Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.90 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.

USTAWA
z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy

Art.  1.  [Lista dni wolnych od pracy]

Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2) niedziele.
Art.  1a.  1 [Dzień wolny od pracy określony przez Prezesa Rady Ministrów]
1.  W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
2.  Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  2.  [Przepis derogacyjny]

Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art.  3.  [Wykonanie ustawy]

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art.  4.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1a dodany przez art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.