdu odpowiednich do

zabezpieczenia bocznego pojazdu, tj. rysunek

pojazdu i/lub podwozia uwzględniające

położenie i elementy mocowania osi, rysunki

punktów mocowania i/lub zaczepów

urządzenia(dzeń) zabezpieczenia bocznego. Jeżeli

zabezpieczenie boczne jest zapewnione bez

odrębnego(nych) urządzenia(dzeń) zabezpieczenia

bocznego, to rysunek musi jednoznacznie

wykazywać spełnienie wymagań wymiarowych:

................................................

9.19.2. W przypadku odrębnego(nych) urządzenia(dzeń)

zabezpieczenia bocznego, należy zamieścić pełny

opis i/lub rysunek takiego urządzenia(dzeń)

(ukazujący punkty mocowania i zaczepy) oraz

jego(ich) numer(y) homologacji części: .........

9.20. Układ tłumiący rozbryzg błota

9.20.0. Obecność: tak/nie/niecałkowity(1)

9.20.1. Zwięzły opis pojazdu w zakresie tłumienia

rozbryzgu błota oraz części składowych układu:

................................................

9.20.2. Szczegółowe rysunki układu tłumienia rozbryzgu

błota i jego położenia na pojeździe, ukazujące

wymiary, z uwzględnieniem ekstremalnych

kombinacji rozmiarów opon/kół: ...............

9.20.3. Numer(y) homologacji układu tłumienia rozbryzgu

błota, jeśli istnieje(ją): .....................

9.21. Zabezpieczenie przed skutkami uderzenia w bok

pojazdu

9.21.1 Szczegółowy opis pojazdu, zawierający fotografie

i/lub rysunki, w odniesieniu do konstrukcji,

wymiarów oraz użytych materiałów, ścian bocznych

przedziału pasażerskiego pojazdu (od wewnątrz i

z zewnątrz), zawierający szczegóły budowy układu

zabezpieczającego, o ile występuje: ............

10. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

10.1. Tabela wszystkich urządzeń: liczba, marka,

model, znak homologacji, maksymalna światłość

świateł drogowych, barwa, kontrolka: ...........

10.2. Rysunek umieszczenia urządzeń oświetlenia i

sygnalizacji świetlnej: ........................

10.3. Dla każdego światła i urządzenia odblaskowego

należy przedstawić następujące informacje

(pisemnie i/lub za pomocą rysunku)

10.3.1. Rysunek wskazujący obszar powierzchni świetlnej:

................................................

10.3.2. Metoda używana do określania powierzchni

widocznej: .....................................

10.3.3. Oś i środek odniesienia: .......................

10.3.4. Sposób działania świateł chowanych: ............

10.3.5. Wszystkie istotne wymagania dotyczące

zamocowania oraz podłączenia: ..................

10.4. Pochylenie wiązki świateł mijania: położenie

początkowe: ....................................

10.4.1. Wartość ustawienia początkowego: ...............

10.4.2. Położenie etykietki wskazującej ustawienie

początkowe: ....................................

10.4.3. Opis/rysunek(1) oraz typ {dotyczy wyłącznie

urządzenia poziomującego {pojazdów z

reflektor (np. samoczynne, {urządzeniem do

stopniowe ustawiane ręcznie, {korygowania

ręcznie ustawiane {skierowania

w sposób ciągły): ............{reflektorów

10.4.4. Urządzenie sterujące: {

10.4.5. .......................... {

10.4.6. Znaki odniesienia: ...........{

Znaki przeznaczone dla warunków obciążeń: ......

10.5. Zwięzły opis części elektrycznych

/elektronicznych innych niż lampy (o ile

występują): ....................................

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDEM CIĄGNĄCYM I

PRZYCZEPĄ LUB NACZEPĄ

11.1. Kategoria i typ urządzeń sprzęgających: ........

11.2. Maksymalna wartość D, U, S oraz V sprzęgu(gów),

w które pojazd jest wyposażony, lub minimalne

charakterystyki D, U, S oraz V sprzęgu(gów)

przewidzianych do zamocowania: ............. daN

11.3. Instrukcje zamocowania do pojazdu sprzęgu danego

typu, zdjęcia lub rysunki punktów mocowania do

pojazdu podanych przez producenta; informacje

dodatkowe, o ile stosowanie sprzęgu danego typu

jest ograniczone do pojazdów określonych typów:

...............................................

11.4. Informacja o wyposażeniu w specjalne zaczepy do

ciągnięcia lub płyty montażowe(1): .............

11.5. Numer(y) homologacji typu: .....................

12. POZOSTAŁE URZĄDZENIA

12.1. Ostrzegawczy(cze) sygnał(y) dźwiękowy(we): .....

12.1.1. Umiejscowienie, sposób mocowania, położenie oraz

skierowanie urządzenia; podać wymiary: .........

12.1.2. Liczba urządzeń: ...............................

12.1.3. Numer(y) homologacji typu: .....................

12.1.4. Schemat elektryczny/pneumatyczny(1): ...........

12.1.5. Znamionowe napięcie lub ciśnienie: .............

12.1.6. Rysunek urządzenia mocującego: .................

12.2. Urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez

osoby niepowołane

12.2.1. Urządzenia zabezpieczające

12.2.1.1. Szczegółowy opis typu pojazdu w zakresie

umieszczenia oraz konstrukcji sterowania lub

zespołu, na który oddziałuje zabezpieczenie: ...

12.2.1.2. Rysunki urządzenia zabezpieczającego oraz jego

zamocowania do pojazdu: ........................

12.2.1.3. Opis techniczny urządzenia: ....................

12.2.1.4. Szczegóły zastosowanej kombinacji zamka: .......

12.2.1.5. Urządzenie unieruchamiające

12.2.1.5.1. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

12.2.1.5.2. W przypadku niehomologowanych dotąd urządzeń

unieruchamiających

12.2.1.5.2.1. Opis techniczny urządzenia unieruchamiającego

pojazd oraz środki zapobiegawcze przeciw

przypadkowemu uaktywnieniu: ....................

12.2.1.5.2.2. Układ(y) pojazdu, na które działa urządzenie

unieruchamiające: ..............................

12.2.1.5.2.3. Rzeczywista liczba zmiennych kodów, o ile

występują: .....................................

12.2.2. Autoalarm, o ile występuje

12.2.2.1. Numer(y) homologacji, jeśli

istnieje(ją): ..................................

12.2.2.2. W przypadku niehomologowanych dotąd autoalarmów

12.2.2.2.1. Szczegółowy opis działania autoalarmu oraz

części pojazdu, na które oddziaływuje: .........

12.2.2.2.2. Lista głównych części składowych autoalarmu: ...

12.2.3. Zwięzły opis części elektrycznych/

elektronicznych (o ile występują): .............

12.3. Urządzenie(nia) do holowania

12.3.1. Przód: zaczep/ucho/inne(1)

12.3.2. Tył: zaczep/ucho/inne(1)

12.3.3. Rysunek lub zdjęcie podwozia/części nadwozia

pojazdu przedstawiające położenie, budowę oraz

zamocowanie urządzenia(dzeń) do holowania: .....

12.4. Szczegóły wszystkich urządzeń nie dotyczących

silnika skonstruowanych w celu zmniejszania

zużycia paliwa (o ile nie są one objęte innymi

punktami): .....................................

12.5. Szczegóły wszystkich urządzeń nie dotyczących

silnika skonstruowanych w celu obniżenia hałasu

(o ile nie są one objęte innymi punktami): .....

12.6. Ograniczniki prędkości

12.6.1. Marka(ki): .....................................

12.6.2. Typ(y): ........................................

12.6.3. Numer(y) homologacji, jeśli istnieje(ją): ......

12.6.4. Prędkość lub zakres prędkości, na którą(re)

ograniczanie prędkości może być nastawione: ....

13. WYMAGANIA SPECJALNE DLA AUTOBUSÓW

13.1. Klasa autobusu: ................................

13.2. Liczba miejsc dla pasażerów stojących: .........

13.3. Liczba siedzeń dla pasażerów i załogi: .........

13.3.1. Siedzenie dla załogi: tak/nie(1)

13.4. Liczba drzwi pasażerskich: .....................

13.5. Liczba wyjść bezpieczeństwa (drzwi, okien, klap

dachowych): ....................................

13.6. Pojemność przestrzeni bagażowej: ...............

13.7. Powierzchnia przeznaczona do transportu bagażu

na dachu: ......................................

13.8. Urządzenia techniczne ułatwiające dostęp do

autobusu (np. rampy, podnośniki, układy

przyklęku), o ile występują: ...................

Odnośniki

(1) Niepotrzebne skreślić (w niektórych przypadkach można pozostawić nieskreśloną więcej niż jedną pozycję jeżeli wynika to z charakteru zgłoszenia).

(2) Podać tolerancje.

(a) Części indywidualnie homologowane nie muszą być opisywane, o ile przywołano odpowiednie numery homologacji. Podobnie nie wymaga się opisu dla części, których konstrukcja może być rozpoznana z załączonego rysunku lub schematu. W każdym punkcie, w którym wymaga się załączenia rysunków lub fotografii, należy podać liczbę tych załączników.

(b) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki nie związane z opisem pojazdu, jego części lub zespołu objętych tym opisem, należy w dokumentacji znaki te podawać w postaci: "?" (np.ABC??123??).

(c) Klasyfikacja kategorii zgodnie z załącznikiem nr 2.

(d) Oznakowanie zgodne z Polską Normą (PN-EN) lub Normą Europejską, jeśli nie to należy podać:

- opis materiału,

- granicę plastyczności,

- naprężenia krytyczne,

- wydłużenie (w %),

- twardość Brinell'a.

(e) Jeśli występują wersje z kabiną normalną i z miejscami do spania, należy podać obydwa zespoły mas i wymiarów.

(f) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 7 lub ISO Standard 612 - 1978, term No. 6.4.

(g) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 29-35 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.19.2.

(h) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 32 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.20.

(i) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 7 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.5.

(j) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 1 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.1.

(k) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 5 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.4.

(l) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 6 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.4.

(m) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 11 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.6.

(n) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 12 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.7.

(na) PN-93/S-02011, pkt 2., poz. tab. 13 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.10.

(nb) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 14 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.11.

(nc) PN-93/S-02011, pkt. 2., poz. tab. 16 lub ISO 612 -1978, term No. 6.9.

(nd) PN-93/S-02011, pkt 2., poz. tab. 26 lub ISO 612 - 1978, term No. 6.18.1.

(o) Masa kierowcy wynosi 75 kg (podzielona na 68 kg na osobę i 7 kg bagażu - PN-ISO Standard 2416: 1999), a zbiornik paliwa powinien być wypełniony w 90%, a inne urządzenia zawierające płyny (z wyjątkiem zużytej wody) powinny być wypełnione w 100%.

(p) "Zwis sprzęgowy" to odległość między sprzęgiem przyczepy o osi centralnej a środkiem tylnej(nych) osi.

(q) W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów palety podać odpowiedniki wymaganych informacji.

(r) Wartość należy zaokrąglić do 0,1 mm.

(s) Wartość należy wyliczać przyjmując p = 3,1416 i zaokrąglić do 1 cm3.

(v) Wymienione informacje należy podawać dla każdego wariantu.

(w) Dopuszcza się tolerancję 5%.

(x) "Punkt R" lub "punkt odniesienia fotela" oznacza punkt konstrukcyjny określany przez producenta pojazdu dla każdego siedzenia i zorientowany względem trójwymiarowego układu odniesienia.

(y) Dla przyczep i naczep oraz pojazdów ciągnących, które przenoszą znaczne obciążenia pionowe na sprzęgach, obciążenia te podzielone przez przyspieszenie ziemskie są składnikiem technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy.

(z) "Wysunięty do przodu układ kierowniczy" oznacza sytuację, w której co najmniej połowa długości silnika jest położona za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej i środek koła kierownicy jest położony w przedniej ćwiartce całkowitej długości pojazdu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DEFINICJE KATEGORII POJAZDU, TYPU POJAZDU I RODZAJU NADWOZIA

§  1.
Dla potrzeb homologacji typu zgodnie z klasyfikacją międzynarodową rozróżnia się następujące kategorie pojazdów:
1.
Kategoria L: pojazdy silnikowe mające mniej niż 4 koła, w tym:

1) kategoria L1: motorowery jednośladowe - pojazdy silnikowe dwukołowe mające pojemność skokową silnika spalinowego nie przekraczającą 50 cm3 i maksymalną prędkość konstrukcyjną nie przekraczającą 45 km/h, bez względu na źródło napędu;

2) kategoria L2: motorowery trójkołowe - pojazdy silnikowe trójkołowe mające pojemność skokową silnika spalinowego nie przekraczającą 50 cm3 i maksymalną prędkość konstrukcyjną nie przekraczającą 45 km/h, bez względu na źródło napędu;

3) kategoria L3: motocykle jednośladowe - pojazdy silnikowe dwukołowe mające pojemność skokową silnika spalinowego przekraczającą 50 cm3 i maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 45 km/h, bez względu na źródło napędu;

4) kategoria L4: motocykle z bocznym wózkiem - pojazdy silnikowe trzykołowe o asymetrycznym układzie kół, mające pojemność skokową silnika spalinowego przekraczającą 50 cm3 i maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 45 km/h bez względu na źródło napędu;

5) kategoria L5: motocykle trójkołowe - pojazdy silnikowe trójkołowe o symetrycznym układzie kół, mające pojemność skokową silnika spalinowego przekraczającą 50 cm3 i maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 45 km/h, bez względu na źródło napędu;

6) do kategorii L zalicza się także następujące pojazdy czterokołowe:

a) - "motorowery czterokołowe", których masa własna jest mniejsza od 350 kg, bez uwzględniania masy baterii w przypadku pojazdów elektrycznych, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h i pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3 (lub maksymalna moc netto tego silnika nie przekracza 4 kW) i które zalicza się do kategorii L2 (motorowery trójkołowe);

b) - "motocykle czterokołowe", których masa własna jest mniejsza od 400 kg (550 kg w przypadku pojazdów do przewozu ładunków), bez uwzględniania masy baterii w przypadku pojazdów elektrycznych, których maksymalna moc netto silnika nie przekracza 15 kW i które zalicza się do kategorii L5; (motocykle trójkołowe).

2.
Kategoria M: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i przeznaczone do przewozu osób, w tym:

1) kategoria M1: samochody osobowe - pojazdy przeznaczone do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc (nie licząc miejsca kierowcy);

2) kategoria M2: autobusy - pojazdy przeznaczone do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc (nie licząc miejsca kierowcy) i mające maksymalną masę nie przekraczającą 5 t;

3) kategoria M3: autobusy - pojazdy przeznaczone do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc (nie licząc miejsca kierowcy) i mające maksymalną masę przekraczającą 5 ton.

4) do kategorii M2 lub M3 należy także "autobus przegubowy" co oznacza autobus, który składa się z dwu lub więcej części połączonych przegubowo; przedziały pasażerskie tych części muszą być połączone, tak aby było możliwe swobodne przemieszczanie się pasażerów między nimi, a części składowe powinny być połączone na stałe.

