§ 8. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  8.
1.
Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2-4;
2)
katalog części zamiennych;
3)
instrukcję napraw.
3.
Na żądanie jednostki, o której mowa w § 11, producent lub importer przedstawia kopie wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części wraz z dokumentacją techniczną typu.