Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Na podstawie art. 113 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji dotyczący form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, zwanym dalej "rejestrem";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru;
3)
sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze.
1.
W rejestrze są gromadzone następujące ogólne informacje zawierające:
1)
wskazanie formy ochrony przyrody;
2)
nazwę formy ochrony przyrody;
3)
datę utworzenia, ustanowienia albo wyznaczenia formy ochrony przyrody;
4)
tytuł aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu albo wyznaczeniu formy ochrony przyrody wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;
5)
tytuły innych istniejących aktów prawnych dotyczących utworzonej, ustanowionej albo wyznaczonej formy ochrony przyrody, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;
6)
opis tekstowy przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody - opis tekstowy jego położenia;
7)
opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, a w przypadku pomnika przyrody, dla którego nie można określić granicy, wskazanie współrzędnych geodezyjnych położenia pomnika przyrody, oddzielnie dla każdego obiektu tworzącego pomnik, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), lub w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub mapie numerycznej terenów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwanej dalej "leśną mapą numeryczną";
8)
opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody - opis jego położenia, z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej;
9)
nazwę sprawującego nadzór nad formą ochrony przyrody;
10)
informację o objęciu całości formy ochrony przyrody albo jej części ochroną na podstawie prawa międzynarodowego, jeżeli została objęta, tytuł umowy międzynarodowej lub programu, na których podstawie została objęta.
2.
W rejestrze są gromadzone następujące szczegółowe informacje zawierające:
1)
dla parku narodowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
opis przebiegu granicy jego otuliny:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub leśnej mapy numerycznej,
d)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,
e)
wskazanie z planu ochrony albo z zadań ochronnych dla parku narodowego powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;
2)
dla rezerwatu przyrody:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą",
d)
określenie celów jego ochrony,
e)
opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,
f)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,
g)
wskazanie z planu ochrony albo z planu zadań ochronnych powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;
3)
dla parku krajobrazowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
określenie szczególnych celów jego ochrony,
d)
opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,
z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,
e)
tytuł aktu prawnego o ustanowieniu planu ochrony, jeżeli został ustanowiony, wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;
4)
dla obszaru chronionego krajobrazu:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
opis jego wartości przyrodniczej;
5)
dla obszarów Natura 2000:
a)
wskazanie obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 25 ustawy,
b)
podanie kodu obszaru Natura 2000,
c)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
d)
tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu zadań ochronnych albo planu ochrony, dla części lub całości obszaru Natura 2000, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;
6)
dla pomnika przyrody:
a)
wskazanie pomnika przyrody, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni, o ile ją posiada, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
dla tworów przyrody:
żywej - określenie gatunku drzewa lub krzewu z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, wysokości i pierśnicy oraz opis wartości przyrodniczej,
nieożywionej - określenie długości, szerokości, wysokości oraz krótka charakterystyka geologiczna;
7)
dla stanowiska dokumentacyjnego:
a)
wskazanie stanowiska dokumentacyjnego wynikające z art. 41 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie celów jego ochrony,
d)
wskazanie, czy jest naturalne czy antropogeniczne,
e)
krótka charakterystyka geologiczna;
8)
dla użytku ekologicznego:
a)
wskazanie użytku ekologicznego zgodnie z art. 42 ustawy,
b)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
c)
wskazanie szczególnych celów jego ochrony,
d)
opis jego wartości przyrodniczej;
9)
dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:
a)
wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
b)
wskazanie szczególnych celów jego ochrony,
c)
opis jego wartości przyrodniczej i krajobrazowej.
1.
Rejestr zawiera również geometryczne granice formy ochrony przyrody, według modelu pojęciowego danych przestrzennych określającego strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody.
2.
Model pojęciowy danych przestrzennych określający strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody określa załącznik do rozporządzenia.
Rejestr jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)), umożliwiającego zarządzanie danymi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.
1.
Dane w rejestrze są gromadzone i aktualizowane w sposób ciągły.
2.
Dane w rejestrze pochodzą z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz są uzyskiwane na podstawie tych aktów.
3.
Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 i 3.
4.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 3.
5.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3.
6.
Dyrektor parku narodowego, sejmik województwa, rada gminy dokonują, w zakresie swoich właściwości, wpisu informacji, o których mowa w § 2 i 3, przez zamieszczenie ich w formularzu dostępnym na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7.
Dane zamieszczane przez dyrektora parku narodowego w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
8.
Dane zamieszczane przez sejmik województwa oraz radę gminy w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
9.
Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą zamieszczenia w nim danych oraz nadania niepowtarzalnego identyfikatora formy ochrony przyrody.
1.
Zmian danych w rejestrze wynikających z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, dokonuje się w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zmiany.
2.
Wykreślenia danych z rejestru dokonuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zniesienia formy ochrony przyrody.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez zamieszczenie ich na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska gromadzą dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub jego aktualizację oraz wykreślenie z rejestru.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

ZAŁĄCZNIK

MODEL POJĘCIOWY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLAJĄCY STRUKTURĘ ORAZ DOKŁADNOŚĆ

BAZY GEOMETRYCZNEJ FORMY OCHRONY PRZYRODY

I.

