§ 6. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  6.
1.
Zmian danych w rejestrze wynikających z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, dokonuje się w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zmiany.
2.
Wykreślenia danych z rejestru dokonuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zniesienia formy ochrony przyrody.