3.
Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i przeznaczone do przewozu ładunków, w tym:

1) kategoria N1: samochody ciężarowe - pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków i mające maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony;

2) kategoria N2: samochody ciężarowe - pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków i mające maksymalną masę przekraczającą 3,5 tony, ale nie przekraczającą 12 ton;

3) kategoria N3: samochody ciężarowe - pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków i mające maksymalną masę przekraczającą 12 ton;

4) w przypadku pojazdów ciągnących naczepy lub przyczepy z osią centralną, należy jako masę maksymalną przyjmować ich masę w stanie gotowym do jazdy powiększoną o masę odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi pionowemu na urządzenie sprzęgające i, w razie potrzeby, o maksymalną masę ładunku.

4.
Kategoria O: przyczepy (z włączeniem naczep), w tym:

1) kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie nie przekraczającej 0,75 tony;

2) kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 0,75 tony, ale nie przekraczającej 3,5 tony;

3) kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 3,5 tony, ale nie przekraczającej 10 ton;

4) kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie przekraczającej 10 ton;

5) w przypadku naczep lub przyczep z osią centralną należy jako masę maksymalną przyjmować masę odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi ich osi na drogę w warunkach maksymalnego obciążenia ładunkiem i sprzęgnięcia z pojazdem ciągnącym.

5.
Kategoria G: pojazdy terenowe; za pojazdy terenowe uznaje się pojazdy kategorii M i N, które zgodnie z warunkami obciążenia i sprawdzania, o których mowa w pkt. 4, i zgodnie z definicjami i szkicami, o których mowa w pkt. 5, mają:

1) w przypadku pojazdów kategorii N1 o maksymalnej masie nie przekraczającej 2 t i pojazdów kategorii M1 - następujące cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej jedną przednią i jedną tylną oś napędzane jednocześnie nawet jeśli napęd taki jest odłączalny;

b) co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu;

c) zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 30% dla pojazdu bez przyczepy;

oraz dodatkowo spełniają co najmniej pięć z sześciu niżej podanych warunków:

- kąt natarcia co najmniej 25°,

- kąt zejścia co najmniej 20°,

- kąt rampowy co najmniej 20°,

- prześwit pod osią przednią co najmniej 180 mm,

- prześwit pod osią tylną co najmniej 180 mm,

- prześwit między osiami co najmniej 200 mm;

2) w przypadku pojazdów kategorii N1 o maksymalnej masie przekraczającej 2t, pojazdów kategorii N2 i M2 oraz pojazdów kategorii M3 o maksymalnej masie nie przekraczającej 12t - albo wszystkie koła napędzane jednocześnie nawet jeśli napęd taki jest odłączalny, albo następujące cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej jedną przednią i jedną tylną oś napędzane jednocześnie nawet jeśli napęd taki jest odłączalny,

b) co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu,

c) zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 25% dla pojazdu bez przyczepy;

3) w przypadku pojazdów kategorii M3 o maksymalnej masie przekraczającej 12t i pojazdów kategorii N3 - albo wszystkie koła napędzane jednocześnie, nawet jeśli napęd taki jest odłączalny, albo następujące cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej połowę kół napędzanych jednocześnie,

b) co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem o podobnym działaniu,

c) zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy,

oraz dodatkowo spełniają co najmniej cztery z sześciu niżej podanych warunków:

- kąt natarcia co najmniej 25°,

- kąt zejścia co najmniej 25°,

- kąt rampowy co najmniej 25°,

- prześwit pod osią przednią co najmniej 250 mm,

- prześwit pod osią tylną co najmniej 250 mm,

- prześwit między osiami co najmniej 300 mm;

4) następujące warunki obciążenia i sprawdzania:

a) pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie nie przekraczającej 2 t i pojazdy kategorii M1 powinny być w stanie gotowym do jazdy, tzn. z płynem chłodzącym, olejami, paliwem, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą o masie 75 kg,

b) pojazdy inne niż wymienione w pkt. 4 lit. a) powinny być obciążone do technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy podanej przez producenta,

c) wymagana zdolność pokonywania wzniesień (25% i 30%) powinna być sprawdzana obliczeniowo; w wyjątkowych przypadkach jednostka badawcza może zażądać przedstawienia pojazdu z danego typu do badań bezpośrednich,

d) podczas pomiarów kątów natarcia i zejścia nie należy brać pod uwagę urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem z tyłu.

Definicje i rysunki kątów natarcia, zejścia i kąta rampowego oraz prześwitu podane są w PN-93/S-02011.

Symbol kategorii "G" może być kombinowany z symbolami kategorii "M" lub "N"; na przykład samochód ciężarowy kategorii N1 przeznaczony do poruszania się w warunkach terenowych należy opisywać jako "N1G".

6.
Kategoria T: ciągniki rolnicze lub leśne; są to pojazdy silnikowe, kołowe lub gąsienicowe, mające co najmniej dwie osie, których funkcja jest zależna zasadniczo od siły pociągowej i które są specjalnie zbudowane w celu ciągnięcia, pchania, transportu lub napędzania narzędzi, maszyn lub przyczep przeznaczonych do użytku w rolnictwie i leśnictwie; ciągniki mogą także być przystosowane do przewozu osób lub ładunków.
7.
Niezależnie od wyżej wymienionych kategorii pojazdów w procesie homologacji typu pojazdu wyróżnia się także pewne pojazdy specjalne, co oznacza pojazdy kategorii M, N lub O, w których mogą przebywać osoby, a w tym:

1) samochody kempingowe - pojazdy specjalne przeznaczone do czasowego zamieszkania w nich osób, wyposażone co najmniej w:

a) stolik i miejsca siedzące przy nim,

b) miejsca do spania,

c) urządzenia kuchenne,

d) szafki;

2) pojazdy opancerzone - pojazdy specjalne przeznaczone do chronienia przebywających w nich osób i przewożonych ładunków poprzez spełnienie wymagań dotyczących osłon pancernych,

3) samochody sanitarne - pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu osób chorych lub rannych, wyposażone w urządzenia medyczne niezbędne w tym celu,

4) samochody pogrzebowe (karawany) - pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu zmarłych, wyposażone w urządzenia niezbędne w tym celu.

§  2.
Niezależnie od kategorii pojazdów wymienionych w § 1 w homologacji typu pojazdu wyróżnia się także pojazdy komunikacji publicznej zasilane energią elektryczną dostarczaną z napowietrznej sieci trakcyjnej określane jako tramwaje i trolejbusy.
§  3.
1.
Pojęcie "typ pojazdu" obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą w następujących danych:

a) producent,

b) fabryczne oznaczenie typu,

c) główne względy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie/płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- silnik (spalania wewnętrznego/elektryczny/hybrydowy).

2.
"Wariant" w ramach typu obejmuje pojazdy, które nie różnią się między sobą w następujących danych:

a) rodzaj nadwozia (np. kareta, hatchback, coupe, kabriolet, kombi, wielozadaniowe),

b) silnik, w tym:

- zasada działania,

- liczba i układ cylindrów,

- moc silnika (dopuszczalna różnica 30% - największa może być 1,3 razy większa od najmniejszej),

- pojemność skokowa (dopuszczalna różnica 20% - największa może być 1,2 razy większa od najmniejszej),

c) osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinematyczne),

d) osie kierowane (liczba i położenie).

3.
"Wersja" w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje pojazdów, które należy przedstawić w załączniku nr 3 i w załączniku nr 8; w ramach jednej wersji nie można łączyć następujących różniących się danych:

a) dopuszczalna masa całkowita,

b) pojemność skokowa silnika,

c) moc maksymalna,

d) typ skrzyni biegów i liczba przełożeń,

e) największa liczba miejsc siedzących.

4.
Pełna identyfikacja pojazdu na podstawie oznaczenia typu, wariantu i wersji powinna umożliwić jednoznaczne ustalenie szczegółowych danych technicznych konkretnego pojazdu niezbędnych do zarejestrowania go, okresowych badań technicznych lub innych celów. Dane te są zawarte w odpowiednich załącznikach zawierających informacje, które należy podać dla celów homologacji typu.
§  4.
W odniesieniu do samochodów osobowych (kategorii M1) i niektórych pojazdów specjalnych stosuje się następujące kodowanie rodzaju nadwozia:
KodNazwaDefinicja
AAKareta (sedan)Według PN-89/S-02007, określenie 1.1.1. z włączeniem pojazdów o więcej niż czterech szybach bocznych
ABHatchbackKareta z podnoszonymi drzwiami z tyłu nadwozia
ACKombiWedług PN-89/S-02007, określenie 1.1.6.
ADCoupeWedług PN-89/S-02007, określenie 1.1.3.
AEKabrioletWedług PN-89/S-02007, określenie 1.1.4., z włączeniem pojazdów o dwóch miejscach
AFWielozadaniowePojazd o nadwoziu innym niż opisane jako AA, AD i AE przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu.

Jeżeli pojazd taki spełnia jednak następujące warunki:

1) liczba dostępnych miejsc siedzących nie większa niż 7, przy czym o dostępności miejsca siedzącego decyduje obecność na pojeździe jego kotwiczeń;

aby uznać miejsce siedzące za niedostępne do użytkowania, jego kotwiczenia powinny być przez producenta pojazdu zespawane lub osłonięte pokrywami

niemożliwymi do usunięcia za pomocą normalnie dostępnych narzędzi,

2) spełniona jest zależność: P-(M+Nx68) > Nx68, gdzie:

P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,

M - masa w stanie gotowym do jazdy z kierowcą o masie 75 kg

N - liczba dostępnych miejsc siedzących, nie licząc kierowcy, to można go uznawać za ciężarowy (kategorii N1)

SAPojazdy kempingoweWedług § 1, ust. 7, pkt. 1) niniejszego załącznika
SBSamochody opancerzoneWedług § 1, ust. 7, pkt. 2) niniejszego załącznika
SCSamochody sanitarneWedług § 1, ust. 7, pkt. 3) niniejszego załącznika
SDKarawanyWedług § 1, ust. 7, pkt. 4) niniejszego załącznika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

A. OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

(odnośniki według załącznika nr 1)

CZĘŚĆ  I

(Rysunki powinny być sporządzone w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny być wystarczająco szczegółowe. Jeżeli wyposażenie i części pojazdu mają sterowanie elektroniczne, należy podać charakterystykę tego sterowania).

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .............

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(a) handlowe: ...........

0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (o ile występuje): ......

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na

pojeździe(b):

0.3.1. Położenie tych oznaczeń: .......................

0.4. Kategoria pojazdu(c): ..........................

0.5. Nazwa i adres producenta: ......................

0.8. Adres(y) montowni: .............................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela typu

pojazdu: .......................................

1.3. Liczba osi i kół: ..............................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ............

1.3.3. Osie napędowe (liczba, położenie, współpraca):

................................................

1.4. Podwozie, jeśli występuje (rysunek ogólny): ....

1.6. Położenie silnika: .............................

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny

/prawostronny(1)

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu

lewostronnym / prawostronnym(1)

2. MASY I WYMIARY(e) (w kg i mm) (odwołać się do

rysunku, gdy ma zastosowanie): .................

2.1. Rozstaw(y) osi (pojazd w pełni obciążony)(f): ..

2.3.1. Rozstaw kół osi kierowanych(i): ................

2.3.2. Rozstaw kół pozostałych osi(i): ................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. Dla podwozia z zabudową:

2.4.2.1. Długość(j): ....................................

2.4.2.2. Szerokość (k): .................................

2.4.2.3. Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (1) (w

przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości

podać dla normalnej pozycji jazdy): ............

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku

pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1, w

stanie gotowym do jazdy, lub masa podwozia z

kabiną, jeżeli producent nie wyposaża w

nadwozie, i/lub ze sprzęgiem (z materiałami

eksploatacyjnymi i innymi płynami z wyjątkiem

zużytej wody, narzędziami, kołem zapasowym i

kierowcą oraz, w przypadku autobusów, masą

członka załogi (75 kg), o ile przewidziano dla

niego miejsce siedzące)(o) (maksimum i minimum

dla każdej wersji): ............................

2.6.1. Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną, obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum dla każdej z

wersji): .......................................

2.7. Minimalna masa pojazdu podana przez producenta -

w przypadku pojazdu niekompletnego: ............

2.8. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

całkowita podana przez producenta(y) (maksimum

i minimum dla każdego z wariantów): ............

2.8.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy

lub przyczepy z osią centralną - obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum dla każdego z

wariantów): ...................................

2.9. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

całkowita przypadająca na każdą z osi: ........

2.11. Technicznie dopuszczalna, maksymalna masa

ciągnięta przez pojazd samochodowy w przypadku

2.11.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym: .................

2.11.3. Przyczepy z osią centralną: ...................

2.11.4. Maksymalna masa zespołu pojazdów: .............

2.11.5. Pojazd jest/nie jest przeznaczony(1) do

ciągnięcia przyczep (zastosowanie tylko do

pojazdów kategorii M1)

2.11.6. Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: .........

2.12. Technicznie dopuszczalna, maksymalna siła

pionowa działająca na urządzenie sprzęgające:

2.12.1. Pojazdu samochodowego: .........................

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych

2.16.1. Maksymalna i minimalna dopuszczalna masa pojazdu

do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych:

................................................

2.16.2. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca

na każdą z osi oraz, w przypadku naczepy lub

przyczepy z osią centralną, masa przypadająca na

sprzęg podana przez producenta, o ile jest

mniejsza niż technicznie dopuszczalne obciążenie

sprzęgu (maksimum i minimum): ...................

2.16.3. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu do celów

rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca

na każdą z grup osi: ............................

2.16.4. Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy

ciągniętej przez pojazd do celów rejestracyjnych

i eksploatacyjnych: ............................

2.16.5. Maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów do

celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych: ......

3. SILNIK(q)

3.1. Nazwa producenta: ...............................

3.1.1. Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub

identyfikowalny w inny sposób): ................

3.2. Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1. Dokładny opis silnika

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon

samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy(1)

3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów: ......................

3.2.1.3. Pojemność skokowa(s): ............ cm3

3.2.1.8. Maksymalna moc netto silnika: .............. kW,

przy prędkości obrotowej: .............. min(-1)

3.2.2. Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/inne(1)

3.2.2.1. RON benzyny z dodatkiem związków ołowiu: .......

3.2.2.2. RON benzyny bezołowiowej: ......................

3.2.4. Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.4.1. Gaźnik(i): tak/nie(1)

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie samoczynnym):

tak/nie(1)

3.2.4.2.2. Zasada pracy: wtrysk bezpośredni/komora

wstępna/komora wirowa(1)

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie iskrowym):

tak/nie(1)

3.2.7. Układ chłodzenia (płynem/powietrzem)(1)

3.2.8. Układ dolotowy

3.2.8.1. Doładowanie: tak/nie(1)

3.2.12. Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję (jeśli

występują i nie są ujęte w innym punkcie): ....

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie(1)

3.2.12.2.2. Czujnik zawartości tlenu: tak/nie(1)

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza: tak/nie(1)

3.2.12.2.4. Recyrkulacja spalin: tak/nie(1)

3.2.12.2.5. Układ kontroli emisji par paliwa: tak/nie(1)

3.2.12.2.6. Pochłaniacz cząstek stałych: tak/nie(1)

3.2.12.2.7. Inne urządzenia (opis i zasada działania): ....

3.2.13. Położenie oznaczenia współczynnika absorbcji

(tylko dla silników o zapłonie samoczynnym): ...

