Art. 1a. - [Dzień wolny od pracy określony przez Prezesa Rady Ministrów] - Dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1920 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
Art.  1a.  [Dzień wolny od pracy określony przez Prezesa Rady Ministrów]
1. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.