 Wytyczne techniczne dotyczące bazy geometrycznej formy ochrony przyrody

1. System odniesień przestrzennych

Dane przestrzenne należy pozyskać w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), lub w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej.

2. Format danych

Dane należy zapisać w formie plików wektorowych, a gdy jest to niemożliwe - w formie listy współrzędnych punktów załamania granicy. Do zapisu danych wektorowych należy stosować formaty określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), a ponadto dopuszcza się stosowanie formatu shapefile, który musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx.

Opisy obiektów (atrybuty) należy zapisać w systemie baz danych dBASE *.dbf, zgodnie ze strukturą bazy geometrycznej form ochrony przyrody opisaną w punkcie II.

W przypadku gdy jest to niemożliwe, dane przestrzenne w formie plików tekstowych lub w formacie arkusza kalkulacyjnego zgodnego z normą ISO/IEC 29500, np. MS Excel, należy zapisać w dwóch kolumnach oddzielonych przecinkiem, współrzędne x, y punktu lub punktów załamania granicy obiektu w formacie hddd.ddddd. Każdy zbiór współrzędnych opisujący obiekt należy nazwać określeniem formy ochrony przyrody i opisać atrybutami podanymi w tabelach punktu II.

3. Rozdzielczość danych przestrzennych

Rozdzielczość przestrzenna gromadzonych danych musi zapewnić możliwość późniejszej terenowej identyfikacji miejsca wystąpienia obiektu wprowadzanego do rejestru. Przy zbieraniu informacji w terenie zaleca się korzystanie z satelitarnych systemów pozycjonowania (GPS, Galileo) i odbiorników GPS klasy co najmniej GIS. Dopuszcza się dygitalizację granic obszaru w oparciu o aktualną ortofotomapę lotniczą, ortofotomapę satelitarną z wykorzystaniem w szczególności baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej. Nie dopuszcza się korzystania z materiałów średnio- i małoskalowych w skali 1:25000 lub mniejszej z uwagi na małą rozdzielczość tak zdygitalizowanych danych.

II.

 Struktura bazy geometrycznej form ochrony przyrody

Struktura bazy geometrycznej form ochrony przyrody składa się z warstw, w których skład wchodzą geometria i atrybuty. Dla każdej formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), tworzy się oddzielną warstwę. Nazwą warstwy jest określenie rodzaju formy ochrony przyrody bez polskich znaków. Warstwy dzielą się na warstwy liniowe, warstwy poligonowe i warstwy punktowe.

Warstwy liniowe tworzy się w przypadku granic obszarów chronionych, podając następujące informacje:

wzór

Warstwy poligonowe tworzy się w przypadku obiektów poligonowych, podając następujące informacje:

1) dla granic obszarów chronionych:

wzór

2) dla rodzajów ochrony:

wzór

Warstwy punktowe tworzy się w przypadku obiektów punktowych, podając następujące informacje:

wzór

Objaśnienia:

Warstwa (klasa obiektów) - zbiór obiektów, które posiadają taki sam typ geometrii i ten sam zestaw atrybutów, które umożliwiają kategoryzację obiektów na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. Obiekty punktowe zapisywane są jako pary współrzędnych X,Y, obiekty poligonowe to uporządkowane serie par współrzędnych, obiekty powierzchniowe (poligony) to uporządkowane serie par współrzędnych X,Y, gdzie punkty początkowy i końcowy to ten sam punkt. Powyższe definicje są zgodne ze specyfikacjami OGC (Open Geospatial Consortium) i normami grupy ISO 19100.

Tabela - zbiór dodatkowych atrybutów, których wartości opisują obiekt przechowywany w klasie obiektów (warstwie).

Nazwa pola - nazwa pola atrybutu w tabeli.

Typ danych - format wartości atrybutu w tabeli.

GUID/guid - niepowtarzalny identyfikator obiektu, przypisany oddzielnie każdemu obiektowi.

Text - wartość reprezentująca serię symboli alfanumerycznych (rozmiar zajmowanej pamięci bez ograniczenia ilości znaków).

Date - wartość przechowująca datę w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień (rozmiar zajmowanej pamięci: 8 bajtów). W przypadku braku możliwości utworzenia typu Date użyć typu Text, zachowując format RRRR-MM-DD.

Dozw. PUSTE (dozwolone PUSTE) - nota informująca, czy wprowadzenie wartości atrybutu jest obligatoryjne (Nie) czy fakultatywne (Tak).

Format - wzorzec, według którego są zapisane dane.

Opis - adnotacja dotycząca atrybutu oraz wartości atrybutu.

sdf (standard data form) - standardowy formularz danych obszaru Natura 2000.