3.3. Silnik elektryczny

3.3.1. Typ (uzwojenie, wzbudzenie): ...................

3.3.1.1. Maksymalna moc godzinowa: ............... kW

3.3.1.2. Napięcie robocze: .................. V

3.3.2. Akumulator(y)

3.3.2.4. Położenie: ....................

3.8.4. Chłodnica oleju: tak/nie(1)

4. UKŁAD NAPĘDOWY(v)

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny,

itd.): .....................................

4.5. Skrzynia biegów

4.5.1. Typ (ręczna/automatyczna/CVT (przekładnia o

przełożeniu zmiennym w sposób ciągły))(1)

4.6. Przełożenia:

BiegPrzełożenia skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika

do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenie(nia) przekładni głównej (stosunek obrotów

wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół

napędzanych)

Przełożenia całkowite
Maksimum dla CVT(1)
1

2

3

......

Minimum dla CVT (1)

Bieg wsteczny

(1)CVT - przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób ciągły

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu i bieg, na którym jest

ona osiągana (w km/h)(w): ........................

6. ZAWIESZENIE

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi lub koła:

..................................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja(1)

6.6.1. Zespół(poły) opona/koło: (dla opon - oznaczenie

rozmiaru, minimalny wskaźnik nośności, kategoria

prędkości; dla kół - rozmiar(y) obręczy i

odsadzenie(nia))

6.6.1.1. Osie:

6.6.1.1.1. oś l: ............................................

6.6.1.1.2. oś 2: .........................................itd

6.6.1.2. Koło(a) zapasowe, o ile występują: ...............

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego:

6.6.2.1. oś l: ............................................

6.6.2.2. oś 2: .........................................itd

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (podać, czy działa na

koła przednie czy tylne, o ile dotyczy): .........

7.2.2. Połączenie z kołami ( także inne niż mechaniczne;

podać dla kół przednich i tylnych, o ile dotyczy):

.................................................

7.2.3. Sposób wspomagania, o ile występuje: ............

8. UKŁAD HAMULCOWY

8.2.1. Hamulec roboczy: ................................

8.2.2. Hamulec awaryjny: ...............................

8.2.3. Hamulec postojowy: ..............................

8.2.4. Dowolny dodatkowy układ hamowania: ..............

8.2.5. Hamulec rozprzęgowy: ............................

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja(1)

8.9. Krótki opis techniczny urządzeń hamulcowych

zgodnie z Regulaminem nr l3 EKG ONZ:

.................................................

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia: ................................

9.3. Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy drzwi

9.3.1. Układ i liczba drzwi: ...........................

9.10. Wyposażenie wnętrza

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: .........................................

9.10.3.2. Położenie i układ: ..............................

9.10.3.2.1. Siedzenia do wykorzystywania tylko przy pojeździe

stojącym: .......................................

9.10.4.1. Typ zagłówków: zintegrowane/demontowalne/

oddzielne(1)

9.10.4.2. Numer(y) homologacji, jeśli istnieją: ............

9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów

bezpieczeństwa (wskazać: tak/nie/opcja): (L =

strona lewa, R = strona prawa, C = środek)

Przednia poduszka

bezpieczeństwa

Boczna poduszka bezpieczeństwaNapinacz pasa bezpieczeństwa
Pierwszy rząd {L
siedzeń {R
{C
Drugi rząd siedzeń {L

(1)

{R
{C
(1) Niniejszą tabelę można dowolnie powiększać dla pojazdów o liczbie rzędów siedzeń większej niż dwa lub jeżeli rząd siedzeń ma więcej niż trzy siedzenia.

9.17. Tabliczki znamionowe

9.17.1. Zdjęcia i/lub rysunki położenia tabliczek

znamionowych i numeru podwozia/nadwozia: .......

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami

dotyczącymi tabliczek znamionowych

9.17.4.1. Wyjaśnienie oznaczenia pól drugiego i, o ile

występuje, trzeciego członu numeru

identyfikacyjnego: ...............................

9.17.4.2. Jeżeli pola drugiego członu numeru

identyfikacyjnego są wykorzystywane do spełnienia

wymagań, to należy to podać: .....................

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDEM CIĄGNĄCYM I PRZYCZEPĄ

LUB NACZEPĄ

11.1. Kategoria i typ urządzeń sprzęgających: ..........

11.3. Instrukcje zamocowania do pojazdu sprzęgu danego

typu, zdjęcia lub rysunki punktów mocowania do

pojazdu podanych przez producenta; informacje

dodatkowe, o ile stosowanie sprzęgu danego typu

jest ograniczone do pojazdów określonych typów: ...

11.4. Informacja o wyposażeniu w specjalne zaczepy do

ciągnięcia lub płyty montażowe(1): ...............

11.5. Numer(y) homologacji typu: ........................

RYSUNKI I SCHEMATY:

a) rysunek zestawieniowy całego pojazdu,

b) rysunek układu hamulcowego, zawieszenia, układu kierowniczego i układu tłumiącego wydech,

c) schemat instalacji oświetleniowo-sygnalizacyjnej.

CZĘŚĆ  II

Tabela przedstawia dozwolone kompletacje wersji pojazdów dla tych punktów części I, w których występują alternatywne dane. Tym alternatywnym danym należy przydzielić oznaczenia literowe, tak aby można było za pomocą tabeli określić, które z alternatywnych danych w określonym punkcie przynależą do danej wersji.

Dla każdego wariantu w typie pojazdu należy sporządzić oddzielną tabelę.

Dane alternatywne, co do których nie występują ograniczenia w kompletacji w ramach wariantu należy podać w kolumnie z nagłówkiem "Wszystkie".

Nr punktuWszystkieWersja 1Wersja 2Wersja ...

Powyższa informacja może być przedstawiona w innym układzie pod warunkiem spełnienia założonego celu.

Każdy wariant i każda wersja powinny być identyfikowane za pomocą kodu cyfrowego lub kombinacji liter i cyfr, które należy wymienić w wyciągu ze świadectwa homologacji typu (załącznik nr 9) pojazdu.

CZĘŚĆ  III

Numery homologacji cząstkowych

Zawartość poniższej tabeli stanowią odpowiednie zagadnienia(*) przywołane dla tego pojazdu w załącznikach nr 4 lub nr 11. (Należy włączyć wszystkie homologacje międzynarodowe związane z danym zagadnieniem).
ZagadnienieNr homologacjiKraj wydający

homologację(1)

Data rozszerzeniaWariant(y)/wersja(e)

Podpis: ............................

Stanowisko: ........................

Data: ..............................

______

(*) Informacja w odniesieniu do homologacji części nie musi być tu podawana, o ile jest ona zawarta w świadectwie homologacji.

(1)`Należy podać o ile nie jest zawarte w numerze homologacji.

B. OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ POJAZD DO ZASILANIA GAZOWEGO

dla danego typu pojazdu

(odnośniki według załącznika nr 1)

(Rysunki powinny być wykonane w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny przedstawiać odpowiednie szczegóły. Jeżeli wyposażenie i części mają sterowanie elektroniczne, należy to opisać.)

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):................

0.2. Typ i ogólne oznaczenie(a)

handlowe:.........................................

0.3. Identyfikacja typu, jeśli oznaczono na

pojeździe(b)

..................................................

0.4. Kategoria pojazdu (c) ............................

0.5. Nazwa i adres podmiotu montującego

instalację:.......................................

2. MASY I WYMIARY(e) ( w kg i mm ) (odwołać się do

rysunku, gdy ma zastosowanie)

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem w stanie gotowym do

jazdy lub masa podwozia z kabiną, jeśli producent

nie wyposaża w nadwozie (z materiałami

eksploatacyjnymi, narzędziami, kołem zapasowym i

kierowcą )(o)(maksimum i minimum dla każdej

wersji): .........................................

2.6.1. Rozkład tej masy na osie

3. SILNIK(q)

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon

samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy(1)

3.2.1.2. Liczba i układ cylindrów: ........................

3.2.1.3. Pojemność skokowa(s): ................ .. cm3

3.2.1.6. Prędkość obrotowa biegu jałowego(2):

..............min -1

3.2.1.7. Zawartość tlenku węgla CO w spalinach przy

prędkości obrotowej biegu jałowego(2):..........%

3.2.1.7.1. Zawartość tlenku węgla CO w spalinach przy

podwyższonej prędkości obrotowej biegu

jałowego(2):....... % przy ................. min-1

3.2.1.7.2. Zawartość węglowodorów CH w spalinach przy

prędkości obrotowej biegu jałowego(2):........ ppm

3.2.1.7.3. Zawartość węglowodorów CH w spalinach przy

podwyższonej prędkości obrotowej biegu

jałowego(2):..............ppm przy ......... min-1

3.2.2. Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/inne(1)

3.2.3. Zbiornik(i) paliwa

3.2.4. Rodzaj (system) zasilania

3.2.4.1. Gaźnik(i): tak/nie(1)

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie samoczynnym):

tak/nie(1)

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (silniki o zapłonie iskrowym):

tak/nie(1)

3.2.12. Środki ograniczające emisję zanieczyszczeń

gazowych

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję (jeśli

występują i nie są ujęte w innym punkcie)

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie(1)

3.2.12.2.2. Czujnik zawartości tlenu (sonda λ) : tak/nie(1)

RYSUNKI I SCHEMATY:

a) rysunek zestawieniowy całego pojazdu z instalacją do zasilania gazem oraz z jej opisem,

b) wykaz stosowanych elementów instalacji podlegających homologacji cząstkowej.

C. OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

(Rysunki powinny być wykonane w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości na formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie powinny przedstawiać odpowiednie szczegóły. Jeżeli wyposażenie i części mają sterowanie elektroniczne należy to opisać.)

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .................

0.2. Typ i oznaczenie(a) handlowe: ......................

0.3. Nazwa importera (jeśli występuje): .................

0.4. Rodzaj nadwozia: ...................................

0.5. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń

0.5.1. - nadwozia: ........................................

0.5.2. - wózka: ...........................................

0.5.3. - silnika: .........................................

1. WYMIARY I MASY1)

1.1 Rozstaw toru: ................................... mm

1.2. Długość: ........................................ mm

1.3. Szerokość: ...................................... mm

1.4. Wysokość:

1.4.1. - ze złożonym odbierakiem prądu: ................ mm

1.4.2. - do najwyższego stałego punktu na dachu: ....... mm

1.5. Rozstaw czopów skrętu: .......................... mm

1.6. Rozstaw osi wózków: ............................. mm

1.7. Liczba wózków:

1.7.1. - napędowych: ......................................

1.7.2. - tocznych: ........................................

1.8. Zwis przedni: ................................... mm

1.9. Zwis tylny: ..................................... mm

1.10. Prześwit:

1.10.1. - pudła wagonu: ................................. mm

1.10.2. - wózka: ........................................ mm

1.11. Masa własna pojazdu: ............................ kg

1.12. Masa całkowita dopuszczalna pojazdu: ............ kg

1.13. Maksymalny nacisk osi na tor:

1.13.1. - przy nominalnym obciążeniu wagonu: ............. N

1.13.2. - przy maksymalnym obciążeniu wagonu: ............ N

1.14. Liczba miejsc do siedzenia:

1.14.1. - dla obsługi: .....................................

1.14.2. - dla pasażerów: ...................................

1.15. Liczba miejsc stojących (0,15 m2/ osobę): ..........

1.16. Nominalna liczba miejsc: ...........................

1.17. Nominalny wznios podłogi (największy): .......... mm

1.18. Drzwi wejściowe dla pasażerów:

1.18.1. - liczba: ..........................................

1.18.2. - szerokość efektywna: .......................... mm

2. SILNIKI TRAKCYJNE

2.1. Nazwa wytwórcy: ....................................

2.2. Rodzaj: ............................................

2.3. Typ: ...............................................

2.4. Moc znamionowa / moc godzinowa: ................. kW

2.5. Wysokość i rodzaj napięcia: ...................... V

2.6. Prąd znamionowy: ................................. A

3. UKŁAD NAPĘDOWO-ROZRUCHOWY

3.1. Liczba osi pędnych / liczba wszystkich osi: ........

3.2. Rodzaj rozruchu: ...................................

3.3. Rodzaj sterowania rozruchem: .......................

3.4. Średnie przyspieszenie tramwaju bez obciążenia do

prędkości 30 km/h: ........................... m/s2

4. OSADZENIE PUDŁA WAGONU

4.1. Sposób osadzenia pudła: ............................

4.2. Liczba wózków: .....................................

4.3. Rodzaj elementów amortyzujących: ...................

5. KOŁA

5.1. Typ koła: ..........................................

5.2. Średnica koła: .................................. mm

6. UKŁAD HAMULCOWY

6.1. Hamulec roboczy:

6.1.1. - rodzaj: ..........................................

6.1.2. - sterowanie: ......................................

6.1.3. - działa na oś: ....................................

6.1.4. - współdziała z innym na osiach: ...................

6.2. Hamulec awaryjny:

6.2.1. - typ: .............................................

6.2.2. - siła udźwigu: .................................. N

6.2.3. - napięcie zasilania: ............................ V

6.2.4. - pobierany Prąd: ................................ A

6.2.5. - liczba hamulców: .................................

6.3. Hamulec postojowy:

6.3.1. - rodzaj: ..........................................

6.3.2. - sterowanie: ......................................

6.3.3. - działa na osie: ..................................

6.4. Parametry hamowania(średnie) dla tramwaju bez

obciążenia z prędkości 30 km/h:

6.4.1. - wartość opóźnienia hamulcem roboczym: ....... m/s2

6.4.2. - wartość opóźnienia hamulcem awaryjnym: ...... m/s2

6.4.3. - wartość opóźnienia hamulcem postojowym: ..... m/s2

6.4.4. - wartość opóźnienia hamowania nagłego(wszystkimi

hamulcami razem): ........................... m/s2

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1. Napięcie znamionowe zasilania: ................... V

7.2. Biegun połączony z masą: ...........................

7.3. Napięcie sterujące: .............................. V

7.4. Liczba / pojemność akumulatorów ................ /Ah

7.5. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy:

7.5.1. - producent: .......................................

7.5.2. - typ: .............................................

7.6. Stycznik liniowy:

7.6.1. - producent: .......................................

7.6.2. - typ: .............................................

7.7. Odbierak prądu:

7.7.1. - producent: .......................................

7.7.2. - typ: .............................................

7.7.3. - sterowanie: ......................................

8. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

8.1. Wymienić dodatkowe elementy wyposażenia: ...........

9. DANE EKSPLOATACYJNE

9.1. Najmniejszy dopuszczalny poziomy łuk toru: ...... mm

9.2. Najmniejszy dopuszczalny pionowy łuk toru: ...... mm

9.3. Poziom hałasu zewnętrznego podczas jazdy: .... dB(A)

9.4. Typ sprzęgu: .......................................

______

1) Wszystkie wymiary odnoszą się do poziomu główki szyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W HOMOLOGACJI TYPU

CZĘŚĆ  I

Wykaz przepisów cząstkowych dotyczących pojazdów kategorii M, N i O oraz ich przedmiotów wyposażenia i części

(Należy uwzględniać zakres i najnowsze poprawki do niżej wymienionych przepisów cząstkowych)
ZagadnieniePrzepis cząstkowyStosowalność do pojazdów i ich części
M1M2M3N1N2N3O1O20304
1. Hałas zewnętrznyRegulamin nr 51 EKG ONZ++++++
2. Emisja zanieczyszczeń gazowychRegulamin nr 83 EKG ONZ *)++
3. Zbiorniki paliwa/tylne urządzenia zabezpieczająceRegulamin nr 58 EKG ONZ+++++++++
4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąRozporządzenie MT i GM++++++++++
5. Układ kierowniczyRegulamin nr 79 EKG ONZ++++++++++
6. Zamki i zawiasy drzwiRegulamin nr 11 EKG ONZ++++++++++
7. Sygnały ostrzegawczeRegulamin nr 28 EKG ONZ++++++
8. Widoczność do tyłuRegulamin nr 46 EKG ONZ++++++
9. HamowanieRegulamin nr 13 EKG ONZ++++++++++
10. Zakłócenia radioelektryczneRegulamin nr 10 EKG ONZ++++++
11. Dymienie ( Diesel )Regulamin nr 24 EKG ONZ++++++
12. Wyposażenie wnętrzaPN-S 48050+
13. Zabezpieczenie przed kradzieżąPN-S 73300++++++
14. Bezpieczna kierownicaRegulamin nr 12 EKG ONZ++
15. Wytrzymałość siedzeńRegulamin nr 17 EKG ONZ++++++
16. Wystające części zewnętrznePN-S 48051+
17. Prędkościomierze i bieg wstecznyPN-92/S-95020++++++
18. Tabliczki znamionoweRozporządzenie MT i GM++++++++++
19. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaRegulamin nr 14 EKG ONZ++++++
20. Rozmieszczenie światełRegulamin nr 48 EKG ONZ++++++++++
21. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZ++++++++++
22. Światła ( pozycyjne, stop )Regulamin nr 7 EKG ONZ++++++++++
23. Światła kierunku jazdyRegulamin nr 6 EKG ONZ++++++++++
24. Światła tablicy rejestracyjnejRegulamin nr 4 EKG ONZ++++++++++
25. Reflektory (z żarówkami )Regulaminy nr 1, 8, 20 i 37 EKG ONZ++++++
26. Światła przeciwmgłowe przednieRegulamin nr 19 EKG ONZ++++++
27. Zaczepy do holowaniaRozporządzenie MT i GM++++++
28. Światła przeciwmgłowe tylneRegulamin nr 38 EKG ONZ++++++++++
29. Światła cofaniaRegulamin nr 23 EKG ONZ++++++++++
30. Światła postojoweRozporządzenie MT i GM++++++
31. Pasy bezpieczeństwaRegulamin nr 16 EKG ONZ++++++
32. Pole widzenia kierowcyPN-ISO 7397-1 i 2+
33. Oznakowanie wskaźników i

urządzeń sterowania

PN-80/S-73015++++++
34. Odmrażanie szyby przedniejPN-86/S-73045+
35. Oczyszczanie szyby przedniejPN-ISO 3469 i+
PN-ISO 9619
36. Ogrzewanie wnętrzaRozporządzenie MT i GM+
37. BłotnikiRozporządzenie MT i GM+
38. ZagłówkiRegulamin nr 17 EKG ONZ lub PN-S-48053+
39. Pomiar zużycia paliwaRegulamin nr 101 EKG ONZ lub PN-84/S-04003++++++
40. Pomiar mocy silnikaRegulamin nr 85 EKG ONZ++++++
41. Emisja z silników o ZSRegulamin nr 49 EKG ONZ*)++++++
42. Boczne urządzenia ochronneRegulamin nr 73 EKG ONZ++++
43. Fartuchy, błotnikiRozporządzenie MT i GM++++++++++
44. Masy i wymiary (samochody osobowe )Rozporządzenie MT i GM+
45. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZ++++++++++
46. Opony pneumatyczneRegulaminy nr 30 i 54 EKG ONZ++++++++++
47. Ograniczniki prędkościRozporządzenie MTiGM+++
48. Masy i wymiary ( pojazdy inne niż w pkt. 44)Rozporządzenie MT i GM+++++++++
49. Wystające części zewnętrzne kabin samochodów ciężarowychPN-S 48052+++
50. Urządzenia sprzęgająceRegulamin nr 55 EKG ONZ, PN-S-48024++++++++
51. Palność materiałów konstrukcyjnych pojazdówRegulamin nr 34 EKG ONZ+
52. Konstrukcja autobusówPN-S-47010 oraz++
Rozporządzenie MT i GM
53. Zderzenie czołowePN-86/S-48015+
54. Zderzenie bocznePN-86/S-48015++
55. Elementy instalacji do zasilania gazem płynnymRegulamin nr 67 EKG ONZ++++++
56. Sposób zabudowy instalacji do zasilania gazemRozporządzenie MT i GM++++++
57. Trójkąt ostrzegawczyRegulamin nr 27 EKG ONZ++++++
58. GaśnicaPN - EN 3++++++
59. Tablica wyróżniająca pojazdy długie i ciężkieRegulamin nr 70 EKG ONZ*)

Rozporządzenie MT i GM**)

++++++++++
60. Bezpieczna kabina kierowcyRegulamin nr 29 EKG ONZ++

UWAGA: 1. "Rozporządzenie MT i GM" - oznacza rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432).

2. EKG ONZ - oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

*) W przypadku homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, stosuje się do pojazdów wyposażonych w układ ograniczenia emisji spalin, zawierający reaktor katalityczny i czujnik składu mieszanki (sonda lambda).

**) Określa, jakie pojazdy powinny być oznakowane tymi tablicami.

CZĘŚĆ  II

Wykaz przepisów cząstkowych dotyczących pojazdów kategorii L oraz ich przedmiotów wyposażenia i części (należy uwzględniać zakres i najnowsze poprawki do niżej wymienionych przepisów cząstkowych)

ZagadnieniePrzepis CząstkowyStosowalność do pojazdów i ich części
L1L2L3L4L5
1. Hałas zewnętrzny motocykliRegulamin nr 41 EKG ONZ++
2. Hałas zewnętrzny motorowerówRegulamin nr 63 EKG ONZ+
3. Hałas zewnętrzny trójkołowcówRegulamin nr 9 EKG ONZ++
4. Emisja zanieczyszczeń gazowych z motocykliRegulamin nr 40 EKG ONZ+++
5. Emisja zanieczyszczeń gazowych z motorowerówRegulamin nr 47 EKG ONZ++
6. Zbiorniki paliwaRozporządzenie MT i GM+++++
7. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąRozporządzenie MT i GM+++++
8. Dźwiękowe sygnały ostrzegawczeRegulamin nr 28 EKG ONZ+++
9. Widoczność do tyłuRegulamin nr 81 EKG ONZ+++++
10. HamowanieRegulamin nr 78 EKG ONZ+++++
11. Zakłócenia radioelektryczneRegulamin nr 10 EKG ONZ+++++
12. Zabezpieczenie przed kradzieżąPN-S-73300+++++
13. Wystające części zewnętrzneRozporządzenie MT i GM+++++
14. PrędkościomierzePN-92/S-95020+++++
15. Tabliczki znamionoweRozporządzenie MT i GM+++++
16. Rozmieszczenie świateł motocykliRegulamin nr 53 EKG ONZ+++
17. Rozmieszczenie świateł motorowerówRegulamin nr 74 EKG ONZ++
18. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZ
19. Światła pozycyjne, stop, kierunkowskazów i oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnejRegulamin nr 50 EKG ONZ+++++
20. ReflektoryRozporządzenie MT i GM+++++
21. Światła postojoweRozporządzenie MT i GM+++++
22. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaRegulamin nr 14 EKG ONZ++
23. Pasy bezpieczeństwaRegulamin nr 16 EKG ONZ++
24. Oznakowanie wskaźników i urządzeń sterowaniaPN-80/S-73015+++++
25. Odmrażanie szyby przedniejPN-86/S-73045++
26. Oczyszczanie szyby przedniejPN-ISO 3469 i++
PN-ISO 9619
27. Ogrzewanie wnętrzaRozporządzenie MT i GM++
28. ZagłówkiRegulamin nr 17 EKG ONZ++
lub PN-S-48053
29. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZ++
30. Masy i wymiaryRozporządzenie MT i GM+++++
31. Opony pneumatyczneRegulamin nr 75 EKG ONZ+++++
32. Błotniki i fartuchy przeciwbłotneRozporządzenie MT i GM+++++
UWAGA: 1. "Rozporządzenie MT i GM" - oznacza rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432).

2. EKG ONZ - oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

CZĘŚĆ  III

Wykaz przepisów cząstkowych dotyczących pojazdów kategorii T, przyczep do nich oraz ich przedmiotów wyposażenia i części (należy uwzględniać zakres i najnowsze poprawki do niżej wymienionych przepisów cząstkowych)

ZagadnieniePrzepis cząstkowyStosowalność do:
pojazdu silnikowegoprzyczepy
1. Hałas zewnętrznyRozporządzenie MT i GM+
2. Zbiorniki paliwaRozporządzenie MT i GM+
3. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąRozporządzenie MT i GM++
4. Dźwiękowe sygnały ostrzegawczeRegulamin nr 28 EKG ONZ+
5. Układ kierowniczyPN-93/R-36104 01 i 02+
6. Widoczność z miejsca kierowcyRegulamin nr 71 EKG ONZ+
7. Widoczność do tyłuRozporządzenie MT i GM+
8. Hamowanie i układ hamulcowyPN-86/R-36400 i normy związane++
9. Zakłócenia radioelektryczneRegulamin nr 10 EKG ONZ+
10. Dymienie ZSRegulamin nr 24 EKG ONZ i

Rozporządzenie MT i GM

+
11. Wystające części zewnętrzneRozporządzenie MT i GM++
12. Prędkościomierz, o ile jest stosowanyPN-92/S-95020+
13. Tabliczki znamionoweRozporządzenie MT i GM++
14. Rozmieszczenie światełRegulamin nr 86 EKG ONZ++
15. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZ++
16. Światła pozycyjne, stop, kierunkowskazów i oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnejRegulamin nr 7 i 4 lub 50 EKG ONZ++
17. ReflektoryRegulamin nr 1 EKG ONZ+
18. Światła postojoweRozporządzenie MT i GM+
19. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaRegulamin nr 14 EKG ONZ lub PN-92/R-36131+
20. Pasy bezpieczeństwaRegulamin nr 16 EKG ONZ+
21. Oznakowanie wskaźników i urządzeń sterowaniaPN-93/R-36104 01 i 02+
22. Odmrażanie szyby przedniejPN-86/S-73045+
23. Oczyszczanie szyby przedniejPN-ISO 3469 i

PN-ISO 9619

+
24. Ogrzewanie wnętrzaRozporządzenie MT i GM+
25. Kabina lub inne urządzenia ochronneRozporządzenie MT i GM+
26. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZ+
27. Masy i wymiaryRozporządzenie MT i GM++
28. Opony pneumatyczneRozporządzenie MT i GM++
29. Zabezpieczenie rozruchoweRozporządzenie MT i GM+
30. Tablica wyróżniająca pojazdy wolno poruszające sięRegulamin nr 69 EKG ONZ++
31. Urządzenia sprzęgającePN-82/R-36107, PN-82/R-36108,

PN-87/R-36113,

PN-93/R-36153

+

+

+
UWAGA: 1. "Rozporządzenie MT i GM" - oznacza rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432).

2. EKG ONZ - oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

CZĘŚĆ  IV

Przepisy techniczne dotyczące tramwajów i trolejbusów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 1999 r. Nr 88, poz. 993).

Ponadto urządzenia oświetleniowo-sygnalizacyjne, szyby oraz urządzenia sprzęgające tramwajów powinny odpowiadać przepisom cząstkowym podanym w poniższym wykazie.
ZagadnieniePrzepis cząstkowy
1. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZ
2. Światła pozycyjne, stop, kierunkowskazówRegulamin nr 7 lub 50 EKG ONZ
3. ReflektoryRegulamin nr 57 EKG ONZ
4. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZ
5. Urządzenia sprzęgająceWarunki techniczne upoważnionej jednostki

UWAGA: EKG ONZ - oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

CZĘŚĆ  V

Wykaz dotychczas przeanalizowanych i uznawanych za równoważne przepisów cząstkowych międzynarodowych, regionalnych i innych krajów (należy uwzględniać zakres i najnowsze poprawki do niżej wymienionych przepisów cząstkowych)

ZagadnieniePrzepis cząstkowy
kategoria M., N, Okategoria Lkategoria T
1. Hałas zewnętrznyDyrektywa 70/157/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 74/151/EWG
2. Emisja zanieczyszczeń gazowychDyrektywa 70/220/EWGDyrektywa 97/24/UE
3. Zbiorniki paliwa / tylne urządzenia zabezpieczająceDyrektywa 70/221/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 74/151/EWG
4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąDyrektywa 70/222/EWGDyrektywa 93/94/EWGDyrektywa 74/151/EWG
5. Układ kierowniczyDyrektywa 70/311/EWGDyrektywa 75/321/EWG
6. Zamki i zawiasy drzwiDyrektywa 70/387/EWG
7. Sygnały ostrzegawczeDyrektywa 70/388/EWGDyrektywa 93/30/EWGDyrektywa 70/388/EWG
8. Widoczność do tyłuDyrektywa 71/127/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 74/346/EWG
9. HamowanieDyrektywa 71/320/EWGDyrektywa 76/432/EWG,

OECD CODE II

10. Zakłócenia radioelektryczneDyrektywa 72/245/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 75/322/EWG
11. Dymienie ( Diesel )Dyrektywa 72/306/EWGDyrektywa 77/537/EWG
12. Wyposażenie wnętrzaDyrektywa 74/60/EWG
13. Zabezpieczenie przed kradzieżąDyrektywa 74/61/EWGDyrektywa 93/33/EWGRegulamin nr 62 EKG ONZ
14. Bezpieczna kierownicaDyrektywa 74/297/EWG
15. Wytrzymałość siedzeńDyrektywa 74/408/EWG
16. Wystające części zewnętrzneDyrektywa 74/483/EWGDyrektywa 97/24/UE
17. Prędkościomierze i bieg wstecznyDyrektywa 75/443/EWG
18. Tabliczki znamionoweDyrektywa 76/114/EWGDyrektywa 93/92/EWGDyrektywa 89/173/EWG
19. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaDyrektywa 76/115/EWGDyrektywa 97/24/UE
20. Rozmieszczenie światełDyrektywa 76/756/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 78/933/EWG
21. Światła odblaskoweDyrektywa 78/757/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 78/757/EWG
22. Światła ( pozycyjne, stop )Dyrektywa 76/758/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 76/758/EWG
23. Światła kierunku jazdyDyrektywa 76/759/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 76/759/EWG
24. Światła tablicy rejestracyjnejDyrektywa 76/760/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 76/760/EWG
25. Reflektory (z żarówkami)Dyrektywa 76/761/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 76/761/EWG
26. Światła przeciwmgłowe przednieDyrektywa 76/762/EWGDyrektywa 76/762/EWG
27. Zaczepy do holowaniaDyrektywa 77/389/EWGDyrektywa 77/389/EWG
28. Światła przeciwmgłowe tylneDyrektywa 77/538/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 77/538/EWG
29. Światła cofaniaDyrektywa 77/539/EWGDyrektywa 77/539/EWG
30. Światła postojoweDyrektywa 77/540/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 77/540/EWG
31. Pasy bezpieczeństwaDyrektywa 77/541/EWGDyrektywa 97/24/UE
32. Pole widzenia kierowcyDyrektywa 77/649/EWGDyrektywa 74/347/EWG
33. Oznakowanie wskaźników i

