Kabat Andrzej, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2010-2011

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/5/9-31
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2010-2011

I.Uwagi ogólne

Przedstawione opracowanie obejmuje działalność uchwałodawczą NSA w latach 2010-2011. Stanowi ono kontynuację wcześniejszych publikacji, w których przedmiotem analizy były uchwały NSA podjęte w latach 2004-2007 i 2008-2009 . Celem tego opracowania, tak jak poprzednich, jest wskazanie problematyki, która zdaniem uprawnionych podmiotów i składów orzekających NSA wymagała wyjaśnienia w drodze uchwały, oraz ocena przydatności przyjętej regulacji do realizacji działań zmierzających do jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych. Podejmiemy także próbę ustalenia, czy i w jakim stopniu oceny i wnioski sformułowane na podstawie analizy uchwał podjętych w latach 2004-2007 i 2008-2009 zachowały aktualność.

W opracowaniu tym, podobnie jak we wspomnianych wcześniejszych publikacjach, określeniem „działalność uchwałodawcza NSA” obejmujemy nie tylko uchwały, lecz także postanowienia o odmowie podjęcia uchwały oraz o przejęciu sprawy do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów NSA (art. 187 § 3p...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX