Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski. - Dz.U.1990.28.159 - OpenLEX

Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.28.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 1990 r.

USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Znosi się 22 lipca jako dzień Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z 1960 r. Nr 51, poz. 297 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) w art. 1 w pkt 1 lit. h) skreśla się.

Traci moc ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski (Dz. U. Nr 32, poz. 194).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.