urządzeń sterowania

Dyrektywa 78/316/EWGDyrektywa 93/29/EWGDyrektywa 86/415/EWG
34. Odmrażanie szyby przedniejDyrektywa 78/317/EWGDyrektywa 97/24/UE
35. Oczyszczanie szyby przedniejDyrektywa 78/318/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 78/318/EWG
36. Ogrzewanie wnętrzaDyrektywa 78/548/EWG
37. BłotnikiDyrektywa 78/549/EWG
38. ZagłówkiDyrektywa 78/932/EWG
39. Pomiar zużycia paliwaDyrektywa 80/1268/EWG
40. Pomiar mocy silnikaDyrektywa 80/1269/EWGDyrektywa 95/1/UE
41. Emisja z silników o ZSDyrektywa 88/77/EWG
42. Boczne urządzenia ochronneDyrektywa 89/297/EWG
43. Fartuchy, błotnikiDyrektywa 91/226/EWG
44. Masy i wymiary (samochody osobowe)Dyrektywa 92/21/EWG
45. Oszklenie bezpieczneDyrektywa 92/22/EWGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 89/173/EWG
46. Opony pneumatyczneDyrektywa 92/23/EWGDyrektywa 97/24/UE
47. Ograniczniki prędkościDyrektywa 92/24/EWG
48. Masy i wymiary ( pojazdy inne niż w poz. 44)Dyrektywa 97/27/UEDyrektywa 97/27/UEDyrektywa 93/93/UE
49. Wystające części zewnętrzne kabin sam. ciężarowychDyrektywa 92/114/EWG
50. Urządzenia sprzęgająceDyrektywa 94/20/UE i/lub ABGDyrektywa 97/24/UEDyrektywa 81/173/UE
51. Palność materiałów konstrukcyjnychDyrektywa 95/28/UEDyrektywa 89/173/EWG
52. Konstrukcja autobusówRegulamin nr 36 i 52 EKG ONZ
53. Zderzenie czołoweRegulamin nr 94 EKG ONZ

lub Dyrektywa 96/79/UE

54. Zderzenie boczneRegulamin nr 95 EKG ONZ

lub Dyrektywa 96/27/UE

55. Bezpieczna kabina kierowcynorma SDyrektywy: 77/536/EWG,

79/633/EWG, 86/298/EWG i

87/402/EWG oraz OECD

CODE II, IV, VI i VII

UWAGA: EKG ONZ - oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych,

EWG - oznacza Dyrektywę Unii Europejskiej;

OECD CODE- oznacza zgodność z normą OECD;

S - oznacza zgodność z odpowiednią normą szwedzką;

ABG - oznacza niemieckie dopuszczenie konstrukcji wg DIN.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROCEDURY HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

§  1.
W przypadku wystąpienia o homologację typu pojazdu należy:
1)
sprawdzić, czy homologacje wydane zgodnie z odpowiednimi cząstkowymi przepisami są ważne w świetle zawartych w tych przepisach okresów przejściowych oraz zażądać, w razie potrzeby, uzupełnienia ich zakresu;
2)
upewnić się, na podstawie analizy dokumentacji, że charakterystyka i dane pojazdu zawarte w części I opisu technicznego typu pojazdu są podane w pozostałych zbiorach dokumentacyjnych i w świadectwach homologacyjnych odpowiednich przepisów cząstkowych; jeżeli treść któregokolwiek punktu części I opisu technicznego nie jest zawarta w zbiorze dokumentacyjnym żadnego z cząstkowych przepisów należy potwierdzić, że odpowiednia część lub cecha pojazdu jest zgodna z danymi szczegółowymi podanymi w pełnym zbiorze dokumentacji;
3)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie inspekcji części i układów pojazdu na wybranej próbce pojazdów należących do homologowanego typu w celu sprawdzenia, czy pojazd jest wykonany zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w potwierdzonym opisie technicznym w odniesieniu do wszystkich homologacji według przepisów cząstkowych;
4)
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie odpowiednich sprawdzeń dotyczących montażu zespołów.
§  2.
Liczba pojazdów poddanych badaniu powinna być taka, aby możliwe było właściwe sprawdzenie wszelkich homologowanych kombinacji pod względem następujących zagadnień:
1)
silnik,
2)
skrzynia biegów,
3)
osie napędowe (liczba, położenie, związki kinematyczne z innymi osiami),
4)
osie kierowane (liczba i położenie),
5)
kształt nadwozia, wymiary i masy,
6)
liczba drzwi,
7)
kierunek ruchu drogowego,
8)
liczba miejsc,
9)
wyposażenie dodatkowe.
§  3.
Jednostka upoważniona do badań sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych czynności oraz protokół dotyczący zgodności z obowiązującymi wymaganiami.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CZĘŚĆ I

WZÓR

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

Pieczęć

dotyczące:

- homologacji typu(1), pojazdu kompletnego, (1)

- odmowy homologacji typu(1), pojazdu skompletowanego,(1)

- cofnięcia homologacji typu(1), pojazdu niekompletnego,(1)

pojazdu z kompletnymi i niekompletnymi wariantami,(1)

pojazdu ze skompletowanymi i niekompletnymi wariantami, (1)

wydane na podstawie art. 68 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami).

Numer homologacji typu(3): ................................

Powód rozszerzenia: .......................................

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): .................

0.2. Typ:................................................

0.2.1. Oznaczenie handlowe(2): ............................

0.3. Sposób wyróżnienia typu, jeżeli zaznaczono na

pojeździe: .........................................

0.3.1. Położenie tego oznaczenia: .........................

0.4. Kategoria/rodzaj pojazdu: ........................

0.5. Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

podstawowego(1) ....................................

Nazwa i adres producenta (importera) ostatniego etapu

budowy pojazdu(1): .................................

Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

kompletnego(1): ....................................

0.8. Nazwa(y) i adres(y) fabryki montującej: ............

Niżej podpisany poświadcza rzetelność załączonego opisu technicznego wyżej wymienionego pojazdu, którego wzorzec został wybrany przez władzę homologacyjną i dostarczony przez producenta jako prototyp oraz, że załączone wyniki badań dotyczą pojazdu tego typu.

Typ pojazdu spełnia/nie spełnia(1) wymagania(ń) techniczne(ych) wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych.

Homologacja została udzielona/odmówiona/cofnięta(1) (podać przyczyny).

................... ................

(Miejscowość) (Data)

...........

(Podpis)

Załączniki: 1) Opis techniczny

2) Wyniki badań (patrz załącznik nr 8)

3) Nazwisko oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do podpisywania wyciągu ze świadectwa homologacji oraz zaświadczenie o zajmowanym stanowisku.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Patrz strona 2.

(3) W przypadku pojazdów, na które wystawiono europejskie świadectwo homologacji typu pojazdu (według Dyrektywy 70/156 EEC wraz z późniejszymi zmianami) podaje się numer tego świadectwa, a po nim numer udzielonego krajowego (polskiego) świadectwa homologacji typu pojazdu.

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU

Strona 2

Niniejsza homologacja oparta jest na homologacji(ach) dla

pojazdów niekompletnych wyszczególnionych poniżej:

Etap 1: Producent (importer) pojazdu podstawowego: ..........

Numer homologacji typu: .....................................

Data: .......................................................

Etap 2: Producent (importer): ...............................

Numer homologacji typu: .....................................

Data: .......................................................

Etap 3: Producent (importer): ...............................

Numer homologacji typu: .....................................

Data: .......................................................

W przypadku jeżeli świadectwo homologacji typu zawiera

warianty niekompletne poniżej podaje się wykaz kompletnych

bądź skompletowanych wariantów: .............................

Wykaz wymagań spełnionych przez niekompletny typ pojazdu lub jego niekompletne warianty (odpowiednio, biorąc pod uwagę zakres i ostatnie poprawki do cząstkowych przepisów wyszczególnionych poniżej)

Lp.ZagadnieniePrzepis cząstkowyOstatnia poprawkaDotyczy wariantów

W przypadku jeżeli świadectwo homologacji typu dotyczy pojazdu specjalnego poniżej podaje się wykaz odstępstw i przepisów specjalnych udzielonych zgodnie z załącznikiem nr 11.

Lp.ZagadnieniePrzepis cząstkowyWyszczególnienie odstępstwa

CZĘŚĆ II

WZÓR

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ POJAZD DO ZASILANIA GAZOWEGO

Pieczęć

dotyczące:

homologacji (1),

odmowy homologacji (1),

cofnięcia homologacji (1),

sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego wydane na podstawie art. 68 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami).

Numer homologacji typu: ....................................

Powód rozszerzenia: ........................................

0.1. Marka pojazdu (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe pojazdu: .................

0.4. Kategoria/rodzaj pojazdu: ...........................

0.5. Nazwa i adres podmiotu montującego instalację: ........

Niżej podpisany poświadcza rzetelność załączonego opisu technicznego wyżej wymienionego pojazdu, którego wzorzec został wybrany przez władzę homologacyjną i dostarczony przez producenta jako prototyp sposobu zabudowy instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego oraz, że załączone wyniki badań dotyczą pojazdu tego typu.

Sposób montażu spełnia/nie spełnia(1) wymagania(ń) techniczne(ych) wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych.

Homologacja jest udzielona/odmówiona/cofnięta(1) (podać przyczyny).

.............. ..........

(Miejscowość) (Data)

..............

(Podpis)

Załączniki: 1) Opis techniczny

2) Nazwisko oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do podpisywania wyciągu ze świadectwa homologacji oraz zaświadczenie o zajmowanym przez nią stanowisku.

CZĘŚĆ III

WZÓR

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

Pieczęć

dotyczące:

homologacji(1),

odmowy homologacji(1),

cofnięcia homologacji(1)

typu tramwaju na podstawie art. 68 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami).

Numer homologacji typu: .....................................

Powód rozszerzenia: .........................................

0.1. Marka pojazdu (nazwa handlowa producenta): .............

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe pojazdu: ..................

0.3. Nazwa producenta (importera): ..........................

0.4. Rodzaj nadwozia: .......................................

Niżej podpisany poświadcza rzetelność załączonego opisu technicznego wyżej wymienionego pojazdu, którego wzorzec został wybrany przez władzę homologacyjną i dostarczony przez producenta jako prototyp tramwaju.

Tramwaj spełnia/nie spełnia(1) wymagania(ń) techniczne(ych) wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych.

Homologacja jest udzielona/odmówiona/cofnięta (1)

................ ..................

(Miejscowość) (Data)

.................

(Podpis)

Załączniki: 1) Opis techniczny

2) Nazwisko oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do podpisywania wyciągu ze świadectwa homologacji oraz zaświadczenie o zajmowanym przez nią stanowisku.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SYSTEM NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI(1)

§  1.
W przypadku homologacji przedmiotów wyposażenia lub części numer składa się z pięciu niżej określonych pól oddzielonych znakiem " * ":

Pole 1: symbol "E 20".

Pole 2: numer przepisu cząstkowego.

Pole 3: numer ostatniej poprawki do przepisu cząstkowego zastosowanego do homologacji. Jeżeli przepis cząstkowy zawiera różne daty wejścia w życie różnych norm technicznych, to może być dodana litera; litera ta powinna się odnosić do specjalnych wymagań technicznych, na podstawie których udzielono homologacji.

Pole 4: numer kolejny homologacji (z zerami na początku, o ile potrzeba, tak aby numer był czterocyfrowy. Dla każdego przepisu cząstkowego kolejność numerów zaczyna się od 0001.

Pole 5: numer kolejny rozszerzenia (z zerem na początku, o ile potrzeba, tak aby numer rozszerzenia był dwucyfrowy). Kolejność numerów zaczyna się od 01 w dodatku do każdego podstawowego numeru homologacji.

§  2.
W przypadku homologacji typu pojazdu w polu 1 wpisuje się duże litery "PL" oraz pomija się pole 2 i pole 3.
§  3.
W przypadku homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego w polu 1 wpisuje się duże litery "PLG" oraz pomija pole 2 i pole 3.
§  4.
Przykłady:
1)
trzecia homologacja (jeszcze bez rozszerzenia) udzielona w zakresie Regulaminu 13 EKG ONZ (hamowanie) zgodnie z 08 serią poprawek: E20*13R*08*0003*00
2)
drugie rozszerzenie do trzeciej homologacji udzielone w zakresie Regulaminu 49 EKG ONZ (emisja z silnika o ZS) o dwóch etapach A i B wchodzenia w życie 02 serii poprawek: E20*49R*02A*0003*02
3)
drugie rozszerzenie do czwartej homologacji udzielonej dla typu pojazdu: PL*0004*02

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYNIKI BADAŃ

(Dla każdej wersji powinien być tylko jeden wynik. Dopuszczalna jest kombinacja kilku wartości pod warunkiem wskazania najmniej korzystnego przypadku.)

1. Wyniki badań hałasu zewnętrznego

Wariant /Wersja.....................
Podczas jazdy (dB(A)):.....................
Na postoju (dB(A)):.....................
przy prędkości obrotowej silnika (obr/min).....................

2. Wyniki badań emisji gazów wydechowych ze wskazaniem zastosowanych metod badawczych (wyniki podane są w jednostkach miary odpowiadających metodzie badawczej)

2.1. Silnik o ZS lub pojazd z takim silnikiem według: ............................

Wariant/Wersja:.....................
CO.....................
CH.....................
NOx.....................
CH + NOx.....................
Cząstki stałe.....................

2.2. Pojazd z silnikiem o ZI według: .............................

Wariant/Wersja:.....................
CO(Typ 1 ).....................
CO %.....................
CH.....................
NOx.....................
CH + NOx.....................
CO %/CH ppm na biegu jałowym.....................

3. Wyniki badań emisji CO2 / zużycia paliwa(1)

Wariant/Wersja:.....................
Emisja CO2 (g/km).....................
Cykl miejski (1/100 km).....................
Cykl pozamiejski (1/100 km).....................
Wartość uśredniona (1/100 km).....................

4. Wyniki badań zadymienia spalin z silnika ZS przy swobodnym przyspieszaniu.

Wariant/Wersja:.......................
Skorygowany współczynnik absorbcji (m-1).......................

ZAŁĄCZNIK Nr  9

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

CZĘŚĆ I

WZÓR

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla kompletnych/skompletowanych(1) pojazdów

Strona 1

....................... (pełna nazwa producenta lub importera)

zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka: ................................................

(Nazwa producenta)

0.2. Typ/rok produkcji: ....................................

Wariant(2): ...........................................

Wersja(2): ............................................

0.2.1. Nazwa handlowa(2): ....................................

0.4. Kategoria/rodzaj: ...................................

0.5. Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

podstawowego: .........................................

Nazwa i adres producenta (importera) ostatniego etapu

budowy pojazdu(1): ....................................

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: .....................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

Położenie numeru identyfikacyjnego na pojeździe: ......

Numer silnika pojazdu: ................................

wyprodukowany/importowany na podstawie typu pojazdu

opisanego w świadectwie homologacji(1)

Pojazd podstawowy: Producent (importer): ....................

Numer świadectwa homologacji typu(3): ........................

Data: ...............................

Etap 2: Producent (importer): ..........................

Numer świadectwa homologacji typu: ...........................

Data: ...............................

odpowiada pod każdym względem kompletnemu/skompletowanemu(1)

typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu Nr: ..........

z dnia .................

Pojazd może być zarejestrowany na stałe bez dalszych

czynności homologacyjnych.

............................. .........................

