§ 4. - Homologacja ciągników rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  4.
1.
Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej "ministrem", wydaje świadectwo homologacji typu na pisemny wniosek producenta lub importera nowego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierający wynik tych badań, potwierdzony przez kierownika jednostki, o której mowa w § 11;
2)
opis techniczny dla celów homologacji typu ciągnika, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części;
4)
instrukcję dla użytkownika ciągnika w języku polskim - w dwóch egzemplarzach.
3.
W przypadku homologacji wielostopniowej typu ciągnika do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ponadto:
1)
w etapie pierwszym - fragmenty dokumentu informacyjnego oraz wydane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji ciągnika podstawowego;
2)
w kolejnych etapach - fragmenty dokumentu informacyjnego typu ciągnika, wydane świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi wykonania oraz wydane świadectwa homologacji typu dla ciągnika niekompletnego;
3)
informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego ciągnika oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta ciągnika homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzonej przez tego producenta.