(Miejscowość) (Data)

............................. .........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Załączniki (tylko dla pojazdów zbudowanych w wielu etapach):

wyciąg ze świadectwa homologacji dla każdego etapu.

Uwaga: dopuszcza się wystawianie niniejszego wyciągu

w systemie informatycznym.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Wskazać kod literowo-cyfrowy zawierający nie więcej niż 25

znaków dla wariantu i 35 znaków dla wersji.

(3) W przypadku pojazdów, na które wystawiono europejskie

świadectwo homologacji typu pojazdu (według Dyrektywy)

70/156 EEC wraz z późniejszymi zmianami) podaje się numer

tego świadectwa; natomiast numer udzielonego krajowego

(polskiego) świadectwa homologacji typu pojazdu należy podać

w pkt. 50 niniejszego wyciągu wraz z określeniem miejsca

umieszczenia tego numeru.

Strona 2

Dane techniczne pojazdu

1. Liczba osi: ................ oraz kół: .................

2. Osie napędzane: ........................................

3. Rozstaw osi: ................. mm

5. Rozstaw kół osi 1 ..... mm, 2 ........ mm, 3 ....... mm,

........................................................

6.1. Długość: ..................... mm

7. Szerokość: ................... mm

8. Wysokość: .................... mm

11. Zwis tylny: .................. mm

12.1. Masa własna pojazdu: ......... kg

12.2. Masa pojazdu bez kierowcy, chłodziwa, oleju, paliwa:

..................................................... kg

14.1. Dopuszczalna masa całkowita: .....kg

14.2. Rozdział tej masy na poszczególne osie:

1 ........ kg, 2 ...... kg, 3 ....... kg, ..............

14.3. Dopuszczalne maksymalne naciski na poszczególne osie:

1 ........ kN, 2 ...... kN, 3 ....... kN, ..............

16. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu: ..............

17. Maksymalna masa przyczepy:

z hamulcem: ........ kg; bez hamulca: ........... kg

18. Maksymalna masa zespołu pojazdów: ................ kg

19.1. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu

sprzęgającym: ............. kg

20. Producent silnika: .....................................

21. Kod fabryczny silnika: .................................

22. Zasada działania silnika: ..............................

22.1. Wtrysk paliwa tak/nie(1) ...............................

23. Liczba i układ cylindrów: ..............................

24. Pojemność skokowa silnika: .............. cm3

25. Paliwo: ................................................

26. Maksymalna moc silnika: .............. kW przy prędkości

obrotowej ................... min-1

27. Sprzęgło (typ): ........................................

28. Skrzynia biegów (typ): .................................

29. Przełożenia na biegach: 1. .., 2 ..., 3 ..., 4 ...,

5. .., 6 ....

30. Przełożenie przekładni głównej: ........................

32. Opony i koła: Oś 1: ........, Oś 2: ........,

Oś 3: .........., ................

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania ..................

35. Zwięzły opis układu hamulcowego ........................

37. Rodzaj nadwozia: .......................................

38. Kolor nadwozia(2): .....................................

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: .........................

42.1. Liczba i rozmieszczenie siedzeń: .......................

43.1. Znak homologacji urządzenia do ciągnięcia, o ile jest

zamocowane: ............................................

44. Prędkość maksymalna: .............. km/h

45. Hałas: na postoju: ....... dB(A) przy prędkości obr. ...

min-1; podczas jazdy: ........... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin(3): CO: ........ g/km CH: .... g/km

NOx: ... g/km CH + NOx: ... g/km Cząstki stałe: ... g/km

46.2. Emisja CO2/zużycie paliwa:

CO2: ............................... g/km

warunki miejskie: .................. 1/100 km

warunki pozamiejskie: .............. 1/100 km

średnia ważona: .................... 1/100 km

47. Wolny rejestr

50. Uwagi: ......................................

51. Odstępstwa: .................................

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Wskazać tylko jeden z następujących podstawowych kolorów: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, szary, brązowy, lub czarny.

(3) Podać numer przepisu cząstkowego.

CZĘŚĆ II

WZÓR

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla niekompletnych pojazdów

Strona 1

....................... (pełna nazwa producenta lub importera)

zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka: ................................................

(Nazwa producenta)

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: .........................

wariant(1): ...........................................

wersja(1): ............................................

0.4. Kategoria: ............................................

0.5. Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

podstawowego: .........................................

Nazwa i adres producenta (importera) ostatniego etapu

budowy pojazdu: .......................................

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: .....................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

zbudowany na podstawie typu(ów) pojazdu opisanego

w homologacji:

Pojazd podstawowy: Producent: ...........................

Numer homologacji typu: ......................................

Data: ................................

Etap 2: Producent: ...........................

Numer homologacji typu: ..............

Data: ................................

odpowiada pod każdym względem niekompletnemu typowi opisanemu

w:

Numer homologacji typu: ....................

Data: ......................................

Pojazd nie może być zarejestrowany na stałe bez dalszych

czynności homologacyjnych.

............................. .........................

(Miejscowość) (Data)

............................. .........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Załączniki (tylko dla pojazdów zbudowanych w wielu etapach):

wyciąg ze świadectwa homologacji dla każdego etapu.

Uwaga: dopuszcza się wystawianie niniejszego wyciągu

w systemie informatycznym.

______

(1) Wskazać kod literowo-cyfrowy zawierający nie więcej niż

25 znaków dla wariantu i 35 znaków dla wersji.

Strona 2

Dane techniczne pojazdu

1. Liczba osi: ................ oraz kół: .................

2. Osie napędzane: ........................................

3. Rozstaw osi: ................. mm

5. Rozstaw kół osi 1 ..... mm, 2 ........ mm, 3 ....... mm,

.............

6.2. Maksymalna długość pojazdu po skompletowaniu: ...... mm

7.2. Maksymalna szerokość pojazdu po

skompletowaniu: ................... mm

9.1. Wysokość położenia środka ciężkości: ................ mm

9.2. Maksymalna wysokość położenia środka ciężkości pojazdu

po skompletowaniu: .................................. mm

9.3. Minimalna wysokość położenia środka ciężkości pojazdu

po skompletowaniu: .................................. mm

13.1. Minimalna masa pojazdu po skompletowaniu: ........... kg

13.2. Rozdział tej masy na poszczególne osie:

1 ....... kg, 2 ....... kg, 3 ......... kg, ............

14.1. Dopuszczalna masa całkowita: .....kg

14.2. Rozdział tej masy na poszczególne osie:

1 ........ kg, 2 ...... kg, 3 ....... kg, ..............

14.3. Dopuszczalne maksymalne naciski na poszczególne osie:

1 ........ kN, 2 ...... kN, 3 ....... kN, ..............

16. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu: ..............

17. Maksymalna masa przyczepy:

z hamulcem: ........ kg; bez hamulca: ........... kg

18. Maksymalna masa zespołu pojazdów: ................ kg

19.1. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu

sprzęgającym: ............. kg

20. Producent silnika: .....................................

21. Kod fabryczny silnika: .................................

22. Zasada działania silnika: ..............................

22.1. Wtrysk paliwa tak/nie(1) ...............................

23. Liczba i układ cylindrów: ..............................

24. Pojemność skokowa silnika: .............. cm3

25. Paliwo: ................................................

26. Maksymalna moc silnika: .............. kW przy prędkości

obrotowej ................... min-1

27. Sprzęgło (typ): ........................................

28. Skrzynia biegów (typ): .................................

29. Przełożenia na biegach: 1. .., 2 ..., 3 ..., 4 ...,

5. .., 6 ....

30. Przełożenie przekładni głównej: ........................

32. Opony i koła: Oś 1: ........, Oś 2: ........, Oś 3: ...,

........................................................

34. Układ kierowniczy, sposób wspomagania ..................

35. Zwięzły opis układu hamulcowego ........................

41. Liczba i rozmieszczenie drzwi: .........................

42.1. Liczba i rozmieszczenie siedzeń: .......................

43.1. Znak homologacji urządzenia do ciągnięcia, o ile jest

zamocowane: ............................................

43.3. Typy lub klasy możliwych do zamontowania urządzeń do

ciągnięcia: ............................................

43.4. Wartość nominalna(1): D/V/S/U

45. Hałas: na postoju: ....... dB(A) przy prędkości obr. ...

min-1; podczas jazdy: ........... dB(A)

46.1. Toksyczność spalin(2): CO: ........ g/km CH: .... g/km

NOx: ... g/km CH + NOx: ... g/km Cząstki stałe: ... g/km

47. Wolny rejestr

50. Uwagi: ......................................

51. Odstępstwa: .................................

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Podać numer przepisu cząstkowego.

CZĘŚĆ III

WZÓR

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ POJAZD DO ZASILANIA GAZOWEGO

dla danego(ych) typu(ów) pojazdu(ów)

....................... (pełna nazwa i adres podmiotu

posiadającego świadectwo homologacji)

zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka pojazdu (nazwa handlowa producenta): ............

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe pojazdu: .................

0.4. Kategoria i rodzaj pojazdu: ...........................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ...............................

wyposażony jest w instalację do zasilania gazem zamontowaną

zgodnie z udzieloną homologacją typu numer:

........................, z dnia ................,

a w szczególności:

a) wyposażony został w następujące elementy instalacji gazowej

Lp.Element wyposażeniaNr homologacji według Regulaminu 67 EKG ONZ
1
2
...

b) posiada przy zasilaniu gazowym następujące wyniki emisji

toksycznych składników spalin:

CO/HC przy prędkości obrotowej biegu jałowego

(%/ppm): ................................................

CO/HC przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu

jałowego (%/ppm): .......................................

oraz współczynniki nadmiaru powietrza λ odpowiednio:

............/.........

Niniejsze stanowi podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu

w dowodzie rejestracyjnym.

............................. .........................

(Miejscowość) (Data)

............................. .........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Uwaga: dopuszcza się wystawianie niniejszego wyciągu

w systemie informatycznym.

CZĘŚĆ IV

WZÓR

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU

....................... (Pełna nazwa i adres podmiotu

posiadającego świadectwo homologacji)

zaświadcza, że tramwaj:

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ...................

0.2. Typ i oznaczenie(a) handlowe: ........................

0.3. Nazwa producenta (importera): ........................

1.11. Masa własna pojazdu: .............................. kg

1.12. Masa całkowita dopuszczalna pojazdu: .............. kg

1.13. Maksymalny nacisk osi na tor:

1.13.2. - przy maksymalnym obciążeniu wagonu: .............. N

1.14. Liczba miejsc do siedzenia:

1.14.1. - dla obsługi: .......................................

1.14.2. - dla pasażerów: .....................................

1.16. Nominalna liczba miejsc: .............................

Rok produkcji: .......................................

Numer podwozia (nadwozia): ...........................

odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie

homologacji typu Nr: ..................... z dnia ............

............................. .........................

(Miejscowość) (Data)

............................. .........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Uwaga: dopuszcza się wystawianie niniejszego wyciągu

w systemie informatycznym.

CZĘŚĆ V

WZÓR

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ODPIS DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla kompletnych/skompletowanych(1) pojazdów

Strona 1

....................... (pełna nazwa producenta lub importera)

zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka: ................................................

(Nazwa producenta)

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: .........................

wariant(2): ...........................................

wersja(2): ............................................

0.4. Kategoria: ............................................

0.5. Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

podstawowego: .........................................

Nazwa i adres producenta (importera) ostatniego etapu

budowy pojazdu(1): ....................................

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: .....................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

zbudowany na podstawie typu(ów) pojazdu opisanego

w świadectwie homologacji(1)

Etap 1: Pojazd podstawowy: Producent (importer): ............

Numer homologacji typu: ..............................

Data: ............................

Etap 2: Producent (importer): ............

Numer homologacji typu: ..........

Data: ............................

odpowiada pod każdym względem kompletnemu/skompletowanemu(1)

typowi opisanemu w:

Numer decyzji zwalniającej: ..................................

Data wydania: .............. Data ważności: ..................

Pojazd może być zarejestrowany na stałe bez dalszych czynności

homologacyjnych

............................. ..........................

(Miejscowość) (Data)

............................. ..........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Załączniki (tylko dla pojazdów zbudowanych w wielu etapach):

wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji

zwalniającej dla każdego etapu.

Uwaga nr 1: dopuszcza się wystawianie niniejszej decyzji

w systemie informatycznym.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Wskazać kod literowo-cyfrowy zawierający nie więcej niż 25

znaków dla wariantu i 35 znaków dla wersji.

Uwaga nr 2: strona 2 niniejszego odpisu odpowiada stronie

2 zawartej w części I niniejszego załącznika.

CZĘŚĆ V

WZÓR

(Pieczęć firmowa lub nagłówek)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ODPIS DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

dla niekompletnych pojazdów

Strona 1

....................... (pełna nazwa producenta lub importera)

zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka: ................................................

(Nazwa producenta)

0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: .........................

wariant(2): ...........................................

wersja(2): ............................................

0.4. Kategoria: ............................................

0.5. Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu

podstawowego: .........................................

Nazwa i adres producenta (importera) ostatniego etapu

budowy pojazdu: ....................................

0.6. Położenie tabliczek znamionowych: .....................

Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................

zbudowany na podstawie typu(ów) pojazdu opisanego

w homologacji:

Etap 1: Pojazd podstawowy: Producent (importer): ............

Numer homologacji typu: ......................................

Data: ............................

Etap 2: Producent (importer): ............

Numer homologacji typu: ..........

Data: ............................

odpowiada pod każdym względem niekompletnemu typowi opisanemu

w:

Numer decyzji zwalniającej: ..............................

Data wydania: ............... Data ważności: .................

Pojazd nie może być zarejestrowany na stałe bez dalszych

czynności homologacyjnych.

............................. .........................

(Miejscowość) (Data)

............................. .........................

(Podpis) (Imię i nazwisko,

stanowisko)

Załączniki (tylko dla pojazdów zbudowanych w wielu etapach):

wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji

zwalniającej dla każdego etapu.

Uwaga: dopuszcza się wystawianie niniejszego odpisu w systemie

informatycznym.

______

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Wskazać kod literowo-cyfrowy zawierający nie więcej niż 25

znaków dla wariantu i 35 znaków dla wersji.

Uwaga: strona 2 niniejszego odpisu odpowiada stronie 2

zawartej w części II niniejszego załącznika.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PROCEDURY ZGODNOŚCI PRODUKCJI

§  1.
OCENA WSTĘPNA
1.
Przed udzieleniem homologacji typu należy sprawdzić istnienie u producenta zadowalających przedsięwzięć i procedur dla zapewnienia, aby wytwarzane części, układy, zespoły lub pojazdy były zgodne z homologowanym typem.
2.
Istnieje możliwość uznania także certyfikacji producenta w zakresie spełnienia normy PN-EN 29002 (obejmującej wyrób(y) zgłoszone do homologacji) lub w zakresie równoważnej normy akredytacyjnej jako spełnienie wymagań ust. 1. Producent powinien przedstawić szczegóły dotyczące takiej rejestracji i zobowiązać się do informowania o jakichkolwiek zmianach jej ważności lub zakresu.
§  2.
ZGODNOŚĆ PRODUKCJI
1.
Każdy pojazd, układ, część lub zespół homologowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub przepisem cząstkowym powinny być tak wytwarzane, aby spełniać wymagania niniejszego rozporządzenia i/lub przepisu cząstkowego.
2.
Udzielając homologacji typu pojazdu, należy sprawdzić istnienie właściwych zarządzeń oraz udokumentowanych planów kontroli uzgodnionych z producentem dla każdej homologacji cząstkowej tak, aby te badania lub związane z nimi kontrole konieczne dla sprawdzania ciągłości zgodności z homologowanym typem, zawierające - zwłaszcza tam, gdzie są stosowane - badania określone w przepisach cząstkowych, mogły być przeprowadzane z zalecaną częstością.
3.
Posiadacz homologacji powinien w szczególności:
1)
zapewnić istnienie procedur dla skutecznej kontroli zgodności wyrobów (pojazdów, układów, części lub zespołów) z homologowanym typem,
2)
mieć dostęp do aparatury badawczej niezbędnej do sprawdzania zgodności każdego homologowanego typu,
3)
zapewnić aby wyniki badań były rejestrowane i aby załączone dokumenty były dostępne w czasie określonym w porozumieniu z władzą homologacyjną; okres ten nie może przekraczać 10 lat,
4)
prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności charakterystyk wyrobu określając przy tym dopuszczalne odchyłki wykonawcze,
5)
zapewnić, aby dla każdego typu wyrobu były przeprowadzane przynajmniej kontrole podane w niniejszym rozporządzeniu oraz badania podane w mających zastosowanie przepisach cząstkowych,
6)
zapewnić, że stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności wyników badania danego typu stanowi podstawę do pobrania następnej próbki i ponownego przeprowadzenia badania; należy podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji.

W przypadku homologacji pojazdów, kontrole, o których mowa w pkt 5, są ograniczone do tych, które sprawdzają zgodność kompletacji pojazdu z danymi homologacyjnymi.

4.
Upoważniona jednostka może w dowolnej chwili sprawdzać metody kontroli zgodności produkcji stosowane w każdym zakładzie produkcyjnym. Częstość tych sprawdzeń powinna być spójna z przedsięwzięciami, które zostały uznane według § 1, oraz powinna zapewniać przeprowadzanie związanych czynności kontrolnych w okresach wynikających z ustalonego stopnia zaufania do producenta. W związku z powyższym należy przestrzegać, aby:
1)
podczas każdej kontroli wyniki badań oraz zapis przebiegu produkcji zostały udostępnione osobie przeprowadzającej kontrolę,
2)
jeżeli wynik i zakres badań są odpowiednie, to osoba kontrolująca będzie mogła pobrać losowo próbki przeznaczone do zbadania w laboratorium producenta (lub w placówce technicznej, jeżeli przepis cząstkowy tak stanowi); minimalna liczba próbek może być określana według wyników kontroli prowadzonej samodzielnie przez producenta, a ponadto
3)
gdy poziom kontroli wydaje się niezadowalający lub jeżeli wydaje się konieczna weryfikacja ważności badań przeprowadzonych w zastosowaniu ust. 4 pkt 2 to prowadzący kontrolę powinien wybrać próbki przeznaczone do przesłania upoważnionej jednostce przeprowadzającej badania.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PRZEPISY DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH

(stosowane odstępstwa od przepisów według załącznika 4)

CZĘŚĆ  I

Samochody kempingowe, sanitarne i pogrzebowe

ZagadnieniePrzepis cząstkowyM1 Ł 2 500 kgM1 > 2 500 kg
1. Hałas zewnętrznyRegulamin nr 51 EKG ONZHG + H
2. Emisja zanieczyszczeń gazowychRegulamin nr 83 EKG ONZQG + Q
3. Zbiorniki paliwa/tylne urządzenia zabezpieczająceRegulamin nr 58 EKG ONZFF
4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąRozporządzenie MT i GMXX
5. Układ kierowniczyRegulamin nr 79 EKG ONZXG
6. Zamki i zawiasy drzwiRegulamin nr 11 EKG ONZBG + B
7. Sygnały ostrzegawczeRegulamin nr 28 EKG ONZXx
8. Widoczność do tyłuRegulamin nr 46 EKG ONZXG
9. HamowanieRegulamin nr 13 EKG ONZXG
10. Zakłócenia radioelektryczneRegulamin nr 10 EKG ONZXX
11. Dymienie (Diesel)Regulamin nr 24 EKG ONZHH
12. Wyposażenie wnętrzaPN-S 48050CG + C
13. Zabezpieczenie przed kradzieżąPN-S 73300XG
14. Bezpieczna kierownicaRegulamin nr 12 EKG ONZXG
15. Wytrzymałość siedzeńRegulamin nr 17 EKG ONZDG + D
16. Wystające części zewnętrznePN-S 48051X dla kabiny; A dla pozostałej częściG dla kabiny; A dla pozostałej części
17. Prędkościomierze i bieg wstecznyPN-92/S-95020XX
18. Tabliczki znamionoweRozporządzenie MT i GMXX
19. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaRegulamin nr 14 EKG ONZDG + L
20. Rozmieszczenie światełRegulamin nr 48 EKG ONZA + NA + G + N dla kabiny; A + N dla pozostałej części
21. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZXX
22. Światła (pozycyjne, stop)Regulamin nr 7 EKG ONZXX
23. Światła kierunku jazdyRegulamin nr 6 EKG ONZXX
24. Światła tablicy rejestracyjnejRegulamin nr 4 EKG ONZXX
25. Reflektory (z żarówkami)Regulaminy nr 1, 8, 20 i 37 EKG ONZXX
26. Światła przeciwmgłowe przednieRegulamin nr 19 EKG ONZXX
27. Zaczepy do holowaniaRozporządzenie MT i GMEE
28. Światła przeciwmgłowe tylneRegulamin nr 38 EKG ONZXX
29. Światła cofaniaRegulamin nr 23 EKG ONZXX
30. Światła postojoweRegulamin nr 77 EKG ONZXX
31. Pasy bezpieczeństwaRegulamin nr 16 EKG ONZDG + M
32. Pole widzenia kierowcyPN-ISO 7397-1 i 2XG
33. Oznakowanie wskaźników i urządzeń sterowaniaPN-80/S-73015XX
34. Odmrażanie szyby przedniejPN-86/S-73045XG + O
35. Oczyszczanie szyby przedniejPN-ISO 3469 i

PN-ISO 9619

XG + O
36. Ogrzewanie wnętrzaRozporządzenie MT i GMIG + P
37. BłotnikiRozporządzenie MT i GMXG
38. ZagłówkiRegulamin nr 17 EKG ONZ lub PN- S-48053DG + D
39. Pomiar zużycia paliwaRegulamin nr 101 EKG ONZ lub PN- 84/S-04003N/AN/A
40. Pomiar mocy silnikaRegulamin nr 85 EKG ONZXX
41. Emisja z silników o ZSRegulamin nr 49 EKG ONZHG + H
44. Masy i wymiary ( samochody osobowe )Rozporządzenie MT i GMXX
45. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZJG + J
46. Opony pneumatyczneRegulaminy nr 30 i 54 EKG ONZXG
50. Urządzenia sprzęgająceRegulamin nr 55 EKG ONZ, PN-S-48024XG
53. Zderzenie czołowePN-86/S-48015N/AN/A
54. Zderzenie bocznePN-86/S-48015N/AN/A
55. Elementy instalacji do zasilania gazem płynnymRegulamin nr 67 EKG ONZXX
56. Sposób zabudowy instalacji do zasilania gazemRozporządzenie MT i GMXX
57. Trójkąt ostrzegawczyRegulamin nr 27 EKG ONZXX
58. GaśnicaPN - EN 3XX
59. Tablica wyróżniająca pojazdy długie i ciężkieRegulamin nr 70 EKG ONZ Rozporządzenie MT i GMXX
60. Bezpieczna kabina kierowcyRegulamin nr 29 EKG ONZXX
A: dopuszcza się odstępstwo, jeśli specjalne przeznaczenie uniemożliwia pełną zgodność; wykazanie tego stanowi obowiązek producenta,

B: stosowanie ograniczone do drzwi dających dostęp do siedzeń skonstruowanych do normalnego użytkowania podczas jazdy, dla których odległość pomiędzy punktem R a środkową płaszczyzną drzwi, mierzona w kierunku prostopadłym do wzdłużnej płaszczyzny pojazdu jest nie większa niż 500 mm,

C: stosowanie ograniczone do tej części pojazdu, która znajduje się przed wysuniętym najbardziej do tyłu siedzeniem skonstruowanym do normalnego użytkowania podczas jazdy jak też do strefy uderzenia głową według PN-S-48050,

D: stosowanie ograniczone do siedzeń skonstruowanych do normalnego użytkowania podczas jazdy,

E: tylko przedni,

F: dopuszcza się modyfikację położenia i długości przewodów paliwowych oraz zmianę lokalizacji zbiornika,

G: dopuszcza się, aby spełnione były wymagania jak dla pojazdu niekompletnego stanowiącego podstawę następnych etapów homologacji,

H: dopuszcza się zmianę długości rury wydechowej za reaktorem katalitycznym o nie więcej niż 2 m bez dodatkowych badań,

I: stosuje się do układów grzewczych nie obejmujących części mieszkalnej,

J: okna inne niż w kabinie kierowcy mogą być wykonane ze sztywnych szyb plastikowych,

K: oznaczenie czasowo nie stosowane,

L: stosowanie ograniczone do siedzeń skonstruowanych do normalnego użytkowania podczas jazdy; na siedzeniach tylnych wymagane są co najmniej kotwiczenia pasów biodrowych,

M: stosowanie ograniczone do siedzeń skonstruowanych do normalnego użytkowania podczas jazdy; na siedzeniach tylnych wymagane są co najmniej pasy biodrowe,

N: pod warunkiem, że zamontowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowo-sygnalizacyjne oraz spełnione są geometryczne warunki ich umieszczenia,

O: pojazd powinien mieć równoważny system zamontowany z przodu,

P: stosuje się do układów grzewczych nie obejmujących części mieszkalnej; pojazd powinien mieć równoważny system działający z przodu,

Q: dopuszcza się zmianę długości rury wydechowej za reaktorem katalitycznym o nie więcej niż 2 m bez dodatkowych badań; homologacje pojazdów niekompletnych pozostają ważne bez względu na zmianę masy odniesienia,

X: brak odstępstwa innego niż w odpowiednim przepisie przejściowym,

N/A: przepis ten może nie być stosowany do tego pojazdu (brak wymagania).

CZĘŚĆ  II

Samochody opancerzone

ZagadnieniePrzepis cząstkowySamochody opancerzone
1. Hałas zewnętrznyRegulamin nr 51 EKG ONZX
2. Emisja zanieczyszczeń gazowychRegulamin nr 83 EKG ONZA
3. Zbiorniki paliwa/tylne urządzenia zabezpieczająceRegulamin nr 58 EKG ONZX
4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąRozporządzenie MT i GMX
5. Układ kierowniczyRegulamin nr 79 EKG ONZX
6. Zamki i zawiasy drzwiRegulamin nr 11 EKG ONZX
7. Sygnały ostrzegawczeRegulamin nr 28 EKG ONZA + C
8. Widoczność do tyłuRegulamin nr 46 EKG ONZB
9. HamowanieRegulamin nr 13 EKG ONZX
10. Zakłócenia radioelektryczneRegulamin nr 10 EKG ONZX
11. Dymienie ( Diesel )Regulamin nr 24 EKG ONZX
12. Wyposażenie wnętrzaPN-S 48050A
13. Zabezpieczenie przed kradzieżąPN-S 73300X
14. Bezpieczna kierownicaRegulamin nr 12 EKG ONZN/A
15. Wytrzymałość siedzeńRegulamin nr 17 EKG ONZX
16. Wystające części zewnętrznePN-S 48051A
17. Prędkościomierze i bieg wstecznyPN-92/S-95020X
18. Tabliczki znamionoweRozporządzenie MT i GMX
19. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwaRegulamin nr 14 EKG ONZA
20. Rozmieszczenie światełRegulamin nr 48 EKG ONZA + N
21. Światła odblaskoweRegulamin nr 3 EKG ONZX
22. Światła (pozycyjne, stop)Regulamin nr 7 EKG ONZX
23. Światła kierunku jazdyRegulamin nr 6 EKG ONZX
24. Światła tablicy rejestracyjnejRegulamin nr 4 EKG ONZX
25. Reflektory (z żarówkami)Regulaminy nr 1, 8, 20 i 37 EKG ONZX
26. Światła przeciwmgłowe przednieRegulamin nr 19 EKG ONZX
27. Zaczepy do holowaniaRozporządzenie MT i GMA
28. Światła przeciwmgłowe tylneRegulamin nr 38 EKG ONZX
29. Światła cofaniaRegulamin nr 23 EKG ONZX
30. Światła postojoweRegulamin nr 77 EKG ONZX
31. Pasy bezpieczeństwaRegulamin nr 16 EKG ONZA
32. Pole widzenia kierowcyPN-ISO 7397-1 i 2B
33. Oznakowanie wskaźników i urządzeń sterowaniaPN-80/S-73015X
34. Odmrażanie szyby przedniejPN-86/S-73045A
35. Oczyszczanie szyby przedniejPN-ISO 3469:98 i PN-ISO 9619:98A
36. Ogrzewanie wnętrzaRozporządzenie MT i GMX
37. BłotnikiRozporządzenie MT i GMX
38. ZagłówkiRegulamin nr 17 EKG ONZ lub PN-S-48053X
39. Pomiar zużycia paliwaRegulamin nr 101 EKG ONZ lub PN-84/S-04003N/A
40. Pomiar mocy silnikaRegulamin nr 85 EKG ONZX
41. Emisja z silników o ZSRegulamin nr 49 EKG ONZA
44. Masy i wymiary (samochody osobowe)Rozporządzenie MT i GMX
45. Oszklenie bezpieczneRegulamin nr 43 EKG ONZN/A
46. Opony pneumatyczneRegulaminy nr 30 i 54 EKG ONZN/A
50. Urządzenia sprzęgająceRegulamin nr 55 EKG ONZ, PN-S-48024X
53. Zderzenie czołowePN-86/S-48015N/A
54. Zderzenie bocznePN-86/S-48015N/A
55. Elementy instalacji do zasilania gazem płynnymRegulamin nr 67 EKG ONZN/A
56. Sposób zabudowy instalacji do zasilania gazemRozporządzenie MT i GMN/A
57. Trójkąt ostrzegawczyRegulamin nr 27 EKG ONZX
58. GaśnicaPN - EN 3X
59. Tablica wyróżniająca pojazdy długie i ciężkieRegulamin nr 70 EKG ONZ

Rozporządzenie MT i GM

N/A
60. Bezpieczna kabina kierowcyRegulamin nr 29 EKG ONZA
A: dopuszcza się odstępstwo, jeśli specjalne przeznaczenie uniemożliwia pełną zgodność; wykazanie tego stanowi obowiązek producenta,

B: współczynnik przepuszczania światła powinien wynosić przynajmniej 60%, ponadto kąt przesłonięcia obuocznego przez słupki przednie (podpory "A") nie może być większy niż 10 stopni,

C: dopuszcza się dodatkowe specjalne urządzenia alarmujące o napadzie,

N: pod warunkiem, że zamontowane są wszystkie obowiązkowe urządzenia oświetleniowo-sygnalizacyjne oraz spełnione są geometryczne warunki ich umieszczenia,

X: brak odstępstwa innego niż w odpowiednim przepisie przejściowym,

N/A: przepis ten może nie jest stosowany do tego pojazdu (brak wymagania).

ZAŁĄCZNIK Nr  12

A. KRYTERIA MAŁYCH SERII

Liczba wprowadzonych do użytkowania w danym roku pojazdów należących do jednej rodziny typów nie powinna przekraczać wartości podanej poniżej w odniesieniu do danej kategorii:
Kategoria pojazduLiczba
L1-5, M1, N1, Ol50 szt.
M2, M3, N2, N 3, T10 szt.

"Rodzina typów" składa się z pojazdów, które nie różnią się pod względem tak istotnych cech, jak:

- producent,

- istotne zagadnienia dotyczące budowy i konstrukcji,

- podwozie/płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

- silnik.

B. KRYTERIA KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

Maksymalna liczba pojazdów danego typu wprowadzonych do użytkowania w ciągu roku nie może przekraczać 10% liczby pojazdów kategorii M1 i L1-5, oraz 30% pojazdów innych kategorii wprowadzonych do użytkowania w Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed datą utraty ważności świadectwa homologacji tego typu pojazdu. Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10% lub 30% jest mniejsza niż 100, dopuszcza się wprowadzenie do użytkowania na niniejszych zasadach 100 pojazdów. Okres ważności zwolnienia nie może przekroczyć dla pojazdów kompletnych 12 miesięcy, a dla pojazdów niekompletnych 18 miesięcy od chwili utracenia ważności homologacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WYKAZ UDZIELONYCH HOMOLOGACJI CZĄSTKOWYCH

Pieczęć lub nagłówek Ministerstwa Transportu i Gospodarki

Morskiej

Numer wykazu: ................................................

Ważny od : .......................do: ........................

(powinny być podane następujące informacje w odniesieniu do

każdej udzielonej, odmówionej, cofniętej homologacji w podanym

okresie):

Producent: .......................... ........................

Numer homologacji : ..........................................

Powód rozszerzenia (o ile występuje): ........................

Marka: .......................................................

Typ: .........................................................

Data wydania: ................................................

Data pierwszego wydania (w przypadku rozszerzeń) :

..............................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PROCEDURY HOMOLOGACJI WIELOSTOPNIOWEJ

Ogólnie
§  1.
1.
Właściwe działanie procesu homologacji wielostopniowej wymaga współpracy wszystkich związanych producentów. W tym celu należy zapewnić, przed udzieleniem homologacji drugiego lub kolejnych jej etapów, że istnieją właściwe porozumienia pomiędzy odpowiednimi producentami w celu przekazywania oraz wymiany dokumentów i informacji tak, aby skompletowany typ pojazdu spełniał wymagania techniczne wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych podanych w załączniku nr 4. Takie informacje powinny zawierać szczegóły odpowiednich układów, części, zespołów oraz elementów pojazdu tworzących część jeszcze nie homologowanego, niekompletnego pojazdu.
2.
Homologacje typu zgodnie z niniejszym załącznikiem są udzielone na podstawie aktualnego stanu kompletacji typu pojazdu i powinny zawierać wszystkie homologacje udzielone na wcześniejszych etapach.
3.
Każdy producent w procedurze homologacji wielostopniowej jest odpowiedzialny za homologację oraz zgodność produkcji wszystkich układów, części lub zespołów, które są wytwarzane przez niego lub zabudowane przez niego na aktualnym etapie zabudowy. Nie jest on odpowiedzialny za obiekty, które były homologowane we wcześniejszych etapach, z wyjątkiem tych przypadków, w których dokonuje on zmiany odpowiednich części w stopniu, który narusza/unieważnia wcześniej wydaną homologację.

Procedury

§  2.
W przypadku wystąpienia o homologację wielostopniową typu pojazdu należy:
1)
sprawdzić, czy dokonano wszystkich homologacji według odpowiednich przepisów cząstkowych,
2)
zapewnić, aby wszystkie odpowiednie dane, uwzględniając stan kompletacji pojazdu, były zawarte w dokumencie informacyjnym;
3)
w odniesieniu do dokumentacji upewnić się, że opis i dane pojazdu podane w części I dokumentu informacyjnego pojazdu zawarte są w danych pakietu informacyjnego i/lub w świadectwach homologacji według odpowiednich przepisów cząstkowych; w przypadku skompletowanych pojazdów; o ile odpowiednia liczba porządkowa w części I dokumentu informacyjnego nie jest umieszczona w pakiecie informacyjnym dowolnego przepisu cząstkowego, należy potwierdzić, że część odpowiednich właściwości jest zgodna z właściwościami zawartymi w dokumencie informacyjnym;
4)
dla wybranej próbki spośród pojazdów, których typ ma być homologowany przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie kontroli elementów pojazdu oraz układów w celu sprawdzenia czy pojazd(y) jest(są) wykonany(e) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w oryginalnym pakiecie informacyjnym w odniesieniu do homologacji według wszystkich odpowiednich przepisów cząstkowych;
5)
w odniesieniu do zespołów (o ile one występują) przeprowadzać lub zorganizować możliwość wykonywania kontroli ich zamocowania.
§  3.
Liczba pojazdów, które mają być sprawdzane dla celów § 2 pkt. 4, powinna być wystarczająca, aby umożliwiać właściwą kontrolę różnych kombinacji, które mają być homologowane, zgodnie ze stanem kompletacji pojazdu pod względem następujących cech:

- silnik,

- skrzynia biegów,

- osie napędowe (liczba, położenie, wzajemne połączenia),

- osie kierowane (liczba i położenie),

- rodzaj nadwozia,

- liczba drzwi,

- kierunku ruchu,

- liczba siedzeń,

- poziom wyposażenia.

Identyfikacja pojazdu

§  4.
W drugim i kolejnych etapach kompletacji, poza tabliczką znamionową wynikającą z przepisu cząstkowego, każdy następny producent powinien przymocować do pojazdu dodatkową tabliczkę, której wzór przedstawiono w dodatku do niniejszego załącznika. Tabliczka ta powinna być przymocowana w sposób trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, na części nie podlegającej wymianie podczas użytkowania. Powinna ona ukazywać w sposób czytelny i trwały następujące informacje w następującej kolejności:

- nazwa producenta,

- numer świadectwa homologacji typu pojazdu,

- etap homologacji,

- kolejny numer pojazdu,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu(a),

- dopuszczalna masa całkowita zestawu (o ile pojazd jest przeznaczony do ciągnięcia przyczepy)(a),

- dopuszczalne maksymalne naciski na poszczególne osie, podane w kolejności od przodu do tyłu(a),

- w przypadku naczepy, dopuszczalne maksymalna masa przypadająca na sworzeń zaczepowy naczepy(a),

(a) Tylko wtedy, gdy wartość ta zmienia się podczas bieżącego etapu homologacji.

DODATEK  D

o załącznika nr 14

WZÓR DODATKOWEJ TABLICZKI PRODUCENTA

(poniższy wzór podano jedynie jako przykład)
Lipska Fabryka Zabudów Pojazdów
P1*2609
Etap 3
1.856
1.500 kg
2.500 kg
1 - 700 kg
2 - 810 kg

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH

1. Upoważnia się następujące jednostki:

1) Instytut Transportu Samochodowego, - do: badań homologacyjnych typu pojazdów

03-301 WARSZAWA, ul. Jagiellońska 80 wszystkich kategorii z wyłączeniem tramwajów, autoryzacji badań typu pojazdu wykonanych przez jednostki wymienione w pkt. 2 i pkt. 3 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji

2) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, - do badań homologacyjnych typu pojazdu

05-230 KOBYŁKA, ul. Napoleona 2 wyłącznie w odniesieniu do pojazdów specjalnych i specjalizowanych dla budownictwa oraz do współuczestnictwa w prowadzeniu kontroli zgodności produkcji

3) Instytut Budownictwa, Mechanizacji

i Elektryfikacji Rolnictwa, Oddział

w Kłudzienku - do badań homologacyjnych typu pojazdu

05-824 KŁUDZIENKO k/Warszawy wyłącznie w odniesieniu do ciągników rolniczych i przyczep do nich oraz do współuczestnictwa w prowadzeniu kontroli zgodności produkcji

4) Instytut Gospodarki Przestrzennej

i Komunalnej - do badań homologacyjnych typu pojazdu

02-078 WARSZAWA, ul. Krzywickiego 9 wyłącznie w odniesieniu do tramwajów i urządzeń napędu elektrycznego trolejbusów oraz do prowadzenia kontroli zgodności produkcji

5) Instytut Transportu Politechniki Śląskiej - do badań homologacyjnych typu pojazdu

40-019 KATOWICE, ul. Z. Krasińskiego 8 w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

2. Do badań homologacyjnych pojazdów, wyposażenia i części według przyjętych do stosowania w Polsce Regulaminów EKG ONZ oraz do prowadzenia kontroli zgodności produkcji upoważnia się następujące jednostki:

Nr Reg.TytułJednostka upoważniona
1+2Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych reflektorów asymetrycznych świateł mijania i drogowych z żarówkami R2 i/lub HS1 i ich żarówekITS
3Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych do pojazdów samochodowych i ich przyczepITS
4Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń oświetlających tylną tablicę rejestracyjną pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczepITS
6Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł kierunku jazdy pojazdów samochodowych i ich przyczepITS
7Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł stop i obrysowych pojazdów samochodowych (z wyjątkiem motocykli i ich przyczepITS
8Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych reflektorów asymetrycznych świateł mijania i drogowych z halogenowymi żarówkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 i H8)ITS
9Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów trójkołowych w zakresie hałasuITS
10Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie tłumienia zakłóceń radioelektrycznychPIMot
11Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zamków i zawiasów drzwiPIMot
12Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia kierowcy przed urazem spowodowanym mechanizmem kierowniczym w przypadku zderzeniaPIMot
13Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowaniaPIMot
14Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie kotwiczenia pasów bezpieczeństwaPIMot
16Jednolite przepisy dotyczące homologacji pasów bezpieczeństwa i układów przytrzymujących osoby dorosłe w pojazdach samochodowychPIMot
17Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie siedzeń, ich mocowania oraz zagłówkówPIMot
19Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł przeciwmgłowych pojazdów samochodowychITS
20Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych reflektorów asymetrycznych świateł mijania i drogowych z halogenowymi żarówkami (H4)ITS
22Jednolite przepisy dotyczące homologacji hełmów ochronnych i wizjerów do nich dla kierowców i pasażerów motocykli i motorowerówITS
23Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania pojazdów samochodowych i przyczepITS
24Jednolite przepisy dotyczące:ITS
I. Homologacji silników o zapłonie samoczynnym

(Z. S.) w zakresie emisji widocznych

zanieczyszczeń.

II. Homologacji pojazdów samochodowych w zakresie

wyposażenia w silnik o Z. S. homologowanego

typu.

III. Homologacji pojazdów wyposażonych w silnik o Z.S. w zakresie emisji widocznych zanieczyszczeń.
IV. Pomiaru mocy silnika o Z.S.
27Jednolite przepisy dotyczące homologacji trójkątów ostrzegawczychITS
28Jednolite przepisy dotyczące homologacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych oraz pojazdów samochodowych w zakresie sygnałów dźwiękowychPIMot
29Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób w kabinie kierowcy samochodu ciężarowegoPIMot
30Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów samochodowych i przyczepOBR PO
34Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowegoPIMot
37Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek stosowanych w homologowanych światłach pojazdów samochodowych i przyczepITS
38Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł przeciwmgłowych tylnych pojazdów samochodowych i przyczepITS
40Jednolite przepisy dotyczące homologacji motocykli wyposażonych w silnik o zapłonie iskrowym w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowychITS
41Jednolite przepisy dotyczące homologacji motocykli w zakresie hałasuITS
42Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie przednich i tylnych urządzeń ochronnych (zderzaków itp.)PIMot
43Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie bezpiecznego oszklenia pojazdówISiC O/Kraków
44Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach samochodowych (układy przytrzymujące dzieci)PIMot
46Jednolite przepisy dotyczące homologacji lusterek wstecznych oraz pojazdów w zakresie umieszczenia lusterek wstecznychITS
47Jednolite przepisy dotyczące homologacji motorowerów wyposażonych w silnik o zapłonie iskrowym w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowychITS
48Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia świateł i urządzeń sygnalizacji świetlnejITS
49Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o zapłonie samoczynnym (Z.S.) i pojazdów wyposażonych w silniki o Z.S. w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowychITS
50Jednolite przepisy dotyczące homologacji w zakresie przednich świateł pozycyjnych, tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania, kierunkowskazów, urządzeń oświetlających tylną tablicę rejestracyjną dla motorowerów, motocykli oraz pojazdów tego samego rodzajuITS
51Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych o co najmniej czterech kołach w zakresie emisji hałasuITS
53Jednolite przepisy dotyczące homologacji motocykli w zakresie rozmieszczenia światełITS
54Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do samochodów ciężarowych i ich przyczepOBR PO
55Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych urządzeń sprzęgających zespołów pojazdówPIMot
58Jednolite przepisy dotyczące homologacji:PIMot
I. Tylnych urządzeń zabezpieczających przed

wjechaniem (RUPD).

II. Pojazdów w zakresie umieszczenia RUPD

homologowanego typu.

III. Pojazdów w zakresie ochrony przed wjechaniem.
59Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych układów wydechowychPIMot
63Jednolite przepisy dotyczące homologacji motorowerów w zakresie hałasuITS
67Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnego wyposażenia do pojazdów zasilanych gazem płynnymITS/IT Politechn. Śląskiej
68Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie pomiaru prędkości maksymalnejITS
69Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających dla pojazdów wolno poruszających się (z powodów konstrukcyjnych) i ich przyczepITS
70Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających dla pojazdów ciężkich i długichITS
71Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w zakresie widoczności z miejsca kierowcyTTS
73Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów ciężarowych, przyczep i naczep w zakresie bocznego zabezpieczeniaPIMot
74Jednolite przepisy dotyczące homologacji motorowerów w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnejITS
78Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L (motocykli i motorowerów) w zakresie hamowaniaPIMot
79Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układu kierowniczegoPIMot
81Jednolite przepisy dotyczące homologacji lusterek zapewniających widoczność do tyłu dwukołowych pojazdów samochodowych z wózkiem bocznym lub bez wózka bocznego w zakresie umieszczenia na kierownicy lusterek zapewniających widoczność do tyłuITS
83Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych w zależności od paliwa zasilającego silnikITS
84Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych wyposażonych w silnik o spalaniu wewnętrznym w zakresie pomiaru zużycia paliwaITS
85Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników o spalaniu wewnętrznym przeznaczonych do napędu pojazdów kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy nettoITS
86Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnejITS
87Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej do pojazdów samochodowychITS
91Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł pozycyjnych bocznych dla pojazdów samochodowych i ich przyczepITS
103Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych reaktorów katalitycznych dla pojazdów samochodowychITS

Wyjaśnienie skrótów:

ITS - Instytut Transportu Samochodowego, 03-301 WARSZAWA, ul. Jagiellońska 80

ISiC O/Kraków - Instytut Szkła i Ceramiki, Oddział Kraków 30-702 KRAKÓW, ul. Lipowa 3

OBR PO - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego, 61-361 POZNAŃ, ul. Starołęcka 18

PIMot - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-468 WARSZAWA, ul. Jagiellońska 55

IT Politechn. Śląskiej - Instytut Transportu Politechniki Śląskiej, 40-019 KATOWICE, ul. Z. Krasińskiego 8

1 § 13 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2000 r. (Dz.U.00.74.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2000 r.
2 § 13a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 2001 r. (Dz.U.01.26.295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2001 r.